Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie 27/2008 účinný od 01.02.2008

Platnosť od: 24.01.2008
Účinnosť od: 01.02.2008
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie 27/2008 účinný od 01.02.2008
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 27/2008 s účinnosťou od 01.02.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. ...

§ 1
(1)

Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie (ďalej len „chránené vtáčie územie“) ...

(2)

Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Komárno v katastrálnych územiach Bátorove Kosihy, ...

(3)

Chránené vtáčie územie má výmeru 229,32 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú ...

§ 2
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho ...
a)

ťažba piesku, hliny alebo iné narušenie pôdneho krytu od 5. mája do 20. augusta, ak tak určí ...

b)

rekultivácia ťažobných stien po ťažbe piesku alebo hliny, ak tak určí obvodný úrad životného ...

c)

využívanie lomov, v ktorých bola ukončená ťažba, na športové aktivity (najmä streľbu, táborenie, ...

d)

vjazd alebo státie s motorovým vozidlom od 5. mája do 20. augusta okrem vozidla slúžiaceho na obhospodarovanie ...

e)

aplikácia alebo vypúšťanie pesticídov v ťažobných priestoroch okrem odstraňovania inváznych ...

f)

používanie zariadení spôsobujúcich svetelné alebo hlukové efekty, najmä ohňostrojov, laserových ...

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.

Jaroslav Izák v. r.

Poznámky

  • 1)  Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore