Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69446
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd 251/2010 účinný od 15.06.2010 do 14.06.2014


Platnosť od: 05.06.2010
Účinnosť od: 15.06.2010
Účinnosť do: 14.06.2014
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Ochrana životného prostredia, Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd 251/2010 účinný od 15.06.2010 do 14.06.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 251/2010 s účinnosťou od 15.06.2010

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po dohode s ...

§ 1
Výdavky na povodňové zabezpečovacie práce a povodňové záchranné práce
(1)

Výdavkami na povodňové zabezpečovacie práce a výdavkami na povodňové záchranné práce sú ...

a)

správcu vodohospodársky významných vodných tokov, správcu drobného vodného toku,1) záchrannej ...

b)

regionálnej správy ciest na ochranu ciest, ich súčastí a príslušenstva,

c)

orgánu ochrany pred povodňami, povodňovej komisie, krízového štábu, obvodného úradu v sídle ...

d)

predpovednej povodňovej služby a štátnej hydrologickej služby počas povodne,2)

e)

orgánu verejného zdravotníctva,

f)

právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby na príkaz

1.

obce, orgánu ochrany pred povodňami, obvodného úradu alebo obvodného úradu v sídle kraja podľa ...

2.

okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru podľa § 35 písm. d) zákona alebo krajského ...

(2)

Krajský úrad životného prostredia a obvodný úrad životného prostredia zahŕňa do vlastných ...

(3)

Príkaz na vykonanie opatrenia na ochranu pred povodňami podľa odseku 1 písm. f) eviduje ten, kto ...

(4)

Podkladom na vyhodnotenie výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce a výdavkov na povodňové ...

§ 2
Prehľad výdavkov
(1)

Prehľad výdavkov vynaložených na povodňové zabezpečovacie práce a výdavkov na povodňové záchranné ...

a)

správca drobného vodného toku a predkladá ho obvodnému úradu životného prostredia a správcovi ...

b)

Slovenský hydrometeorologický ústav (ďalej len „ústav“) a predkladá ho ministerstvu,

c)

právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ a fyzická osoba, ktorá vykonávala povodňové zabezpečovacie ...

d)

vyšší územný celok a predkladá ho krajskému úradu životného prostredia.

(2)

Podľa tabuľky 2a prílohy vyhodnocuje a predkladá ministerstvu vynaložené výdavky na

a)

povodňové záchranné práce vykonané ozbrojenými silami Slovenskej republiky Ministerstvo obrany ...

b)

činnosť Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnych úradov verejného zdravotníctva ...

(3)

Vlastné výdavky krajského úradu životného prostredia, obvodného úradu životného prostredia, ...

§ 3
Výdavky na povodňové zabezpečovacie práce
(1)

Obvodný úrad životného prostredia overuje výdavky vynaložené na povodňové zabezpečovacie práce ...

a)

správcami drobných vodných tokov v spolupráci so správcom vodohospodársky významných vodných ...

b)

právnickými osobami a fyzickými osobami – podnikateľmi, ktorí vykonávali povodňové zabezpečovacie ...

(2)

Výdavky vynaložené na povodňové zabezpečovacie práce právnických osôb a fyzických osôb – ...

(3)

Správca vodohospodársky významných vodných tokov podľa tabuľky 1b prílohy vypracuje a predkladá ...

a)

prehľad vlastných výdavkov vynaložených na povodňové zabezpečovacie práce a

b)

prehľad výdavkov vynaložených na povodňové zabezpečovacie práce správcov drobných vodných ...

(4)

Overené výdavky na povodňové zabezpečovacie práce subjektov podľa odseku 1 písm. b) sumarizuje ...

(5)

Vyšší územný celok overené výdavky vynaložené na vykonávanie hliadkovej služby a opatrení ...

(6)

Výdavky na povodňové zabezpečovacie práce predložené obvodnými úradmi životného prostredia ...

(7)

Výdavky na povodňové zabezpečovacie práce Hasičského a záchranného zboru, ostatných záchranných ...

a)

sumarizuje podľa tabuľky 2b prílohy a predkladá ich ministerstvu, keď počas povodne neboli vykonávané ...

b)

pripočíta k výdavkom príslušných zložiek integrovaného záchranného systému a Policajného ...

Výdavky na povodňové záchranné práce
§ 4
(1)

Výdavky na povodňové záchranné práce právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ...

a)

podľa povodňového plánu záchranných prác alebo na príkaz obce, overuje obec,

b)

na príkaz Hasičského a záchranného zboru podľa § 31 písm. d) a § 35 písm. d) zákona, obvodného ...

(2)

Overené výdavky na povodňové záchranné práce podľa odseku 1 písm. a) sumarizuje obec podľa ...

(3)

Výdavky na povodňové záchranné práce právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a ...

(4)

Výdavky na povodňové záchranné práce v obvodoch kraja predložené obvodnými úradmi sumarizuje ...

(5)

Výdavky na povodňové záchranné práce predložené

a)

obvodným úradom podľa odseku 3 priloží obvodný úrad životného prostredia k súhrnnej správe ...

b)

obvodným úradom v sídle kraja podľa odseku 4 priloží krajský úrad životného prostredia k súhrnnej ...

§ 5
(1)

Výdavky na povodňové záchranné práce základných záchranných zložiek integrovaného záchranného ...

(2)

Overené výdavky na povodňové záchranné práce podľa odseku 1 sumarizuje ministerstvo vnútra ...

§ 6
Termíny odovzdávania vyhodnotených výdavkov
(1)

Vyhodnotené výdavky na povodňové zabezpečovacie práce a výdavky na povodňové záchranné práce ...

a)

do 10 pracovných dní právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý vykonával povodňové ...

b)

do 15 pracovných dní obec,

c)

do 20 pracovných dní správca drobného vodného toku a obvodný úrad,

d)

do 25 pracovných dní obvodný úrad životného prostredia, obvodný úrad v sídle kraja a vyšší ...

e)

do 30 pracovných dní správca vodohospodársky významných vodných tokov, ústav, krajský úrad ...

(2)

Ak do termínu vyhodnotenia výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce a výdavkov na povodňové ...

§ 7
Vyhodnocovanie nároku na peňažnú náhradu
(1)

Žiadosti o peňažné náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva, splnenú ...

(2)

Podané žiadosti o peňažné náhrady, žiadosti o peňažné náhrady, o ktorých sa nerozhodlo, ...

a)

obec a priloží ich k súhrnnej správe o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach ...

b)

obvodný úrad a priloží ich k vyhodnoteniu povodňových záchranných prác podľa § 19 ods. 8 ...

c)

obvodný úrad životného prostredia a priloží ich k súhrnnej správe o priebehu povodní, ich následkoch ...

(3)

Prehľad podaných žiadostí o peňažné náhrady, žiadostí o peňažné náhrady, o ktorých sa ...

(4)

Peňažné náhrady, o ktorých sa rozhodlo po uplynutí termínov podľa § 6 ods. 1, predkladá podľa ...

a)

obec a obvodný úrad obvodnému úradu životného prostredia,

b)

obvodný úrad životného prostredia krajskému úradu životného prostredia.

(5)

Krajský úrad životného prostredia predkladá uplatnené peňažné náhrady a peňažné náhrady ...

§ 8
Vyhodnocovanie povodňových škôd
(1)

Výšku povodňovej škody vyhodnocuje vlastník, správca alebo užívateľ majetku, na ktorom vznikla ...

(2)

Povodňovou škodou na vodnom toku sú výdavky, ktoré treba vynaložiť na obnovenie podmienok na ...

(3)

Povodňovú škodu na majetku vo svojom vlastníctve, správe alebo užívaní a jej výšku písomne ...

(4)

Poškodený v oznámení o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody uvedie názov alebo meno, ...

a)

hnuteľnej veci uvedie druh veci, rozsah jej poškodenia, a ak nejde o povodňovú škodu na bytovom ...

b)

stavbe uvedie druh stavby, pridelené súpisné číslo stavby, opis poškodenia, dátum vydania kolaudačného ...

c)

pozemku uvedie druh pozemku,4) spôsob poškodenia pozemku a výmeru poškodenej časti pozemku.

(5)

Písomné oznámenia o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody eviduje obec podľa tabuľky 5 ...

(6)

Odhad povodňových škôd na vodnom toku alebo na vodnej stavbe na vodnom toku vypracuje správca vodohospodársky ...

(7)

Správca vodnej stavby na vodnom toku, ktorý nie je správcom vodohospodársky významných vodných ...

(8)

Prehľad povodňových škôd na majetku podľa oznámení o vzniku a odhadnutej výške povodňovej ...

(9)

Odhad povodňových škôd sa spresňuje povodňovou prehliadkou podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona, ...

(10)

Na overenie správnosti zaradenia stavby do zoznamu majetku, na ktorom vznikla povodňová škoda, verifikačná ...

(11)

Vyhodnotenie povodňových škôd na majetku podľa tabuľky 8 prílohy vypracujú

a)

ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy a priložia k správe o následkoch spôsobených ...

b)

vyšší územný celok a priloží k súhrnnej správe o priebehu a následkoch povodní.

(12)

Vyhodnotenie povodňových škôd na majetku vypracuje obvodný úrad životného prostredia a krajský ...

§ 9
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2010.

Jozef Medveď v. r.

Poznámky

  • 1)  § 48 ods. 2 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady ...
  • 2)  § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej ...
  • 3)  Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
  • 4)  § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore