Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70734
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 276/2019 účinný od 01.10.2019


Platnosť od: 13.09.2019
Účinnosť od: 01.10.2019
Autor: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Oblasť: Geológia, geodézia, kartografia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 276/2019 účinný od 01.10.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 276/2019 s účinnosťou od 01.10.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 ...

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 písm. h) a i) zákona Národnej ...

Čl. I

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva ...

1.

V § 2 ods. 1 písmená a) až c) znejú:

„a) Európsky terestrický referenčný systém 1989 s alfanumerickým kódom ETRS89, kódom EPSG::4927 pre ...

2.

V § 2 ods. 2 písm. d) sa slovo „výškový“ nahrádza slovom „vertikálny“ a slovo „výškového“ slovom „vertikálneho“. ...

3.

V § 2 ods. 3 tretej vete sa vypúšťa slovo „súradnicových“.

4.

V § 2 ods. 4 posledná veta znie: „Národnou realizáciou ETRS89 je realizácia SKTRF09, ktorá zodpovedá ...

5.

V § 2 odseky 5 až 10 znejú:

„(5) Realizácia súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej predstavuje a) súbor ...

6.

V § 3 odsek 1 znie:

„(1) Pasívne geodetické základy tvoria geodetické body, ktorých parametre sú určené aspoň v jednom záväznom ...

7.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) SKPOS je referenčná služba na presné určovanie polohy objektov a javov pomocou globálnych navigačných ...

8.

V § 5 ods. 1 posledná veta znie: „Oznámenie predkladateľ zasiela správcovi geodetických základov.“.

9.

V § 7 odsek 5 znie:

„(5) Údaje na aktualizáciu základnej bázy údajov pre geografický informačný systém sa poskytujú podľa ...

10.

V § 8 odsek 1 znie:

„(1) Informačný systém geodetických základov tvoria súbory textových, číselných a grafických údajov ...

11.

V § 8 odsek 3 znie:

„(3) Základnú bázu údajov pre geografický informačný systém tvoria a) referenčné priestorové údaje ZBGIS, ...

12.

V § 9 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo okresnému úradu, v obvode územnej pôsobnosti ktorej sa činnosti ...

13.

V § 9 odsek 4 znie:

„(4)
Prevádzkovateľ potvrdí prevzatie výsledného operátu.“.

14.

Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Evidovanie údajov o rodinnom dome, bytovom dome a byte v bytovom dome § 9a (1) O rodinnom dome, bytovom ...

15.

V § 10 odsek 1 znie:

„(1) Údaje z informačného systému geodetických základov poskytuje prevádzkovateľ a) prostredníctvom ...

16.

V § 12 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Základné štátne mapové dielo vytvorené v mierke väčšej ako 1: 5 000 je základné štátne mapové dielo ...

17.

V § 19 písm. b) sa za slovo „polohopisu“ vkladajú slová „a výškopisu“.

18.

V § 19 sa vypúšťajú písmená c) a d).

Doterajšie písmená e) až k) sa označujú ako písmená c) až i).

19.

V § 20 odsek 2 znie:

„(2) Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu pre projekt pozemkových úprav predstavuje zameranie skutočného ...

20.

V § 20 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7.

21.

V § 20 ods. 3 sa za slovom „opatrení“ vypúšťa čiarka a slová „návrh nových pozemkov a aktualizáciu základnej ...

22.

V § 24 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.

23.

V § 40 ods. 1 sa slovo „technickými“ nahrádza slovami „všeobecne záväznými právnymi“.

24.

V § 40 ods. 2 sa za slovo „operátu“ vkladá čiarka a slová „ak spĺňajú náležitosti podľa odseku 1,“.

25.

V § 40 odsek 5 znie:

„(5) Znalec v odbore geodézie a kartografie podľa osobitného predpisu,9) ak je ustanovený za znalca ...

26.

V § 42 sa slová „§ 19 písm. a) až j)“ nahrádzajú slovami „§ 19 písm. a) až h)“.

27.

V § 44 ods. 1 sa slová „Geometrický plán“ nahrádzajú slovami „Výsledný elaborát geometrického plánu“. ...

28.

Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý znie:

㤠46a
Vzor žiadosti o vydanie preukazu geodeta je uvedený v prílohe č. 3.“.

29.

Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1.

30.

Dopĺňajú sa prílohy č. 2 a 3, ktoré znejú:

„Príloha č. 2k vyhláške č. 300/2009 Z. z. Konštrukcia rodinného domu alebo bytového domu 1 Iná konštrukcia 2 Betónová ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2019.

Mária Frindrichová v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore