Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70792
Dôvodové správy: 2346
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií 251/2011 účinný od 01.08.2011


Platnosť od: 30.07.2011
Účinnosť od: 01.08.2011
Autor: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Oblasť: Pozemné komunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 251/2011 s účinnosťou od 01.08.2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 14 písm. a) ...

§ 1
Predmet úpravy
a)

postup posudzovania vplyvu bezpečnosti pozemnej komunikácie (ďalej len „postup posudzovania vplyvu ...

b)

prvky posudzovania vplyvu bezpečnosti pozemnej komunikácie na bezpečnosť cestnej siete (ďalej len ...

c)

prvky auditu bezpečnosti pozemnej komunikácie (ďalej len „prvky bezpečnostného auditu“),

d)

kritériá klasifikácie kritických nehodových úsekov,

e)

postup vykonávania inšpekcie na mieste (ďalej len „inšpekcia“),

f)

súbor nápravných opatrení na zlepšenie bezpečnosti pozemných komunikácií (ďalej len „nápravné ...

§ 2
Postup posudzovania vplyvu na bezpečnosť
a)

analyzuje sa súčasný stav a stav nulového riešenia,

b)

definujú sa ciele zvýšenia bezpečnosti, ktoré by sa mali dosiahnuť realizáciou výstavby novej ...

c)

vyhodnotia sa a porovnajú alternatívne riešenia z pohľadu vplyvu na bezpečnosť pozemnej komunikácie ...

d)

identifikujú sa nevyhovujúce parametre, ktoré majú vplyv na bezpečnosť pozemnej komunikácie,

e)

predložia sa návrhy, ktorými možno zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a zmierniť riziko vzniku ...

§ 3
Prvky posudzovania vplyvu na bezpečnosť
a)

výskyt dopravných nehôd s následkom smrti,

b)

ciele zníženia počtu dopravných nehôd a počtu usmrtení v prípade realizácie navrhovanej pozemnej ...

c)

výber trasy, jej smerové a výškové vedenie, smerovanie dopravy a zmeny v dopravnom prúde po realizácii ...

d)

vplyv navrhovanej pozemnej komunikácie na bezpečnosť existujúcej cestnej siete (napr. umiestnenie ...

e)

vplyv navrhovanej pozemnej komunikácie na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky,

f)

vplyv navrhovanej pozemnej komunikácie na intenzitu cestnej premávky, kategorizáciu dopravy podľa ...

g)

geografická poloha, klimatické podmienky a seizmická činnosť,

h)

riešenie statickej dopravy, zhodnotenie jej kapacity a potreby,

i)

bezpečnosť premávky na navrhovaných križovatkách so zohľadnením ich typu, zabezpečenia bezpečnej ...

j)

šírkové usporiadanie navrhovanej pozemnej komunikácie vrátane posúdenia bezpečného počtu jazdných ...

k)

spôsob zabezpečenia dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti na navrhovanej pozemnej komunikácii, ...

l)

bezpečnosť cestnej premávky v miestach vyhradených pre pohyb vozidiel verejnej dopravy,

m)

bezpečnosť cestných prejazdov, podjazdov a nadjazdov vrátane železničných úrovňových a mimoúrovňových ...

n)

bezpečnosť pozemnej komunikácie s ohľadom na zaradenie a funkciu v cestnej sieti.

§ 4
Prvky bezpečnostného auditu
(1)

Pri bezpečnostnom audite dokumentácie na stavebné povolenie sa posudzujú najmä tieto prvky:

a)

geografická poloha, klimatické podmienky, meteorologické podmienky a seizmická činnosť,

b)

bezpečnosť premávky na navrhovaných križovatkách so zohľadnením ich typu, zabezpečenia bezpečnej ...

c)

smerové a výškové vedenie navrhovanej pozemnej komunikácie,

d)

šírkové usporiadanie navrhovanej pozemnej komunikácie vrátane posúdenia bezpečného počtu jazdných ...

e)

spôsob zabezpečenia dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti na navrhovanej pozemnej komunikácii, ...

f)

bezpečnosť navrhovanej pozemnej komunikácie z pohľadu účastníkov cestnej premávky,

g)

bezpečnosť cestnej premávky v miestach vyhradených pre pohyb vozidiel verejnej dopravy,

h)

bezpečnosť cestných prejazdov, podjazdov a nadjazdov vrátane železničných úrovňových a mimoúrovňových ...

i)

bezpečnosť pozemnej komunikácie s ohľadom na zaradenie a funkciu v cestnej sieti.

(2)

Pri bezpečnostnom audite dokumentácie skutočného realizovania stavby sa posudzujú najmä tieto ...

a)

dispozičné riešenie všetkých súčastí a zariadení pozemnej komunikácie,

b)

dopravné značenie so zameraním na jednoduchosť, jednoznačnosť, spôsob vyhotovenia dopravného ...

c)

navrhnuté osvetlenie z pohľadu zachovania bezpečnosti cestnej premávky,

d)

potreba osadenia záchytných bezpečnostných zariadení zvyšujúcich bezpečnosť pozemnej komunikácie, ...

e)

návrh krajnice vozovky a návrh cestnej zelene,

f)

vplyv pevných prekážok v blízkosti navrhovanej pozemnej komunikácie na bezpečnosť pozemnej komunikácie, ...

g)

dispozičné riešenie parkovacích plôch a odstavných plôch,

h)

bezpečnosť navrhovanej pozemnej komunikácie z pohľadu všetkých účastníkov cestnej premávky. ...

(3)

Pri bezpečnostnom audite stavby pozemnej komunikácie pred začatím jej užívania sa posudzujú najmä ...

a)

zabezpečenie viditeľnosti a bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky pri odlišných ...

b)

správnosť, jednoznačnosť a čitateľnosť umiestnených dopravných značiek,

c)

vlastnosti povrchu vozovky pozemnej komunikácie,

d)

osvetlenie z pohľadu zachovania bezpečnosti pozemnej komunikácie,

e)

osadenie záchytných bezpečnostných zariadení zvyšujúcich bezpečnosť pozemnej komunikácie a ...

f)

krajnice vozovky a cestná zeleň,

g)

pevné prekážky v blízkosti navrhovanej pozemnej komunikácie,

h)

dispozičné riešenie parkovacích plôch a odstavných plôch.

§ 5
Kritériá klasifikácie kritických nehodových úsekov
(1)

Pri klasifikácii kritických nehodových úsekov sa zohľadňuje počet všetkých nehôd za predchádzajúce ...

(2)

Kritické nehodové úseky sa klasifikujú podľa

a)

výpočtu spoločenských nákladov a potenciálne ušetrených nákladov spojených s nehodami,

b)

závažnosti dopravných nehôd,

c)

funkčnej triedy a kategórie pozemnej komunikácie,

d)

kapacity pozemnej komunikácie a intenzity dopravy,

e)

výsledkov analýzy nákladov a prínosov vykonania nápravných opatrení.

§ 6
Postup vykonávania inšpekcie
a)

opíše sa hodnotený úsek pozemnej komunikácie,

b)

analyzuje sa vývoj a príčiny dopravnej nehodovosti hodnoteného úseku pozemnej komunikácie; prípadne ...

c)

zohľadnia sa počty dopravných nehôd, smrteľných zranení a ťažkých zranení počas posledných ...

d)

analyzujú sa plnenia odporúčaní z predchádzajúcich správ o vykonanej inšpekcii,

e)

predložia sa návrhy a odporúčania nápravných opatrení.

§ 7
Nápravné opatrenia
a)

odstránenie alebo ochrana pevných prekážok v krajnici alebo v ochrannom pásme pozemnej komunikácie, ...

b)

modernizácia pozemnej komunikácie,

c)

zníženie najvyššej dovolenej rýchlosti,

d)

zvýšenie dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,

e)

zlepšenie viditeľnosti za rôznych poveternostných a svetelných podmienok,

f)

doplnenie alebo modernizácia záchytných bezpečnostných prvkov pozemnej komunikácie,

g)

zmena organizácie dopravy, prehodnotenie umiestnenia dopravných značiek a signálnych plánov,

h)

ochrana pred zosuvmi pôdy, kameňov a lavín,

i)

zlepšenie priľnavosti povrchu vozovky, návrh na obnovu alebo výmenu povrchu vozovky,

j)

zlepšenie križovatiek vrátane cestných a železničných úrovňových prejazdov,

k)

zmena vedenia trasy, dispozičného riešenia križovatiek, pozemných komunikácií železničných ...

l)

zmena kategórie pozemnej komunikácie, šírky pozemnej komunikácie, pridanie spevnených krajníc, ...

m)

zníženie možnosti stretu s ľahko zraniteľnými účastníkmi cestnej premávky,

n)

inštalácia systému riadenia a regulácie dopravy.

§ 8

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2011.

v z. Ján Hudacký v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore