Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny 275/2012 účinný od 01.01.2013

Platnosť od: 14.09.2012
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 275/2012 s účinnosťou od 01.01.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny ...

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 40 ods. 2 zákona č. 250/2012 ...

§ 1
a)

poruchou neplánované prerušenie prenosu alebo distribúcie elektriny do odberného miesta na čas ...

b)

plánovaným prerušením prerušenie prenosu alebo distribúcie elektriny na čas dlhší ako tri minúty ...

c)

obnovením prenosu alebo distribúcie elektriny

1.

obnovenie schopnosti prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy trvale prenášať alebo distribuovať ...

2.

obnovenie prenosu alebo distribúcie elektriny formou náhradného zapojenia odberného miesta vrátane ...

d)

udalosťou skutočnosť, ktorá je predmetom štandardu kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny ...

e)

rokom t kalendárny rok, v ktorom regulovaný subjekt predkladá úradu vyhodnotenie štandardov kvality ...

f)

rokom t-1 kalendárny rok predchádzajúci roku t.

§ 2
a)

dodržanie kvality elektriny

1.

dohodnutej v zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, alebo

2.

určenej v technických podmienkach prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ak táto kvalita nie je dohodnutá ...

b)

dodržanie lehoty 30 dní na odoslanie písomného stanoviska k podaniu prevádzkovateľa distribučnej ...

c)

uskutočnenie prenosu elektriny v termíne podľa uzatvorenej zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy ...

d)

obnovenie prenosu elektriny do odberného miesta do dvoch pracovných dní

1.

odkedy bola dlžná suma vrátane nákladov spojených s prerušením a obnovením prenosu elektriny ...

2.

odkedy bola na účet prevádzkovateľa prenosovej sústavy pripísaná prvá splátka dlžnej sumy ...

e)

obnovenie prenosu elektriny po prerušení prenosu elektriny2) do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia ...

f)

obnovenie prenosu elektriny po poruche do 12 hodín odkedy sa prevádzkovateľ prenosovej sústavy o ...

g)

obnovenie prenosu elektriny z odberného miesta zariadenia na výrobu elektriny za dodržania prevádzkovej ...

h)

zabezpečenie preskúšania určeného meradla v lehote podľa osobitného predpisu,3)

i)

overenie správnosti vyúčtovania platby za prenos elektriny a odstránenie zistených nedostatkov ...

j)

dodržiavanie plynulosti prenosu elektriny tak, aby

1.

priemerná doba prerušenia prenosu elektriny počas kalendárneho roka bola najviac päť minút,

2.

priemerný počet neplánovaných prerušení prenosu elektriny vzťahujúci sa na jeden transformátor ...

§ 3
a)

dodržanie kvality elektriny

1.

dohodnutej v zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny alebo

2.

dodržanie charakteristík elektriny v odbernom mieste odberateľa elektriny za normálnych prevádzkových ...

2.1. frekvencia napájacej sústavy pri sústavách so synchrónnym pripojením na prepojenú sústavu ...

2.2. frekvencia napájacej sústavy pri sústavách bez synchrónneho pripojenia na prepojenú sústavu ...

2.3. veľkosť napájacieho napätia pre verejnú nízkonapäťovú sústavu 230 V medzi krajným vodičom ...

2.4. odchýlka napájacieho napätia maximálne ± 10 %,

2.5. dlhodobá miera vnímania blikania spôsobená rýchlymi zmenami napätia v ľubovoľnom období ...

2.6. pokles napájacieho napätia trvá menej ako jednu sekundu, pričom napätie neklesne pod hodnotu ...

2.7. 95 % desaťminútových stredných efektívnych hodnôt každého jednotlivého harmonického napätia ...

Nepárne harmonické Párneharmonické Nie násobky 3 Násobky 3 Rád harmonickej Relatívnenapätie(% ...

b)

dodržanie lehoty 30 dní na odoslanie stanoviska k podaniu prevádzkovateľa miestnej distribučnej ...

c)

dodržanie lehoty na odstránenie príčin zníženej kvality elektriny v termíne

1.

30 dní odo dňa doručenia oznámenia o zníženej kvalite elektriny prevádzkovateľovi distribučnej ...

2.

6 mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o zníženej kvalite elektriny prevádzkovateľovi distribučnej ...

3.

12 mesiacov od právoplatnosti stavebného povolenia,4) ak je príčina odstrániteľná stavebno-technickým ...

lehota sa považuje za dodržanú, ak nedôjde k odstráneniu príčin zníženej kvality elektriny ...

d)

uskutočnenie distribúcie elektriny, ak sú splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa ...

1.

v termíne podľa uzatvorenej zmluvy o distribúcii elektriny,

2.

do piatich pracovných dní od uzatvorenia zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy alebo v termíne ...

e)

obnovenie distribúcie elektriny odberateľom elektriny, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o prístupe ...

1.

odkedy bola dlžná suma vrátane nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elektriny ...

2.

odkedy bola na účet prevádzkovateľa distribučnej sústavy pripísaná prvá splátka dlžnej sumy ...

f)

obnovenie distribúcie elektriny po prerušení distribúcie elektriny do jedného pracovného dňa ...

g)

obnovenie distribúcie elektriny po neplánovanom prerušení distribúcie elektriny z dôvodu vzniku ...

1.

12 hodín v distribučnej sústave s napäťovou úrovňou nad 1 kV a do odberných miest zariadení ...

2.

18 hodín v distribučnej sústave s napäťovou úrovňou do 1 kV, odkedy sa prevádzkovateľ distribučnej ...

h)

obnovenie distribúcie elektriny z odberného miesta zariadenia na výrobu elektriny za dodržania prevádzkovej ...

i)

oznámenie termínu začatia a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny ...

j)

dodržanie oznámeného termínu začatia a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie ...

k)

zabezpečenie preskúšania určeného meradla v lehote podľa osobitného predpisu,3)

l)

overenie správnosti vyúčtovania platby za distribuovanú elektrinu za každé odberné miesto a overovanú ...

m)

dodržanie lehoty 30 dní na zaslanie písomného stanoviska k žiadosti o pripojenie zariadenia žiadateľa ...

n)

dodržiavanie plynulosti distribúcie elektriny tak, aby

1.

priemerná doba neplánovaných prerušení distribúcie elektriny na jedno odberné miesto počas kalendárneho ...

2.

priemerný počet neplánovaných prerušení distribúcie elektriny na jedno odberné miesto počas ...

3.

pomer množstva elektriny nedodanej odberateľom elektriny z dôvodu neplánovaných prerušení distribúcie ...

§ 4
(1)

Štandardmi kvality dodávky elektriny koncovým odberateľom elektriny sú:

a)

overenie vyúčtovania platby za dodanú elektrinu, odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní ...

b)

požiadanie prevádzkovateľa sústavy o obnovenie dodávky elektriny najneskôr nasledujúci pracovný ...

c)

odoslanie podania koncového odberateľa elektriny týkajúceho sa štandardu kvality prenosu elektriny ...

d)

uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny s každým odberateľom elektriny v domácnosti, ...

e)

odoslanie kompenzačnej platby a oznámenia o kompenzačnej platbe účastníkovi trhu s elektrinou ...

(2)

Úhradou dlžnej sumy podľa odseku 1 písm. b) za dodávku elektriny a nákladov spojených s prerušením ...

(3)

Ak dodávateľ elektriny na základe zmluvy poskytuje koncovému odberateľovi elektriny súčasne dodávku ...

§ 5
a)

stavu núdze v elektroenergetike,7)

b)

živelnej pohromy,8)

c)

havárie na zariadení prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy spôsobenej treťou osobou,

d)

odstraňovania príčin udalostí, ktoré bezprostredne ohrozujú život alebo zdravie osôb, alebo ...

e)

že dotknutý účastník trhu s elektrinou alebo prevádzkovateľ sústavy neposkytne regulovanému ...

§ 6
(1)

Požadovaná úroveň dodržiavania štandardov kvality je najmenej

a)

91,15 % pre prenos elektriny,

b)

88,70 % pre distribúciu elektriny,

c)

92,90 % pre dodávku elektriny.

(2)

Regulovaným subjektom dosiahnutá úroveň dodržiavania štandardov kvality sa vypočíta pre

a)

prenos elektriny podľa prílohy č. 3,

b)

distribúciu elektriny podľa prílohy č. 6,

c)

dodávku elektriny podľa prílohy č. 9.

§ 7
(1)

Kompenzačná platba sa uhradí regulovaným subjektom účastníkovi trhu s elektrinou, ktorý bol ...

(2)

Kompenzačná platba za porušenie daného štandardu kvality sa oprávnenej osobe uhradí jednorazovo ...

a)

prevodom na účet oprávnenej osoby,

b)

poštovou poukážkou alebo

c)

podľa dohody medzi oprávnenou osobou a regulovaným subjektom.

(3)

O úhrade kompenzačnej platby sa regulovaným subjektom vyhotoví oznámenie o kompenzačnej platbe, ...

a)

identifikačné údaje regulovaného subjektu,

b)

identifikačné údaje oprávnenej osoby; to neplatí pre oznámenie, ktoré vyhotovuje prevádzkovateľ ...

c)

číslo odberného miesta, na ktoré sa kompenzačná platba vzťahuje; ak ide o oprávnenú osobu, ...

d)

označenie štandardu kvality, za ktorý je kompenzačná platba uhrádzaná,

e)

dátum nedodržania štandardu kvality,

f)

dátum odstránenia príčin nedodržania štandardu kvality,

g)

počet dní s nedodržaným štandardom kvality,

h)

výpočet výšky kompenzačnej platby.

(4)

Ak nie je uzatvorený zmluvný vzťah medzi oprávnenou osobou a prevádzkovateľom sústavy a je uzatvorený ...

(5)

Oznámenie o kompenzačnej platbe podľa odseku 3 sa odosiela najneskôr v deň úhrady kompenzačnej ...

§ 8
(1)

Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 písm. b), výška kompenzačnej platby v eurách ...

KP = A + B x (N – 5), ak N dní.

(2)

Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 písm. c), výška kompenzačnej platby je 500 eur ...

(3)

Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 písm. d) alebo písm. e), výška kompenzačnej ...

KP = A + B x (N – 1),

kde

A = 5 % z vyúčtovania za prenos elektriny oprávnenej osobe za obdobie 12 mesiacov predchádzajúcich ...

B = 2 % z vyúčtovania za prenos elektriny oprávnenej osobe za obdobie 12 mesiacov predchádzajúcich ...

N je počet dní nedodržania štandardu kvality aj začatých dní.

(4)

Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 písm. f), výška kompenzačnej platby v eurách ...

KP = A + B x (N – 4), ak N je počet hodín nedodržania štandardu kvality aj začatýchhodín.

(5)

Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 písm. g), výška kompenzačnej platby v eurách ...

KP = P x [A + B x (N – 6)], ak N 150 eur pre oprávnenú osobu pripojenú na napäťovej úrovni nad ...

kde

P je číselná hodnota inštalovaného výkonu zdroja v MW,

A = 5,

B = 2,

N je počet hodín nedodržania štandardu kvality aj začatých hodín.

(6)

Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 písm. h) alebo písm. i), výška kompenzačnej ...

KP = A + B x (N – 5), ak N < 5, potom KP = A a maximálna výška kompenzačnej platby je 1 000 eur, ...

kde

A = 100,

B = 20,

N je počet dní nedodržania štandardu kvality aj začatých dní.

§ 9
(1)

Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. b), výška kompenzačnej platby v eurách ...

KP = A + B x (N – 5), ak N < 5, potom KP = A a maximálna výška kompenzačnej platby je 100 eur.

kde

A = 20,

B = 5,

N je počet dní nedodržania štandardu kvality aj začatých dní.

(2)

Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. c) prvého bodu, výška kompenzačnej platby ...

KP = A + B x (N – 10), ak N < 10, potom KP = A a maximálna výška kompenzačnej platby je 100 eur, ...

kde

A = 20,

B = 5,

N je počet dní nedodržania štandardu kvality aj začatých dní.

(3)

Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. c) druhého bodu, výška kompenzačnej platby ...

(4)

Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. c) tretieho bodu, výška kompenzačnej platby ...

(5)

Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. d), výška kompenzačnej platby je za každý ...

a)

150 eur, ak ide o distribúciu elektriny do odberného miesta pripojeného na napäťovej úrovni nad ...

b)

20 eur, ak ide o distribúciu elektriny do odberného miesta pripojeného na napäťovej úrovni do ...

(6)

Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. e) alebo písm. f), výška kompenzačnej ...

KP = [A + B x (N – 1)] x C,

kde

A = 20,

B = 5,

N je počet dní nedodržania štandardu kvality aj začatých dní,

C = 1,2, pričom sa konštanta C vzťahuje na oprávnenú osobu, ktorou je odberateľ elektriny s elektrickým ...

(7)

Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. g), výška kompenzačnej platby v eurách ...

KP = [A + B x (N – 6)] x C, ak N < 6, potom KP = A x C,

kde

A = 10,

B = 8,

N je počet hodín nedodržania štandardu kvality aj začatých hodín,

C = 1,2, pričom sa konštanta C vzťahuje na oprávnenú osobu, ktorou je odberateľ elektriny s elektrickým ...

(8)

Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. h), výška kompenzačnej platby v eurách ...

KP = P x [A + B x (N – 6)], ak N < 6, potom KP = P x A,

kde

P je číselná hodnota inštalovaného výkonu zdroja v MW,

A = 5,

B = 2,

N je počet hodín nedodržania štandardu kvality aj začatých hodín.

(9)

Ak nie je dodržaný štandard kvality oznámenia termínu začatia a ukončenia plánovaného obmedzenia ...

a)

10 eur pre oprávnenú osobu pripojenú na napäťovej úrovni nad 1 kV,

b)

2 eurá pre oprávnenú osobu pripojenú na napäťovej úrovni do 1 kV,

c)

ak termín začatia a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny nebol ...

1.

150 eur pre oprávnenú osobu pripojenú na napäťovej úrovni nad 1 kV,

2.

30 eur pre oprávnenú osobu pripojenú na napäťovej úrovni do 1 kV.

(10)

Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. j), výška kompenzačnej platby v eurách ...

KP = [A + B x (N – 6)] x C, ak N < 6, potom KP = A x C,

kde

A = 5,

B = 2,

N je počet hodín nedodržania štandardu kvality aj začatých hodín,

C = 1,2, pričom sa konštanta C vzťahuje na oprávnenú osobu, ktorou je odberateľ elektriny s elektrickým ...

(11)

Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. k) alebo písm. l), výška kompenzačnej ...

KP = A + B x (N – 5), ak N < 5, potom KP = A a maximálna výška kompenzačnej platby je 50 eur,

kde

A = 10,

B = 2,

N je počet dní nedodržania štandardu kvality aj začatých dní,

(12)

Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. m), výška kompenzačnej platby v eurách ...

KP = [A + B x (N – 10)] x C, ak N < 10, potom KP = A x C a maximálna výška kompenzačnej platby ...

kde

A = 20,

B = 2,

N je počet dní nedodržania štandardu kvality aj začatých dní,

C je konštanta, ktorej hodnota je 1,5 v prípade žiadosti o pripojenie v sústave s napäťovou úrovňou ...

§ 10
(1)

Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 4 písm. a), výška kompenzačnej platby v eurách ...

KP = A + B x (N – 5), ak N < 5, potom KP = A a maximálna výška kompenzačnej platby je 50 eur,

kde

A = 10,

B = 2.

N je počet dní nedodržania štandardu kvality aj začatých dní.

(2)

Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 4 písm. b), výška kompenzačnej platby v eurách ...

KP = A x N x C,

kde

A = 10,

N je počet dní nedodržania štandardu kvality aj začatých dní,

C = 1,2, pričom sa konštanta C vzťahuje na oprávnenú osobu, ktorou je odberateľ elektriny s elektrickým ...

(3)

Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 4 písm. c), výška kompenzačnej platby v eurách ...

KP = A + B x (N – 2), ak N < 5, potom KP = A a maximálna výška kompenzačnej platby je 100 eur,

kde

A = 10,

B = 2,

N je počet dní nedodržania štandardu kvality aj začatých dní.

(4)

Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 4 písm. d), výška kompenzačnej platby je 10 eur ...

(5)

Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 4 písm. e), výška kompenzačnej platby je 2 eurá ...

§ 11
(1)

Štandardy kvality sa sledujú, evidujú a vyhodnocujú regulovaným subjektom na základe podaní účastníkov ...

(2)

Evidencia vyplatených kompenzačných platieb sa vykonáva podľa prílohy č. 11.

(3)

Vyhodnotenie štandardov kvality a informácie o vyplatených kompenzačných platbách sa predkladá ...

a)

príloh č. 2, 3, 10 a prílohy č. 11 prvého bodu prevádzkovateľom prenosovej sústavy,

b)

príloh č. 5, 6, 10 a prílohy č. 11 druhého bodu prevádzkovateľom distribučnej sústavy,

c)

príloh č. 8, 9, prílohy č. 10 tretieho bodu a prílohy č. 11 tretieho bodu dodávateľom elektriny, ...

(4)

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok t-1 podľa odseku 3 vrátane vyplnených tabuliek sa zverejňujú ...

(5)

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok t-1 a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách podľa ...

(6)

Údaje o štandardoch kvality podľa odsekov 1 až 3 a § 6 ods. 3 sa archivujú regulovaným subjektom ...

§ 12
(1)

Vyhodnotenie štandardov kvality za mesiace január až august roku 2012 sa regulovaným subjektom vykoná ...

(2)

Kompenzačné platby sa prvýkrát uhradia za nedodržanie štandardov kvality, ktoré nastalo od 1. ...

§ 13

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2012 okrem § 6 až 10, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Jozef Holjenčík v. r.

Poznámky

  • 1)  § 19 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • 2)  § 28 ods. 1 písm. g) jedenásty bod zákona č. 251/2012 Z. z.
  • 3)  § 40 ods. 7 zákona č. 251/2012 Z. z.
  • 4)  Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
  • 5)  § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych ...
  • 6)  § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z.
  • 7)  § 20 zákona č. 251/2012 Z. z.
  • 8)  § 3 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore