Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70792
Dôvodové správy: 2346
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o kvalite ovzdušia 244/2016 účinný od 01.03.2020


Platnosť od: 29.08.2016
Účinnosť od: 01.03.2020
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o kvalite ovzdušia 244/2016 účinný od 01.03.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 244/2016 s účinnosťou od 01.03.2020 na základe 32/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

o kvalite ovzdušia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. b) až e) zákona č. 137/2010 ...

§ 1

Touto vyhláškou sa ustanovujú

a)
limitné hodnoty, cieľové hodnoty, cieľové hodnoty a dlhodobé ciele pre ozón, indikátor priemernej expozície ...
b)
podrobnosti o informáciách a údajoch o kvalite ovzdušia, ktoré sa sprístupňujú verejnosti,
c)
metódy a technické požiadavky na hodnotenie kvality ovzdušia,
d)
horné medze a dolné medze na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia vybranými znečisťujúcimi látkami, ...
§ 2
(1)

Limitné hodnoty na ochranu zdravia ľudí a termíny ich dosiahnutia sú uvedené v prílohe č. 1.

(2)

Kritické úrovne znečistenia ovzdušia na ochranu vegetácie sú uvedené v prílohe č. 2.

(3)

Cieľové hodnoty na ochranu zdravia ľudí a na ochranu vegetácie a dlhodobé ciele sú uvedené v prílohe ...

(4)

Indikátor priemernej expozície, národný cieľ zníženia expozície a záväzok zníženia koncentrácie expozície ...

(5)

Referenčné metódy na hodnotenie kvality ovzdušia sú uvedené v prílohe č. 5.

(6)

Ciele v kvalite údajov na hodnotenie kvality vonkajšieho ovzdušia a ciele spracovania výsledkov hodnotenia ...

(7)

Horné medze a dolné medze na hodnotenie úrovne znečistenia vonkajšieho ovzdušia vybranými znečisťujúcimi ...

(8)

Požiadavky na umiestňovanie vzorkovacích miest na stále meranie a na merania na vidieckych pozaďových ...

(9)

Kritériá určenia najmenšieho počtu vzorkovacích miest na stále meranie sú uvedené v prílohe č. 9.

(10)

Informačné prahy, výstražné prahy a podmienky na vydanie oznámenia o vzniku smogovej situácie, oznámenia ...

(11)

Zoznam aglomerácií a zón je uvedený v prílohe č. 11.

(12)

Informácie a údaje, ktoré majú byť v programoch, a informácie dopĺňajúce programy sú uvedené v prílohe ...

(13)

Informácie a údaje sprístupňované verejnosti sú uvedené v prílohe č. 13.

§ 3

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 14.

§ 4

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej ...

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2016.

László Sólymos v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1k vyhláške č. 244/2016 Z. z.

  LIMITNÉ HODNOTY NA OCHRANU ZDRAVIA ĽUDÍ A TERMÍNY ICH DOSIAHNUTIA

  A.

  Parameter Vyžadovaný podiel platných údajov 1-hodinové hodnoty 75 % (t. j. 45 minút) 8-hodinové ...

  Bez toho, aby bola dotknutá príloha č. 6, sa pri zhromažďovaní údajov a výpočte štatistických parametrov ...

  Poznámka:1) Požiadavky na výpočet ročnej strednej hodnoty nezahŕňajú straty údajov spôsobené pravidelnou ...

  B.

  Znečisťujúca látka Priemerované obdobie Limitná hodnota Častice PM10 1 deň 50 µg/m3 sa nesmie prekročiť ...

  Príloha č. 2k vyhláške č. 244/2016 Z. z.

  KRITICKÉ ÚROVNE ZNEČISTENIA OVZDUŠIA NA OCHRANU VEGETÁCIE

  Znečisťujúca látka Priemerované obdobie Kritická úroveň SO2 Kalendárny rok a zimné obdobie od 1. októbra ...

  Príloha č. 3k vyhláške č. 244/2016 Z. z.

  CIEĽOVÉ HODNOTY NA OCHRANU ZDRAVIA ĽUDÍ A NA OCHRANU VEGETÁCIE A DLHODOBÉ CIELE

  Časť I

  Znečisťujúca látka Priemerované obdobie Cieľová hodnota1) As 1 kalendárny rok 6 ng/m3 Cd 1 kalendárny ...

  Poznámka:

  Pre celkový obsah vo frakcii častíc PM10 priemerne za kalendárny rok.

  Časť II

  A.

  Vymedzenie pojmov

  AOT40 vyjadrený v (µg/m3) × h je súčet rozdielov medzi hodinovými koncentráciami väčšími ako 80 µg/m3 ...

  B.

  Parameter Vyžadovaný podiel platných údajov 1-hodinové hodnoty 75 % (t. j. 45 minút) 8-hodinové ...

  Pri zhromažďovaní údajov a výpočte štatistických ukazovateľov sa na kontrolu platnosti použijú tieto ...

  C.

  Cieľ Priemerované obdobie Cieľová hodnota Ochrana zdravia ľudí najväčšia denná 8-hodinová stredná ...

  Poznámky:

  1) Najväčšia denná 8-hodinová stredná hodnota koncentrácie sa vyberie preskúmaním 8-hodinových plávajúcich ...

  2) Ak nemožno určiť trojročné alebo päťročné priemery na základe úplných a po sebe nasledujúcich súborov ...

  D.

  Cieľ Priemerované obdobie Dlhodobý cieľ1) Ochrana zdravia ľudí najväčšia denná 8-hodinová stredná ...

  Príloha č. 4k vyhláške č. 244/2016 Z. z.

  INDIKÁTOR PRIEMERNEJ EXPOZÍCIE, NÁRODNÝ CIEĽ ZNÍŽENIA EXPOZÍCIE A ZÁVÄZOK ZNÍŽENIA KONCENTRÁCIE EXPOZÍCIE PRE ČASTICE PM2,5 A TERMÍNY DOSIAHNUTIA

  A. Indikátor priemernej expozície pre častice PM2,5

  Indikátor priemernej expozície vyjadrený v µg/m3 sa zakladá na meraniach na mestských pozaďových miestach ...

  Cieľ zníženia expozície tykajúci sa indikátora priemernej expozície v roku 2010 Rok, v ktorom sa má ...

  Ak je indikátor priemernej expozície v referenčnom roku 8,5 µg/m3 alebo menej, cieľ zníženia expozície ...

  Záväzok zníženia koncentrácie expozície platný od roku 2015 20 µg/m3 ...

  Príloha č. 5k vyhláške č. 244/2016 Z. z.

  REFERENČNÉ METÓDY NA HODNOTENIE KVALITY OVZDUŠIA

  A. Referenčné metódy merania

  1. Referenčná metóda merania oxidu siričitého

  Referenčná metóda merania oxidu siričitého je opísaná v technickej norme.1)

  2. Referenčná metóda merania oxidu dusičitého a oxidov dusíka

  Referenčná metóda merania oxidu dusičitého a oxidov dusíka je opísaná v technickej norme.2)

  3. Referenčná metóda vzorkovania a merania olova

  Referenčná metóda vzorkovania olova je opísaná v písmene A bode 4. Referenčná metóda merania olova je ...

  4. Referenčná metóda vzorkovania a merania častíc PM10

  Referenčná metóda vzorkovania a merania častíc PM10 je opísaná v technickej norme.4)

  5. Referenčná metóda vzorkovania a merania častíc PM2,5

  Referenčná metóda vzorkovania a merania častíc PM2,5 je opísaná v technickej norme.4)

  6. Referenčná metóda vzorkovania a merania benzénu

  Referenčná metóda merania benzénu je opísaná v technickej norme.5)

  7. Referenčná metóda merania oxidu uhoľnatého

  Referenčná metóda merania oxidu uhoľnatého je opísaná v technickej norme.6)

  8. Referenčná metóda merania ozónu

  Referenčná metóda merania ozónu je opísaná v technickej norme.7)

  9. Referenčná metóda na odber vzoriek a analýzu arzénu, kadmia a niklu

  Referenčná metóda odberu vzoriek arzénu, kadmia a niklu je metóda podľa technickej normy.8) Referenčná ...

  10. Referenčná metóda na odber vzoriek a analýzu polycyklických aromatických uhľovodíkov

  Referenčná metóda na odber vzoriek polycyklických aromatických uhľovodíkov je metóda podľa technickej ...

  11. Referenčná metóda na odber vzoriek a analýzu ortuti

  Referenčná metóda merania koncentrácií celkovej plynnej ortuti v ovzduší je metóda podľa technickej ...

  12. Referenčná metóda na odber vzoriek a analýzu depozície arzénu, kadmia, ortuti, olova, niklu a polycyklických ...

  Referenčná metóda na stanovenie depozície arzénu, kadmia, niklu je metóda podľa technickej normy.13) ...

  B. Preukázanie rovnocennosti

  1.

  Použiť sa môže akákoľvek iná metóda, o ktorej sa dá preukázať, že výsledky sú rovnocenné s ktoroukoľvek ...

  2.

  Rovnocennosť použitej metódy s referenčnou metódou sa preukazuje podľa pokynu Európskej komisie o preukazovaní ...

  3.

  Organizácia poverená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ...

  C. Štandardizácia

  Pri plynných znečisťujúcich látkach sa musí objem štandardizovať na teplotu 20 °C a atmosférický tlak ...

  D. Vzájomné uznávanie údajov

  Ak sa preukáže, že vybavenie spĺňa výkonnostné požiadavky referenčných metód uvedených v písmene A, ...

  Podrobné protokoly o skúškach a všetky výsledky skúšok sa sprístupňujú príslušným orgánom ochrany ovzdušia ...

  Príloha č. 6k vyhláške č. 244/2016 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 6 k vyhláške č. 244/2016 Z. z.

  Príloha č. 7k vyhláške č. 244/2016 Z. z.

  HORNÉ MEDZE A DOLNÉ MEDZE NA HODNOTENIE ÚROVNE ZNEČISTENIA VONKAJŠIEHO OVZDUŠIA SO2, NO2, NOx, ČASTICAMI PM10, ČASTICAMI PM2,5, Pb, BENZÉNOM, CO, As, Cd, Ni A BENZO(a)PYRÉNOM

  A. Horná medza a dolná medza na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia

  Uplatňujú sa tieto horné medze a dolné medze na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia

  Ochrana zdravia ľudí Ochrana vegetácie Horná medza 60 % 24-hodinovej limitnej hodnoty (75 µg/m3 sa ...

  Ochrana zdravia ľudí Ochrana vegetácie a prírodných ekosystémov Hodinová limitná hodnota NO2 Ročná ...

  24 hodinový priemer častíc PM10 Ročný priemer častíc PM10 Ročný priemer častíc PM2,51) Horná medza ...

  Poznámka:

  1) Horná medza a dolná medza pre častice PM2,5 sa nevzťahuje na merania vykonávané na posúdenie dodržiavania ...

  Ročný priemer Horná medza 70 % limitnej hodnoty (0,35 µg/m3) Dolná medza 50 % limitnej hodnoty ...

  Ročný priemer Horná medza 70 % limitnej hodnoty (3,5 µg/m3) Dolná medza 40 % limitnej hodnoty (2 ...

  Osemhodinový priemer Horná medza 70 % limitnej hodnoty (7 mg/m3) Dolná medza 50 % limitnej hodnoty ...

  Ročný priemer Horná medza 60 % z cieľovej hodnoty (3,6 ng/m3) Dolná medza 40 % z cieľovej hodnoty ...

  Ročný priemer Horná medza 60 % z cieľovej hodnoty (3 ng/m3) Dolná medza 40 % z cieľovej hodnoty ...

  Ročný priemer Horná medza 70 % z cieľovej hodnoty (14 ng/m3) Dolná medza 50 % z cieľovej hodnoty ...

  Ročný priemer Horná medza 60 % z cieľovej hodnoty (0,6 ng/m3) Dolná medza 40 % z cieľovej hodnoty ...

  B. Určenie prekročení horných medzí a dolných medzí na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia ...

  1.

  Ak je k dispozícii dostatok údajov, musia sa prekročenia horných medzí a dolných medzí na hodnotenie ...

  2.

  Ak je k dispozícii menej údajov ako údajov za päť rokov, prekročenia horných medzí a dolných medzí na ...

  Príloha č. 8k vyhláške č. 244/2016 Z. z.

  POŽIADAVKY NA UMIESTŇOVANIE VZORKOVACÍCH MIEST NA STÁLE MERANIE A NA MERANIA NA VIDIECKYCH POZAĎOVÝCH STANICIACH

  Časť I

  A. Všeobecné požiadavky na umiestňovanie

  1.

  Kvalita vonkajšieho ovzdušia sa hodnotí vo všetkých zónach a aglomeráciách podľa kritérií umiestňovania ...

  2.

  Dodržiavanie limitných hodnôt ustanovených na ochranu zdravia ľudí sa neposudzuje na

  a)

  miestach, do ktorých nemá verejnosť prístup a v ktorých nie sú stále obytné plochy,

  b)

  miestach v priestoroch tovární alebo v okolí priemyselných zariadení, na ktoré sa uplatňujú všetky relevantné ...

  c)

  vozovkách a stredných oddeľujúcich pásoch ciest okrem miest, kde majú chodci bežný prístup na stredný ...

  B. Umiestnenie vzorkovacích miest na makroúrovni

  1. Ochrana zdravia ľudí

  1.1

  Vzorkovacie miesta zamerané na hodnotenie kvality vonkajšieho ovzdušia vo vzťahu k ochrane zdravia ľudí ...

  a)

  poskytovali údaje o oblastiach v zónach a v aglomeráciách, kde sa vyskytujú najvyššie koncentrácie, ...

  b)

  poskytovali údaje o úrovniach znečistenia ovzdušia v iných oblastiach zón a aglomerácií, ktoré sú reprezentatívne ...

  1.2

  Vzorkovacie miesta sa vo všeobecnosti umiestňujú tak, aby sa predišlo meraniu v mikropriestoroch, v ...

  1.3

  Mestské pozaďové miesta sa umiestňujú tak, aby bola ich úroveň znečistenia ovzdušia ovplyvnená integrovaným ...

  1.4

  Ak je cieľom hodnotenie vidieckych pozaďových úrovní znečistenia ovzdušia, vzorkovacie miesto nemôžu ...

  1.5

  Ak sa hodnotia príspevky z priemyselných zdrojov, aspoň jedno vzorkovacie miesto sa umiestni v najbližšej ...

  1.6

  Vzorkovacie miesta musia byť podľa možnosti tiež reprezentatívne pre obdobné miesta, ktoré nie sú v ...

  1.7

  Vzorkovacie miesta pre arzén, kadmium, nikel a benzo(a)pyrén musia spĺňať aj tieto požiadavky:

  a)

  vyberajú sa tak, aby poskytli údaje o rýchlosti depozície, ktoré predstavujú nepriamu expozíciu prostredníctvom ...

  b)

  umiestnia sa tak, aby sa mohlo monitorovať uplatňovanie najlepších dostupných techník,

  c)

  musia byť podľa možnosti tiež reprezentatívne s ohľadom na podobné lokality, ktoré sa nenachádzajú v ...

  d)

  na meranie depozície vo vidieckych pozaďových oblastiach sa môžu použiť návody a kritériá programu spolupráce ...

  2. Ochrana vegetácie a prírodných ekosystémov

  Vzorkovacie miesta zamerané na hodnotenie kvality vonkajšieho ovzdušia vo vzťahu k ochrane vegetácie ...

  C. Umiestnenie vzorkovacích miest na mikroúrovni

  Ak je to možné, uplatňuje sa toto:

  a)

  prúdenie okolo vzorkovacej sondy vo vstupnom otvore musí byť voľné v uhle aspoň 270° alebo 180° pri ...

  b)

  vo všeobecnosti by mal byť vstupný otvor vzorkovacieho zariadenia umiestnený 1,5 m (dýchacia zóna) až ...

  c)

  sonda vo vstupnom otvore nesmie byť umiestnená v bezprostrednej blízkosti zdrojov, aby sa predišlo priamemu ...

  d)

  výstupný otvor vzorkovacieho zariadenia sa umiestni tak, aby sa predišlo recirkulácii vypúšťaného vzduchu ...

  e)

  pre všetky znečisťujúce látky musia byť vzorkovacie sondy, ktoré sú orientované na dopravu, umiestnené ...

  f)

  do úvahy možno brať faktory, ktorými sú rušivé zdroje, bezpečnosť, prístup, dostupnosť elektrickej energie ...

  D. Dokumentácia a preskúmanie výberu vzorkovacieho miesta

  Pri všetkých zónach a aglomeráciách ministerstvom poverená organizácia vykonávajúca hodnotenie kvality ...

  Dokumentácia sa podľa potreby preskúma a aktualizuje aspoň raz za päť rokov s cieľom zabezpečiť trvalú ...

  E. Podmienky na zníženie počtu vzorkovacích miest

  Pre zóny a aglomerácie, v rámci ktorých sú informácie zo vzorkovacích miest na stále meranie doplnené ...

  a)

  doplnkové metódy poskytujú dostatočné informácie na hodnotenie kvality ovzdušia vzhľadom na limitné ...

  b)

  počet vzorkovacích miest, ktoré sa majú zriadiť, a priestorové rozlíšenie ostatných techník sú dostatočné ...

  Výsledky modelovania a/alebo indikatívneho merania sa zohľadňujú pri hodnotení kvality ovzdušia vzhľadom ...

  Časť II

  A. Ciele

  Hlavným cieľom týchto meraní je zabezpečiť, aby boli k dispozícii primerané informácie o úrovniach znečistenia ...

  SO42– Na+ NH4+ Ca2+ elementárny uhlík NO3– K+ Cl– Mg2+ organický uhlík ...

  Meranie častíc PM2,5 musí zahŕňať aspoň celkovú hmotnostnú koncentráciu a koncentrácie príslušných zlúčenín ...

  C. Umiestnenie

  Merania by sa mali vykonať najmä vo vidieckych pozaďových oblastiach podľa časti I písm. A až C. ...

  Časť III

  Typ stanice Ciele merania Reprezentatív- nosť1) Kritériá umiestnenia na makroúrovni Mestská Ochrana ...

  Poznámka:

  1) Vzorkovacie miesta by mali byť podľa možnosti reprezentatívne pre podobné miesta, ktoré nie sú v ...

  2) Pre vidiecke stanice a vidiecke pozaďové stanice sa vo vhodných podmienkach umiestnenie koordinuje ...

  B. Umiestnenie na mikroúrovni

  Postup pri umiestňovaní na mikroúrovni podľa časti I písm. C sa dodržiava, ak je to možné, pričom sa ...

  C. Dokumentácia a preskúmanie výberu miesta

  Postup podľa časti I písm. D sa dodržiava pri uplatňovaní riadneho skríningu a interpretácie monitorovacích ...

  Časť IV

  A. Ciele

  Hlavným cieľom týchto meraní je analýza všetkých trendov prekurzorov ozónu, kontrola účinnosti stratégií ...

  1-butén Izoprén Etylbenzén etán trans-2-butén n-hexán m + p-xylén etylén cis-2-butén i-hexán o-xylén ...

  Merania prekurzorov ozónu zahŕňajú aspoň merania oxidov dusíka, t. j. oxidu dusnatého a oxidu dusičitého ...

  C. Umiestnenie

  Merania sa uskutočňujú najmä v mestských alebo predmestských oblastiach na akomkoľvek monitorovacom ...

  D. Vzorkovacie miesto na poskytovanie údajov o koncentráciách prekurzorov ozónu

  Údaje o koncentráciách prekurzorov ozónu uvedených v tejto prílohe na území Slovenskej republiky poskytuje ...

  Príloha č. 9k vyhláške č. 244/2016 Z. z.

  KRITÉRIÁ URČENIA NAJMENŠIEHO POČTU VZORKOVACÍCH MIEST NA STÁLE MERANIE

  Časť I.

  A. Najmenší počet vzorkovacích miest na stále merania na posúdenie dodržiavania limitných hodnôt na ...

  Obyvateľstvo aglomerácie alebo zóny (v tisícoch) Ak najväčšie koncentrácie prekračujú hornú medzu ...

  Poznámky:

  1) Pre oxid siričitý, suspendované častice, benzén a oxid uhoľnatý zahrnúť aspoň jednu monitorovaciu ...

  2) Ak sa častice PM2,5 a častice PM10 merajú podľa metód uvedených v prílohe č. 5 na tej istej monitorovacej ...

  2. Bodové zdroje

  Na hodnotenie znečistenia vonkajšieho ovzdušia v blízkosti bodových zdrojov sa počet vzorkovacích miest ...

  B. Najmenší počet vzorkovacích miest na stále merania na posúdenie dodržiavania cieľa zníženia expozície ...

  Na tento účel sa prevádzkuje jedno vzorkovacie miesto na 1 000 000 obyvateľov spočítaných v aglomeráciách ...

  Ak najväčšie koncentrácie prekračujú hornú medzu na hodnotenie Ak sú najväčšie koncentrácie medzi hornou ...

  Časť II.

  Počet obyvateľov v tisícoch Aglomerácie mestské a predmestské1) Ostatné zóny predmestské a vidiecke1) ...

  Poznámky:

  1) Aspoň jedna stanica v predmestskej oblasti, v ktorej sa pravdepodobne vyskytne najvyššia expozícia ...

  2) V zložitom teréne sa odporúča jedna stanica na 25 000 km2.

  B. Najmenší počet vzorkovacích miest na stále merania v zónach a v aglomeráciách, ktoré dosahujú dlhodobé ...

  Počet vzorkovacích miest pre ozón musí v kombinácii s ostatnými prostriedkami doplnkového hodnotenia, ...

  Oxid dusičitý sa meria na minimálne 50 % vzorkovacích miest pre ozón požadovaných podľa písmena A. Také ...

  Príloha č. 10k vyhláške č. 244/2016 Z. z.

  INFORMAČNÉ PRAHY, VÝSTRAŽNÉ PRAHY A PODMIENKY NA VYDANIE OZNÁMENIA O VZNIKU SMOGOVEJ SITUÁCIE, OZNÁMENIA O POMINUTÍ SMOGOVEJ SITUÁCIE, VÝSTRAHY PRED ZÁVAŽNOU SMOGOVOU SITUÁCIOU A OZNÁMENIA O ZRUŠENÍ VÝSTRAHY PRED ZÁVAŽNOU SMOGOVOU SITUÁCIOU

  Znečisťujúca látka Informačné prahy v µg/m3 Výstražné prahy v µg/m3 prachové častice PM10 1001) 1501) ...

  Poznámky:

  1) Platí ako kĺzavý priemer 12 h nasledujúcich bezprostredne po sebe.

  2) Platí ako priemerná hodinová hodnota koncentrácie danej látky počas 3 h nasledujúcich bezprostredne ...

  3) Priemerované obdobie je 1 h.

  4) Platí ako priemerná hodinová hodnota koncentrácie danej látky počas 3 h nasledujúcich bezprostredne ...

  B. Podmienky na vydanie oznámenia o vzniku smogovej situácie, oznámenia o pominutí smogovej situácie, ...

  1. Častice PM10, SO2 a NO2

  1.1

  Podmienky na vydanie oznámenia o vzniku smogovej situácie nastanú, ak je prekročená hodnota informačného ...

  1.2

  Podmienky na vydanie výstrahy pred závažnou smogovou situáciou nastanú, ak je prekročená hodnota výstražného ...

  1.3

  Podmienky na vydanie oznámenia o pominutí smogovej situácie alebo oznámenia o zrušení výstrahy pred ...

  a)

  súvisle 24 h a podľa vyhodnotenia vývoja znečistenia ovzdušia na základe meteorologickej predpovede ...

  b)

  najmenej 3 h a podľa vyhodnotenia vývoja znečistenia ovzdušia na základe meteorologickej predpovede ...

  2. Ozón

  1.1

  Podmienky na vydanie oznámenia o vzniku smogovej situácie a výstrahy pred závažnou smogovou situáciou ...

  1.2

  Podmienky na vydanie oznámenia o pominutí smogovej situácie a oznámenia o zrušení výstrahy pred závažnou ...

  a)

  súvisle 24 h a podľa vyhodnotenia vývoja znečistenia ovzdušia na základe meteorologickej predpovede ...

  b)

  najmenej 3 h a podľa vyhodnotenia vývoja znečistenia ovzdušia na základe meteorologickej predpovede ...

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 244/2016 Z. z.

  ZOZNAM AGLOMERÁCIÍ A ZÓN
  Časť I

  Názov Vymedzenie územia Aglomerácia Bratislava územie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ...

  Názov Vymedzenie územia Bratislavský kraj (bez Aglomerácie Bratislava) územie kraja okrem územia hlavného ...

  Časť II

  Názov Vymedzenie územia Aglomerácia Bratislava územie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ...

  Zóna Vymedzenie územia Slovensko (bez Aglomerácie Bratislava) územie Slovenskej republiky okrem územia ...

  Príloha č. 12k vyhláške č. 244/2016 Z. z.

  INFORMÁCIE A ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ V PROGRAMOCH A INFORMÁCIE DOPĹŇAJÚCE PROGRAMY

  A. Informácie, ktoré majú byť v programoch

  1.

  Lokalizácia nadmerného znečistenia ovzdušia

  a)

  región,

  b)

  mesto a jeho mapa,

  c)

  meracia stanica, jej zemepisné súradnice, mapa.

  2.

  Všeobecné informácie

  a)

  typ zóny – mesto, priemyselná alebo vidiecka oblasť,

  b)

  odhad znečistenej oblasti v km2 a obyvateľstva vystaveného znečisteniu,

  c)

  užitočné klimatické údaje,

  d)

  príslušné údaje o topografii,

  e)

  dostatočné informácie o druhu cieľov, ktoré si v zóne vyžadujú ochranu.

  3.

  Zodpovedné orgány

  Názvy, sídla a kontaktné údaje osôb zodpovedných za vypracovanie a vykonávanie programov.

  4.

  Povaha a hodnotenie znečistenia ovzdušia

  a)

  koncentrácie pozorované za predchádzajúce roky pred vykonávaním opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia, ...

  b)

  koncentrácie namerané od začiatku projektu,

  c)

  techniky využité pri hodnotení.

  5.

  Pôvod znečistenia ovzdušia

  a)

  zoznam významných zdrojov emisií, ktoré spôsobujú znečistenie – mapa,

  b)

  celkové množstvo emisií z týchto zdrojov v tonách za rok,

  c)

  informácie o znečistení, ktoré pochádza z iných regiónov.

  6.

  Analýza situácie

  a)

  podrobnosti o faktoroch zodpovedných za prekročenie, napr. doprava vrátane cezhraničnej dopravy, tvorba ...

  b)

  podrobnosti o možných opatreniach na zlepšenie kvality ovzdušia.

  7.

  Podrobnosti o opatreniach alebo projektoch na zlepšenie kvality ovzdušia, ktoré boli prijaté pred 11. ...

  a)

  miestne, regionálne, národné, medzinárodné opatrenia,

  b)

  pozorované účinky týchto opatrení.

  8.

  Podrobnosti o opatreniach alebo projektoch na zlepšenie kvality ovzdušia, ktoré boli prijaté po 11. ...

  a)

  zoznam a opis všetkých opatrení stanovených v projekte,

  b)

  časový harmonogram vykonávania,

  c)

  odhad plánovaných zlepšení kvality ovzdušia a predpokladaného času potrebného na dosiahnutie týchto ...

  9.

  Podrobnosti o dlhodobo plánovaných alebo skúmaných opatreniach alebo projektoch.

  10.

  Zoznam publikácií, dokumentov alebo prác, ktoré sa použili na doplnenie informácií a údajov uvedených ...

  B. Informácie, ktoré sa majú poskytovať podľa § 5 ods. 20 zákona

  1.

  Všetky informácie ustanovené v písmene A.

  2.

  Informácie o stave vykonávania predpisov vydaných na vykonanie zákona vrátane vykonávania osobitných ...

  3.

  Informácie o všetkých opatreniach na znižovanie znečistenia ovzdušia, ktorých vykonávanie sa zvažovalo ...

  a)

  znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov tým, že sa zabezpečí, aby boli zariadenia na spaľovanie palív ...

  b)

  znižovania emisií z vozidiel prostredníctvom dodatočného vybavenia zariadeniami na kontrolu emisií; ...

  c)

  obstarávania zo strany verejných orgánov v súlade s príručkou o environmentálnom verejnom obstarávaní, ...

  d)

  opatrení na obmedzenie emisií z dopravy prostredníctvom plánovania a riadenia dopravy vrátane stanovenia ...

  e)

  opatrení na podporu zmeny dopravy na menej znečisťujúce druhy,

  f)

  zabezpečenia využívania nízkoemisných palív v malých, stredných a veľkých stacionárnych zdrojoch a v ...

  g)

  opatrení na zníženie znečisťovania ovzdušia uplatňovaných v integrovaných povoleniach a opatrení využívajúcich ...

  h)

  opatrení na ochranu zdravia detí alebo iných citlivých skupín obyvateľstva, ak je to vhodné.

  Príloha č. 13k vyhláške č. 244/2016 Z. z.

  INFORMÁCIE A ÚDAJE, KTORÉ SA SPRÍSTUPŇUJÚ VEREJNOSTI

  Verejnosti a príslušným organizáciám, ako sú environmentálne organizácie, spotrebiteľské organizácie, ...

  a)

  kvalite vonkajšieho ovzdušia,

  b)

  každom rozhodnutí o predĺžení lehôt podľa § 5 ods. 20 zákona,

  c)

  akýchkoľvek výnimkách podľa § 32 ods. 19 zákona,

  d)

  programoch a

  e)

  výročné správy o hodnotení kvality ovzdušia v Slovenskej republike.

  A. Informácie o kvalite vonkajšieho ovzdušia

  Informácie o kvalite vonkajšieho ovzdušia obsahujú najmä

  1.

  aktuálne informácie o koncentráciách znečisťujúcich látok vo vonkajšom ovzduší, pre ktoré sa hodnotí ...

  2.

  koncentrácie znečisťujúcich látok vo vonkajšom ovzduší sa oznamujú vo forme priemerných hodnôt v rámci ...

  3.

  informácie o koncentráciách oxidu siričitého, oxidu dusičitého, suspendovaných častíc – aspoň častíc ...

  4.

  pri skutočných alebo predpokladaných prekročeniach výstražných prahov a informačných prahov sa poskytujú ...

  4.1.

  Informácie o pozorovaných prekročeniach

  a)

  miesto alebo oblasť prekročenia,

  b)

  druh prekročeného prahu – informačný prah alebo výstražný prah,

  c)

  čas začiatku a trvanie prekročenia,

  d)

  najvyššiu 1-hodinovú koncentráciu a pri ozóne aj najvyššiu 8-hodinovú strednú hodnotu koncentrácie, ...

  e)

  najvyššiu 3-hodinovú koncentráciu pri oxide siričitom alebo oxide dusičitom.

  4.2

  Predpoveď na nasledujúce popoludnie/deň/dni

  a)

  zemepisnú oblasť očakávaných prekročení informačného a výstražného prahu,

  b)

  predpokladané zmeny znečistenia ovzdušia, napr. zlepšenie, stabilizácia alebo zhoršenie spolu s dôvodmi ...

  4.3

  Informácie o dotknutom obyvateľstve, možných vplyvoch na zdravie a odporúčanom správaní

  a)

  informácie o ohrozených skupinách obyvateľstva,

  b)

  opis pravdepodobných príznakov,

  c)

  odporúčané predbežné opatrenia, ktoré by malo vykonať dotknuté obyvateľstvo,

  d)

  kde možno nájsť ďalšie informácie.

  4.4

  Informácie o preventívnych opatreniach na zníženie znečistenia ovzdušia alebo zníženie expozície týmto ...

  a)

  označenie odvetví s hlavnými zdrojmi,

  b)

  odporúčania opatrení na zníženie emisií.

  4.5

  Pri predpovedaných prekročeniach sa podniknú kroky na zabezpečenie poskytovania údajov v uskutočniteľnom ...

  Príloha č. 14k vyhláške č. 244/2016 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES z 15. decembra 2004, ktorá sa týka arzénu, kadmia, ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ...

  3.

  Smernica Komisie (EÚ) 2015/1480 z 28. augusta 2015, ktorou sa menia viaceré prílohy k smerniciam Európskeho ...

Poznámky

 • 1)  STN EN 14212 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná ultrafialová fluorescenčná metóda merania ...
 • 2)  STN EN 14211 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná chemiluminiscenčná metóda merania koncentrácie ...
 • 3)  STN EN 14902 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná metóda na stanovenie Pb, Cd, As a Ni vo ...
 • 4)  STN EN 12341 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie suspendovaných ...
 • 5)  STN EN 14662–1 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná metóda na meranie koncentrácií benzénu. ...
 • 6)  STN EN 14626 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná nedisperzná infračervená spektroskopická ...
 • 7)  STN EN 14625 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná ultrafialová fotometrická metóda merania ...
 • 8)  STN EN 12341 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie suspendovaných ...
 • 9)  STN EN 14902 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná metóda na stanovenie Pb, Cd, As a Ni vo ...
 • 10)  STN EN 15549 Ochrana ovzdušia. Normalizovaná metóda na meranie koncentrácie benzo[a]pyrénu vo vonkajšom ...
 • 11)  STN ISO 12884 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Stanovenie celkových polycyklických aromatických ...
 • 12)  STN EN 15852 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná metóda na stanovenie celkovej plynnej ...
 • 13)  STN EN 15841 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná metóda stanovenia atmosférickej depozície ...
 • 14)  STN EN 15853 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná metóda na stanovenie depozície ortuti ...
 • 15)  STN EN 15980 Ochrana ovzdušia. Stanovenie depozície benzo[a]antracénu, benzo[b]fluoranténu, benzo[j]fluoranténu, ...
 • 16)  §13 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní ...
 • 22)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1737/2006 zo 7. novembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania ...
 • 23)  Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zmene ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore