Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70318
Dôvodové správy: 2215
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.11.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami 258/2007 účinný od 01.07.2007


Platnosť od: 14.06.2007
Účinnosť od: 01.07.2007
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Technické normy, Požiarna ochrana

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami 258/2007 účinný od 01.07.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 258/2007 s účinnosťou od 01.07.2007

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane ...

Prvý oddiel

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Táto vyhláška ustanovuje požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a ...

(2)

Táto vyhláška neustanovuje požiadavky na stupeň protipožiarnej bezpečnosti požiarneho úseku ...

(3)

Táto vyhláška sa nevzťahuje na manipulačnú plochu, sklad dreva predajne s plochou do 1 000 m2, ...

§ 2
Základné pojmy
a)

tuhé horľavé látky sú uvädnutý krm, seno, slama a iné suché, pokosené steblovité rastliny ...

b)

uvädnutý krm je pokosená zelená časť travín s vlhkosťou viac ako 16 % a najviac 30 % alebo pokosená ...

c)

seno je usušená zakonzervovaná nadzemná časť travín alebo ďateľovín, alebo ich zmesí s vlhkosťou ...

d)

slama je suchá nadzemná časť obilovín zbavená semien,

e)

sortimenty výrobkov sú rezivo, štiepky, piliny, pelety alebo brikety na základe celulózových materiálov ...

f)

štiepky sú častice dreva, ktoré sú produktom jeho drvenia alebo sekania, približne rovnakej veľkosti ...

g)

piliny sú triesky malých rozmerov vznikajúce pri rezaní dreva pílovými nástrojmi,4)

h)

celulóza je hmota, ktorá vzniká z dreva pôsobením tepla a niektorých napúčacích činidiel, ...

i)

biomasa je akákoľvek organická hmota s neobmedzenou vlhkosťou a všetky produkty z nej,

j)

peleta je granula kruhového prierezu s priemerom od 6 mm až 20 mm, s dĺžkou do päťnásobku priemeru, ...

k)

biomasová briketa je teleso s dĺžkou jednej strany 15 cm až 25 cm, ktorá je vyrobená z drevnej ...

l)

skladovanie je pracovný postup, pri ktorom sa uskladňuje

1.

uvädnutý krm, seno, slama a iné suché steblové alebo stonkové rastliny v sklade, halovom sklade, ...

2.

tuhé palivo v sklade tuhých palív,

3.

vyťažená drevná hmota v otvorenom sklade,

4.

drevná hmota spracovaná na sortimenty výrobkov voľne uložené alebo skladované v obaloch v sklade ...

m)

sklad rastlín je stavba alebo jej časť určená na skladovanie rastlín alebo na skladovanie alebo ...

n)

halový sklad rastlín je stavba, ktorej horizontálne rozmery prevažujú nad vertikálnymi rozmermi, ...

o)

samostatne stojaci sklad rastlín je stavba postavená mimo poľnohospodárskeho podniku alebo hospodárskeho ...

p)

sklad tuhých palív je priestor alebo objekt určený na skladovanie tuhého paliva,

q)

maštaľ je priestor na umiestnenie všetkých druhov hospodárskych zvierat,

r)

sekcia je časť skladu rastlín s objemom najviac 2 000 m3 uskladnených rastlín alebo uvädnutého ...

s)

dosúšanie uvädnutého krmu je pracovný postup, pri ktorom sa z uvädnutého krmu odstraňuje časť ...

t)

dosušovacie zariadenie je súbor stavebných častí a strojových častí na dosúšanie uvädnutého ...

u)

otvorený sklad dreva je stavba alebo priestor určený na skladovanie vyťaženej drevnej hmoty a sortimentov ...

v)

manipulačná plocha je vyhradené vonkajšie priestranstvo mimo lesnej pôdy v priestore železnice ...

w)

uzavretý sklad sortimentov výrobkov je priestor haly, zásobník s mechanickým vyhrňovaním alebo ...

x)

rozdeľovacia línia je trvalo voľný priestor medzi oddeleniami otvoreného skladu dreva a klietkami, ...

y)

oddelenie otvoreného skladu dreva je ohraničená plocha skladu dreva s najviac 10 000 m2, v ktorej ...

z)

hromada dreva je časť oddelenia otvoreného skladu dreva, v ktorej sa voľne skladujú jednotlivé ...

Druhý oddiel

§ 3
Halový sklad rastlín
(1)

Halový sklad rastlín s plochou väčšou ako 60 m2 a s náhodným požiarnym zaťažením väčším ...

(2)

Požiarne deliace stavebné konštrukcie halového skladu rastlín sa vyhotovujú z konštrukčných ...

(3)

Ak je súčasťou halového skladu rastlín miestnosť rozvodne elektrického prúdu, táto je samostatným ...

(4)

V požiarnom úseku halového skladu rastlín možno skladovať najviac 8 000 m3 rastlín.

(5)

Účelová komunikácia, po ktorej motorové vozidlo vchádza do halového skladu rastlín a vychádza ...

(6)

V miestnosti rozvodne elektrického prúdu a na zakladacom zariadení v halovom sklade rastlín sa musia ...

(7)

Pri vstupe a pri výstupe z halového skladu rastlín sa musia vytvoriť stanovištia prenosného hasiaceho ...

§ 4
Povalový priestor
(1)

V povalovom priestore stavby možno skladovať najviac 3 000 m3 uvädnutého krmu alebo rastlín, ak ...

(2)

Povalový priestor nad maštaľami možno využiť na skladovanie rastlín len v stavbe s najviac dvoma ...

(3)

Pre stavbu podľa odseku 2 počet podzemných požiarnych podlaží nie je obmedzený.

(4)

Súčasťou požiarneho úseku povalového priestoru nad maštaľami môže byť manipulačný priestor ...

(5)

Z požiarneho úseku skladu rastlín v povalovom priestore možno viesť najmenej jednu únikovú cestu ...

(6)

Náhradná úniková možnosť z požiarneho úseku skladu rastlín v povalovom priestore môže viesť ...

(7)

Úniková cesta a náhradná úniková možnosť z požiarneho úseku skladu rastlín v povalovom priestore ...

(8)

V povalovom priestore sa môžu rastliny uskladňovať vzduchovými dopravníkmi, pričom nesmú prechádzať ...

§ 5
Sklad rastlín s dosušovacím zariadením
(1)

Uvädnutý krm možno uskladňovať len v sklade rastlín s dosušovacím zariadením. V samostatne ...

(2)

V sklade rastlín sa uvädnutý krm uskladňuje po vrstvách. Dovolená výška vrstvy je uvedená v ...

(3)

Na predchádzajúcu vrstvu uvädnutého krmu sa môže ďalšia vrstva uvädnutého krmu uložiť len ...

§ 6
Sklad rastlín bez dosušovacieho zariadenia
(1)

Rastliny s vlhkosťou do 16 % možno uskladňovať aj v sklade rastlín bez dosušovacieho zariadenia. ...

(2)

Šírka skladovania v sklade rastlín bez dosušovacieho zariadenia nesmie byť väčšia ako 12 m.

§ 7
Stoh

Stoh môže mať objem najviac 4 000 m3. Ako jeden stoh sa posudzuje aj skupina stohov, ktorých vzájomná ...

§ 8
(1)

Uvädnutý krm sa musí dosúšať tak, aby nenastalo jeho samovznietenie. Ak sa teplota uvädnutého ...

(2)

Pri zohriatí uskladneného uvädnutého krmu v niektorej zo sekcií skladu rastlín na teplotu vyššiu ...

(3)

Pri zvýšení teploty uskladneného uvädnutého krmu nad 90 oC sa vyskladňovanie uskladneného uvädnutého ...

§ 9
(1)

Pri dosúšaní uvädnutého krmu a pri skladovaní rastlín sa teplota meria rovnomerne v celom dosúšanom ...

(2)

V priebehu uskladňovania v prvom mesiaci a po uskladnení sa meria teplota uskladneného uvädnutého ...

(3)

V sklade rastlín s objemom 3 500 m3 a väčším sa teplota uskladneného uvädnutého krmu alebo rastlín ...

(4)

Teplota sa meria najmä na tých miestach, kde pri rannom zapnutí dosušovacieho zariadenia vychádza ...

(5)

Seno a slama lisované a balené v obale z plastu sa môžu uskladňovať aj na voľnom priestranstve ...

§ 10
Skladový denník
(1)

Údaje o dosúšaní uvädnutého krmu a uskladňovaní rastlín sa zaznamenávajú v skladovom denníku. ...

(2)

Skladový denník obsahuje

a)

dátum uskladnenia, druh, množstvo a vlhkosť uvädnutého krmu alebo uskladnených rastlín, miesto ...

b)

preukázateľné záznamy teploty a miesta merania; preukázateľným záznamom teploty sa rozumie zápis ...

c)

záznam o vykonaní kontroly teplomera,

d)

čas činnosti dosušovacieho zariadenia,

e)

meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala meranie a kontrolu.

(3)

V skladoch rastlín so zariadením na automatické elektronické meranie a zaznamenávanie teploty možno ...

(4)

Skladový denník sa uchováva rok po skončení posledného merania teploty.

§ 11

Na skladovanie rastlín v samostatne stojacich skladoch rastlín alebo v stohoch do objemu 100 m3 sa ...

§ 12
Sklad rastlín
(1)

V sklade rastlín a do vzdialenosti 12 m od skladu rastlín je zakázané akýmkoľvek spôsobom zaobchádzať ...

(2)

Pri vstupe a pri vjazde do skladu rastlín musia byť viditeľne umiestnené bezpečnostné značky ...

(3)

Uskladnené rastliny sa nesmú dostať do styku s výfukovým potrubím motorových vozidiel a manipulačných ...

(4)

Priestory určené na prejazd motorových vozidiel sa musia udržiavať v čistote.

(5)

V skladoch rastlín nemožno súčasne skladovať horľavé látky a materiál, ktorý nesúvisí s ...

Tretí oddiel

§ 13
(1)

Požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb, v ktorých sú sklady tuhých palív, ustanovuje ...

(2)

Pri každom voľnom sklade tuhého paliva musí byť vhodná plocha so spevneným povrchom určená ...

(3)

Ložné plochy voľného skladu tuhého paliva musia byť urovnané, vyčistené, zbavené porastov ...

(4)

Medzi hromadami tuhého paliva vo voľnom sklade tuhého paliva musí byť voľná plocha široká najmenej ...

(5)

Hromady tuhého paliva vo voľnom sklade tuhého paliva sa umiestňujú vo vzdialenosti najmenej 3 m ...

(6)

Tuhé palivo v krytom sklade tuhého paliva a v uzavretom sklade tuhého paliva sa uskladňuje tak, ...

§ 14
(1)

V mechanizovanom sklade tuhého paliva sa musí obmedziť prístup vzduchu do hromád tuhého paliva ...

(2)

Do hromady tuhého paliva nemožno ukladať vetracie rúrky a priechody.

(3)

Brikety sa musia skladovať oddelene na suchom vyčistenom povrchu v krytých skladoch tuhého paliva ...

(4)

Briketové úlomky nemožno skladovať okrem ich manipulačného skladovania kratšieho ako sedem dní. ...

§ 15
(1)

Na nezhutnenej hromade tuhého paliva možno skladovať len tuhé palivo rovnakého druhu.

(2)

Voľne sypané hromady tuhého paliva sú určené na skladovanie zásob triedeného paliva jedného ...

(3)

Pri vytváraní hromady tuhého paliva voľným sypaním sa musí zabrániť oddeľovaniu hrubých frakcií ...

§ 16
(1)

Spôsob určovania výšky hromady tuhého paliva a dovolená výška voľne sypanej hromady tuhého ...

(2)

V skladoch hnedého uhlia môže mať hromada lichobežníkového prierezu šírku hornej základne ...

(3)

V mechanizovanom sklade môže mať hromada tuhého paliva výšku najviac 30 m a horná základňa ...

(4)

Pre antracit a koks nie je výška voľne sypanej hromady obmedzená.

§ 17
Meranie teploty
(1)

V novonasypanej hromade tuhého paliva sa meria teplota teplomerom v hĺbke 1,5 m až 4 m od povrchu ...

(2)

V novonasypanej hromade tuhého paliva sa musí merať teplota tuhého paliva najmenej raz za deň. ...

(3)

Na účely vizuálneho posúdenia teplotného stavu hromady tuhého paliva sa pravidelne vykonávajú ...

(4)

Ak dosiahne zásoba tuhého paliva v hromade teplotu 50 oC, tuhé palivo sa ochladí prehádzaním alebo ...

(5)

Pri hromadách tuhého paliva sa musí ohnisko samovznietenia vyňať a vybraté tuhé palivo ihneď ...

(6)

Za ohnisko samovznietenia sa bez ohľadu na druh tuhého paliva považujú miesta, v ktorých teplota ...

§ 18
(1)

Údaje o skladovaných tuhých palivách sa zaznamenávajú v skladovom denníku. Skladový denník ...

(2)

Skladový denník obsahuje

a)

preukázateľné záznamy teploty a miesta merania,

b)

záznam o inšpekčných pochôdzkach,

c)

údaje o stave a o manipulácii so skladovanými tuhými palivami,

d)

záznam o vykonaní kontroly teplomera,

e)

meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala meranie a kontrolu teplomera.

(3)

Skladový denník sa uchováva rok po vykonaní posledného zápisu.

Štvrtý oddiel

§ 19
Otvorený sklad dreva
(1)

Otvorený sklad dreva, ktorého plocha je väčšia ako 10 000 m2, sa rozdeľuje na oddelenia hlavnými ...

(2)

Oddelenie otvoreného skladu dreva sa rozdeľuje druhotnými líniami širokými najmenej 4 m na skupiny ...

(3)

Ložná plocha otvoreného skladu dreva musí mať vhodný spevnený povrch, musí byť odvodnená, ...

(4)

Hromady dreva s ložnou plochou menšou ako 2 500 m2 sa oddeľujú navzájom alebo od skupín klietok ...

(5)

Štiepky a piliny sa musia uskladňovať na voľnej hromade bez preskladnenia najviac 60 dní.

(6)

Voľne sypané pelety v uzavretom sklade alebo v krytom sklade sa uskladňujú bez časového obmedzenia ...

(7)

V novonasypanej hromade štiepok alebo pilín sa meria teplota teplomerom v hĺbke 1,5 m vo vzdialenosti ...

(8)

Na záznamy o meraní teplôt štiepok alebo pilín sa ustanovenia § 19 vzťahujú rovnako.

(9)

V otvorenom sklade dreva musí byť aspoň jedna hlavná vnútorná línia napojená na prístupovú ...

(10)

Rozdeľovacími líniami sú hlavné vnútorné línie a druhotné línie. Rozdeľovacie línie otvoreného ...

§ 20
(1)

Medzi jednotlivými klietkami otvoreného skladu dreva sa musí dodržiavať vzdialenosť najmenej 0,5 ...

(2)

Ak sa v klietke skladuje drevo impregnované horľavými látkami, musí sa dodržať medzi klietkami ...

(3)

Pri rovnakých druhoch dreva do dĺžky 1 m možno vedľa seba skladovať tri klietky.

§ 21
(1)

V otvorenom sklade dreva je zakázané fajčiť a akýmkoľvek spôsobom zaobchádzať s otvoreným ...

(2)

Otvorený sklad dreva musí byť zabezpečený proti vstupu nepovolaných osôb a viditeľne označený ...

Piaty oddiel

§ 22

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev a osobitnými ...

§ 23

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1997 Z. z. o zabezpečení ...

§ 24

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2007.

Robert Kaliňák v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1k vyhláške č. 258/2007 Z. z.

  DOVOLENÁ VÝŠKA VRSTVY PRI USKLADŇOVANÍ UVÄDNUTÉHO KRMU

  Uvädnutý krmpri vlhkosti v % Dovolená výška uloženého uvädnutého krmuv predchádzajúcej vrstve ...

  Príloha č. 2k vyhláške č. 258/2007 Z. z.

  BEZPEČNOSTNÁ VZDIALENOSŤ NA UMIESTNENIE STOHOV

  a) Stohy sa umiestňujú v bezpečnostnej vzdialenosti najmenej

  1. 300 m od objektov, v ktorých sa vyrábajú, spracúvajú alebo skladujú výbušniny, ľahko zápalné ...

  2. 100 m od ostatných výrobných objektov, skladov, lesa a od krajnej koľaje železničnej trate,

  3. 60 m od verejnej komunikácie,

  4. 50 m od okrajových budov súvislej zástavby obcí, činnej hranice skládky tuhých domových odpadov ...

  5. 30 m od elektrického vedenia vysokého napätia.

  b) Stohy do objemu 100 m3 sa umiestňujú v bezpečnostnej vzdialenosti najmenej

  1. 20 m od obytného objektu alebo od hospodárskeho objektu,

  2. 10 m od iného stohu.

  Príloha č. 3k vyhláške č. 258/2007 Z. z.

  SPÔSOB URČOVANIA VÝŠKY HROMADY TUHÉHO PALIVA A DOVOLENÁ VÝŠKA VOĽNE SYPANEJ HROMADY TUHÉHO PALIVA

  a) Výška hromady tuhého paliva sa určuje pri

  1. hromade, ktorá má trojuholníkový prierez, výškou trojuholníka,

  2. hromade, ktorá má lichobežníkový prierez, vzdialenosťou medzi základňou a hornou základňou ...

  Prevziať prílohu - Obrázok 03 ...

  a – šírka hornej základne

  h – výška hromady

  b) Dovolená výška voľne sypanej hromady tuhého paliva je najviac

  1. 6 m pre triedené čierne uhlie a prané čierne uhlie,

  2. 4 m pre prachové hnedé uhlie, triedené hnedé uhlie, netriedené hnedé uhlie, prané hnedé uhlie, ...

  3. 3 m pre brikety po vytriedení briketových úlomkov,

  4. 1,5 m pre brikety a briketové úlomky.

Poznámky

 • 1)  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou ...
 • 2)  STN 92 0901 Zásady požiarnej bezpečnosti pri skladovaní tuhých palív.
 • 3)  STN EN 844-2 (49 0015) Guľatina a rezivo. Názvoslovie. Časť 2: Všeobecné termíny pre guľatinu. ...
 • 4)  STN 48 0058 Sortimenty dreva. Listnaté štiepky a piliny.
 • 5)  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické ...
 • 6)  STN 13501-1 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť ...
 • 7)  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, ...
 • 8)  § 24 ods. 1 písm. m) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej ...
 • 9)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného ...
 • 10)  § 4 písm. j) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 562/2005 Z. ...
 • 11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore