Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania 251/2018 účinný od 01.10.2021

Platnosť od: 13.09.2018
Účinnosť od: 01.10.2021
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oblasť: Stredné školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania 251/2018 účinný od 01.10.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 251/2018 s účinnosťou od 01.10.2021 na základe 329/2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 47 písm. a) a b) zákona č. ...

§ 1

Táto vyhláška upravuje

a)
sústavu odborov vzdelávania pre stredné školy, ich nadväznosť, dĺžku vzdelávania v jednotlivých odboroch ...
b)
vecnú pôsobnosť príslušnej právnickej osoby, ktorá pôsobí v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ...
§ 2
(1)

Gymnázium, stredná odborná škola, stredná športová škola, škola umeleckého priemyslu a konzervatórium ...

(2)

Študijný odbor a zameranie študijného odboru v gymnáziách, ktorého absolvovaním žiak získa úplné stredné ...

(3)

Skupina študijných odborov, do ktorej sú zaradené študijné odbory v stredných športových školách, je ...

(4)

Skupiny učebných odborov, do ktorých sú zaradené učebné odbory v stredných odborných školách, ktorých ...

(5)

Skupiny učebných odborov, do ktorých sú zaradené učebné odbory a zamerania učebných odborov v stredných ...

(6)

Skupiny študijných odborov, do ktorých sú zaradené študijné odbory a zamerania študijných odborov v ...

(7)

Skupiny študijných odborov, do ktorých sú zaradené študijné odbory a zamerania študijných odborov v ...

(8)

Skupina študijných odborov, do ktorej sú zaradené študijné odbory a zamerania študijných odborov v konzervatóriách, ...

(9)

Skupina študijných odborov, do ktorej sú zaradené študijné odbory a zamerania študijných odborov v školách ...

§ 3
(1)

Učebné odbory a zamerania učebných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať skrátené ...

(2)

Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať nadstavbové ...

(3)

Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať zdokonaľovacie ...

(4)

Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať kvalifikačné ...

(5)

Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať špecializačné ...

(6)

Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať vyššie ...

(7)

Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých škola umeleckého priemyslu môže organizovať ...

(8)

Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých škola umeleckého priemyslu môže organizovať ...

§ 4
(1)

Najvyšší počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy, hlavného inštruktora alebo učiteľa ...

(2)

Najvyšší počet žiakov v skupine na jedného učiteľa odbornej praxe pre študijné odbory skupiny 82 Umenie ...

§ 5
(1)

Vecná pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie k jednotlivým ...

(2)

Vecná pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie k jednotlivým ...

(3)

Spolupracujúca stavovská organizácia a spolupracujúca profesijná organizácia uvedená v prílohe č. 9

a)
sa podieľa na plnení úloh vyplývajúcich z vecnej pôsobnosti príslušnej stavovskej organizácie alebo ...
b)
poskytuje súčinnosť príslušnému ministerstvu, ktoré sa zúčastňuje na koordinácii odborného vzdelávania ...
c)
poskytuje súčinnosť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
§ 5a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2021

Žiak strednej školy, ktorý začal štúdium v študijnom odbore alebo učebnom odbore podľa predpisov účinných ...

§ 6

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. ...

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem prílohy č. 2, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára ...

Martina Lubyová v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Študijný odbor a jeho zameranie v gymnáziu

  Príloha č. 2k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

  Príloha č. 3k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

  Príloha č. 4k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 4 k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

  Príloha č. 5k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 5 k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

  Príloha č. 6k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 6 k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

  Príloha č. 7k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Skupina študijných odborov a ich zamerania v konzervatóriu

  Príloha č. 8k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 8 k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

  Príloha č. 9k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 9 k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore