Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 59/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotiacich kritériách a o spôsobe hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí 270/2016 účinný od 01.11.2016

Platnosť od: 12.10.2016
Účinnosť od: 01.11.2016
Autor: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Oblasť: Geológia, geodézia, kartografia, Územná samospráva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 59/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotiacich kritériách a o spôsobe hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí 270/2016 účinný od 01.11.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 270/2016 s účinnosťou od 01.11.2016
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej ...

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 9 písm. a) zákona ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 59/2014 ...

1.

V § 1 ods. 2 sa slová „republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami ...

2.

V § 1 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Pri vyhodnocovaní žiadostí podľa hodnotiaceho kritéria „C.3“ sa obec bodovo ohodnotí ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-1.odsek-1.bod-2.odsek-1Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-1.odsek-1.bod-2.odsek-1~1Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 3 ods. 3 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení ...

3.

V prílohe hodnotiace kritériá „B, C a H“ znejú:

„B Druh územnoplánovacej dokumentácie a jej etapa žiadosť B.1 Koncept riešenia územného ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2016.

Arpád Érsek v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore