Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71261
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 246/2019 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 06.08.2019
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oblasť: Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 246/2019 účinný od 01.09.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 246/2019 s účinnosťou od 01.09.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor ...

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 76 ods. 11 zákona č. ...

§ 1
(1)

Habilitačné konanie sa začína podaním žiadosti o udelenie vedecko-pedagogického titulu alebo ...

(2)

K žiadosti podľa odseku 1 uchádzač pripojí

a)
habilitačnú prácu v štyroch vyhotoveniach,
b)
profesijný životopis, ktorého vzor je uvedený v prílohe,
c)
osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa,
d)
osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa, ak ide o žiadosť o udelenie ...
e)
prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti, ...
f)
zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác a umeleckých prác, učebníc, ...
(3)

Uchádzač predkladá habilitačnú prácu ako

a)
monografiu alebo
b)
monotematickú prácu, ktorá prináša nové vedecké poznatky, alebo
c)
súbor publikovaných vedeckých prác doplnený komentárom, alebo
d)
dokumentáciu o umeleckom diele alebo o umeleckom výkone, alebo súbor uskutočnených umeleckých ...
(4)

Habilitačnú prácu možno predložiť po súhlase predsedu vedeckej rady vysokej školy alebo vedeckej ...

(5)

Habilitačné konanie sa uskutočňuje na vysokej škole, ktorá má udelenú akreditáciu habilitačného ...

(6)

Ak predseda vedeckej rady zistí, že k žiadosti podľa odseku 1 nie sú pripojené náležitosti podľa ...

(7)

Ak ide o odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pre ktorý vysoká škola nemá udelenú ...

(8)

Predseda vedeckej rady vymenuje so súhlasom vedeckej rady do šiestich mesiacov od začiatku habilitačného ...

(9)

Predseda habilitačnej komisie pôsobí v čase vymenovania vo funkcii profesora a vedecky alebo umelecky ...

(10)

Oponenti habilitačnej práce vypracujú do troch mesiacov od vymenovania písomné posudky. Oponentom ...

(11)

Súčasťou habilitačného konania je habilitačná prednáška uchádzača a obhajoba habilitačnej ...

(12)

Habilitačnou prednáškou uchádzač preukazuje najmä svoju pedagogickú spôsobilosť. Habilitačná ...

(13)

Pri obhajobe habilitačnej práce uchádzač preukazuje odborné zvládnutie problematiky odboru habilitačného ...

(14)

Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky a dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej ...

(15)

Habilitačná komisia vyhodnotí plnenie podmienok podľa § 76 ods. 1, 3, 4 a 6 zákona, podľa kritérií ...

§ 2
(1)

Vedecká rada prerokuje návrh habilitačnej komisie podľa § 1 ods. 15 najneskôr do šiestich mesiacov ...

(2)

Ak uchádzač podľa rozhodnutia vedeckej rady podmienky nespĺňa, vedecká rada titul docent neudelí ...

(3)

Vedecká rada rozhoduje o udelení alebo o neudelení titulu docent tajným hlasovaním; na rozhodnutie ...

(4)

Ak vedecká rada rozhodne o udelení alebo o neudelení titulu docent, rozhodnutie spolu s dokladmi ...

(5)

Vedecká rada pri prerokúvaní návrhu habilitačnej komisie podľa odseku 1 tiež posúdi, či bol ...

(6)

Ak sa habilitačné konanie uskutočňuje na inej vysokej škole alebo na inej fakulte než na tej, ...

§ 3

Vysoká škola zverejní na webovom sídle určenom ministerstvom školstva

a)
dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie spolu s údajmi podľa § 76 ods. 10 písm. a) a ...
b)
dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené ...
c)
meno, priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko ...
d)
návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore ...
e)
rozhodnutie príslušnej vedeckej rady vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva, a lehotu na prípadné ...
f)
prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá o žiadosti rozhodovala, a to do dňa zverejnenia ...
g)
dátum a dôvod skončenia habilitačného konania do 15 dní od skončenia habilitačného konania.
§ 4
(1)

Rektor udeľuje uchádzačovi titul docent do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia vedeckej rady. ...

(2)

V dekréte sa uvedie

a)
meno, priezvisko a dátum narodenia uchádzača,
b)
odbor habilitačného konania a inauguračného konania, v ktorom má uchádzač udelený titul,
c)
právny predpis, podľa ktorého sa udelenie titulu uskutočnilo,
d)
označenie vysokej školy a fakulty, na ktorej sa uskutočnilo habilitačné konanie,
e)
názov habilitačnej práce,
f)
meno a priezvisko predsedu habilitačnej komisie,
g)
dátum udelenia titulu.
(3)

Dekrét, ktorým sa udeľuje titul docent, sa vyhotoví na listine so štátnym znakom v kresbe (vodoznaku) ...

§ 5
(1)

Konanie na vymenovanie profesora (ďalej len „inauguračné konanie“) sa začína podaním žiadosti ...

(2)

K žiadosti podľa odseku 1 uchádzač pripojí

a)
profesijný životopis, ktorého vzor je uvedený v prílohe,
b)
osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa,
c)
osvedčenú kópiu dekrétu, ktorým bol uchádzačovi udelený titul docent, alebo rozhodnutie o uznaní ...
d)
prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti ...
e)
zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác a umeleckých prác, učebníc, ...
f)
najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, ...
(3)

Inauguračné konanie sa uskutočňuje na vysokej škole, ktorá má v odbore habilitačného konania ...

(4)

Ak predseda vedeckej rady zistí, že žiadosť podľa odseku 1 neobsahuje náležitosti podľa odseku ...

(5)

Ak ide o odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pre ktorý vysoká škola nemá udelenú ...

(6)

Predseda vedeckej rady vymenuje s jej súhlasom do šiestich mesiacov od začiatku inauguračného konania ...

(7)

Predseda inauguračnej komisie pôsobí v čase vymenovania vo funkcii profesora a vedecky alebo umelecky ...

(8)

Oponenti vypracujú do troch mesiacov od vymenovania písomné posudky k predloženej žiadosti.

(9)

Súčasťou inauguračného konania je aj inauguračná prednáška uchádzača. Inauguračnou prednáškou ...

(10)

Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky oznámi najneskôr 14 dní vopred predseda vedeckej ...

(11)

Inauguračná komisia vyhodnotí plnenie podmienok podľa § 76 ods. 5 a 7 zákona, podľa kritérií ...

§ 6
(1)

Vedecká rada prerokuje návrh inauguračnej komisie podľa § 5 ods. 11 najneskôr do šiestich mesiacov ...

(2)

Ak uchádzač podľa rozhodnutia vedeckej rady podmienky na vymenovanie za profesora nespĺňa, vedecká ...

(3)

Vedecká rada rozhoduje o schválení návrhu na vymenovanie za profesora alebo o neschválení návrhu ...

(4)

Vedecká rada pri prerokúvaní návrhu inauguračnej komisie podľa odseku 1 tiež posúdi, či bol ...

(5)

Ak v príslušnom študijnom odbore študijné programy uskutočňuje fakulta a vedecká rada fakulty ...

(6)

Vedecká rada vysokej školy prerokuje návrh vedeckej rady fakulty podľa odseku 4 najneskôr do šiestich ...

(7)

Vedecká rada vysokej školy schvaľuje návrh na vymenovanie za profesora tajným hlasovaním. Na schválenie ...

(8)

Ak vedecká rada vysokej školy návrh na vymenovanie za profesora schváli, rektor návrh predloží ...

(9)

Ak sa inauguračné konanie uskutočňuje na inej vysokej škole alebo na inej fakulte než na tej, ...

§ 7

Vysoká škola zverejní na webovom sídle určenom ministerstvom školstva

a)
dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora spolu s údajmi podľa § 76 ods. 10 písm. a) ...
b)
dátum, od ktorého je inauguračné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené ...
c)
meno, priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul, vedeckú ...
1.
je zamestnancom vysokej školy, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje,
2.
je zahraničným odborníkom,
3.
pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora,
d)
návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora ...
e)
rozhodnutie príslušnej vedeckej rady vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva, a lehoty na prípadné ...
f)
prezenčnú listinu zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie profesora, ...
g)
dátum a dôvod skončenia inauguračného konania do 15 dní od skončenia inauguračného konania.
§ 8

Údaje podľa § 1 ods. 14, § 3, § 5 ods. 10 a § 7 zverejňuje vysoká škola na webovom sídle určenom ...

§ 9

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania ...

§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.

Martina Lubyová v. r.

Prílohy

    Príloha k vyhláške č. 246/2019 Z. z.

    Prevziať prílohu - vzor

Poznámky

  • 1)  § 31 a 32 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore