Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov 26/2014 účinný od 15.02.2014

Platnosť od: 07.02.2014
Účinnosť od: 15.02.2014
Autor: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Oblasť: Geológia, geodézia, kartografia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov 26/2014 účinný od 15.02.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 26/2014 s účinnosťou od 15.02.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ...

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona Národnej rady ...

Čl. I

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou ...

1.

V § 2 odsek 5 znie:

„(5) Realizácia súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej predstavuje a) súbor ...

2.

V § 2 odsek 9 znie:

„(90) Na transformovanie súradníc bodov medzi realizáciou Európskeho terestrického referenčného ...

3.

V § 2 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Rezortná transformačná služba medzi realizáciami záväzných geodetických systémov ETRS89 ...

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.

4.

V § 24 sa vypúšťa odsek 3. Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 8.

5.

V § 24 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

6.

V § 24 odsek 5 znie:

„(5) Bod podrobného polohového bodového poľa je bod, ktorý má určené súradnice v realizácii ...

7.

V § 24 ods. 6 sa vypúšťa posledná veta.

8.

V § 24 ods. 8 poslednej vete sa vypúšťajú slová „č. 1“.

9.

V § 30 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Zameranie územia pre projekt stavby sa vykonáva v záväzných geodetických systémoch v súlade ...

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.

10.

V § 32 ods. 3 uvádzacej vete sa vypúšťajú slová „v platných realizáciách záväzných geodetických ...

11.

V § 35 ods. 1 prvej vete sa vypúšťa slovo „definovanej“.

12.

V § 40 ods. 1 druhej vete sa za slovom „náležitosti“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci ...

13.

V § 45 ods. 1 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „a dodržanie kvalitatívnych podmienok ...

14.

V § 45 ods. 2 uvádzacej vete sa za slovo „preskúma“ vkladá slovo „najmä“.

15.

Nadpis deviatej časti znie: „PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“.

16.

Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 47a Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. februára 2014 Na podrobné geodetické ...

17.

Slová „príslušná správa katastra“ a slová „správa katastra“ vo všetkých tvaroch sa ...

18.

Slová „podrobné geodetické body“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú ...

19.

Slová „národná realizácia“ a slová „platná národná realizácia“ vo všetkých tvaroch ...

20.

Prílohy č. 1 až 3 sa nahrádzajú prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

Čl. II

Mária Frindrichová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore