Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov 27/2002 účinný od 01.02.2002

Platnosť od: 25.01.2002
Účinnosť od: 01.02.2002
Autor: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Oblasť: Technické normy, Metrológia a skúšobníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov 27/2002 účinný od 01.02.2002
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 27/2002 s účinnosťou od 01.02.2002
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej ...

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 5, § 9 ...

Čl. I

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 ...

1.

V prílohe č. 1 položka 1.3.22 znie:

„1.3.22 Meradlá pretečeného objemu vody s volnou hladinou podla prílohy č. 64 áno 2 roky“. ...

2.

V prílohe č. 1 v položke 2.1 Hmotnosť úvodná veta znie:

„Meradlá uvedené v položkách 2.1.1 až 2.1.4 podliehajú pred uvedením na trh alebo do používania ...

3.

V prílohe č. 1 položky 2.1.1 až 2.1.4 znejú:

„2.1.1 Váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti II, III a IIII vrátane mostových váh ...

4.

V prílohe č. 1 položka 2.4.6 znie:

„2.4.6 Momentové kľúče3) nie áno 1 rok“.

5.

V prílohe č. 13 v tretej časti definícia menovitý prietok Q znie:

„menovitý prietok Q charakteristický prietok plynomera využívaný pri jeho označovaní“.

6.

V prílohe č. 13 v tretej časti definícia najväčší prietok Qmax znie:

„najväčší prietok Qmax najväčšie dovolené trvalé zaťaženie plynomera, pri ktorom sa neprekročí ...

7.

V prílohe č. 13 v tretej časti v oddiele I v bode 3.1 sa vypúšťajú vety:

„Musia byť pripojené už pri prvotnom overovaní. Nie sú dané osobitné požiadavky týkajúce ...

8.

V prílohe č. 13 v tretej časti v oddiele VIII bod 1.2.1 znie:

„1.2.1 Na meracej trati sa vykoná skúška tesnosti podľa metodiky laboratória.“.

9.

V prílohe č. 13 v tretej časti v oddiele IX tabuľka č. 10 znie:

„Tabuľka č. 10 „Tabuľka č. 10 Označenie plynomera Najväčšia hodnota dielika m3 Očíslovaná ...

10.

V prílohe č. 13 v tretej časti v oddiele IX sa vypúšťa bod 3.2.

11.

V prílohe č. 27 v druhej časti tabuľka č. 1 znie:

„Tabuľka č. 1 Menovitý objem v l Najmenší nadmerok v mm Najväčší dovolený vnútorný priemer ...

12.

Za prílohu č. 58 sa pripája príloha č. 59, ktorej nadpis znie: „Momentové kľúče“.

13.

Za prílohu č. 59 sa pripája príloha č. 60, ktorej nadpis znie: „Napínacie zariadenia na predpätý ...

14.

Za prílohu č. 60 sa pripája príloha č. 61, ktorej nadpis znie: „Zariadenia na mechanické skúšky ...

15.

Za prílohu č. 61 sa pripája príloha č. 62, ktorej nadpis znie: „Tachografy“.

16.

Za prílohu č. 62 sa pripája príloha č. 63, ktorej nadpis znie: „Tvrdomery na betón“.

17.

Za prílohu č. 63 sa pripája príloha č. 64, ktorej nadpis znie: „Merače pretečeného objemu ...

Čl. II

1.

V prílohe č. 64 sa za existujúce merače považujú tie, ktoré boli uvedené do prevádzky pred ...

2.

Kto používa ako určené meradlo ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky existujúci merač, ...

3.

Nové merače sa uvedú do súladu s prílohou č. 64 do 30. júna 2002.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2002.

Dušan Podhorský v. r.

Poznámky

  • 1)  Stredisko EÚ pre referenčné materiály (Bureau Communautaire de Référence).
Načítavam znenie...
MENU
Hore