Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 136/2009 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom styku a administratívnom styku 248/2015 účinný od 15.10.2015

Platnosť od: 15.10.2015
Účinnosť od: 15.10.2015
Autor: Národný bezpečnostný úrad
Oblasť: Obchod a podnikanie, Telekomunikácie a telekomunikačné služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 136/2009 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom styku a administratívnom styku 248/2015 účinný od 15.10.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 248/2015 s účinnosťou od 15.10.2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národného bezpečnostného úradu

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 136/2009 Z. z. o spôsobe ...

Národný bezpečnostný úrad podľa § 27 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene ...

Čl. I

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 136/2009 Z. z. o spôsobe a postupe používania ...

1.

V § 1 sa za slovo "podpisu" vkladajú slová "a elektronickej pečate" a na konci sa pripájajú tieto ...

2.

V § 2 písm. b) sa za slová "zaručeným elektronickým podpisom" vkladajú slová "alebo opatreného ...

3.

V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová "elektronickým podpisom ani" a na konci sa pripájajú tieto ...

4.

V § 3 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) V administratívnom styku možno podpísať zaručeným elektronickým podpisom alebo opatriť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 57a výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre ...

5.

§ 4 vrátane nadpisu znie:

„§ 4 Manipulácia s podpísaným elektronickým dokumentom a elektronickým dokumentom opatreným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

„1b) § 2 písm. c) vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z. z. o formáte a ...

6.

Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 4a Register systémových certifikátov (1) Žiadosť orgánu verejnej moci o zápis kvalifikovaného ...

7.

§ 5 znie:

„§ 5 Prenos elektronického dokumentu medzi odosielateľom a prijímateľom v rámci administratívneho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:

„1c) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a ...

8.

V § 6 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 1 až 5.

9.

V § 6 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) overenie platnosti certifikátu viazaného na elektronický podpis alebo elektronickú pečať ...

10.

V § 6 ods. 1 písm. f) sa slovo "úradom" nahrádza slovami "orgánom verejnej moci".

11.

V § 6 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) zoznam certifikátov alebo úplnú elektronickú adresu, na ktorej sa nachádza zoznam certifikátov, ...

12.

V § 6 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová "z množiny prípustných formátov podľa prílohy ...

13.

§ 8 vrátane nadpisu znie:

„§ 8 Záverečné ustanovenie Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom ...

14.

V prílohe č. 1 sa vypúšťa nadpis prvej časti "I. Prijímanie a potvrdzovanie elektronických dokumentov ...

15.

V prílohe č. 1 časti A písm. c) štvrtom bode sa slová "časti B" nahrádzajú slovami "§ 6 ods. ...

16.

V prílohe č. 1 časti A písm. c) piaty a šiesty bod znejú:

„5. ak neodmietne elektronický dokument podľa štvrtého bodu, overí platnosť certifikátu a elektronického ...

17.

V prílohe č. 1 časti A písm. d) sa vypúšťajú slová "overených" a "prostredníctvom vnútornej ...

18.

V prílohe č. 1 časti A písm. e) sa vypúšťa čiarka a slová "overených prijatých a odmietnutých". ...

19.

V prílohe č. 1 časti B prvom bode sa vypúšťajú slová "písm. a)".

20.

V prílohe č. 1 sa vypúšťa druhá časť vrátane nadpisu.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.

21.

Príloha č. 2 sa vypúšťa a zároveň sa ruší označenie prílohy č. 1.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6 až 20 sa vypúšťajú.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2015.

Jozef Magala v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore