Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71946
Dôvodové správy: 2555
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
01.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou 276/2012 účinný od 01.01.2017


Platnosť od: 14.09.2012
Účinnosť od: 01.01.2017
Autor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 276/2012 s účinnosťou od 01.01.2017 na základe 235/2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej ...

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 40 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o ...

§ 1
Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)

žiadateľom osoba, ktorá požiadala regulovaný subjekt o písomné určenie technických podmienok podľa § ...

b)

udalosťou skutočnosť týkajúca sa štandardu kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania ...

c)

odberným miestom miesto, kde je zmluvne dohodnutý odber pitnej vody odberateľom alebo zmluvne dohodnuté ...

d)

rokom t kalendárny rok, v ktorom regulovaný subjekt predkladá úradu vyhodnotenie štandardov kvality,

e)

rokom t-1 kalendárny rok predchádzajúci roku t, za ktorý regulovaný subjekt predkladá úradu vyhodnotenie ...

f)

kompenzačnou platbou finančná náhrada, ktorú uhradí regulovaný subjekt odberateľovi alebo producentovi ...

g)

ročným vyúčtovaním za dodávku pitnej vody alebo za odvádzanie odpadovej vody:

1.

fakturovaná suma bez dane z pridanej hodnoty za množstvo dodanej pitnej vody do odberného miesta alebo ...

2.

fakturovaná suma bez dane z pridanej hodnoty za množstvo dodanej pitnej vody do odberného miesta alebo ...

3.

množstvo dodanej pitnej vody verejným vodovodom alebo množstvo odvedenej odpadovej vody určené podľa ...

§ 2
Štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom
(1)

Štandardmi kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom (ďalej len „dodávka vody“) sú:

a)
dodržanie limitných hodnôt ukazovateľov kvality dodávanej pitnej vody podľa osobitného predpisu,3)
b)
dodržanie množstva vody za jednotku času dohodnutého v zmluve o dodávke vody,4) ak toto množstvo nie ...
c)
dodržanie lehoty podľa odseku 3 na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody,
d)
dodržanie hodnôt pretlaku vody okrem udalostí podľa osobitného predpisu,7) dohodnutých v zmluve o dodávke ...
e)
dodržanie lehoty podľa odseku 3 na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody vrátane udalostí ...
f)
nepretržitá dodávka vody okrem prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody podľa osobitného predpisu9) ...
g)
opätovné obnovenie dodávky vody po predchádzajúcom prerušení alebo obmedzení dodávky pitnej vody v lehote ...
1.
podľa osobitného predpisu,11)
2.
do dvoch pracovných dní v prípadoch podľa osobitného predpisu,12) odkedy boli preukázateľne odstránené ...
3.
do 48 hodín v prípade podľa osobitného predpisu13) od nahlásenia poruchy na vodovodnej prípojke, ktorej ...
4.
do dvoch pracovných dní v prípade podľa osobitného predpisu13) od nahlásenia poruchy na vodovodnej prípojke, ...
h)
dodržanie lehoty na zaslanie odpovede písomnou alebo elektronickou formou do 30 dní od doručenia podania ...
i)
určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo odpojenie nehnuteľnosti ...
j)
predloženie zmluvy o dodávke vody do piatich pracovných dní od oznámenia splnenia podmienok podľa osobitného ...
k)
zabezpečenie plynulej dodávky vody do siedmich pracovných dní od doručenia podpísanej zmluvy o dodávke ...
l)
zabezpečenia preskúšania meradla podľa osobitného predpisu16) a písomné oznámenie výsledku preskúšania ...
m)
overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody, ktorým sa rozumie určenie množstva ...
n)
oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia dodávky pitnej vody podľa osobitného predpisu16a) miestne ...
(2)

Preukazovanie dodržania štandardu kvality dodávky vody podľa odseku 1 písm. a), b) a d) sa vykonáva ...

(3)

Lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody alebo nedostatočného pretlaku vody v rozvodnej ...

a)
15 dní od oznámenia nedodržania štandardu kvality regulovanému subjektu, ak je príčina odstrániteľná ...
b)
šesť mesiacov od oznámenia nedodržania štandardu kvality regulovanému subjektu, ak je príčina odstrániteľná ...
c)
24 mesiacov od oznámenia nedodržania štandardu kvality regulovanému subjektu, ak je príčina odstrániteľná ...
§ 3
Štandardy kvality odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou
(1)

Štandardmi kvality odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ďalej len „odvádzanie vody“) sú:

a)
dodržanie množstva odvádzanej vody za jednotku času dohodnutého v zmluve o odvádzaní odpadových vôd,19) ...
b)
dodržanie lehoty podľa odseku 3 na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody,
c)
dodržanie hodnôt pretlaku v pretlakovej kanalizačnej sieti alebo podtlaku v podtlakovej kanalizačnej ...
d)
dodržanie lehoty podľa odseku 3 na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku v pretlakovej kanalizačnej ...
e)
plynulé odvádzanie vody do čistiarne odpadových vôd alebo na iné miesto jej likvidácie, okrem prerušenia ...
f)
opätovné obnovenie odvádzania vody
1.
v lehote podľa osobitného predpisu,11)
2.
do dvoch pracovných dní v prípadoch podľa osobitného predpisu12) od okamihu, keď boli preukázateľne ...
3.
do 48 hodín v prípade podľa osobitného predpisu13) od nahlásenia poruchy na kanalizačnej prípojke, ktorej ...
4.
do dvoch pracovných dní v prípade podľa osobitného predpisu13) od nahlásenia poruchy na kanalizačnej ...
g)
dodržanie lehoty na zaslanie odpovede písomnou alebo elektronickou formou do 30 dní od doručenia podania ...
h)
určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu alebo odpojenie nehnuteľnosti ...
i)
predloženie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd do piatich pracovných dní od oznámenia splnenia podmienok ...
j)
zabezpečenie plynulého odvádzania vody do siedmich pracovných dní od doručenia podpísanej zmluvy o odvádzaní ...
k)
overenia správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie odpadových vôd, ktorým sa rozumie určenie ...
l)
oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia odvádzania odpadových vôd podľa osobitného predpisu16a) ...
(2)

Preukazovanie dodržania štandardu kvality odvádzania vody podľa odseku 1 písm. a) a c) sa vykonáva v ...

(3)

Lehota na odstránenie príčin nedostatočného odvádzania vody alebo nedostatočného pretlaku v pretlakovej ...

a)
15 dní od oznámenia nedodržania štandardu kvality regulovanému subjektu, ak je príčina odstrániteľná ...
b)
šesť mesiacov od oznámenia nedodržania štandardu kvality regulovanému subjektu, ak je príčina odstrániteľná ...
c)
24 mesiacov od oznámenia nedodržania štandardu kvality regulovanému subjektu, ak je príčina odstrániteľná ...
§ 4
Za nedodržanie štandardu kvality sa nepovažuje skutočnosť, ak regulovaný subjekt nedodržal štandardy ...
a)

mimoriadnej udalosti,26)

b)

vyhlásenia regulačných stupňov odberu vôd,27)

c)

opatrení štátnych orgánov počas hospodárskej mobilizácie,28)

d)

havárie spôsobenej treťou osobou na vodovodnej sieti alebo kanalizačnej sieti, pričom lehota na obnovenie ...

e)

odstraňovania príčin udalostí, ktoré bezprostredne ohrozujú život alebo zdravie osôb alebo môžu spôsobiť ...

f)

rozhodnutia odberateľa alebo producenta neodobrať alebo neodviesť dohodnuté alebo určené množstvo vody, ...

g)

preukázateľného neposkytnutia súčinnosti odberateľa alebo producenta regulovanému subjektu nevyhnutnej ...

§ 5
Požadovaná úroveň dodržiavania štandardov kvality
(1)

Požadovaná úroveň dodržiavania štandardov kvality je najmenej

a)
95 % pre dodávku vody,
b)
95 % pre odvádzanie vody.
(2)

Regulovaným subjektom dosiahnutá úroveň dodržiavania štandardov kvality sa vypočíta

a)
pre dodávku vody podľa prílohy č. 3 tabuľky č. 1,
b)
pre odvádzanie vody podľa prílohy č. 3 tabuľky č. 2.
§ 6
Kompenzačné platby
(1)

Kompenzačná platba sa uhradí regulovaným subjektom odberateľovi alebo producentovi, ktorý bol nedodržaním ...

(2)

Kompenzačná platba za nedodržanie štandardu kvality sa odberateľovi alebo producentovi uhradí jednorazovo ...

a)
prevodom na účet odberateľa alebo producenta,
b)
poštovou poukážkou alebo
c)
podľa dohody medzi odberateľom alebo producentom a regulovaným subjektom.
(3)

O úhrade kompenzačnej platby sa regulovaným subjektom vyhotoví oznámenie o kompenzačnej platbe, ktoré ...

a)
identifikačné údaje regulovaného subjektu,
b)
identifikačné údaje odberateľa alebo producenta,
c)
číslo odberného miesta, na ktoré sa kompenzačná platba vzťahuje,
d)
označenie štandardu kvality, za ktorý je kompenzačná platba uhrádzaná,
e)
dátum nedodržania štandardu kvality,
f)
dátum odstránenia príčin nedodržania štandardu kvality,
g)
počet dní s nedodržaným štandardom kvality,
h)
výpočet výšky kompenzačnej platby.
(4)

Oznámenie o kompenzačnej platbe podľa odseku 3 sa odosiela najneskôr v deň úhrady kompenzačnej platby ...

(5)

Za opakované oznámenia o nedodržaní štandardov kvality, ktoré sú v priamej príčinnej súvislosti a časovej ...

§ 7
Výška a spôsob výpočtu kompenzačných platieb za nedodržanie štandardov kvality dodávky vody
(1)

Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 ods. 1 písm. c) alebo písm. e), výška kompenzačnej platby ...

KPV1 = A1 + B1 x (D - 30),

kde

KPV1 je kompenzačná platba v eurách,

A1 je 1 % z ročného vyúčtovania za dodávku pitnej vody v eurách,

D je počet dní nedodržania štandardu kvality; ak D ≤ 30, tak B1 = 0 % a ak D > 30, tak B1 = 0,25 % z ...

(2)

Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 ods. 1 písm. g), výška kompenzačnej platby v eurách za ...

KPV2 = A2 + B2 x (D - 5),

kde

KPV2 je kompenzačná platba v eurách,

A2 je 2,5 % z ročného vyúčtovania za dodávku pitnej vody v eurách,

D je počet dní nedodržania štandardu kvality; ak D ≤ 5, tak B2 = 0 % a ak D > 5, tak B2 = 0,25 % z ročného ...

(3)

Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 ods. 1 písm. k), výška kompenzačnej platby v eurách za ...

KPV3 = A3 + B3 x (D - 10),

kde

KPV3 je kompenzačná platba v eurách,

A3 je 15 eur,

D je počet dní nedodržania štandardu kvality; ak D ≤ 10, tak B3 = 0 eur a ak D > 10, tak B3 = 0,25 eura. ...

(4)

Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 ods. 1 písm. h) alebo písm. l), výška kompenzačnej platby ...

KPV4 = A4 + B4 x (D - 10),

kde

KPV4 je kompenzačná platba v eurách,

A4 je 5 eur,

D je počet dní nedodržania štandardu kvality; ak D ≤ 10, tak B4 = 0 a ak D > 10, tak B4 = 0,25 eura.

(5)

Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 ods. 1 písm. m), výška kompenzačnej platby v eurách za ...

KPV5 = A5 + B5 x (D - 10),

kde

KPV5 je kompenzačná platba v eurách,

A5 je 5 % z fakturovanej sumy za dodávku pitnej vody v eurách pôvodne vystavenej faktúry, ktorej výška ...

D je počet dní nedodržania štandardu kvality; ak D ≤ 10, tak B5 = 0 % a ak D > 10, tak B5 = 0,1 % z ...

(6)

Maximálna výška kompenzačnej platby vypočítanej podľa odsekov 1, 2 a 5 je 50 % z ročného vyúčtovania ...

§ 8
Výška a spôsob výpočtu kompenzačných platieb za nedodržanie štandardov kvality odvádzania vody
(1)

Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 ods. 1 písm. b) alebo písm. d), výška kompenzačnej platby ...

KPS1 = A1 + B1 x (D - 30),

kde

KPS1 je kompenzačná platba v eurách,

A1 je 1 % z ročného vyúčtovania za odvádzanie odpadovej vody v eurách,

D je počet dní nedodržania štandardu kvality; ak D ≤ 30, tak B1 = 0 % a ak D > 30, tak B1 = 0,25 % z ...

(2)

Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 ods. 1 písm. f), výška kompenzačnej platby v eurách za ...

KPS2 = A2 + B2 x (D - 5),

kde

KPS2 je kompenzačná platba v eurách,

A2 je 2,5 % z ročného vyúčtovania za odvádzanie odpadovej vody v eurách,

D je počet dní nedodržania štandardu kvality; ak D ≤ 5, tak B2 = 0 % a ak D > 5, tak B2 = 0,25 % z ročného ...

(3)

Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 ods. 1 písm. j), výška kompenzačnej platby v eurách za ...

KPS3 = A3 + B3 x (D - 10),

kde

KPS3 je kompenzačná platba v eurách,

A3 je 15 eur,

D je počet dní nedodržania štandardu kvality; ak D ≤ 10, tak B3 = 0 eur a ak D > 10, tak B3 = 0,25 eura. ...

(4)

Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 ods. 1 písm. k), výška kompenzačnej platby v eurách za ...

KPS4 = A4 + B4 x (D - 10),

kde

KPS4 je kompenzačná platba v eurách,

A4 je 5 % z fakturovanej sumy za odvádzanie odpadovej vody v eurách,

D je počet dní nedodržania štandardu kvality; ak D ≤ 10, tak B4 = 0 % a ak D > 10, tak B4 = 0,1 % z ...

(5)

Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 ods. 1 písm. g), výška kompenzačnej platby v eurách za ...

KPV5 = A5 + B5 × (D – 10),

kde

KPV5 je kompenzačná platba v eurách,

A5 je 5 eur,

D je počet dní nedodržania štandardu kvality; ak D ≤ 10, tak B5 = 0 a ak D > 10, tak

B5 = 0,25 eura.

(6)

Maximálna výška kompenzačnej platby vypočítanej podľa odsekov 1, 2 a 4 je 50 % z ročného vyúčtovania ...

§ 9
Sledovanie, evidovanie a vyhodnocovanie štandardov kvality a uverejňovanie a archivovanie údajov o štandardoch ...
(1)

Štandardy kvality podľa § 2 ods. 1 a § 3 ods. 1 sa sledujú a evidujú regulovaným subjektom v zázname, ...

a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo odberateľa,1) producenta2) alebo žiadateľa, ...
b)
číslo odberného miesta na odber pitnej vody odberateľom1) alebo číslo odberného miesta na odvádzanie ...
c)
dátum, čas a spôsob oznámenia alebo zistenia udalosti týkajúcej sa každého štandardu kvality,
d)
druh nedodržaného štandardu kvality podľa § 2 alebo § 3,
e)
opis skutkového stavu,
f)
spôsob odstránenia príčin nedodržania štandardov kvality,
g)
dátum, čas a spôsob odstránenia príčin nedodržania štandardu kvality, meno, priezvisko a funkciu oprávnenej ...
h)
prekročené limitné hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody podľa § 2 ods. 1 písm. a),
i)
dôvod prerušenia dodávky pitnej vody podľa § 2 ods. 1 písm. f) a lehoty na opätovné obnovenie dodávky ...
j)
dôvod prerušenia odvádzania vody do čistiarne odpadových vôd alebo na iné miesto jej likvidácie podľa ...
(2)

Ak sa udalosť týka viacerých odberných miest, vyhotovuje sa záznam, ktorý obsahuje údaje o mieste alebo ...

(3)

Štandardy kvality sa regulovaným subjektom vyhodnocujú podľa príloh č. 1 a 2 za každý kalendárny rok ...

(4)

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok t-1 podľa odseku 3 sa zverejňuje do konca februára roku t po ...

(5)

Vyhodnotenie štandardov kvality podľa odseku 3 a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách podľa ...

(6)

Údaje o štandardoch kvality podľa odsekov 1 až 3 a § 6 ods. 3 sa archivujú regulovaným subjektom sumárne ...

§ 10
Prechodné ustanovenia
(1)

Vyhodnotenie štandardov kvality za mesiace január až august roku 2012 sa regulovaným subjektom vykoná ...

(2)

Kompenzačné platby sa prvýkrát uhradia za nedodržanie štandardov kvality, ktoré nastalo od 1. januára ...

§ 10a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2016 a vyplatenie kompenzačných platieb za rok 2016 sa vykoná ...

§ 11
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2012 okrem § 2 ods. 1 písm. h), § 3 ods. 1 písm. g) a ...

Jozef Holjenčík v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

  VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY DODÁVKY VODY

  Prevziať prílohu - Príloha 01

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

  VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY ODVÁDZANIA VODY

  Prevziať prílohu - Príloha 02

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha 03

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha 04

Poznámky

 • 1)  § 4 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení ...
 • 2)  § 4 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3)  § 3 ods. 1 a § 13 ods. 1 a 2 zákona č. 442/2002 Z. z.§ 17 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore ...
 • 4)  § 15 ods. 7 písm. b) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 33 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva životného prostredia ...
 • 6)  Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z., ktorou ...
 • 7)  § 32 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 2 ods. 12 a 14 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 684/2006 Z. z., ...
 • 9)  § 32 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva životného prostredia ...
 • 10)  § 4 ods. 6 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 32 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 32 ods. 1 písm. g) až n) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  § 32 ods. 1 písm. o) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 17 ods. 2 písm. f) a g) a ods. 3 písm. b) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 230/2005 Z. z. ...
 • 15)  § 22 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  § 30 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16a)  § 32 ods. 7 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 230/2005 Z. z.
 • 17)  § 24 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 19)  § 16 ods. 7 písm. b) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  § 33 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 32 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22)  § 3 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  § 18 ods. 2. písm. f) a g) a ods. 3 písm. b) zákona č. 442/2002 Z. z.
 • 24)  § 23 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 25)  § 24 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 27)  § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28)  Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore