Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 253/2010 účinný od 01.09.2014

Platnosť od: 09.06.2010
Účinnosť od: 01.09.2014
Autor: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Oblasť: Kultúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPP1ČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 253/2010 s účinnosťou od 01.09.2014 na základe 231/2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8 ods. 4,§ 33 ods. 11, ...

§ 1
Základné ustanovenia
(1)

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o

a)
činnosti Komisie na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu (ďalej ...
b)
vykonávaní reštaurátorských prác a o reštaurátorskej dokumentácii,
c)
podmienkach získania osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu ...
d)
výskumnej dokumentácii.
(2)

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)
fotografickou dokumentáciou farebná fotografia predmetu výskumu, jeho časti, detailu a širších súvislostí, ...
b)
formátom zabraňujúcim zmenu údajov formát, ktorý zabezpečí neporušiteľnosť obsahu elektronickej formy ...
c)
žiadateľom fyzická osoba, ktorá podala žiadosť o vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti ...
(3)

Fotografia podľa odseku 2 písm. a) v digitálnej podobe musí byť vyhotovená v rozlíšení najmenej 5 megapixelov ...

§ 2
Podrobnosti o činnosti komisie na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového ...
(1)

Komisia vykonáva svoju činnosť v týchto odboroch pamiatkového výskumu:

a)
umelecko-historickom,
b)
architektonicko-historickom,
c)
urbanisticko-historickom,
d)
archeologickom.
(2)

Komisia overuje osobitnú odbornú spôsobilosť podľa § 8 ods. 2 zákona.

(3)

K žiadosti o vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti žiadateľovi, ktorý splnil podmienky ...

(4)

V uznesení k žiadosti o vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti komisia uvedie, či sa stotožňuje ...

(5)

Komisia zasadá najmenej dvakrát do roka, vždy po termíne uzávierky predkladania žiadostí o vydanie osvedčenia ...

(6)

Komisiu riadi predseda komisie; v čase jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda komisie.

(7)

Predsedu komisie a podpredsedu komisie volia členovia komisie. Na zvolenie sú potrebné hlasy nadpolovičnej ...

(8)

Komisia je uznášaniaschopná, ak sa jej zasadnutia zúčastní nadpolovičná väčšina členov komisie. Uznesenie ...

(9)

Povinnosti vykonáva člen komisie osobne účasťou na hlasovaní komisie.

§ 3
Podrobnosti o podmienkach získavania osobitnej odbornej spôsobilosti
(1)

Žiadateľ môže podať žiadosť o overenie osobitnej odbornej spôsobilosti vo viacerých odboroch pamiatkového ...

(2)

Osobitná odborná spôsobilosť sa overuje

a)
posúdením splnenia podmienok podľa § 35a ods. 3 zákona,
b)
posúdením úplnosti dokladov, ktoré sa prikladajú k žiadosti podľa § 35a ods. 4 zákona a
c)
odbornou skúškou.
(3)

Za vzdelanie v príslušnom odbore sa považuje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore

a)
dejín výtvarného umenia,
b)
architektúry,
c)
urbanizmu,
d)
archeológie alebo klasickej archeológie.
(4)

Za vzdelanie v príslušnom odbore môže komisia uznať aj vzdelanie v inom odbore zakončené štátnou záverečnou ...

(5)

Požiadavka najmenej troch rokov odbornej praxe v oblasti pamiatkového výskumu sa považuje za splnenú, ...

(6)

Dátum, miesto a forma vykonania odbornej skúšky sa oznamuje žiadateľovi písomne najneskôr 30 dní pred ...

(7)

Odborná skúška sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti. Písomnou časťou odbornej skúšky sa overujú ...

(8)

Odborná skúška sa hodnotí klasifikačným stupňom vyhovel alebo nevyhovel. O výsledku odbornej skúšky ...

§ 4
Podrobnosti o predĺžení platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti
(1)

Platnosť osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti možno podľa § 35a ods. 1 zákona predĺžiť po predchádzajúcom ...

(2)

K žiadosti o predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti si komisia vyžiada stanovisko ...

§ 5
Podrobnosti o vykonávaní reštaurátorských prác a reštaurátorskej dokumentácii
(1)

Návrh na reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len „kultúrna pamiatka“) vypracúva a za jeho ...

(2)

Návrh na reštaurovanie obsahuje

a)
meno a priezvisko autora návrhu a základné identifikačné a technické údaje o predmete reštaurovania,
b)
umelecko-historický opis a vyhodnotenie kultúrnej pamiatky so zohľadnením výsledkov pamiatkového výskumu ...
c)
charakteristiku reštaurátorského výskumu a opis jeho vykonania vrátane inventarizácie, odôvodnenia a ...
d)
zhodnotenie technického stavu a charakteristiku pamiatkových hodnôt kultúrnej pamiatky na základe výsledkov ...
e)
základný cieľ, charakteristiku a rozsah reštaurovania kultúrnej pamiatky,
f)
návrh postupu a technológie reštaurovania kultúrnej pamiatky a ich odôvodnenie,
g)
fotografickú dokumentáciu predmetu reštaurovania a podľa potreby aj grafickú dokumentáciu kultúrnej ...
h)
zámer na reštaurovanie kultúrnej pamiatky a rozhodnutie krajského pamiatkového úradu, na základe ktorého ...
i)
stanovisko pamiatkového úradu k návrhu na reštaurovanie kultúrnej pamiatky, ak o tom rozhodne krajský ...
(3)

Návrh na reštaurovanie kultúrnej pamiatky sa odovzdáva ako uzavretý autorizovaný dokument v pevnej väzbe ...

§ 6
Podrobnosti o dokumentácii vykonaných reštaurátorských prác
(1)

Dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác je dokladom o všetkých skutočne vykonaných prácach pri ...

(2)

Dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác sa odovzdáva ako uzavretý autorizovaný dokument v pevnej ...

(3)

Dokumentáciu vykonaných reštaurátorských prác vypracúva a za jej obsah v súlade so skutočnosťou zodpovedá ...

(4)

Dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác obsahuje

a)
meno a priezvisko autora realizácie a základné identifikačné a technické údaje o predmete reštaurovania, ...
b)
podrobnú správu o priebehu reštaurátorskej realizácie z hľadiska použitého postupu, technológie a materiálu, ...
c)
špecifikáciu a odôvodnenie prípadných zmien oproti návrhu na reštaurovanie,
d)
vyhodnotenie nových poznatkov z priebehu reštaurovania týkajúcich sa technickej, technologickej a umelecko-historickej ...
e)
prínos reštaurovania a dosiahnutý cieľ,
f)
určenie režimu ďalšieho využívania reštaurovanej kultúrnej pamiatky alebo jej časti z hľadiska jej ochrany ...
g)
fotografickú dokumentáciu a podľa potreby aj grafickú dokumentáciu priebehu a výsledku reštaurovania ...
(5)

Prílohou dokumentácie vykonaných reštaurátorských prác je reštaurátorský denník, ak o jeho vedení rozhodol ...

§ 7
Podrobnosti o výskumnej dokumentácii
(1)

Dokladom o postupe a spôsobe skutočne vykonaných prác, realizovaných v jednom odbore pamiatkového výskumu ...

(2)

Výskumnou dokumentáciou podľa druhu môže byť dokumentácia

a)
umelecko-historického výskumu,
b)
architektonicko-historického výskumu,
c)
urbanisticko-historického výskumu,
d)
archeologického výskumu.
(3)

Výskumná dokumentácia môže obsahovať výsledky z viacerých odborov pamiatkového výskumu. Takáto výskumná ...

(4)

Výskumná dokumentácia sa odovzdáva ako uzavretý autorizovaný dokument v pevnej väzbe s číslovanými stranami ...

(5)

Výskumná dokumentácia, spracovaná viacerými fyzickými osobami, obsahuje určenie spracovateľského podielu ...

§ 8
Dokumentácia umelecko-historického výskumu a dokumentácia architektonicko-historického výskumu
(1)

Dokumentácia umelecko-historického výskumu a dokumentácia architektonicko-historického výskumu obsahuje ...

a)
základné údaje o kultúrnej pamiatke alebo o nehnuteľnosti v pamiatkovom území vrátane odpisu z katastra ...
b)
údaje o zadaní vrátane rozhodnutia, na základe ktorého sa vykonáva, metóde, spracovaní a organizácii ...
c)
v prípade nehnuteľnosti jej podrobné zameranie,
d)
opis kultúrnej pamiatky alebo nehnuteľnosti v pamiatkovom území vrátane jej technického stavu,
e)
inventarizačný súpis hodnotných detailov a prvkov,
f)
inventarizačný súpis nálezov, nálezových situácií a prípadných sond spolu s ich odôvodnením a vyhodnotením, ...
g)
výskum a analýzu prameňov a literatúry, ktoré majú vzťah k predmetu výskumu,
h)
analýzu vývoja kultúrnej pamiatky,
i)
vyhodnotenie výskumu v písomnej a grafickej podobe,
j)
špecifikáciu pamiatkových hodnôt kultúrnej pamiatky alebo nehnuteľnosti v pamiatkovom území,
k)
návrh ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnej pamiatky alebo nehnuteľnosti v pamiatkovom území (ďalej ...
l)
požiadavky na vykonanie prípadných ďalších špecializovaných výskumov s určením rozsahu a s odôvodnením, ...
m)
fotografickú dokumentáciu a grafickú dokumentáciu súčasného a podľa možností aj historického stavu kultúrnej ...
n)
údaje o podkladoch, prameňoch a použitej literatúre,
o)
iné údaje, ktoré autor výskumu považuje za dôležité.
(2)

Návrh podľa odseku 1 písm. k) obsahuje najmä

a)
zhrnutie výsledkov umelecko-historického výskumu a architektonicko-historického výskumu,
b)
požiadavky na
1.
zachovanie, obnovu a prezentáciu hodnôt kultúrnej pamiatky, jej hmotnej podstaty, prvkov a detailov ...
2.
odstránenie predchádzajúcich nevhodných zásahov a úprav,
c)
návrh konkrétnych opatrení na záchranu a obnovu kultúrnej pamiatky a na jej vhodné funkčné využitie,
d)
grafické zobrazenie navrhovaného spôsobu obnovy kultúrnej pamiatky.
(3)

Ak špecializované výskumy podľa odseku 1 písm. l) prinesú nové podstatné poznatky a skutočnosti, ich ...

§ 9
Dokumentácia urbanisticko-historického výskumu

Dokumentácia urbanisticko-historického výskumu vychádza z poznatkov individuálnych architektonicko-historických, ...

a)

základné údaje o území,

b)

parcelné vymedzenie hraníc územia podľa rozhodnutia o vyhlásení pamiatkového územia,

c)

údaje o zadaní a spracovaní výskumu vrátane rozhodnutia, na základe ktorého sa vykonáva,

d)

údaje o územnoplánovacej dokumentácii, podkladoch, prameňoch, použitej literatúre a predchádzajúcich ...

e)

historický a urbanisticko-architektonický vývoj územia,

f)

charakteristiku pamiatkových hodnôt územia s dôrazom na špecifikáciu jednotlivých typov štruktúr a prvkov ...

g)

fotografickú dokumentáciu skúmaného územia, najmä historickú a súčasnú fotodokumentáciu a významné interiérové ...

h)

grafickú dokumentáciu skúmaného pamiatkového územia, najmä mapu širších vzťahov, vymedzenie pamiatkového ...

§ 10
Dokumentácia archeologického výskumu

Dokumentácia archeologického výskumu obsahuje najmä

a)

základné údaje o archeologickom nálezisku,

b)

údaje o zadaní, metóde, spracovaní a organizácii výskumu,

c)

topografický, geologický a pedologický opis archeologického náleziska,

d)

históriu a poznatky z predchádzajúcich výskumov archeologického náleziska,

e)

výškopisné a polohopisné zameranie plochy archeologického výskumu v normovanom systéme, lokalizáciu ...

f)

opis výskumných prác, nálezových kontextov a vybraných nálezov a preskúmaných objektov v denníku archeologického ...

g)

fotografickú dokumentáciu a grafickú dokumentáciu o priebehu výskumu, spolu s ich zoznamom, z ktorých ...

h)

fotografickú dokumentáciu a grafickú dokumentáciu vybraných archeologických nálezov,

i)

inventarizačný súpis všetkých archeologických nálezov vo forme postupne číslovaného prírastkového katalógu ...

j)

odborné posudky, primerané podľa potreby povahe nálezov,

k)

údaje o použitých podkladoch, prameňoch a literatúre,

l)

opis priebehu a fotografickú dokumentáciu alebo grafickú dokumentáciu základného konzervovania a reštaurovania ...

m)

administratívnu agendu archeologického výskumu, najmä rozhodnutie, záväzné stanovisko alebo stanovisko ...

n)

vyhodnotenie výsledkov archeologického výskumu v písomnej a grafickej podobe,

o)

návrh režimu ochrany a možnej prezentácie archeologického náleziska.

§ 11
Prechodné ustanovenie

Osvedčenia vydané pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky zostávajú v platnosti do skončenia doby ...

§ 12
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 16/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon ...

§ 13
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2010.

Marek Maďarič v. r.

Poznámky

  • 1)  Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore