Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti 26/2021 účinný od 01.01.2027

Platnosť od: 26.01.2021
Účinnosť od: 01.01.2027
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Odpadové hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti 26/2021 účinný od 01.01.2027
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 26/2021 s účinnosťou od 01.01.2027

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. d), f), g) a h) zákona ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov ...

1.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Teleso skládky odpadov je priestor určený na fyzické ukladanie odpadu, ktorý je vybudovaný podľa ...

2.

V § 6 odsek 5 znie:

„(5) Na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, možno skládkovať a) zmesový odpad, ak obec ...

3.

V § 6 ods. 5 písmeno a) znie:

„a) výstup z úpravy zmesového odpadu, ktorý spĺňa parameter biologickej stability podľa prílohy č. 3a ...

4.

V § 6 sa odsek 5 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) výstup z úpravy zmesového odpadu a objemný odpad, ak jeho výhrevnosť v sušine neprekročí hodnotu ...

5.

V § 6 odsek 6 sa slová „škodlivých látok“ nahrádzajú slovami „nebezpečných látok“.

6.

V § 6 sa vypúšťa odsek 8.

Doterajšie odseky 9 až 13 sa označujú ako odseky 8 až 12.

7.

V § 6 odsek 12 sa slová „odsek 5 písm. b)“ nahrádzajú slovami „odsek 5 písm. d)“.

8.

V § 8 ods. 4 sa slová „§ 97 ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 97 ods. 13“.

9.

V § 12 ods. 1 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktoré obsahuje vyhodnotenie predchádzajúceho ...

10.

V § 12 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:

„j)
vyhodnotenie tvorby finančných prostriedkov od ich vzniku,“.

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).

11.

V § 12 ods. 2 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktoré obsahuje vyhodnotenie a tvorbu podľa ...

12.

V § 12 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h)
vyhodnotenie tvorby finančných prostriedkov od ich vzniku,“.

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).

13.

V § 12 ods. 3 sa za slová „v prílohe č. 6“ sa na konci pripájajú tieto slová: „tabuľke č. II“.

14.

V poznámke pod čiarou k odkazu 25 sa citácia „STN EN ISO 11969 Kvalita vody. Stanovenie arzénu. Metóda ...

15.

V poznámke pod čiarou k odkazu 36 sa citácia „STN ISO 9965 Kvalita vody. Stanovenie selénu. Metóda atómovej ...

16.

V poznámke pod čiarou k odkazu 51 sa citácia „STN EN 15308 Charakterizácia odpadov. Stanovenie vybraných ...

17.

V poznámke pod čiarou k odkazu 55 sa citácia „TNI CEN/TR 15310 Charakterizácia odpadov. Odber vzoriek ...

Časť 1: Pokyny na výber a aplikáciu kritérií odberu vzoriek za rôznych podmienok

Časť 2: Pokyny na techniky odberu vzoriek

Časť 3: Pokyny na postupy odberu čiastkových vzoriek

Časť 4: Pokyny na postupy balenia, skladovania, konzervácie, dopravy a dodania vzoriek

Časť 5: Pokyny na proces definovania plánu odberu vzoriek“ nahrádza citáciou „Súbor TNI CEN/TR 15310 ...

18.

V prílohe č. 2 sa za slová „Odber vzoriek sa vykonáva podľa slovenských technických noriem.56)“ vkladajú ...

„Test respiračnej aktivity (AT4) a produkcie plynov (GS21).57)

Výhrevnosť.58)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 25, 36, 51, 55, 57 a 58 znejú:

„25) STN ISO 17378-2: 2020 Kvalita vody. Stanovenie arzénu a antimónu. Časť 2: Metóda atómovej absorpčnej ...

19.

Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 3a, ktorá znie:

„Príloha č. 3ak vyhláške č. 382/2018 Z. z. BIOLOGICKÁ STABILITA Tabuľka č. 1 Parameter Limitná ...

20.

V prílohe č. 4 časti IV. prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „s definovaním stavu pre konečnú ...

21.

V prílohe č. 4 v poznámkach deviaty bod znie:

„9) Plán stavu skládky je grafické zobrazenie skládky ako výsledok geodetického merania, ktoré zobrazuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 59 znie:

„59) § 40 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 ...

22.

Prílohy č. 6 a 7 znejú:

„Príloha č. 6k vyhláške č. 382/2018 Z. z. Prevziať prílohu - VZOR Príloha č. 7k vyhláške č. 382/2018 ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodu 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára ...

Ján Budaj v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore