Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov 249/2008 účinný od 01.09.2009 do 30.06.2018

Platnosť od: 04.07.2008
Účinnosť od: 01.09.2009
Účinnosť do: 30.06.2018
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Geológia, geodézia, kartografia, Kataster nehnuteľností

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPP1ČL0

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov 249/2008 účinný od 01.09.2009 do 30.06.2018
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 249/2008 s účinnosťou od 01.09.2009 na základe 333/2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme ...

§ 1
(1)

Evidencia pozemkov (ďalej len „evidencia“) sa vyhotovuje podľa katastrálnych území s rozlíšením na pozemky ...

a)
prenajaté na základe nájomných zmlúv,
b)
obhospodarované podľa osobitných predpisov,1)
c)
ktoré nájomca vlastní a obhospodaruje.
(2)

Evidencia obsahuje

a)
písomnú časť,
b)
mapovú časť,
c)
zbierku listín.
§ 2
(1)

Písomná časť evidencie sa vyhotovuje podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe.

(2)

Mapovú časť evidencie tvorí kópia katastrálnej mapy, v ktorej sú vyznačené hranice pozemkov podľa určeného ...

(3)

Zbierku listín tvoria

a)
nájomné zmluvy podľa § 1 ods. 1 písm. a),
b)
zoznam vlastníkov a ich pozemkov, ak nájomný vzťah vznikol podľa osobitného predpisu,4)
c)
kópie rozhodnutí podľa osobitného predpisu,5)
d)
podnájomné zmluvy,
e)
výpisy z listov vlastníctva podľa § 1 ods. 2 písm. c),
f)
iné doklady, ktoré preukazujú vlastnícke právo k pozemku v katastrálnych územiach, kde nebola vykonaná ...
§ 3
(1)

Evidencia sa aktualizuje k 31. októbru kalendárneho roka formou doplnku.

(2)

Ak sa ukončí vykonávanie poľnohospodárskej činnosti pri prevádzkovaní podniku, nájomca odovzdá evidenciu ...

§ 4

Evidencie, ktoré vznikli pred účinnosťou tejto vyhlášky, zosúladia prevádzkovatelia podniku s ustanoveniami ...

§ 4a

Ak ide o katastrálne územie, kde nebol do 31. októbra 2009 vykonaný zápis vlastníckych práv k pozemkom ...

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2008.

Zdenka Kramplová v. r.

Prílohy

  Príloha k vyhláške č. 249/2008 Z. z.

  VZOR EVIDENCIA POZEMKOV Prevziať prílohu - Vzor 01 Časť A ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE NÁJOMCU Prevziať ...

Poznámky

 • 1)  § 22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku ...
 • 2)  Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. ...
 • 3)  § 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie ...
 • 4)  § 22 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • *)  § 22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku ...
 • **)  V prípade iného operátu sa uvedie jeho skratka.
 • *)  Pri inom operáte sa uvedie jeho skratka.
 • *)  § 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...
 • **)  Ak ide o právnickú osobu, uvedie sa jej názov alebo obchodné meno.
 • *)  § 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore