Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70496
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva financií na vykonanie zákona o notárskych poplatkoch 25/1964 účinný od 13.07.1983 do 31.12.1984


Platnosť od: 11.02.1964
Účinnosť od: 13.07.1983
Účinnosť do: 31.12.1984
Autor: Ministerstvo financií
Oblasť: Notárstvo, Súdne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 25/1964 s účinnosťou od 13.07.1983 na základe 75/1983

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva financií

na vykonanie zákona o notárskych poplatkoch

Ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom spravodlivosti ustanovuje podľa § 36 ods. 1 a ods. ...

Prvá časť

DRUHY NOTÁRSKYCH POPLATKOV

Prvý diel
Notársky poplatok za úkony (K § 2 až 5 zákona)

§ 1
Predmet a sadzby poplatkov

Predmet a sadzby poplatkov sú uvedené v sadzobníku I (príloha 1).

§ 2
Základ poplatku
(1)

Ak je za notársky úkon, predmetom ktorého je nehnuteľnosť, určený poplatok podľa ceny nehnuteľnosti, ...

(2)

Ak je poplatok za niekoľko čiastkových úkonov určený podľa ceny predmetu notárskeho úkonu, ...

(3)

Pri zmluvách o výmene nehnuteľností je základom poplatku cena nehnuteľnosti, ktorá má vyššiu ...

(4)

Ak je predmetom notárskeho úkonu opakujúce sa plnenie, základom poplatku je súčet cien všetkých ...

(5)

Ak nemožno cenu predmetu notárskeho úkonu určiť, základom poplatku je cena 3 000,- Kčs.

§ 3
Oslobodenie od poplatkov

Od poplatku za úkony sú oslobodené československý štát, rozpočtové organizácie, príspevkové ...

Druhý diel
Notársky poplatok z prevodu nehnuteľností (K § 6 až 10 zákona)

§ 4
Predmet poplatku
(1)

K prevodu, prípadne k prechodu (ďalej len „prevod“) vlastníctva nehnuteľností dochádza najmä ...

(2)

Nehnuteľnosťou sa rozumie i jej príslušenstvo.

(3)

Prevod nehnuteľnosti je odplatný vtedy, ak sa zistí, že odplata za nehnuteľnosť sa skutočne poskytla, ...

(4)

Nie je rozhodujúce, v akom plnení odplata záleží.

(5)

Ak nadobúda spoluvlastník pri reálnom rozdelení spoločnej nehnuteľnosti medzi spoluvlastníkov ...

§ 5
Základ poplatku
(1)

Základom poplatku je súhrn odplát za všetky nehnuteľnosti prevádzané medzi tým istým prevodcom ...

(2)

Ak sa vymieňajú dve nehnuteľnosti, považujú sa prevody oboch nehnuteľností za jeden prevod. Poplatok ...

(3)

Pre zistenie základu poplatku je rozhodujúci stav ku dňu, ktorým vlastníctvo k nehnuteľnosti prešlo. ...

(4)

Ustanovenie § 2 ods. 4 o určení ceny opakujúceho sa plnenia platí obdobne.

§ 6
Sadzby poplatku

Sadzby poplatku sú uvedené v sadzobníku II (príloha 2).

§ 7
Oslobodenie

Výmena pozemkov užívaných pre pôdohospodársku výrobu je oslobodená od poplatkov, ak ich cena ...

Tretí diel
Notársky poplatok z dedičstva (K § 11 až 15 zákona)

§ 8
Predmet poplatku
(1)

Majetkom sa rozumejú veci, pohľadávky a iné práva, či už sa získavajú dedením alebo ináč ...

(2)

Predmetom poplatku je i majetok, pokiaľ ho poručiteľ bezodplatne previedol v troch mesiacoch pred ...

(3)

Z nehnuteľného majetku, ktorý je v tuzemsku, vyberá sa poplatok bez zreteľa na štátnu príslušnosť ...

(4)

Ak bol poručiteľ v čase svojej smrti československým štátnym občanom, poplatok sa vyberá zo ...

(5)

Ustanovenia odsekov 3 a 4 platia, pokiaľ medzinárodná zmluva neustanovuje niečo iné.

§ 9
Základ poplatku
(1)

Základom poplatku je cena dedičského podielu každého dediča po zrážke poručiteľových dlhov ...

(2)

Ustanovenie § 2 ods. 4 o určení ceny opakujúceho sa plnenia platí obdobne.

(3)

Ak štátne notárstvo schváli dohodu dedičov o vyporiadaní alebo ak štátne notárstvo vykoná ...

§ 10
Poplatková úľava
(1)

Do základu poplatku sa nezapočítava cena zdedených hospodárskych budov a pozemkov, ktoré sú združené ...

(2)

Ak je preberateľ pôdohospodárskeho podniku združeného na spoločné hospodárenie v jednotnom roľníckom ...

§ 11
Sadzby poplatku

Sadzby poplatku z dedičstva sú uvedené v sadzobníku III (príloha 3).

§ 12
Oslobodenie od poplatku
a)

dedičstvo pozostávajúce len z hnuteľných vecí v osobnom vlastníctve, cena ktorého neprevyšuje ...

b)

nárok poručiteľa na dávky sociálneho zabezpečenia a na dávky nemocenského poistenia za posledný ...

c)

vklady na vkladných knižkách „na meno“ v tuzemských štátnych peňažných ústavoch;

d)

poistné plnenia z poistenia osôb dojednaného v Štátnej poisťovni;

e)

dedičské podiely manžela, detí a rodičov, pokiaľ pozostávajú zo zostatkovej hodnoty členského ...

f)

dedičstvá pozostávajúce z hnuteľného majetku po zástupcoch cudzích štátov poverených v Československej ...

g)

socialistické organizácie.

§ 13
Ohlasovacia povinnosť
(1)

Poplatník je povinný ohlásiť na vyrubenie poplatku v lehote ustanovenej zákonom i majetok, ktorý ...

(2)

Ohlásenie nie je potrebné, ak bola v lehote uvedenej v odseku 1 spísaná podľa predpisov notárskeho ...

Štvrtý diel
Notársky poplatok z darovania (K § 16 až 20 zákona)

§ 14
Predmet poplatku
(1)

Poplatok z darovania sa vyberá najmä z nadobudnutia vlastníckeho práva, pohľadávok a iných majetkových ...

(2)

Ak sa majetok nadobúda za odplatu, ktorá je nižšia ako suma, za ktorú by sa mohol majetok predať ...

(3)

Ak nadobúda spoluvlastník pri reálnom rozdelení spoločnej veci medzi spoluvlastníkov vec v cene ...

(4)

Poplatok sa vyberá i z hnuteľných vecí, ktoré sa prevádzajú z cudziny na nadobúdateľa v tuzemsku ...

§ 15
Základ poplatku
(1)

Ustanovenie § 10 ods. 1 platí pre poplatok z darovania primerane.

(2)

Pri hnuteľnostiach poskytnutých bezodplatne z cudziny sa od ceny veci odpočíta paušál cla a náhradné ...

(3)

Ustanovenie § 2 ods. 4 o určení ceny opakujúcich sa plnení platí obdobne.

§ 16
Sadzby poplatku

Sadzby poplatku sú uvedené v sadzobníku III (príloha 3).

§ 17
Oslobodenie od poplatku
a)

cudzozemské peniaze a platobné dokumenty znejúce na cudziu menu, pokiaľ sa darujú do tuzemska a ...

b)

hnuteľný majetok prevedený zástupcami cudzích štátov poverenými v Československej socialistickej ...

Druhá časť

SPOLOČNÉ USTANOVENIA (K § 10, 15 a 20 až 34 zákona)

§ 18
Ohlasovacia povinnosť
(1)

Ak poplatník ohlási skutočnosť, ktorá je predmetom poplatku, a ak došlo k tejto skutočnosti na ...

(2)

Ak má ohlasovaciu povinnosť viac osôb a ak ju splní i len jedna z nich, neuloží štátne notárstvo ...

§ 19
Spôsob platenia

Notársky poplatok sa platí kolkovými známkami, ak nie je vrátane penále vyšší ako 400,- Kčs. ...

§ 20
Miestna príslušnosť štátneho notárstva
(1)

Na vyrubenie poplatku je príslušné

a)

pri poplatku za úkony štátne notárstvo, ktoré uskutočňuje konanie alebo notársky úkon, z ktorého ...

b)

pri poplatku z prevodu nehnuteľností štátne notárstvo, ktoré registrovalo prevod nehnuteľnosti, ...

c)

pri poplatku z dedičstva štátne notárstvo, ktoré prejednalo dedičstvo alebo by bolo príslušné ...

d)

pri poplatku z darovania štátne notárstvo, v obvode ktorého má bydlisko nadobúdateľ, a pri daroch ...

(2)

Na vyrubenie penále a na vyrubenie náhrady trov je príslušné štátne notárstvo, ktoré poplatok ...

§ 21
Súčinnosť pri vyberaní notárskych poplatkov

Národné výbory, prokuratúra a iné štátne orgány a organizácie poskytujú orgánom, ktorým ...

Konanie

§ 22
(1)

Konanie o vyrubenie notárskeho poplatku za úkony začína štátne notárstvo z vlastného podnetu. ...

(2)

Konanie o vyrubenie penále a náhrady trov začína štátne notárstvo vždy z vlastného podnetu.

§ 23
(1)

Pri rozhodovaní štátne notárstvo vychádza zo skutočného stavu veci; najmä pri zisťovaní podkladu ...

(2)

Rozhodnutie o vyrubení notárskeho poplatku a penále vydáva štátne notárstvo ústne, ak je poplatník ...

(3)

Na žiadosť poplatníka vydá mu štátne notárstvo písomné osvedčenie o obsahu ústneho rozhodnutia. ...

(4)

Ak štátne notárstvo vyrubí zvýšený poplatok podľa spoločnej poznámky k sadzobníku I a podľa ...

(5)

Rozhodnutie o náhradách trov a o ručení, ako aj rozhodnutie, ktorým sa ukladá účastníkovi nejaká ...

§ 24

Pokiaľ z ustanovení zákona alebo tejto vyhlášky nevyplýva niečo iné, platia o konaní pred štátnym ...

Prechodné a záverečné ustanovenia (K § 35 až 38 zákona)
§ 25

Konanie začaté pred účinnosťou tejto vyhlášky dokončia doteraz príslušné orgány podľa doteraz ...

§ 26

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1964.

Minister:

Dvořák v. r.

Poznámky

  • *)  Zákon č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok). ...
  • *)  Vyhláška č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.
  • *)  Zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore