Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72016
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad 25/2014 účinný od 01.12.2015


Platnosť od: 07.02.2014
Účinnosť od: 01.12.2015
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad 25/2014 účinný od 01.12.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 25/2014 s účinnosťou od 01.12.2015 na základe 314/2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva financií Slovenskej republiky

o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) podľa § 59 ods. 1 písm. ...

§ 1
Táto vyhláška ustanovuje
a)

obsah žiadosti o zápis miesta, na ktorom prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta (ďalej len „prevádzkovateľ“) ...

b)

podrobnosti o zriaďovaní a označovaní obslužných miest,

c)

technické, technologické a organizačné podmienky obslužného miesta a

d)

sadzobník úhrad za činnosť obslužného miesta.

§ 2
(1)

Žiadosť o zápis obsahuje údaje uvedené vo vzore, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.

(2)

Prílohami žiadosti o zápis sú:

a)
výpis z obchodného registra alebo z iného registra, nie starší ako tri mesiace; to neplatí, ak sa uplatní ...
b)
pri žiadosti notára doklad o jeho vymenovaní za notára,
c)
vnútorné predpisy prevádzkovateľa a doklady preukazujúce splnenie podmienok.
(3)

Pri žiadosti o vykonanie zmeny v údajoch zapísaných do registra prevádzkarní obslužných miest prevádzkovateľ ...

§ 3
(1)

Prevádzkovateľ viditeľne označí obslužné miesto v deň jeho uvedenia do prevádzky označením „INTEGROVANÉ ...

(2)

Označenie je písané veľkými tlačenými písmenami, má bielu farbu podkladu, tmavomodrú alebo čiernu farbu ...

§ 4
(1)

Podmienky prevádzkovania obslužného miesta sú splnené, ak prevádzkovateľ

a)
má zavedený systém vnútornej kontroly dodržiavania pravidiel bezpečnosti a ochrany osobných údajov,1) ...
b)
má zabezpečený jednotný výkon činnosti obslužných miest; ten je zabezpečený, ak na každom obslužnom ...
1.
kontrola totožnosti osoby, v ktorej prospech sa prostredníctvom obslužného miesta vykonávajú činnosti ...
2.
kontrola oprávnenia konať v mene žiadateľa, ak sa pri konkrétnej službe poskytovanej prostredníctvom ...
3.
vyhotovenie splnomocnenia pre prevádzkovateľa konať v mene žiadateľa, ak žiadateľ poverí prevádzkovateľa ...
4.
vyhotovenie zaručeného elektronického podpisu, zaručenej elektronickej pečate, elektronického podpisu ...
5.
zabezpečenie overenia platnosti zaručeného elektronického podpisu alebo zaručenej elektronickej pečate ...
6.
nahlasovanie zmien a skutočností, ktoré majú vplyv na plynulú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku obslužného ...
c)
vedie centrálnu evidenciu o právnych úkonoch vykonaných obslužným miestom, ako aj o uskutočnených platbách ...
d)
vypracuje a zabezpečuje dodržiavanie
1.
bezpečnostnej politiky a dokumentácie v súlade s bezpečnostnými štandardmi podľa osobitného predpisu,5) ...
2.
dokumentácie obsahujúcej organizáciu bezpečnosti, klasifikáciu a riadenie ochrany osobných údajov podľa ...
3.
postupov pre prechod evidencie na právneho nástupcu, ak sa prevádzkovateľ zruší bez likvidácie, zanikne ...
e)
vedie prevádzkové záznamy,
f)
zabezpečuje v priestore obslužného miesta
1.
zverejnenie informácie na mieste viditeľnom pre žiadateľa o zásadách bezpečnostnej politiky, pravidlách ...
2.
takú priestorovú kapacitu, ktorá umožní
2a.
poskytovať služby najmenej jednému žiadateľovi tak, aby mal možnosť overenia zadávaných údajov priamo ...
2b.
dostupnosť poskytovaných služieb najmenej 15 hodín týždenne,
g)
zabezpečuje, aby obslužné miesto spĺňalo požiadavky na technologické vybavenie najmenej v rozsahu
1.
pracovná stanica s prístupom do siete internet, s počítačovou myšou a klávesnicou alebo iným vstupným ...
1a.
webovým prehliadačom,
1b.
softvérom zabezpečujúcim ochranu proti škodlivému kódu, najmä antivírusovým systémom a aktívnym firewallom ...
2.
skener s rozlíšením najmenej 1200 dpi,
3.
laserová tlačiareň s rozlíšením najmenej 600 dpi,
4.
nevyhnutné bezpečné produkty na vyhotovovanie a overovanie elektronických podpisov, elektronických pečatí ...
5.
informačný systém, ktorý spĺňa štandardy ustanovené osobitným predpisom5) a ktorý umožňuje pripojenie ...
6.
individuálne požiadavky na technologickú prevádzku a technologické vybavenie jednotlivých obslužných ...
7.
nepretržitá pripojiteľnosť do informačného systému podľa § 5 ods. 4 zákona odo dňa jeho uvedenia do ...
h)
má vytvorené podmienky na uhrádzanie úhrady za činnosť obslužného miesta podľa § 43 ods. 1 zákona a ...
i)
zabezpečuje, aby činnosti obslužného miesta vykonával len pracovník, ktorý absolvoval školenie a nadobudol ...
1.
práce s počítačom, počítačovými perifériami používanými pri poskytovaní služieb integrovaného obslužného ...
2.
práce s aplikáciami na poskytovanie služieb obslužného miesta a s bezpečnými produktmi pre elektronický ...
j)
je držiteľom platného kvalifikovaného certifikátu6) na vyhotovovanie zaručeného elektronického podpisu ...
(2)

Prevádzkovateľ preukáže splnenie podmienok podľa

a)
písmen a) až f) okrem písmena f) 2a. bodu vnútornými predpismi, ktoré upravujú spôsob a kontrolu plnenia ...
b)
písmena f) 2a. bodu a písmena g) čestným vyhlásením prevádzkovateľa, s uvedením technickej špecifikácie ...
c)
písmena h) čestným vyhlásením prevádzkovateľa,
d)
písmena i) čestným vyhlásením prevádzkovateľa s uvedením spôsobu nadobudnutia kvalifikácie.
§ 5
(1)

Sadzobník úhrad za činnosť obslužného miesta je uvedený v prílohe č. 3.

(2)

Celkovou úhradou za službu obslužného miesta je súčet úhrady za činnosť obslužného miesta a správneho ...

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2014.

Peter Kažimír v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 25/2014 Z. z.

  VZOR ŽIADOSŤ O ZÁPIS

  Prevziať prílohu - ŽIADOSŤ O ZÁPIS

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 25/2014 Z. z.

  VZOR ŽIADOSŤ O VYKONANIE ZMENY V ÚDAJOCH ZAPÍSANÝCH DO REGISTRA PREVÁDZKARNÍ OBSLUŽNÝCH MIEST

  Prevziať prílohu - ŽIADOSŤ O VYKONANIE ZMENY V ÚDAJOCH ZAPÍSANÝCH DO REGISTRA PREVÁDZKARNÍ OBSLUŽNÝCH ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 25/2014 Z. z.

  SADZOBNÍK ÚHRAD ZA ČINNOSŤ OBSLUŽNÉHO MIESTA

  Služba Sadzba úhrady za asistovanú službu,ktorá je príjmom prevádzkovateľa* Sprostredkovanie výpisu ...

  Vysvetlivky

  *

  Uvedené sadzby úhrady sú vrátane jednej zaručenej konverzie, ktorá je súčasťou poskytnutia služby, a ...

  **

  Podanie neklasifikované podľa žiadneho konkrétneho typu správnych podaní a súdnych podaní.

  ***

  Za služby, ktoré nepredstavujú sprostredkované služby orgánov verejnej moci a ktoré sú zároveň spoplatňované ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 2)  Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 3)  § 7 ods. 1 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 5)  Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy ...
 • 6)  § 7 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore