Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 251/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií 254/2022 účinný od 01.08.2022

Platnosť od: 19.07.2022
Účinnosť od: 01.08.2022
Autor: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Oblasť: Pozemné komunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 251/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií 254/2022 účinný od 01.08.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 254/2022 s účinnosťou od 01.08.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 251/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 14 písm. a) zákona č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 181/2022 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 251/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 1 písmeno d) znie:

„d) postup klasifikácie bezpečnosti cestnej siete,“.

2.

V § 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) klasifikáciu bezpečnostných deficitov pozemnej komunikácie,“.

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).

3.

V § 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g) prvky cielenej prehliadky pozemnej komunikácie,“.

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

4.

V § 1 písmeno h) znie:

„h) nápravné opatrenia na zvýšenie bezpečnosti pozemných komunikácií a zníženie dopravnej nehodovosti (ďalej len „nápravné opatrenia“).“.

5.

V § 2 písm. a) sa slová „nulového riešenia“ nahrádzajú slovami „prvotného návrhu riešenia a vykoná sa ich porovnanie“.

6.

V § 2 písmeno b) znie:

„b) definujú sa ciele zvýšenia bezpečnosti, ktoré by sa mali dosiahnuť realizáciou bezpečnostných opatrení, podstatnou zmenou existujúcej pozemnej komunikácie alebo zhotovením novej pozemnej komunikácie,“.

7.

V § 2 písm. d) sa slovo „parametre“ nahrádza slovami „prvky a bezpečnostné deficity“.

8.

V § 3 písm. a) sa za slovo „nehôd“ vkladajú slová „s následkom ľahkého zranenia, s následkom ťažkého zranenia alebo“.

9.

V § 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „a počtu usmrtení“.

10.

§ 3 sa dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o) bezpečnosť pohybu zraniteľných účastníkov cestnej premávky; zraniteľným účastníkom cestnej premávky je vodič dvojkolesového motorového vozidla a nemotorizovaný účastník cestnej premávky, najmä chodec a cyklista.“.

11.

V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) opatrenia pre zraniteľných účastníkov cestnej premávky.“.

12.

§ 5 vrátane nadpisu znie:

„§ 5 Postup klasifikácie bezpečnosti cestnej siete (1) Pri klasifikácii bezpečnosti cestnej siete sa posudzujú najmä tieto prvky: a) kategória pozemnej komunikácie, b) práce na pozemnej komunikácii, c) parkoviská a odstavné plochy, d) intenzita cestnej premávky vrátane intenzity zraniteľných účastníkov cestnej premávky, e) odhad prúdov chodcov a cyklistov, f) spôsob zabezpečenia dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti na navrhovanej pozemnej komunikácii, g) zariadenia inteligentných dopravných systémov riadenia cestnej premávky, h) organizácia dopravy v okolí škôl a školských zariadení z pohľadu zachovania bezpečnosti pozemnej komunikácie, i) návrhové prvky pozemnej komunikácie, j) pevné prekážky v blízkosti pozemnej komunikácie a ich hustota, k) záchytné bezpečnostné zariadenia, l) mosty a tunely, m) usporiadanie križovatiek, n) intenzita a smerovanie cestnej premávky na križovatkách, o) stav a vybavenie pozemnej komunikácie, p) chodníky, priechody pre chodcov a ich označenie z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky, q) infraštruktúra a priechody pre cyklistov, r) alternatívne trasy pre chodcov a cyklistov, s) informačné a riadiace systémy cestnej siete. (2) Pri klasifikácii bezpečnosti cestnej siete sa posudzujú najmä tieto kritériá dopravnej nehodovosti: a) počet, miesto a príčina dopravných nehôd s následkom smrti v členení podľa skupín účastníkov cestnej premávky za posledných päť rokov, b) počet, miesto a príčina ťažkých dopravných nehôd v členení podľa skupín účastníkov cestnej premávky za posledných päť rokov. (3) Pri klasifikácii bezpečnosti cestnej siete sa posudzovaný úsek pozemnej komunikácie hodnotí podľa objektívne meranej integrovanej bezpečnosti na a) úsek s nízkou úrovňou bezpečnosti, b) úsek so strednou úrovňou bezpečnosti, c) úsek s vysokou úrovňou bezpečnosti.“.

13.

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 5a Klasifikácia bezpečnostných deficitov pozemnej komunikácie (1) Pri posudzovaní vplyvu bezpečnosti pozemnej komunikácie sa určia nevyhovujúce prvky pozemnej komunikácie a jej bezpečnostné deficity s určením miery ich rizika. (2) Bezpečnostné deficity pozemnej komunikácie sa klasifikujú podľa miery rizika na a) bezpečnostný deficit s nízkou mierou rizika, b) bezpečnostný deficit so strednou mierou rizika, c) bezpečnostný deficit s vysokou mierou rizika. (3) Bezpečnostný deficit s nízkou mierou rizika môže mať vplyv na vznik kolíznych až nehodových situácií alebo môže zvýšiť subjektívny pocit rizika účastníkov cestnej premávky. Bezpečnostný deficit s nízkou mierou rizika môže vyvolať kolíznu situáciu alebo dopravnú nehodu. V prípade vzniku dopravnej nehody môžu byť jej dôsledky závažnejšie ako v prípade použitia správneho technického riešenia. (4) Bezpečnostný deficit so strednou mierou rizika má vplyv na vznik kolíznych situácií alebo dopravných nehôd a obmedzuje bezpečné užívanie pozemnej komunikácie. V prípade vzniku dopravnej nehody sú jej dôsledky s vysokou pravdepodobnosťou závažnejšie ako v prípade použitia správneho technického riešenia. (5) Bezpečnostný deficit s vysokou mierou rizika má zásadný vplyv na vznik kolíznych situácií a dopravných nehôd a bráni bezpečnému užívaniu pozemnej komunikácie. V prípade vzniku dopravnej nehody sú jej dôsledky výrazne závažnejšie ako v prípade použitia správneho technického riešenia.“.

14.

V § 6 písm. b) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „prípadne sa analyzujú správy o nehodách“ sa nahrádzajú slovami „a analyzujú sa správy o nehodách“.

15.

V § 6 písm. c) sa slová „počas posledných troch rokov; prípadne sa analyzujú správy o nehodách“ nahrádzajú slovami „za posledných päť rokov“.

16.

Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 6a Prvky cielenej prehliadky pozemnej komunikácie Pri vykonávaní cielenej prehliadky pozemnej komunikácie sa posudzujú najmä tieto prvky: a) návrhové prvky pozemných komunikácií, b) návrhové prvky križovatiek, c) opatrenia pre zraniteľných účastníkov cestnej premávky, d) osvetlenie a vybavenie pozemných komunikácií, e) záchytné bezpečnostné zariadenia a oplotenie, f) vozovky, g) mosty a tunely.“.

17.

Doterajší text prílohy sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1936 z 23. októbra 2019, ktorou sa mení smernica 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 305, 26. 11. 2019).“.

Čl. II.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2022.

v z. Jaroslav Kmeť v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore