Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom 24/2013 účinný od 01.01.2021

Platnosť od: 01.02.2013
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUDDSEUPP1ČL0

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom 24/2013 účinný od 01.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 24/2013 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 181/2020
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie ...

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 40 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o ...

PRVÁ ČASŤ

Základné ustanovenia

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie ...

a)

prístup do sústavy a siete a k akumulácii plynu,

b)

cezhraničnú výmenu elektriny,

c)

pripojenie do sústavy a siete,

d)

prenos elektriny a prepravu plynu,

e)

distribúciu elektriny a plynu,

f)

uskladňovanie plynu a ponúknutie nevyužitej uskladňovacej kapacity,

g)

dodávku elektriny vrátane dodávky regulačnej elektriny a dodávku plynu,

h)

poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike,

i)

poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike,

j)

výrobu, prenos, distribúciu a dodávku elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie vysoko účinnou ...

k)

prevzatie zodpovednosti za odchýlky účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom,

l)

vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlok a regulačnej elektriny jednotlivých účastníkov trhu ...

m)

zverejňovanie informácií prevádzkovateľom sústavy a siete a organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou, ...

n)

predchádzanie vzniku preťaženia národnej sústavy alebo siete na vymedzenom území a riešenie preťaženia ...

o)

použitie typových diagramov odberu elektriny alebo plynu,

p)

činnosť plynárenského dispečingu,

q)

vyúčtovanie za dodávku elektriny odberateľom elektriny a dodávku plynu odberateľom plynu,

r)

vyúčtovanie za poskytnuté podporné služby a systémové služby,

s)

vyúčtovanie elektriny vyrobenej z domáceho uhlia,

t)

postup pri registrácii účastníkov trhu, pri zmene dodávateľa elektriny, pri zmene subjektu zúčtovania ...

u)

postup pri zmene dodávateľa plynu,

v)

rozsah poskytovania informácií účastníkmi trhu s elektrinou prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a organizátorovi ...

w)

prístup na organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou, organizovanie a vyhodnocovanie organizovaného ...

x)

centrálnu fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy a súvisiacich činností pre subjekty ...

y)

správu, zber a sprístupňovanie nameraných údajov organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,

z)

spôsob určenia finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania,

aa)

výkon činnosti dodávateľa poslednej inštancie a dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie,

ab)

náležitosti zmlúv uzatváraných na trhu s elektrinou a na trhu s plynom,

ac)

poskytovanie údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou všetkými účastníkmi trhu v dostatočnom ...

ad)

postup pri vedení evidencie zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti1) a zraniteľných odberateľov ...

ae)

inštaláciu zariadenia na priebehové meranie elektriny s možnosťou diaľkového odpočtu dát.3)

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)

v elektroenergetike

1.

bilančnou skupinou skupina odberných miest a odovzdávacích miest účastníkov trhu s elektrinou, za ktoré ...

2.

celkovou výrobou elektriny na vymedzenom území výroba elektriny meraná na svorkách zariadení na výrobu ...

3.

centrálnou fakturáciou vyhotovenie dokladov pre fakturáciu obsahujúcich množstvo elektriny podliehajúce ...

4.

cezhraničným profilom súbor vedení, ktoré prepájajú dve susedné prenosové sústavy,

5.

cezhraničným tokom elektriny tok elektriny do vymedzeného územia alebo z vymedzeného územia,

6.

denným diagramom postupnosť hodnôt dohodnutého množstva odberu elektriny alebo dodávky elektriny v MW ...

7.

diaľkovým odpočtom odpočet stavov registrov určeného meradla3a) s využitím telemetrických alebo iných ...

8.

dosiahnuteľným výkonom zariadenia na výrobu elektriny činný elektrický výkon meraný na svorkách zariadenia ...

9.

explicitnou aukciou spôsob pridelenia cezhraničnej prenosovej kapacity formou aukcie,

10.

fyzickou dodávkou elektriny množstvo odovzdanej elektriny namerané na odbernom mieste alebo odovzdávacom ...

11.

fyzickým odberom elektriny množstvo odobratej elektriny namerané na odbernom mieste alebo odovzdávacom ...

12.

identifikačným číslom šestnásťmiestny kód prideľovaný v súlade so štandardom združenia prevádzkovateľov, ...

13.

implicitnou aukciou spôsob obchodovania s elektrinou formou aukcie, pri ktorom sa úspešnému účastníkovi ...

14.

koncovou spotrebou elektriny na vymedzenom území elektrina dodaná koncovým odberateľom elektriny vrátane ...

15.

maximálnou rezervovanou kapacitou maximálna hodnota výkonu, ktorý je technicky možné odoberať z distribučnej ...

16.

obchodnou hodinou základný časový úsek, pre ktorý sa dohodne dodávka elektriny alebo odber elektriny; ...

17.

obchodnou oblasťou územie, na ktorom je organizovaný a vyhodnocovaný organizovaný krátkodobý cezhraničný ...

18.

obchodným dňom 24 obchodných hodín okrem prechodu obchodného dňa zo stredoeurópskeho času na stredoeurópsky ...

19.

odovzdávacím miestom miesto fyzickej dodávky elektriny pozostávajúce z jedného meracieho bodu,

20.

ostatnou vlastnou spotrebou elektriny prevádzkovateľa sústavy spotreba elektriny prevádzkovateľa sústavy ...

21.

ostatnou vlastnou spotrebou elektriny výrobcu elektriny spotreba elektriny výrobcu elektriny okrem vlastnej ...

22.

prenosovou kapacitou integrovaných trhov denná prenosová kapacita určená pre implicitnú aukciu realizovanú ...

23.

prevádzkovateľom priameho vedenia osoba, ktorá prevádzkuje priame vedenie,

24.

rámcovou distribučnou zmluvou zmluva o distribúcii elektriny uzatvorená medzi prevádzkovateľom distribučnej ...

25.

rezervovanou kapacitou podiel na maximálnej rezervovanej kapacite odberného miesta, ktorý bol dohodnutý ...

26.

spotrebou elektriny na vymedzenom území množstvo elektriny určené ako súčet celkovej výroby elektriny ...

27.

správou a zberom nameraných údajov príjem nameraných údajov od účastníkov trhu s elektrinou, ich spracovanie, ...

28.

stavebnými časťami zariadení sústavy stavebné časti technologických zariadení sústavy potrebné na prevádzku ...

29.

stratami elektriny v sústave rozdiel medzi množstvom elektriny, ktoré vstupuje do sústavy, ktorú prevádzkuje ...

30.

subjektom zúčtovania účastník trhu s elektrinou, ktorý si zvolil režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku ...

31.

systémom GCC (Grid Control Cooperation) systém spolupráce prevádzkovateľov synchrónne prepojených prenosových ...

32.

štvrťhodinovým rozlíšením obchodnej hodiny postupnosť štyroch po sebe idúcich časových úsekov s trvaním ...

33.

účastníkom organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou subjekt zúčtovania, ktorý s organizátorom ...

34.

užívateľom sústavy osoba, ktorá odoberá elektrinu alebo dodáva elektrinu prostredníctvom prenosovej ...

35.

vlastnou spotrebou elektriny prevádzkovateľa sústavy pri prevádzkovaní sústavy spotreba elektriny potrebná ...

36.

vlastnou spotrebou elektriny pri výrobe elektriny spotreba elektriny v stavebnej časti zariadenia na ...

37.

vydávateľom identifikačných čísel prevádzkovateľ prenosovej sústavy, ktorý je na vymedzenom území splnomocnený ...

38.

združením prevádzkovateľov Európska sieť prevádzkovateľov prenosových sústav,

39.

zmluvou o združenej dodávke elektriny zmluva uzatvorená medzi dodávateľom elektriny a oprávneným odberateľom, ...

40.

technickým dimenzovaním pripojenia do prenosovej sústavy technologické dimenzovanie elektroenergetického ...

41.

technologickou časťou zariadenia na výrobu elektriny súbor jednotlivých technologických častí nevyhnutných ...

42.

protiodchýlkou odchýlka subjektu zúčtovania, ktorá má opačné znamienko ako odchýlka sústavy,

43.

agregátorom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosti spočívajúce v združení viacerých ...

b)

v plynárenstve

1.

distribučnou kapacitou najväčšie množstvo plynu, ktoré sa prevádzkovateľ distribučnej siete zaviazal ...

2.

dostupnou prepravnou kapacitou časť technickej prepravnej kapacity, ktorá nie je pridelená a je v danom ...

3.

dostupnou uskladňovacou kapacitou tá časť technickej kapacity, ktorá nie je pridelená a je v danom čase ...

4.

pevnou prepravnou kapacitou prepravná kapacita, ktorú nemôže prevádzkovateľ prepravnej siete prerušiť ...

5.

pevnou uskladňovacou kapacitou uskladňovacia kapacita, ktorú nemôže prevádzkovateľ zásobníka prerušiť ...

6.

nadradenou distribučnou sieťou distribučná sieť, do ktorej je pripojených viac ako 100 000 odberných ...

7.

nadväzujúcou distribučnou sieťou distribučná sieť, do ktorej je pripojených menej ako 100 000 odberných ...

8.

nomináciou prepravy plynu predchádzajúce hlásenie účastníka trhu s plynom prevádzkovateľovi prepravnej ...

9.

nomináciou distribúcie plynu predchádzajúce hlásenie účastníka trhu s plynom prevádzkovateľovi distribučnej ...

10.

plynárenským dňom časové obdobie 24 hodín, ktoré sa začína o 6:00 h stredoeurópskeho času; v deň prechodu ...

11.

pracovným objemom množstvo plynu v zásobníku nad úroveň základnej náplne, ktoré môže byť vyťažené alebo ...

12.

prepojovacím bodom distribučnej siete bod, ktorý spája alebo oddeľuje nadradenú a nadväzujúcu distribučnú ...

13.

prepravnou kapacitou najväčšie množstvo plynu, ktoré možno prepraviť za časovú jednotku, pričom sa prepravná ...

14.

prerušiteľnou prepravnou kapacitou prepravná kapacita, ktorú môže prevádzkovateľ prepravnej siete prerušiť ...

15.

prerušiteľnou uskladňovacou kapacitou uskladňovacia kapacita, ktorú môže prevádzkovateľ zásobníka prerušiť ...

16.

renomináciou následné oznámenie opravenej nominácie prepravy plynu alebo nominácie distribúcie plynu, ...

17.

skladovacím rokom časové obdobie začínajúce spravidla 1. mája príslušného kalendárneho roka a končiace ...

18.

súhrnným virtuálnym bodom súbor všetkých bodov pripojenia medzi prepravnou sieťou a distribučnou sieťou ...

19.

súhrnným vstupným bodom distribučnej siete všetky vstupné body distribučnej siete, cez ktoré sa uskutočňuje ...

20.

systémovou odchýlkou distribučnej siete súčet denných odchýlok všetkých užívateľov distribučnej siete, ...

21.

technickou kapacitou zásobníka maximálna pevná uskladňovacia kapacita, ktorú môže prevádzkovateľ zásobníka ...

22.

technickou prepravnou kapacitou maximálna pevná prepravná kapacita, ktorú môže prevádzkovateľ prepravnej ...

23.

ťažobným výkonom množstvo plynu, ktoré môže byť vyťažené zo zásobníkov za časovú jednotku; ťažobný výkon ...

24.

uskladňovacou kapacitou časť technickej kapacity zásobníka, ktorú tvorí pracovný objem plynu v m3 alebo ...

25.

virtuálnym obchodným bodom bod lokalizovaný v prepravnej sieti medzi vstupnými bodmi a výstupnými bodmi, ...

26.

virtuálnym zásobníkom súbor všetkých zásobníkov plynu jedného prevádzkovateľa zásobníka charakterizovaný ...

27.

vstupným bodom miesto siete, do ktorého účastník trhu s plynom dodáva plyn určený na dopravu a z ktorého ...

28.

vtlačným výkonom množstvo plynu, ktoré môže byť vtlačené do zásobníkov za časovú jednotku; vtlačný výkon ...

29.

výstupným bodom miesto siete, v ktorom sa končí doprava plynu sieťou prevádzkovateľa siete a v ktorom ...

30.

základnou náplňou zásobníka minimálne množstvo plynu, ktoré je potrebné ako trvalá zásoba plynu v zásobníku ...

31.

zmluvnou prepravnou kapacitou prepravná kapacita, ktorú prevádzkovateľ prepravnej siete pridelil užívateľovi ...

c)

všeobecne

1.

meraním typu A priebehové meranie s možnosťou diaľkového odpočtu,

2.

meraním typu B priebehové meranie bez možnosti diaľkového odpočtu,

3.

meraním typu C meranie bez priebehového merania a bez možnosti diaľkového odpočtu,

4.

uverejňovaním na webovom sídle umiestenie odkazu vo verejne prístupnej časti webového sídla účastníka ...

DRUHÁ ČASŤ

ELEKTROENERGETIKA

§ 3
Prístup do sústavy
(1)

Prístup do sústavy sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny ...

(2)

Platbou za prístup do prenosovej sústavy je platba za rezervovanú kapacitu, ktorá zahŕňa aj prenos elektriny ...

(3)

Platba za prístup do sústavy sa neúčtuje výrobcovi elektriny, ktorý odoberá elektrinu zo sústavy na ...

(4)

Účastník trhu s elektrinou má právo na prístup do sústavy pre každé odberné miesto alebo odovzdávacie ...

§ 4
Cezhraničná výmena elektriny
(1)

Cezhraničnú výmenu elektriny zabezpečuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na vymedzenom území na základe ...

(2)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy na vymedzenom území určí miesta v prenosovej sústave, kde hrozí nebezpečenstvo ...

(3)

Voľná obchodovateľná prenosová kapacita cezhraničného profilu je účastníkom trhu prideľovaná ako

a)
dlhodobá na obdobie dlhšie ako jeden deň, a to spravidla na rok a mesiac,
b)
denná na obdobie jedného dňa,
c)
vnútrodenná na obdobie kratšie ako jeden deň.
(4)

Prideľovanie voľnej obchodovateľnej kapacity cezhraničného profilu môže prebiehať

a)
formou explicitnej aukcie,
b)
formou implicitnej aukcie,
c)
podľa časového poradia prijatých žiadostí bez určenia ceny za pridelenú prenosovú kapacitu a bez úhrady ...
d)
formou voľných nominácií bez určenia ceny za pridelenú prenosovú kapacitu a bez úhrady ceny za pridelenú ...
(5)

V prípade explicitnej aukcie sa voľná obchodovateľná prenosová kapacita cezhraničného profilu prideľuje ...

(6)

Voľná obchodovateľná prenosová kapacita cezhraničného profilu môže byť pridelená organizátorovi krátkodobého ...

(7)

Ak zlyhá proces vyhodnotenia implicitnej aukcie, môže byť na pridelenie cezhraničných kapacít v danom ...

(8)

Kapacita cezhraničného profilu, na ktorom v príslušnom časovom rámci nie je zavedené prideľovanie kapacít ...

(9)

Explicitné aukcie sa organizujú prevádzkovateľom prenosovej sústavy na vymedzenom území v súčinnosti ...

(10)

Kapacita pridelená v explicitnej aukcii je rezervovaná momentom splnenia podmienok určených pravidlami ...

(11)

Ak účastník trhu s elektrinou neuhradí cenu za pridelenú voľnú obchodovateľnú prenosovú kapacitu v termínoch ...

(12)

Náklady na zakúpenie rezervovanej kapacity na cezhraničnom profile na účely dovozu podporných služieb ...

(13)

Vnútrodenné prenosové kapacity sa prideľujú účastníkom trhu prevádzkovateľom prenosovej sústavy na vymedzenom ...

(14)

Ak sú vnútrodenné prenosové kapacity prideľované podľa poradia prijatých žiadostí, požiadavky na pridelenie ...

(15)

Žiadosť o uzavretie zmluvy o prenose elektriny cez spojovacie vedenia sa doručí prevádzkovateľovi prenosovej ...

(16)

Subjekt zúčtovania zasiela požiadavky na cezhraničný prenos elektriny prevádzkovateľovi prenosovej sústavy ...

(17)

Hodnoty požadovaných cezhraničných prenosov zaslané do informačného systému prevádzkovateľa prenosovej ...

(18)

Plánované hodnoty dodávok elektriny a odberov elektriny na cezhraničných profiloch na nasledujúci deň ...

§ 5
Pripojenie do sústavy
(1)

Pripojenie nového odberného elektrického zariadenia alebo zariadenia na výrobu elektriny alebo zmena ...

(2)

Elektroenergetické zariadenie slúžiace na pripojenie do sústavy vybuduje príslušný prevádzkovateľ sústavy ...

(3)

Odberné elektrické zariadenie alebo zariadenie na výrobu elektriny užívateľa sústavy možno pripojiť ...

(4)

Ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy preukáže, že v priebehu času zanikla alebo zanikne opodstatnenosť ...

(5)

Pri uzatváraní zmlúv o pripojení do prenosovej sústavy s užívateľmi prenosovej sústavy sa technické ...

(6)

Ak je do sústavy pripájané odberné miesto pre odber elektriny a na rovnakom elektroenergetickom zariadení ...

(7)

Ak žiadosť o pripojenie nového odberného alebo odovzdávacieho miesta podáva žiadateľ, voči ktorému eviduje ...

(8)

Prevádzkovateľ sústavy pripojí odberné elektrické zariadenie alebo zariadenie na výrobu elektriny užívateľa ...

(9)

Pri uzatváraní zmlúv o pripojení do sústavy pri zmene existujúceho užívateľa sústavy bez zvýšenia maximálnej ...

(10)

Pri uzatváraní zmlúv o pripojení do sústavy pri zmene existujúceho užívateľa sústavy so zvýšením maximálnej ...

§ 6
Prenos elektriny
(1)

Prenos elektriny zabezpečuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na základe zmluvy o prístupe do prenosovej ...

(2)

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny sa doručí prevádzkovateľovi ...

(3)

Meranie v prenosovej sústave vrátane vyhodnocovania merania na účely poskytovania údajov organizátorovi ...

(4)

Pri uzatváraní zmlúv o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny s užívateľmi prenosovej sústavy ...

(5)

Užívateľ prenosovej sústavy dodržiava stanovené hodnoty kapacity pripojenia určené prevádzkovateľom ...

§ 7
Distribúcia elektriny
(1)

Distribúciu elektriny zabezpečuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy na základe zmluvy o prístupe do ...

(2)

Ak odberateľ elektriny má uzatvorenú samostatnú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii ...

(3)

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny sa doručí príslušnému ...

(4)

Pre užívateľa sústavy, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, ...

(5)

Informácie o plánovanom obmedzení alebo prerušení distribúcie elektriny sa oznamujú miestne obvyklým ...

(6)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy oznamuje začiatok plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie ...

(7)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy poskytuje jedenkrát ročne na základe písomnej žiadosti odberateľa ...

(8)

Meranie v distribučnej sústave vrátane vyhodnocovania merania na účely poskytovania údajov organizátorovi ...

(9)

Rámcová distribučná zmluva uzatváraná s dodávateľom elektriny a zmluva o prístupe do distribučnej sústavy ...

(10)

Ak o uzatvorenie rámcovej distribučnej zmluvy žiada prevádzkovateľa distribučnej sústavy dodávateľ elektriny, ...

(11)

Prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav vypracujú jednotnú technickú špecifikáciu pre výmenu ...

(12)

Jednotná technická špecifikácia pre výmenu údajov (ďalej len „technická špecifikácia“) podľa odseku ...

(13)

Zmena technickej špecifikácie je možná len na základe súhlasu všetkých prevádzkovateľov regionálnych ...

(14)

Technická špecifikácia podľa odsekov 11 až 13 je záväzná pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej ...

(15)

Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy uverejňuje na svojom webovom sídle navrhované zmeny ...

(16)

Postup podľa odseku 15 sa neuplatňuje v prípade zmeny alebo doplnenia v súvislosti s vydaním cenového ...

(17)

Za splnenie povinnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa osobitného predpisu14) sa považuje ...

(18)

Užívateľovi sústavy, ktorý je prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy na vymedzenom území a ktorý ...

(19)

Vyúčtovanie distribúcie elektriny odberateľovi elektriny obsahuje údaje podľa uzatvorených zmlúv súvisiacich ...

(20)

Prekročenie kapacity, dodávky alebo odberu jalovej elektriny alebo nedodržanie predpísanej hodnoty účinníka ...

(21)

Distribúcia elektriny a dodávka elektriny do spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu tvoriacich ...

§ 8
Dodávka elektriny a podmienky ochrany odberateľov elektriny v domácnosti
(1)

Dodávka elektriny odberateľovi elektriny sa uskutočňuje na základe zmluvy o dodávke elektriny15) alebo ...

(2)

Ak dodávateľ elektriny poskytuje odberateľovi elektriny v domácnosti univerzálnu službu, súčasťou ceny ...

(3)

Vyúčtovanie odberu elektriny sa vykoná najmenej jedenkrát ročne formou vyúčtovacej faktúry. Podkladom ...

(4)

Pri zmluve o dodávke elektriny a zmluve o združenej dodávke elektriny uzatvorenej na neurčitý čas je ...

(5)

Preddavková platba odberateľa elektriny v domácnosti je pri mesačnej periodicite preddavkových platieb ...

(6)

Ak po úprave preddavkových platieb odberateľ elektriny v domácnosti riadne neuhrádza predpísané preddavkové ...

(7)

Pri novom odbere elektriny odberateľom elektriny v domácnosti sa určí výška mesačných preddavkových ...

§ 8a
Dodávka elektriny do odberného miesta vybaveného inteligentným meracím systémom

Ak odberné miesto koncového odberateľa elektriny je vybavené inteligentným meracím systémom,15a) vyúčtovanie ...

§ 9
Dodávka regulačnej elektriny
(1)

Obstaranie regulačnej elektriny zabezpečuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na základe zmluvy uzatvorenej ...

(2)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy vyhodnotí a odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou ...

(3)

Množstvo regulačnej elektriny dodanej z prenosových sústav členských štátov Európskej únie a tretích ...

(4)

Regulačná elektrina obstaraná prevádzkovateľom prenosovej sústavy v systéme GCC je v rámci vyhodnotenia, ...

(5)

Množstvo regulačnej elektriny vyvezenej v rámci havarijnej výpomoci je súčasťou odchýlky prevádzkovateľa ...

(6)

Objem elektriny určený na vývoz mimo vymedzeného územia nesmie ohroziť bezpečnosť dodávok elektriny ...

(7)

Prevádzkovateľ sústavy, ktorý nakupuje elektrinu na pokrytie strát v sústave, môže v rámci krátkodobých ...

§ 11
Podmienky poskytovania podporných služieb a systémových služieb
(1)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy nakupuje podporné služby potrebné na zabezpečenie systémových služieb ...

(2)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy využíva nakúpené podporné služby prostredníctvom riadiaceho informačného ...

(3)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejní požiadavku na podanie ponuky pre poskytovateľov podporných ...

(4)

Poskytovateľ podporných služieb doručí ponuku v súlade s požiadavkami výberového konania, ktoré je vyhlásené ...

(5)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy vyhodnocuje objem a kvalitu obstaraných podporných služieb podľa technických ...

(6)

Systémové služby poskytuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy užívateľovi sústavy podľa technických podmienok ...

§ 12
Údaje poskytované výrobcom elektriny
(1)

Výrobca elektriny okrem výrobcu elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká v energetike, zaregistruje ...

(2)

Výrobca elektriny, ktorý má povinnosť inštalovať meranie na svorkách generátora,18) odovzdá organizátorovi ...

a)
množstvo vyrobenej elektriny meranej na svorkách generátora; pri zariadeniach vyrábajúcich elektrinu ...
b)
množstvo vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny v členení na množstvo vlastnej spotreby elektriny ...
1.
celkom,
2.
odobratej zo sústavy,
3.
neodobratej zo sústavy,
c)
množstvo ostatnej vlastnej spotreby elektriny výrobcu elektriny,
d)
množstvo elektriny dodanej priamym vedením,
e)
množstvo elektriny spotrebovanej na prečerpávanie, ak ide o prečerpávaciu vodnú elektráreň,
f)
množstvá ďalších typov spotrieb elektriny, a to množstvo elektriny
1.
odobratej z prenosovej sústavy pri skúškach po ukončení výstavby zariadenia na výrobu elektriny pred ...
2.
vyrobenej v zariadení na kombinovanú výrobu a spotrebovanej na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov ...
3.
vyrobenej v lokálnom zdroji a spotrebovanej v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom lokálneho ...
(3)

Výrobca elektriny, ktorý nemá povinnosť inštalovať meranie na svorkách generátora,18a) odovzdá organizátorovi ...

(4)

Výrobca elektriny odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje o množstve vyrobenej elektriny ...

(5)

Výrobca elektriny s právom na podporu18b) odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaj ...

(6)

Výrobca elektriny s meraním elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny odovzdá organizátorovi ...

a)
vyrobenej elektriny meranej na svorkách jednotlivých generátorov,
b)
vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny za zariadenie na výrobu elektriny,
c)
vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny za jednotlivé generátory, ak si výrobca elektriny uplatňuje ...
(7)

Údaje podľa odsekov 2 až 6 odovzdá výrobca elektriny do piateho pracovného dňa nasledujúceho

a)
mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak ide o výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom ...
b)
roka za predchádzajúci kalendárny rok, ak ide o výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia ...
(8)

Výrobca elektriny okrem výrobcu elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká v energetike, odovzdá organizátorovi ...

(9)

Výrobca elektriny, ktorý vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou ...

a)
informácie o každom prerušení výroby elektriny potrebné na činnosť výkupcu elektriny,
b)
údaje o výrobe elektriny vrátane plánovaných údajov na nasledujúci kalendárny rok a skutočných údajov ...
(10)

Spôsob odovzdania údajov výrobcom elektriny organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou upravuje prevádzkový ...

(11)

Údaje, ktoré poskytuje výrobca elektriny podľa osobitného predpisu,18d) sa považujú za poskytnuté, ak ...

§ 12a
(1)

Výrobca elektriny na poskytovanie údajov podľa odseku 12 zabezpečuje meranie vyrobenej elektriny a technologickej ...

(2)

Množstvo vyrobenej elektriny sa určuje na základe údajov z určeného meradla inštalovaného na svorkách ...

(3)

Ak výrobca elektriny nemá povinnosť inštalovať určené meradlo na svorkách generátorov zariadenia na ...

(4)

Vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny sa rovná technologickej vlastnej spotrebe elektriny ...

(5)

Za vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny sa považuje spotreba elektriny v stavebnej časti ...

a)
prípravu látok potrebných na premenu energie v zariadení na výrobu elektriny, ak sa táto príprava uskutočňuje ...
b)
prevádzku zariadenia na výrobu elektriny,
c)
ďalšie procesy nevyhnutné na výrobu elektriny, ak sa tieto procesy uskutočňujú v stavebnej časti zariadenia ...
(6)

Za procesy nevyhnutné na výrobu elektriny sa považujú najmä

a)
doprava paliva alebo inej vstupnej suroviny alebo výstupnej suroviny v rámci zariadenia na výrobu elektriny, ...
b)
premena primárnej formy energie na tepelnú energiu v podobe prehriatej pary,
c)
chladenie zariadenia na výrobu elektriny alebo jeho časti,
d)
mazanie zariadenia na výrobu elektriny alebo jeho časti,
e)
budenie generátora zariadenia na výrobu elektriny,
f)
príprava vody pre prevádzku zariadenia na výrobu elektriny alebo jeho časti,
g)
prevádzka riadiacich systémov potrebných na prevádzku zariadenia na výrobu elektriny,
h)
prevádzka zabezpečovacích systémov potrebných na prevádzku zariadenia na výrobu elektriny,
i)
prevádzka svetelných systémov potrebných na prevádzku zariadenia na výrobu elektriny,
j)
prevádzka elektrických zariadení potrebných na výrobu elektriny alebo na pripojenie zariadenia na výrobu ...
(7)

Za vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny sa považuje najmä spotreba elektriny

a)
elektrických motorov potrebných na prevádzku zariadenia na výrobu elektriny, a to najmä čerpadlá, ventilátory, ...
b)
elektronických systémov potrebných na prevádzku zariadenia na výrobu elektriny, a to najmä meracie zariadenia ...
c)
elektrických ohrevov potrebných na prevádzku zariadenia na výrobu elektriny, a to najmä ohrev zariadenia ...
d)
svetelných systémov potrebných na prevádzku zariadenia na výrobu elektriny, a to najmä osvetlenie strojovne, ...
e)
elektrických zariadení vyrábajúcich elektrinu alebo meniacich vlastnosti elektriny v rámci zariadenia ...
(8)

Za vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny sa nepovažuje spotreba zariadení, ktoré nemajú technologickú ...

(9)

Množstvo vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny sa určuje

a)
na základe údajov z určených meradiel na meranie vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny,18g) ...
b)
spôsobom podľa osobitného predpisu.18h)
(10)

Ak výrobca elektriny nemeria vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny osobitne pre každý generátor ...

§ 13
Zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s elektrinou
(1)

Účastník trhu s elektrinou si pre každé odberné a odovzdávacie miesto môže zvoliť režim prenesenej zodpovednosti ...

(2)

Ak má účastník trhu s elektrinou režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku, stáva sa subjektom zúčtovania ...

(3)

Účastník trhu, ktorý uskutočňuje prenos elektriny cez spojovacie vedenia, má režim vlastnej zodpovednosti ...

(4)

Podmienkou režimu vlastnej zodpovednosti za odchýlku je uzatvorenie zmluvy o zúčtovaní odchýlky s organizátorom ...

(5)

Ak si účastník trhu s elektrinou zvolí režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku, za finančné vyrovnanie ...

(6)

Podmienkou režimu prenesenej zodpovednosti za odchýlku pri odbernom mieste je uzatvorenie zmluvy o prevzatí ...

(7)

Účastník trhu s elektrinou môže dodávať elektrinu do odberného miesta alebo odoberať elektrinu z odovzdávacieho ...

(8)

Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy má právo preniesť zodpovednosť za odchýlku za odberné miesta ...

(9)

Postup a podmienky poskytovania údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou pri zmene dodávateľa ...

(10)

Výrobca elektriny, okrem výrobcu elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká v energetike, poskytuje ...

(11)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy môže byť vyhodnocovaný vo viacerých bilančných skupinách, a to osobitne ...

Vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlky

§ 14
Registrácia účastníkov trhu s elektrinou a odberných miest alebo odovzdávacích miest
(1)

Ak účastník trhu s elektrinou nemá pridelené identifikačné číslo pred uzavretím zmluvy o zúčtovaní odchýlky, ...

(2)

Identifikačné čísla odberných miest alebo odovzdávacích miest účastníka trhu prideľujú príslušní prevádzkovatelia ...

(3)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zaregistruje subjekt zúčtovania v systéme zúčtovania odchýlok ...

(4)

Subjekt zúčtovania po pridelení identifikačného čísla podľa odseku 1 požiada prevádzkovateľa sústavy, ...

(5)

Prevádzkovateľ sústavy na základe žiadosti subjektu zúčtovania a po predložení zmluvy o zúčtovaní odchýlky ...

(6)

Identifikačné číslo registrovaného odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta podľa odseku 5 prevádzkovateľ ...

(7)

Zmena subjektu zúčtovania a dodávateľa elektriny sa uskutočňuje podľa postupu uvedeného v § 24 až 26. ...

(8)

Pri zmene subjektu zúčtovania alebo dodávateľa elektriny prevádzkovateľ sústavy uskutoční zmenu priradenia ...

§ 15
Registrácia denných diagramov odberu a dodávky elektriny
(1)

Subjekt zúčtovania odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou na každý obchodný deň denné ...

(2)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou denné diagramy odovzdané podľa odseku 1 zaregistruje a zahrnie ...

(3)

Denný diagram vo formáte podľa štandardu združenia prevádzkovateľov subjekt zúčtovania odovzdá v platnom ...

(4)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou po prijatí denných diagramov predložených subjektmi zúčtovania ...

(5)

Subjekty zúčtovania, ktorých hodnoty v denných diagramoch vyhodnotí organizátor krátkodobého trhu s ...

(6)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou nezaregistruje denný diagram, ak

a)
bol doručený po lehote určenej v odseku 3 alebo po lehote určenej pravidlami vnútrodennej registrácie ...
b)
subjekt zúčtovania nemá s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou uzatvorenú platnú zmluvu o zúčtovaní ...
c)
finančná zábezpeka subjektu zúčtovania určená podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého ...
(7)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou nevyhodnotí ako súčasť dohodnutých hodnôt denný diagram, ...

a)
nie je zaregistrovaný podľa odseku 6,
b)
príslušné subjekty zúčtovania neodovzdajú podľa odseku 5 a ani podľa pravidiel vnútrodennej registrácie ...
(8)

Hodnoty dodávok elektriny a odberov elektriny na cezhraničných profiloch akceptované systémom prevádzkovateľa ...

(9)

Subjekt zúčtovania môže svoje denné diagramy aktualizovať v rámci vnútrodennej registrácie denných diagramov ...

§ 17
Vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlky
(1)

Vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlky účastníkov trhu s elektrinou a odchýlky sústavy ...

(2)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou na základe registrácie denných diagramov zistí bilanciu dodávok ...

(3)

Prevádzkovateľ sústavy odovzdá za odberné a odovzdávacie miesta pripojené do jeho sústavy organizátorovi ...

(4)

Prevádzkovateľ sústavy odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje podľa odseku 3 jednotlivo ...

(5)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou preverí úplnosť údajov poskytnutých podľa odsekov 3 a 4. ...

(6)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zistí odchýlku sústavy a odchýlku subjektu zúčtovania pre ...

(7)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou na základe typových diagramov odberu, predpokladaných ročných ...

a)
objem odberov elektriny zo sústavy do všetkých odberných miest s meraním typu C subjektu zúčtovania ...
b)
objem dodávok elektriny do sústavy zo všetkých odovzdávacích miest s meraním typu C subjektu zúčtovania ...
(8)

Platba subjektu zúčtovania sa skladá z

a)
platby za odchýlku subjektu zúčtovania podľa odseku 9,
b)
platby za vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlky podľa odseku 10,
c)
platby za podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu pri odbere elektriny do odberných miest nevybavených ...
(9)

Platba za odchýlku subjektu zúčtovania sa vypočíta ako súčin odchýlky subjektu zúčtovania v MWh a zúčtovacej ...

(10)

Platba za vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlky sa vypočíta podľa cenových rozhodnutí úradu a spôsobom ...

(11)

Cena za podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu pri odbere elektriny do odberných miest nevybavených ...

(12)

Platba za podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu sa vypočíta ako súčin súčtu hodnôt podľa odseku ...

(13)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vykonáva

a)
denné zúčtovanie odchýlok, ktoré sa vykonáva denne do 10:30 h za predchádzajúci deň na báze denných ...
b)
dekádne zúčtovanie odchýlok, ktoré sa vykonáva do dvoch pracovných dní od ukončenia prvej dekády a do ...
c)
predbežné mesačné zúčtovanie odchýlok, ktoré sa vykonáva do šiesteho dňa za predchádzajúci kalendárny ...
d)
mesačné zúčtovanie odchýlok, ktoré sa vykonáva do 12. kalendárneho dňa za predchádzajúci kalendárny ...
e)
konečné zúčtovanie odchýlok, ktoré sa vykonáva do dvoch mesiacov po uplynutí kalendárneho mesiaca na ...
(14)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou v prevádzkovom poriadku určí spôsob zúčtovania a vysporiadania ...

(15)

Platba za odchýlku podľa odseku 9 a platba za podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu podľa odseku ...

(16)

Ak platba vypočítaná podľa odseku 9 alebo 12 je kladné číslo, platbu uhradí organizátor krátkodobého ...

(17)

Podmienky vysporiadania dodávky regulačnej elektriny sa určia v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého ...

(18)

Údaje potrebné na zúčtovanie odchýlok a opravné zúčtovanie odchýlok poskytuje prevádzkovateľ sústavy ...

(19)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou oznámi subjektu zúčtovania vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlky ...

a)
veľkosť odchýlky subjektu zúčtovania v MWh,
b)
zúčtovaciu cenu odchýlky euro/MWh,
c)
percentuálny podiel súčtu odberov elektriny a dodávok elektriny pre odberné miesta s meraním typu C ...
d)
cenu za odchýlku pri meraní typu C euro/MWh,
e)
hodnoty odberov elektriny a dodávok elektriny bilančnej skupiny subjektu zúčtovania podľa typu merania ...
f)
platbu subjektu zúčtovania za odchýlku v eurách,
g)
platbu organizátora krátkodobého trhu s elektrinou subjektu zúčtovania za odchýlku v eurách,
h)
platbu subjektu zúčtovania za podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu pri odbere elektriny a dodávke ...
i)
veľkosť odchýlky sústavy v MWh.
(20)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou uverejňuje denne do 10:30 h na svojom webovom sídle za každú ...

a)
veľkosť odchýlky sústavy v MWh,
b)
súčet kladných odchýlok,
c)
súčet záporných odchýlok,
d)
objem kladnej regulačnej elektriny obstaranej prevádzkovateľom prenosovej sústavy,
e)
objem zápornej regulačnej elektriny obstaranej prevádzkovateľom prenosovej sústavy,
f)
celkové náklady na obstaranie kladnej regulačnej elektriny,
g)
celkové náklady na obstaranie zápornej regulačnej elektriny,
h)
celkový odber elektriny v odberných miestach v členení uvedenom v prevádzkovom poriadku organizátora ...
i)
celkovú dodávku elektriny v odovzdávacích miestach v členení uvedenom v prevádzkovom poriadku organizátora ...
j)
zúčtovaciu cenu odchýlky euro/MWh,
k)
cenu za odchýlku pri meraní typu C euro/MWh,
l)
koeficient použitý na výpočet platieb za protiodchýlku,
m)
údaj o salde medzi tržbami zo zúčtovania odchýlok a nákladmi na zabezpečenie regulačnej elektriny.
(21)

V termínoch dekádneho, predbežného mesačného, mesačného a konečného zúčtovania odchýlok organizátor ...

(22)

Ak subjekt zúčtovania neuhradí organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou platbu podľa odseku 8, ...

(23)

O použití finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania organizátor krátkodobého trhu s elektrinou informuje ...

(24)

Spôsob určenia náhradných hodnôt odberov elektriny a dodávok elektriny na odberných a odovzdávacích ...

(25)

Spôsob používania typových diagramov odberu pre odberné miesta a odovzdávacie miesta s meraním typu ...

(26)

Spôsob určenia hodnôt dodávky alebo odberu elektriny za obchodný deň a spôsob vysporiadania zúčtovacieho ...

(27)

Spôsob vyhodnotenia a zúčtovania rozdielov v odbere elektriny a dodávke elektriny pri odberných miestach ...

(28)

Odchýlka od salda dohodnutých cezhraničných výmen sa pri zúčtovaní odchýlky vyhodnotí ako odchýlka prevádzkovateľa ...

(29)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou na svojom webovom sídle uverejňuje v deň konečného zúčtovania ...

(30)

V obchodných hodinách, v ktorých sa uplatňujú obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike vyhlásené dispečingom ...

(31)

Podľa odsekov 1 až 30 sa postupuje pri vyhodnocovaní, zúčtovaní a vysporiadaní odchýlky účastníkov trhu ...

§ 17a
Vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlky a regulačnej elektriny pri stave núdze v elektroenergetike, pri predchádzaní ...
(1)

Vyhlásenie a ukončenie stavu núdze v elektroenergetike a aktivovanie a zrušenie obmedzujúcich opatrení ...

(2)

Obmedzujúce opatrenia pri predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike alebo pri stave núdze v elektroenergetike ...

(3)

Vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlok a regulačnej elektriny v zvláštnom režime sa na obdobie oznámené ...

(4)

Pri vyhodnotení a zúčtovaní odchýlok a regulačnej elektriny vo zvláštnom režime organizátor krátkodobého ...

(5)

Agregáciu, vyhodnotenie a zúčtovanie skutočných hodnôt dodávok elektriny a skutočných hodnôt odberov ...

(6)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zúčtováva skutočnú dodávku elektriny subjektu zúčtovania ...

(7)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zúčtováva skutočný odber elektriny subjektu zúčtovania za ...

(8)

Pri vyhodnotení a zúčtovaní odchýlok a regulačnej elektriny v zvláštnom režime sa zúčtovacia cena regulačnej ...

(9)

Pri vyhodnotení a zúčtovaní odchýlok a regulačnej elektriny vo zvláštnom režime sa zúčtovacia cena odchýlky ...

(10)

Na vysporiadanie cezhraničných prenosov elektriny pri vyhodnotení a zúčtovaní odchýlok a regulačnej ...

(11)

Ak opatrenia pri predchádzaní stavu núdze nevyžadujú vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlok a regulačnej ...

(12)

Počas skúšok stavu núdze sú hodnoty odberov a dodávok v ostrovnej prevádzke považované za nulové. Od ...

(13)

Podrobnosti oznamovania údajov, vyhodnotenia a zúčtovania odchýlok a regulačnej elektriny pri stavoch ...

Zverejňovanie informácií prevádzkovateľom sústavy a organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou

§ 18
Zverejňovanie informácií a poskytovanie údajov prevádzkovateľom prenosovej sústavy
(1)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy denne, mesačne a ročne uverejňuje na svojom webovom sídle údaje o

a)
celkovej výrobe elektriny na vymedzenom území,
b)
spotrebe elektriny na vymedzenom území,
c)
koncovej spotrebe elektriny na vymedzenom území,
d)
cezhraničných tokoch výkonov vrátane cezhraničných tokov výkonov distribučnou sústavou,
e)
plánovaných a skutočných cezhraničných výmenách elektriny na úrovni prenosovej sústavy.
(2)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejňuje na svojom webovom sídle informáciu o aktivovanej regulačnej ...

(3)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy na vymedzenom území určí a uverejní na svojom webovom sídle a na webovom ...

a)
ročnú hodnotu,
b)
spresnenú hodnotu na nasledujúci mesiac,
c)
spresnenú hodnotu na nasledujúci kalendárny týždeň,
d)
spresnenú hodnotu na jednotlivé hodiny obchodného dňa.
(4)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejňuje na svojom webovom sídle pravidlá aukcie alebo odkaz na ...

(5)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejňuje na svojom webovom sídle a na webovom sídle aukčnej kancelárie ...

a)
informácie o očakávanej voľnej obchodovateľnej prenosovej kapacite na cezhraničných profiloch v jednotlivých ...
b)
podmienky a pravidlá aukcií najneskôr 14 pracovných dní pred dňom uzávierky na príjem ponúk do aukcie, ...
c)
podmienky rezervácie kapacít z aukcií a prevodu kapacít,
d)
cenu za rezervovanú kapacitu.
(6)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejňuje na svojom webovom sídle súhrnné údaje o pridelených kapacitách ...

(7)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejňuje na svojom webovom sídle pravidlá a podmienky nákupu elektriny ...

(8)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejní na svojom webovom sídle každoročne do 30. septembra predpokladanú ...

(9)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejňuje na svojom webovom sídle

a)
priebežne predbežné vyhodnotenie množstva obstaranej regulačnej elektriny za posledných 12 hodín s hodinovým ...
b)
predbežné hodnoty objemu a váženého priemeru cien skutočne poskytnutých podporných služieb podľa jednotlivých ...
c)
konečné hodnoty objemu a váženého priemeru cien skutočne poskytnutých podporných služieb podľa jednotlivých ...
d)
pravidlá a podmienky obstarania podporných služieb.
§ 19
Zverejňovanie informácií a poskytovanie údajov prevádzkovateľom distribučnej sústavy
(1)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy odovzdá prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi ...

a)
množstve vlastnej spotreby elektriny prevádzkovateľa sústavy pri distribúcii elektriny,
b)
ostatnej vlastnej spotrebe elektriny prevádzkovateľa sústavy,
c)
veľkosti strát elektriny v sústave,
d)
skutočnom množstve elektriny distribuovanej koncovým odberateľom elektriny pripojeným do jeho sústavy, ...
e)
skutočných cezhraničných tokoch elektriny distribučnou sústavou.
(2)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy odovzdá prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi ...

(3)

Údaje o množstve distribuovanej elektriny v MWh cez odberné miesta umiestnené na rozhraní distribučných ...

(4)

Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy oznámi organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou a ...

(5)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou v štvrťhodinovom ...

a)
očakávaný diagram strát elektriny v distribučnej sústave,
b)
diagram strát elektriny v distribučnej sústave vypočítaný prevádzkovateľom sústavy.
(6)

Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou ...

§ 20
Zverejňovanie informácií organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou
(1)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou na základe registrácie denných diagramov zistí bilanciu dodávok ...

(2)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou uverejňuje denne o 10:30 hod. na svojom webovom sídle za ...

a)
veľkosť odchýlky sústavy v MWh,
b)
súčet kladných odchýlok,
c)
súčet záporných odchýlok,
d)
objem kladnej regulačnej elektriny,
e)
objem zápornej regulačnej elektriny,
f)
celkové náklady na obstaranie kladnej regulačnej elektriny,
g)
celkové náklady na obstaranie zápornej regulačnej elektriny,
h)
zúčtovaciu cenu odchýlky v eurách/MWh,
i)
koeficient použitý na výpočet platieb za protiodchýlku,
j)
údaj o salde medzi tržbami zo zúčtovania odchýlok a nákladmi na zabezpečenie regulačnej elektriny.
(3)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou na svojom webovom sídle uverejňuje do 20. dňa po skončení ...

(4)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou uverejňuje na svojom webovom sídle denne

a)
hodnotu prenosových kapacít integrovaných trhov aktuálneho obchodného dňa,
b)
aktualizovaný zoznam registrovaných účastníkov krátkodobého trhu s elektrinou,
c)
celkové množstvo nákupu elektriny ponúkané v každej obchodnej hodine v MWh,
d)
celkové množstvo predaja elektriny dopytované v každej obchodnej hodine v MWh,
e)
množstvo nákupu elektriny zobchodované v každej obchodnej hodine v MWh,
f)
množstvo predaja elektriny zobchodované v každej obchodnej hodine v MWh,
g)
rozdiel množstva nákupu elektriny a predaja elektriny zobchodovaného v každej obchodnej hodine v MWh, ...
h)
cenu elektriny v obchodnej oblasti za každú obchodnú hodinu v eurách,
i)
agregované krivky nákupu elektriny a predaja elektriny ponúkanej a požadovanej v každej obchodnej hodine ...
j)
cenové indexy pre základné pásmo, ktoré sa určuje zo všetkých obchodných hodín, a špičkové pásmo, ktoré ...
k)
hodnoty dovozov elektriny a vývozov elektriny realizovaných na základe výsledkov krátkodobého cezhraničného ...
(5)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou poskytuje prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi ...

(6)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou poskytuje prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje potrebné ...

§ 21
Predchádzanie vzniku preťaženia národnej sústavy a riešenie preťaženia sústavy
(1)

Ak v priebehu prevádzky sústavy dôjde v sústave k takým zmenám, ktoré vyvolajú akútne nebezpečenstvo ...

a)
aktivuje nakúpené podporné služby,
b)
využije zmluvne dohodnuté havarijné rezervy,
c)
zmení zapojenie elektroenergetických zariadení prenosovej sústavy a distribučnej sústavy.
(2)

Zmenu zapojenia elektroenergetických zariadení riadi elektroenergetický dispečing prevádzkovateľa prenosovej ...

(3)

Ak dôjde k preťaženiu sústavy, dispečing spolupracuje na odstránení preťaženia s príslušným prevádzkovateľom ...

(4)

Ak na riešenie preťaženia sústavy nepostačujú opatrenia ustanovené v odsekoch 1 a 3, dispečing má právo ...

(5)

Zmena výkonu súvisiaca so zmenou štruktúry zapojenia zariadení na výrobu elektriny urobená s cieľom ...

§ 22
Podmienky použitia typových diagramov odberu elektriny
(1)

Typový diagram odberu je postupnosť hodnôt priemerných hodinových odberov elektriny za rok, na ktorého ...

(2)

Ak prevádzkovateľ sústavy zistí, že odbernému miestu odberateľa elektriny bol priradený nesprávny typový ...

(3)

Podmienky na priradenie typových diagramov odberu uverejňuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy na ...

(4)

Triedy typových diagramov odberu, spôsob ich priraďovania a zásady ich používania sú ustanovené v prílohách ...

(5)

Evidenciu typových diagramov odberu vedie organizátor krátkodobého trhu s elektrinou.

(6)

Prevádzkovateľ sústavy, ktorý používa určené meradlá s meraním typu C, oznámi organizátorovi krátkodobého ...

(7)

Prevádzkovateľ sústavy, ktorý prepočítava typové diagramy odberu podľa príloh č. 3 a 4, oznámi organizátorovi ...

(8)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý používa určené meradlá bez priebehového záznamu hodnôt, oznámi ...

a)
výšku odberu elektriny v kWh v členení na tri desatinné miesta za obdobie od predchádzajúceho odpočtu, ...
b)
dátum odpočtu,
c)
druh odpočtu,
d)
v prípade prvého oznámenia za dané odberné miesto alebo odovzdávacie miesto dátum predchádzajúceho odpočtu, ...
e)
odhad ročného odberu elektriny na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste v kWh s presnosťou na 6 ...
(9)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou využíva typové diagramy odberov na určenie náhradných hodnôt ...

a)
na potreby zúčtovania odchýlok,
b)
na tvorbu technických podkladov pre centrálnu fakturáciu,
c)
na tvorbu bilancií.
(10)

Podrobnosti o poskytovaní údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou a použití typových diagramov ...

§ 23
Vyúčtovanie za dodávku elektriny odberateľom elektriny
(1)

Dodávka elektriny sa uskutočňuje na základe zmluvy o dodávke elektriny22) alebo na základe zmluvy o ...

(2)

Množstvo odobratej elektriny sa meria, stanoví a účtuje na základe údajov určeného meradla24) alebo ...

(3)

Vyúčtovanie dodávky elektriny odberateľovi elektriny obsahuje údaje podľa uzatvorených zmlúv súvisiacich ...

a)
dodávku elektriny,
b)
distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a straty pri prenose elektriny,
c)
straty pri distribúcii elektriny,
d)
systémové služby,
e)
prevádzkovanie systému.
(4)

Pri zmene dodávateľa sa odberateľovi elektriny v domácnosti doručuje pôvodným dodávateľom elektriny ...

Zmena dodávateľa elektriny a zmena bilančnej skupiny

§ 24
Postup pri zmene dodávateľa elektriny a zmeny bilančnej skupiny
(1)

Dodávateľa elektriny a bilančnú skupinu je možné zmeniť len jedným z týchto spôsobov, pri zmene:

a)
režimu zodpovednosti za odchýlku na odbernom mieste odberateľ elektriny, ktorý má vlastnú zodpovednosť ...
b)
režimu zodpovednosti za odchýlku na odbernom mieste odberateľ elektriny, ktorý preniesol svoju zodpovednosť ...
c)
dodávateľa elektriny na odbernom mieste odberateľ elektriny, ktorý uzavrel zmluvu o združenej dodávke ...
d)
režimu zodpovednosti za odchýlku na odovzdávacom mieste účastník trhu s elektrinou, ktorý má vlastnú ...
e)
režimu zodpovednosti za odchýlku na odovzdávacom mieste účastník trhu s elektrinou, ktorý preniesol ...
f)
subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste účastník trhu s elektrinou, ktorý preniesol na základe zmluvy ...
(2)

Na spôsoby uvedené v odseku 1 písm. a), b), d) a e) sa vzťahuje § 25. Na spôsob uvedený v odseku 1 písm. ...

(3)

Do odberného miesta účastníka trhu s elektrinou v režime vlastnej zodpovednosti za odchýlku môžu dodávať ...

§ 25
Postup pri zmene bilančnej skupiny
(1)

Podmienkou na zmenu bilančnej skupiny podľa § 24 ods. 1 písm. a) je ukončenie zmluvy o zúčtovaní odchýlky ...

(2)

Proces zmeny bilančnej skupiny trvá najviac 21 dní. Žiadosť na zmenu bilančnej skupiny na odbernom mieste ...

(3)

Doručenie žiadosti na zmenu bilančnej skupiny od nového subjektu zúčtovania týkajúcej sa daného odberného ...

(4)

Prevádzkovateľ sústavy preverí úplnosť a správnosť údajov oznámených subjektom zúčtovania a začatie ...

(5)

Pri zisťovaní spotreby alebo dodávky elektriny pre odberné miesto alebo odovzdávacie miesto ku dňu zmeny ...

(6)

Doterajší subjekt zúčtovania môže vzniesť námietku proti zmene bilančnej skupiny pre príslušné odberné ...

(7)

Podmienky na zmenu bilančnej skupiny sú uvedené v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa sústavy.

(8)

Prevádzkovateľ sústavy oznámi zmenu bilančnej skupiny pre odberné miesto alebo odovzdávacie miesto organizátorovi ...

§ 26
Postup pri zmene dodávateľa elektriny
(1)

Podmienkou na zmenu dodávateľa elektriny je ukončenie zmluvy podľa § 24 ods. 1 písm. c) uzatvorenej ...

(2)

Proces zmeny dodávateľa elektriny trvá najviac 21 dní. Žiadosť na zmenu dodávateľa elektriny je možné ...

(3)

Doručenie požiadavky od nového dodávateľa elektriny týkajúcej sa daného odberného miesta a smerujúcej ...

(4)

Prevádzkovateľ sústavy preverí úplnosť a správnosť údajov oznámených dodávateľom elektriny a začatie ...

(5)

Pri zisťovaní spotreby elektriny pre odberné miesto ku dňu zmeny dodávateľa elektriny sa postupuje podľa ...

(6)

Pôvodný dodávateľ elektriny môže vzniesť námietku s odôvodnením a uvedením termínu viazanosti odberateľa ...

(7)

Ak o to odberateľ elektriny alebo ním splnomocnený dodávateľ elektriny požiada, pôvodný dodávateľ elektriny ...

(8)

Pri zmene dodávateľa elektriny ustanovenia o zmluve o dodávke elektriny platia aj na zmluvu o združenej ...

(9)

Nový dodávateľ elektriny prevezme odberné miesto do svojej bilančnej skupiny v stave, v akom bolo odberné ...

(10)

Prevádzkovateľ sústavy oznámi zmenu dodávateľa elektriny pre odberné miesto organizátorovi krátkodobého ...

§ 26a
Postup pri zmene subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste
(1)

Podmienkou na zmenu subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste podľa § 24 ods. 1 písm. f) je ukončenie ...

(2)

Proces zmeny subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste trvá najviac 21 dní. Žiadosť na zmenu subjektu ...

(3)

Doručenie požiadavky od nového subjektu zúčtovania týkajúcej sa daného odovzdávacieho miesta a smerujúcej ...

(4)

Prevádzkovateľ sústavy preverí úplnosť a správnosť údajov oznámených subjektom zúčtovania a začatie ...

(5)

Pri zisťovaní dodávky elektriny pre odovzdávacie miesto ku dňu zmeny subjektu zúčtovania na odovzdávacom ...

(6)

Pôvodný subjekt zúčtovania môže vzniesť námietku proti zmene subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste ...

(7)

Ak o to účastník trhu s elektrinou na odovzdávacom mieste požiada, pôvodný subjekt zúčtovania alebo ...

(8)

Nový subjekt zúčtovania prevezme odovzdávacie miesto do svojej bilančnej skupiny v stave, v akom je ...

(9)

Prevádzkovateľ sústavy oznámi zmenu subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste organizátorovi krátkodobého ...

§ 27
Zisťovanie spotreby alebo dodávky elektriny pre odberné alebo odovzdávacie miesto pri zmene dodávateľa ...
(1)

Pre odberné alebo odovzdávacie miesto s meraním typu A prevádzkovateľ sústavy vykoná diaľkový odpočet ...

(2)

Pre odberné miesto s meraním typu C, ktorého sa zmena týka, prevádzkovateľ distribučnej sústavy určí ...

(3)

Prevádzkovateľ sústavy bezodplatne určí spotrebu elektriny pre odberné miesto s meraním typu C na základe ...

(4)

Prevádzkovateľ sústavy odovzdá dotknutým subjektom zúčtovania alebo dodávateľom elektriny údaje o spotrebe ...

Organizovanie a vyhodnotenie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou

§ 28
Podmienky účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou
(1)

Organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe a podmienkach ...

(2)

Účastníkom organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou môže byť len subjekt zúčtovania ...

(3)

Účastník organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou zasiela organizátorovi krátkodobého ...

§ 29
Registrácia objednávok a párovanie objednávok v rámci organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu ...
(1)

Objednávky účastníka organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou obsahujú ponuku na ...

(2)

Účastník organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou zadáva objednávky do času určeného ...

(3)

Účastník organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou doručí objednávky organizátorovi ...

(4)

Párovanie objednávok na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou sa vykonáva postupom ...

§ 30
Vyhodnotenie, zúčtovanie a vysporiadanie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou
(1)

Vyhodnotenie, zúčtovanie a vysporiadanie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou ...

(2)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou sprístupňuje účastníkom organizovaného krátkodobého cezhraničného ...

(3)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou môže z dôvodu technických problémov pozastaviť alebo zrušiť ...

(4)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy poskytuje organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou súčinnosť ...

(5)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy poskytne na požiadanie organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou ...

§ 31
Centrálna fakturácia poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy vykonávaná organizátorom krátkodobého ...
(1)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou pre potreby centrálnej fakturácie vyhodnocuje údaje o

a)
odbere elektriny koncovými odberateľmi elektriny pripojenými do prenosovej sústavy,
b)
odbere elektriny koncovými odberateľmi pripojenými do distribučnej sústavy,
c)
odbere elektriny koncovými odberateľmi pripojenými priamym vedením,
d)
vlastnej spotrebe elektriny výrobcov elektriny.
(2)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou sprístupňuje účastníkom trhu s elektrinou podklady na fakturáciu ...

a)
systémové služby,
b)
prevádzkovanie systému.
(3)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou fakturuje subjektom zúčtovania tarifu za

a)
systémové služby,
b)
prevádzkovanie systému v zložení a sume podľa osobitného predpisu.25a)
(4)

Podrobnosti centrálnej fakturácie poplatkov upravuje prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého ...

(5)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou poskytuje úradu na vyžiadanie informácie potrebné na cenovú ...

(6)

Ak subjekt zúčtovania neuhradí organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou platbu podľa odseku 3, ...

(7)

Do koncovej spotreby elektriny, na ktorú sa uplatňujú tarify za systémové služby, sa započíta

a)
koncová spotreba elektriny odberateľov elektriny pripojených do sústavy,
b)
koncová spotreba elektriny odberateľov elektriny pripojených priamym vedením,
c)
ostatná vlastná spotreba elektriny výrobcu elektriny,
d)
ostatná vlastná spotreba elektriny prevádzkovateľa sústavy,
e)
vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny prevyšujúca 50 % elektriny vyrobenej v zariadení na ...
(8)

Do koncovej spotreby elektriny, na ktorú sa uplatňujú tarify za systémové služby, sa nezapočíta

a)
vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nie je odobratá zo sústavy najviac do 50 % množstva ...
b)
spotreba elektriny na prečerpanie v prečerpávacích vodných elektrárňach,
c)
straty elektriny v sústave,
d)
vlastná spotreba elektriny prevádzkovateľa sústavy pri prevádzkovaní sústavy,
e)
elektrina potrebná na vývoz elektriny,
f)
vlastná spotreba elektriny výrobcu elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká v energetike,
g)
elektrina dodaná priamym vedením odberateľovi elektriny výrobcom elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká ...
h)
spotreba elektriny pri skúškach po ukončení výstavby zariadenia na výrobu elektriny pred jeho uvedením ...
(9)

Do koncovej spotreby elektriny, na ktorú sa uplatňujú tarify za prevádzkovanie systému, sa započíta

a)
koncová spotreba elektriny odberateľov elektriny pripojených do sústavy,
b)
koncová spotreba elektriny odberateľov elektriny pripojených priamym vedením,
c)
ostatná vlastná spotreba elektriny výrobcu elektriny,
d)
ostatná vlastná spotreba elektriny prevádzkovateľa sústavy,
e)
vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny prevyšujúca 50 % elektriny vyrobenej v zariadení na ...
(10)

Do koncovej spotreby elektriny, na ktorú sa uplatňujú tarify za prevádzkovanie systému, sa nezapočíta ...

a)
vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nie je odobratá zo sústavy najviac do 50 % množstva ...
b)
spotreba elektriny na prečerpanie v prečerpávacích vodných elektrárňach,
c)
straty elektriny v sústave,
d)
vlastná spotreba elektriny prevádzkovateľa sústavy pri prevádzkovaní sústavy,
e)
elektrina potrebná na vývoz elektriny,
f)
vlastná spotreba elektriny výrobcu elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká v energetike,
g)
elektrina dodaná priamym vedením odberateľovi elektriny výrobcom elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká ...
h)
spotreba elektriny pri skúškach po ukončení výstavby zariadenia na výrobu elektriny pred jeho uvedením ...
i)
elektrina vyrobená v zariadení na kombinovanú výrobu a spotrebovaná na výrobu tepla z obnoviteľných ...
j)
elektrina vyrobená v lokálnom zdroji25b) a spotrebovaná v odbernom mieste identickom s odovzdávacím ...
(11)

Účastník trhu s elektrinou, ktorý si pre svoje odberné alebo odovzdávacie miesto zvolil režim prenesenej ...

(12)

Účastník trhu s elektrinou, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku za odberné alebo odovzdávacie miesto ...

(13)

Subjekt zúčtovania uhrádza platbu za systémové služby a platbu za prevádzkovanie systému organizátorovi ...

(14)

Ak je koncová spotreba elektriny na odbernom alebo odovzdávacom mieste iná ako odber elektriny zo sústavy ...

(15)

Ak je účastník trhu s elektrinou pripojený do sústavy prostredníctvom iného účastníka trhu s elektrinou ...

(16)

Ak je výrobca elektriny pripojený do sústavy prostredníctvom iného účastníka trhu s elektrinou, uhrádza ...

(17)

Ak zariadenie na výrobu elektriny výrobcu elektriny okrem výrobcu elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká ...

(18)

Prevádzkovateľ sústavy odovzdá údaje potrebné na fakturáciu platby za systémové služby a platby za prevádzkovanie ...

(19)

Výrobca elektriny odovzdá údaje potrebné na fakturáciu platby za poskytovanie systémových služieb a ...

(20)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou uhrádza platbu za systémové služby, ktorej výber od subjektov ...

§ 32
Správa, zber a sprístupňovanie nameraných údajov organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou
(1)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou poskytuje prístup k nameraným údajom dotknutým účastníkom ...

(2)

Prevádzkovateľ sústavy, prevádzkovateľ priameho vedenia a výrobca elektriny poskytuje organizátorovi ...

(3)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou pri správe, zbere a sprístupňovaní nameraných údajov zodpovedá ...

a)
zúčtovanie odchýlok,
b)
poskytovanie údajov dotknutým účastníkom trhu s elektrinou,
c)
prípravu podkladov na účely centrálnej fakturácie,
d)
zúčtovanie podpory výroby elektriny.
(4)

Za správnosť a úplnosť údajov poskytnutých organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou zodpovedá poskytovateľ ...

a)
prevádzkovateľ sústavy,
b)
prevádzkovateľ priameho vedenia,
c)
výrobca elektriny,
d)
účastník trhu s elektrinou podľa § 11 ods. 11.
(5)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vedie evidenciu

a)
prevádzkovateľov sústav podľa identifikačných čísel pridelených lokálnym vydavateľom alebo organizátorom ...
b)
sústav podľa identifikačných čísel pridelených lokálnym vydavateľom alebo organizátorom krátkodobého ...
c)
výrobcov elektriny podľa identifikačných čísel pridelených lokálnym vydavateľom alebo organizátorom ...
d)
zariadení na výrobu elektriny a generátorov podľa identifikačných čísel pridelených lokálnym vydavateľom ...
e)
subjektov zúčtovania podľa identifikačných čísel pridelených lokálnym vydavateľom alebo organizátorom ...
f)
bilančných skupín podľa identifikačných čísel pridelených lokálnym vydavateľom alebo organizátorom krátkodobého ...
g)
dodávateľov elektriny podľa identifikačných čísel pridelených lokálnym vydavateľom alebo organizátorom ...
h)
prevádzkovateľov priameho vedenia podľa identifikačných čísel pridelených lokálnym vydavateľom alebo ...
i)
priamych vedení podľa identifikačných čísel pridelených lokálnym vydavateľom alebo organizátorom krátkodobého ...
j)
odberných miest a odovzdávacích miest tvoriacich rozhranie sústav, odberných miest a odovzdávacích miest ...
k)
odberateľov elektriny, ktorým organizátor krátkodobého trhu s elektrinou poskytuje údaje.
(6)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vedie evidenciu odberných miest a odovzdávacích miest účastníkov ...

(7)

Identifikačné čísla sú prideľované na základe pravidiel uverejnených vydávateľom identifikačných čísel ...

(8)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou zoznam odberných ...

a)
identifikačné číslo odberného miesta a odovzdávacieho miesta,
b)
druh odberného miesta,
c)
typ určeného meradla,
d)
informáciu, či je na dané odberné miesto a odovzdávacie miesto uzatvorená zmluva o prístupe do prenosovej ...
e)
identifikačné číslo bilančnej skupiny subjektu zúčtovania, ktorý za odberné miesto a odovzdávacie miesto ...
f)
identifikačné číslo dodávateľa elektriny do odberného miesta a odovzdávacieho miesta v prípade uzatvorenej ...
g)
v prípade odberného miesta a odovzdávacieho miesta výrobcu elektriny identifikačné číslo výrobcu elektriny, ...
h)
v prípade odberného miesta a odovzdávacieho miesta, ktoré tvorí rozhranie medzi prenosovou sústavou ...
i)
v prípade prerušenia prenosu elektriny údaj o období, v ktorom je prenos elektriny prerušený.
(9)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy oznámi organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou každú zmenu údajov ...

(10)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy odovzdáva organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou v štruktúre ...

a)
odber elektriny zo sústavy prevádzkovateľa prenosovej sústavy do jednotlivých odberných miest alebo ...
1.
odberateľov elektriny pripojených do prenosovej sústavy,
2.
výrobcov elektriny pripojených do prenosovej sústavy,
3.
tvoriacich rozhranie prenosovej sústavy a inej prenosovej sústavy,
4.
tvoriacich rozhranie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy,
b)
dodávka elektriny do sústavy prevádzkovateľa prenosovej sústavy z jednotlivých odovzdávacích miest alebo ...
1.
odberateľov elektriny pripojených do prenosovej sústavy,
2.
výrobcov elektriny pripojených do prenosovej sústavy,
3.
tvoriacich rozhranie prenosovej sústavy a inej prenosovej sústavy,
4.
tvoriacich rozhranie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy,
c)
straty elektriny v prenosovej sústave.
(11)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy odovzdáva organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou namerané údaje ...

a)
denne do 9:30 h za predchádzajúci deň v štvrťhodinovom rozlíšení v prípade údajov meraných určeným meradlom ...
b)
do piateho pracovného dňa mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac v štvrťhodinovom rozlíšení v prípade ...
(12)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou zoznam odberných ...

a)
identifikačné číslo odberného miesta a odovzdávacieho miesta,
b)
druh odberného miesta,
c)
typ určeného meradla,
d)
informáciu, či je na odberné miesto a odovzdávacie miesto uzatvorená zmluva o prístupe do distribučnej ...
e)
identifikačné číslo bilančnej skupiny subjektu zúčtovania, ktorý za odberné miesto a odovzdávacie miesto ...
f)
identifikačné číslo dodávateľa elektriny do odberného miesta a odovzdávacieho miesta v prípade uzatvorenej ...
g)
v prípade odberného miesta a odovzdávacieho miesta výrobcu elektriny identifikačné číslo výrobcu elektriny, ...
h)
v prípade prerušenia distribúcie elektriny údaj o období, v ktorom bola distribúcia elektriny prerušená, ...
i)
v prípade odberného miesta a odovzdávacieho miesta vybaveného určeným meradlom bez priebehového záznamu ...
j)
údaj o napäťovej úrovni, na ktorú je odberné miesto alebo odovzdávacie miesto pripojené,
k)
v prípade odberného miesta a odovzdávacieho miesta, ktoré tvorí rozhranie medzi distribučnou sústavou ...
l)
v prípade odberného miesta a odovzdávacieho miesta výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom ...
a)
s meraním elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny o
1.
vyrobenej elektrine meranej na svorkách generátorov; pri zariadeniach vyrábajúcich elektrinu zo slnečnej ...
2.
vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny, a to osobitne o
2a.
vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny celkom,
2b.
vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny, ktorá bola odobratá zo sústavy,
2c.
vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nebola odobratá zo sústavy,
3.
ostatnej vlastnej spotrebe elektriny výrobcu elektriny,
4.
vyrobenej elektrine dodanej priamym vedením koncovým odberateľom elektriny,
5.
spotrebe elektriny na prečerpávanie, ak ide o prečerpávaciu vodnú elektráreň,
b)
bez merania elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny o
1.
vyrobenej elektrine meranej určeným meradlom, ktorým je vybavené odberné miesto a odovzdávacie miesto ...
2.
vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny.
m)
adresu na doručovanie a adresu umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny
1.
výrobcu elektriny pre odberné miesto a pre odovzdávacie miesto výrobcu elektriny,
2.
prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy pre odberné miesto a odovzdávacie miesta tvoriace rozhranie ...
(13)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy oznámi organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou zmenu údajov ...

(14)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy odovzdáva organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou v štruktúre ...

a)
odber elektriny zo sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy do jednotlivých odberných miest alebo ...
1.
odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy,
2.
výrobcov elektriny pripojených do distribučnej sústavy,
3.
tvoriacich rozhranie distribučnej sústavy a inej distribučnej sústavy,
b)
dodávka elektriny do sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy z jednotlivých odovzdávacích miest ...
1.
odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy,
2.
výrobcov elektriny pripojených do distribučnej sústavy,
3.
tvoriacich rozhranie distribučnej sústavy a inej distribučnej sústavy,
c)
straty elektriny v distribučnej sústave.
(15)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy odovzdáva organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou namerané ...

a)
denne do 9:00 h za predchádzajúci deň v štvrťhodinovom rozlíšení v prípade údajov meraných určeným meradlom ...
b)
do piateho pracovného dňa mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac v štvrťhodinovom rozlíšení v prípade ...
c)
do piateho pracovného dňa po odpočte určeného meradla za obdobie od predchádzajúceho odpočtu určeného ...
(16)

Ak je časť distribučnej sústavy pripojená k elektroenergetickým zariadeniam mimo vymedzeného územia ...

(17)

Prevádzkovateľ priameho vedenia odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou zoznam odberných ...

a)
identifikačné číslo odberného miesta a odovzdávacieho miesta,
b)
druh odberného miesta,
c)
typ určeného meradla,
d)
údaj o období, v ktorom je fyzická dodávka elektriny prerušená, ak bola fyzická dodávka elektriny.
(18)

Prevádzkovateľ priameho vedenia odovzdáva organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou v štruktúre ...

a)
fyzický odber elektriny z priameho vedenia do odberných miest alebo odovzdávacích miest
1.
odberateľov elektriny pripojených na priame vedenie,
2.
výrobcov elektriny pripojených na priame vedenie,
3.
tvoriacich rozhranie priameho vedenia a iného priameho vedenia,
b)
fyzická dodávka elektriny do priameho vedenia z odovzdávacích miest alebo odberných miest
1.
odberateľov elektriny pripojených na priame vedenie,
2.
výrobcov elektriny pripojených na priame vedenie,
3.
tvoriacich rozhranie priameho vedenia a iného priameho vedenia,
c)
vlastná spotreba elektriny prevádzkovateľa priameho vedenia.
(19)

Prevádzkovateľ priameho vedenia odovzdáva organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou namerané údaje ...

a)
denne do 9:00 h za predchádzajúci deň v štvrťhodinovom rozlíšení v prípade údajov meraných určeným meradlom ...
b)
do piateho pracovného dňa mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac v štvrťhodinovom rozlíšení v prípade ...
c)
do piateho pracovného dňa po odpočte určeného meradla za obdobie od predchádzajúceho odpočtu určeného ...
(20)

Dodávateľ elektriny odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou za každé odberné miesto, za ...

(21)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou namerané údaje využíva na

a)
zúčtovanie odchýlok,
b)
centrálnu fakturáciu,
c)
poskytovanie nameraných údajov za jednotlivé odberné miesta a odovzdávacie miesta subjektom zúčtovania, ...
d)
poskytovanie nameraných údajov za jednotlivé odberné miesta a odovzdávacie miesta dodávateľom, ktorí ...
e)
poskytovanie agregovaných údajov úradu a Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky,
f)
vytváranie bilancií a štatistík za elektrizačnú sústavu Slovenskej republiky,
g)
organizovanie a zúčtovanie podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby elektriny ...
h)
evidenciu, prevody a organizovanie trhu so zárukami pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie ...
(22)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou uverejňuje na svojom webovom sídle

a)
denne do 13:00 h údaje o celkovej výrobe elektriny na vymedzenom území,
b)
denne do 13:00 h údaje o spotrebe elektriny na vymedzenom území,
c)
denne do 13:00 h údaje o koncovej spotrebe elektriny na vymedzenom území,
d)
údaje o plánovanej výrobe elektriny, vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej ...
e)
údaje o plánovanej výrobe elektriny, vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej ...
f)
údaje o plánovanej výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanou výrobou elektriny ...
g)
údaje o očakávanej výrobe elektriny na obdobie piatich rokov.

Spôsob určenia finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania

§ 33
Spôsob hodnotenia subjektu zúčtovania a zaradenie do hodnotiacich skupín
(1)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou uskutočňuje hodnotenie subjektu zúčtovania a zaradenie do ...

(2)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou uskutočňuje hodnotenie miery rizika subjektu zúčtovania podľa ...

(3)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou uskutočňuje hodnotenie subjektu zúčtovania

a)
pri uzatvorení zmluvy o zúčtovaní odchýlky na základe údajov uvedených v žiadosti o stanovenie výšky ...
b)
pri významnej zmene vstupných údajov hodnotenia.
(4)

Hodnotenie subjektu zúčtovania uverejní organizátor krátkodobého trhu s elektrinou podľa prevádzkového ...

a)
odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o zúčtovaní odchýlky pre subjekt zúčtovania podľa odseku 3 písm. ...
b)
od mesiaca nasledujúceho po doručení oznámenia subjektu zúčtovania podľa odseku 3 písm. b).
(5)

Subjekt zúčtovania môže podať úradu námietky proti postupu organizátora krátkodobého trhu s elektrinou ...

(6)

Subjekt zúčtovania môže jedenkrát mesačne požiadať organizátora krátkodobého trhu s elektrinou o zmenu ...

(7)

Podrobnosti o zaradení do hodnotiacich skupín, o spôsobe hodnotenia a o kritériách hodnotenia sú uvedené ...

§ 34
Spôsob určenia finančnej zábezpeky

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou určuje výšku finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania podľa ...

FZ = OO x (Zp + 5) x Po x Kg x Co,

kde

FZ je finančná zábezpeka subjektu zúčtovania v eurách,

OO je vyššia hodnota zo sumy absolútnych hodnôt dohodnutých odberov elektriny a sumy absolútnych hodnôt ...

Zp je obdobie, na ktoré sa určuje finančná zábezpeka; dĺžka obdobia je stanovená v prevádzkovom poriadku ...

Po je pomerná odchýlka subjektu zúčtovania platná na nasledujúci mesiac stanovená v prevádzkovom poriadku ...

Kg je koeficient finančnej zábezpeky danej hodnotiacej skupiny určený v prevádzkovom poriadku organizátora ...

Co je priemerná cena zápornej odchýlky v eurách platná na nasledujúci mesiac; túto cenu uverejňuje organizátor ...

§ 35
Finančná zábezpeka voči prevádzkovateľovi distribučnej sústavy
(1)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy uskutočňuje hodnotenie užívateľa sústavy a zaradenie do hodnotiacich ...

(2)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy uskutočňuje hodnotenie miery rizika užívateľa sústavy podľa prílohy ...

(3)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy uskutočňuje hodnotenie užívateľa sústavy

a)
pri uzatvorení zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny alebo rámcovej distribučnej ...
b)
pri významnej zmene vstupných údajov hodnotenia.
(4)

Hodnotenie užívateľa sústavy oznámi prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa prevádzkového poriadku ...

a)
odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa odseku 3 písm. a),
b)
od mesiaca nasledujúceho po doručení oznámenia užívateľovi sústavy podľa odseku 3 písm. b).
(5)

Ak užívateľ distribučnej sústavy nesúhlasí s hodnotením prevádzkovateľa distribučnej sústavy, môže podať ...

(6)

Užívateľ sústavy môže jedenkrát za tri mesiace požiadať prevádzkovateľa sústavy o zmenu hodnotenia a ...

(7)

Hodnotenie užívateľa sústavy a výška finančnej zábezpeky užívateľa sústavy platia do ukončenia platnosti ...

§ 36
Dodávateľ poslednej inštancie
(1)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy z dôvodov uvedených v rámcovej distribučnej zmluve uzatvorenej medzi ...

(2)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy z dôvodov uvedených v zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose ...

(3)

Prevádzkovateľ sústavy je oprávnený ukončiť zmluvy podľa odsekov 1 a 2 na základe riadne doručenej výpovede, ...

(4)

Ak dodávateľovi elektriny bolo zrušené povolenie na dodávku elektriny alebo mu zanikne oprávnenie dodávať ...

(5)

Ak účastníkovi trhu s elektrinou bola ukončená zmluva o zúčtovaní odchýlky a účastník trhu s elektrinou ...

(6)

Ak bola účastníkovi trhu s elektrinou ukončená zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku a účastník ...

(7)

Ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy a dodávateľ elektriny ukončia rámcovú distribučnú zmluvu dohodou, ...

(8)

Prevádzkovateľ sústavy najneskôr 15 dní pred uplynutím výpovednej lehoty podľa odseku 3 alebo bezprostredne ...

(9)

Informácia koncovým odberateľom elektriny o začiatku dodávky poslednej inštancie obsahuje poučenie o ...

(10)

Prevádzkovateľ sústavy 15 dní pred uplynutím výpovednej lehoty podľa odseku 3 alebo bezprostredne po ...

(11)

Dodávka poslednej inštancie do dotknutých odberných miest sa začína dňom nasledujúcim po dni, v ktorom ...

(12)

Ku dňu začatia dodávky poslednej inštancie určí prevádzkovateľ distribučnej sústavy spotrebu elektriny ...

(13)

Dodávka poslednej inštancie trvá najviac tri mesiace, počas ktorých je dodávateľom elektriny a súvisiacich ...

(14)

Odberateľ elektriny môže počas trvania dodávky poslednej inštancie uzatvoriť s dodávateľom poslednej ...

(15)

Dodávka poslednej inštancie sa skončí aj dňom ukončenia odberu elektriny zo strany odberateľa elektriny ...

(16)

Dodávka poslednej inštancie zaniká uplynutím troch mesiacov od jej začatia; ak odberateľ elektriny počas ...

(17)

Ak odberateľ elektriny počas trvania dodávky poslednej inštancie alebo po uplynutí dodávky poslednej ...

(18)

Proces výmeny dodávateľa elektriny pri dodávke poslednej inštancie trvá desať dní a je bezplatný. Na ...

(19)

Podmienkou skončenia dodávky poslednej inštancie pred uplynutím trojmesačnej lehoty jej trvania je uzatvorenie ...

(20)

Po uzatvorení zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny požiada odberateľ ...

(21)

Ku dňu začatia dodávky elektriny dodávateľom elektriny určí prevádzkovateľ sústavy spotrebu elektriny ...

§ 36a
(1)

Ak výkupcovi elektriny zaniklo alebo je zrušené povolenie na činnosť výkupcu elektriny, úrad o tejto ...

(2)

Ak výkupcovi elektriny je ukončená zmluva o zúčtovaní odchýlky a výkupca elektriny nemá s organizátorom ...

(3)

Ak organizátor krátkodobého trhu s elektrinou a výkupca elektriny ukončia zmluvu o zúčtovaní odchýlky ...

(4)

Prevádzkovateľ sústavy bezodkladne po doručení informácie podľa odsekov 1, 2 alebo 3 informuje dotknutých ...

(5)

Výkup elektriny dodávateľom poslednej inštancie pre dotknuté odovzdávacie miesta sa začína dňom nasledujúcim ...

(6)

Ku dňu začatia výkupu elektriny dodávateľom poslednej inštancie určí prevádzkovateľ sústavy dodávku ...

(7)

Výkup elektriny dodávateľom poslednej inštancie trvá najviac tri mesiace, počas ktorých vykupuje elektrinu ...

(8)

Výkup elektriny dodávateľom poslednej inštancie sa skončí dňom účinnosti zmluvy o povinnom výkupe elektriny, ...

(9)

Výkup elektriny dodávateľom poslednej inštancie sa skončí aj dňom ukončenia dodávky elektriny zo strany ...

(10)

Výkup elektriny dodávateľom poslednej inštancie zaniká uplynutím troch mesiacov od jeho začatia.

(11)

Ku dňu začatia výkupu elektriny novým výkupcom elektriny určí prevádzkovateľ sústavy dodávku elektriny ...

§ 37
Náležitosti zmlúv na trhu s elektrinou
(1)

Zmluva o dodávke elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje dodávateľa elektriny a odberateľa elektriny,
b)
termín začatia dodávky elektriny,
c)
identifikáciu odberného miesta,
d)
predpokladaný ročný odber elektriny v kWh,
e)
cenu za dodávku elektriny,
f)
zdroj, spôsob a možnosti získavania informácií o cene elektriny vrátane jej štruktúry,
g)
platobné a fakturačné podmienky vrátane spôsobu úhrady platby za poskytovanie systémových služieb a ...
h)
dĺžku trvania zmluvy,
i)
informáciu o práve odberateľa vypovedať zmluvu v prípade neplnenia zmluvných povinností dodávateľa elektriny ...
j)
spôsob oznámenia zmeny zmluvných podmienok,
k)
dĺžku výpovednej lehoty a podmienky, za akých možno zmluvu vypovedať,
l)
spôsob oznámenia, lehoty a všeobecné poučenie o režime dodávky poslednej inštancie a dodávateľovi poslednej ...
m)
poučenie o povinnosti dodávateľa elektriny súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania, ...
n)
poučenie o spôsobe oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informácie o dôvodoch výmeny určeného ...
o)
poučenie o neoprávnenom odbere elektriny,
p)
poučenie o podmienkach obmedzenia a prerušenia distribúcie elektriny alebo dodávky elektriny,
q)
poučenie o spôsobe doručovania písomností,
r)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácie a mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie ...
s)
identifikačné údaje pracovníka, ktorý zmluvu dojednával, najmä meno, priezvisko a osobné číslo; ak sa ...
t)
obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby, cenník za dodávku elektriny a cenník služieb súvisiacich ...
(2)

Zmluva o dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje dodávateľa elektriny a odberateľa elektriny,
b)
termín začatia dodávky elektriny,
c)
identifikáciu odberného miesta,
d)
predpokladaný ročný odber elektriny v kWh alebo ich násobkoch,
e)
cenu za dodávku elektriny vrátane ustanovenia, že návrh zmeny ceny oznámi dodávateľ elektriny odberateľovi ...
f)
zdroj, spôsob a možnosti získavania informácií o cene elektriny vrátane jej štruktúry,
g)
platobné a fakturačné podmienky vrátane spôsobu úhrady platby za poskytovanie systémových služieb a ...
h)
dĺžku trvania zmluvy,
i)
informáciu o práve odberateľa vypovedať zmluvu v prípade neplnenia zmluvných povinností dodávateľa elektriny, ...
j)
dĺžku výpovednej lehoty a podmienky, za akých možno zmluvu vypovedať,
k)
spôsob oznámenia, lehoty a všeobecné poučenie o režime dodávky poslednej inštancie a dodávateľovi poslednej ...
l)
poučenie o povinnosti dodávateľa elektriny súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania, ...
m)
spôsob oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informácie o dôvodoch výmeny určeného meradla, ako ...
n)
poučenie o neoprávnenom odbere elektriny,
o)
podmienky obmedzenia a prerušenia distribúcie elektriny alebo dodávky elektriny,
p)
spôsob doručovania písomností,
q)
miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie reklamácií a miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie dostupných ...
r)
identifikačné údaje pracovníka, ktorý zmluvu dojednával.
(3)

Zmluva o pripojení do prenosovej sústavy obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
výšku technického dimenzovania pripojenia do prenosovej sústavy a spôsob jeho určenia pre výrobcu elektriny, ...
c)
technické podmienky pripojenia,
d)
termín, harmonogram pripojenia a povinnosti zmluvných strán,
e)
miesto pripojenia a identifikáciu odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta,
f)
stanovenie nákladov za pripojenie do sústavy,
g)
obchodné podmienky, cenu a podmienky splatnosti,
h)
špecifikáciu pripojenia, nové pripojenie a rekonštrukciu,
i)
spôsob zabezpečenia merania dodávky elektriny alebo odberu elektriny,
j)
spôsob riešenia prípadov neplnenia zmluvných podmienok a sporov,
k)
zrušenie pripojenia, odstúpenie od zmluvy, trvanie zmluvy, ukončenie zmluvy a výpovedné lehoty,
l)
poučenie o neoprávnenom odbere elektriny, rozpor s uzavretou zmluvou a sankcie za nedodržanie zmluvných ...
m)
poučenie o povinnosti prevádzkovateľa sústavy súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania. ...
(4)

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
maximálnu rezervovanú kapacitu, spôsob jej určenia pre výrobcu elektriny, odberateľa elektriny a prevádzkovateľa ...
c)
technické podmienky pripojenia,
d)
termín a miesto pripojenia,
e)
cenu a podmienky splatnosti ceny za pripojenie,
f)
špecifikáciu pripojenia,
g)
identifikáciu odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta,
h)
spôsob zabezpečenia merania dodávky elektriny alebo odberu elektriny,
i)
spôsob riešenia prípadov neplnenia zmluvných podmienok a sporov,
j)
zrušenie pripojenia, odstúpenie od zmluvy, trvanie zmluvy, ukončenie zmluvy a výpovedné lehoty,
k)
poučenie o neoprávnenom odbere elektriny a sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok,
l)
poučenie o povinnosti prevádzkovateľa sústavy súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania. ...
(5)

Zmluva o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
spôsob určenia výšky rezervovanej kapacity a kapacity pripojenia,
c)
predpokladané množstvo prenesenej elektriny v stanovenej kvalite,
d)
meranie elektriny a poskytovanie údajov,
e)
spôsob určenia výšky platieb za prístup do prenosovej sústavy, prenos elektriny a straty v prenosovej ...
f)
podmienky obmedzenia alebo prerušenia prenosu elektriny,
g)
podmienky poskytnutia prenosu elektriny a prístupu do sústavy,
h)
identifikáciu odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta,
i)
cenu, spôsob úhrady faktúry, vyúčtovania, zálohy a faktúry za opakované dodanie služby,
j)
poučenie o povinnosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich ...
k)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií a mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie ...
l)
spôsob riešenia prípadov neplnenia zmluvných podmienok.
(6)

Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
výšku rezervovanej kapacity alebo kapacity pre vyvedenie výkonu,
c)
spôsob merania elektriny a poskytovanie meraných údajov,
d)
podmienky poskytnutia distribúcie elektriny a prístupu do sústavy,
e)
podmienky obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny,
f)
identifikáciu odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta,
g)
cenu, spôsob úhrady faktúry, vyúčtovania, zálohy a faktúry za opakované dodanie tovaru a služby,
h)
poučenie o povinnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich ...
i)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií a mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie ...
j)
spôsob riešenia prípadov neplnenia zmluvných podmienok.
k)
právo dodávateľa elektriny na zaradenie odberného miesta do distribučnej sadzby, ak sa nedohodne inak. ...
(7)

Zmluva o zúčtovaní odchýlky obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
čas trvania zmluvy a podmienky odstúpenia od zmluvy,
c)
podmienky vyhodnocovania, zúčtovania a vysporiadania odchýlky subjektu zúčtovania,
d)
poskytovanie údajov organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou v stanovenom rozsahu,
e)
formu a rozsah zasielaných údajov subjektom zúčtovania,
f)
podmienky na stanovenie výšky finančnej zábezpeky a podmienky jej zmeny,
g)
fakturačné podmienky a úhradu platieb,
h)
spôsob vyhodnotenia odchýlky,
i)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií,
j)
účinnosť zmluvy,
k)
podmienky centrálnej fakturácie, ak subjekt zúčtovania má alebo plánuje mať zodpovednosť za odchýlku ...
l)
podmienky zúčtovania rozdielov, ak subjekt zúčtovania má alebo plánuje mať zodpovednosť za odchýlku ...
(8)

Zmluva o zúčtovaní regulačnej elektriny obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
čas trvania zmluvy a podmienky odstúpenia od zmluvy,
c)
podmienky úhrady platieb dodávateľovi elektriny za dodávku regulačnej elektriny prevádzkovateľovi prenosovej ...
d)
podmienky úhrady platieb dodávateľa regulačnej elektriny pre organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, ...
e)
fakturačné podmienky,
f)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií,
g)
účinnosť zmluvy.
(9)

Zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
čas trvania zmluvy a podmienky odstúpenia od zmluvy,
c)
podmienky prevzatia zodpovednosti za odchýlku,
d)
cenu za odchýlku,
e)
fakturačné podmienky,
f)
spôsob riešenia sporov,
g)
spôsob uplatnenia odškodnenia a náhrady škody pri neplnení zmluvy,
h)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií a mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie ...
i)
účinnosť zmluvy.
(10)

Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny obsahuje najmä

a)
náležitosti podľa odseku 1 alebo odseku 2,
b)
záväzok dodávateľa elektriny zabezpečiť distribúciu elektriny do odberného miesta odberateľa elektriny ...
c)
informácie o práve dodávateľa elektriny požiadať prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa ...
d)
záväzok dodávateľa elektriny prevziať zodpovednosť za odchýlku odberateľa elektriny.
(11)

Zmluva o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou obsahuje ...

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
podmienky prístupu na organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou,
c)
podmienky účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou,
d)
podmienky vysporiadania uskutočnených obchodov,
e)
podmienky poskytovania údajov,
f)
podmienky finančnej zábezpeky,
g)
podmienky pozastavenia alebo zrušenia prístupu na organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou, ...
h)
fakturačné a platobné podmienky,
i)
čas trvania zmluvy, podmienky odstúpenia od zmluvy a podmienky ukončenia zmluvy.
(12)

Zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
čas trvania zmluvy a podmienky odstúpenia od zmluvy,
c)
spôsob a termíny dohodnutia diagramu prenosu,
d)
podmienky a spôsob odovzdávania údajov,
e)
spôsob určenia množstva prenesenej elektriny,
f)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií a mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie ...
g)
podmienky prerušenia alebo obmedzenia prenosu elektriny,
h)
fakturačné a platobné podmienky,
i)
spôsob uplatnenia odškodnenia a náhrady škody.
(13)

Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny obsahuje najmä

a)
údaje o zmluvných stranách,
b)
podmienky poskytovania podporných služieb,
c)
spôsob stanovenia ceny za poskytnuté podporné služby,
d)
spôsob stanovenia ceny za dodávku regulačnej elektriny,
e)
spôsob platby vrátane záloh za podporné služby,
f)
platobné a fakturačné podmienky na podporné služby a stanovenie zmluvných pokút,
g)
spôsob aktivácie podporných služieb,
h)
postupy a podmienky vyhodnotenia podporných služieb,
i)
postupy vyhodnotenia regulačnej elektriny a spôsob ocenenia dodanej regulačnej elektriny,
j)
čas trvania zmluvy, podmienky odstúpenia od zmluvy a podmienky ukončenia poskytovania podporných služieb ...
k)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií a mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie ...
l)
spôsoby komunikácie,
m)
spôsob uplatnenia odškodnenia a náhrady škody pri neplnení zmluvy.
(14)

Zmluva o poskytovaní podporných služieb obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
podmienky poskytovania podporných služieb,
c)
spôsob stanovenia ceny za poskytnuté podporné služby,
d)
spôsob platby vrátane záloh za podporné služby,
e)
rozsah podporných služieb,
f)
platobné a fakturačné podmienky na podporné služby a stanovenie zmluvných pokút,
g)
postupy a podmienky vyhodnotenia podporných služieb,
h)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií a mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie ...
i)
spôsoby komunikácie,
j)
spôsob uplatnenia odškodnenia a náhrady škody pri neplnení zmluvy.
(15)

Zmluva o vysporiadaní cezhraničných výmen elektriny obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
práva a povinnosti zmluvných strán,
c)
podmienky a spôsob odovzdávania údajov,
d)
fakturačné a platobné podmienky,
e)
spôsoby komunikácie,
f)
čas trvania zmluvy, podmienky odstúpenia od zmluvy a podmienky ukončenia zmluvy.
(16)

Zmluva o poskytovaní údajov obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
práva a povinnosti zmluvných strán,
c)
identifikačné údaje zariadenia na výrobu elektriny alebo identifikačné údaje sústavy,
d)
podmienky a spôsob odovzdávania údajov,
e)
spôsoby komunikácie,
f)
čas trvania zmluvy, podmienky odstúpenia od zmluvy a podmienky ukončenia zmluvy,
g)
podmienky úhrady platby na základe tarify za prevádzkovanie systému výrobcom elektriny okrem výrobcu ...
(17)

Zmluva o povinnom výkupe elektriny obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
termín začatia výkupu elektriny,
c)
identifikáciu odovzdávacích miest,
d)
spôsob určenia ceny vykupovanej elektriny,
e)
platobné a fakturačné podmienky vrátane spôsobu úhrady platby za poskytovanie systémových služieb a ...
f)
čas trvania zmluvy,
g)
dĺžku výpovednej lehoty a podmienky ukončenia zmluvy,
h)
spôsob doručovania písomností,
i)
miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie reklamácií.
(18)

Zmluva o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
čas trvania zmluvy,
c)
podmienky prevzatia zodpovednosti za odchýlku, ak sú dohodnuté,
d)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií,
e)
podmienky ukončenia zmluvy,
f)
identifikáciu odovzdávacích miest.
§ 38
Postup evidencie zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti
(1)

Zraniteľný odberateľ elektriny v domácnosti28c) pri uzatváraní zmluvy o združenej dodávke elektriny ...

(2)

Splnenie podmienok uvedených v odseku 1 sa preukazuje

a)
preukazom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu29) a zaradením odberateľa ...
b)
potvrdením od ošetrujúceho lekára, ktorý preukazuje, že jeho životné funkcie sú závislé od odberu elektriny. ...
(3)

Zraniteľný odberateľ elektriny v domácnosti na účely evidencie zraniteľných odberateľov poskytuje svojmu ...

(4)

Prevádzkovateľovi distribučnej sústavy oznámi dodávateľ elektriny údaje o zraniteľnom odberateľovi elektriny ...

(5)

Zraniteľný odberateľ elektriny v domácnosti môže svojmu dodávateľovi elektriny alebo priamo prevádzkovateľovi ...

(6)

Zraniteľný odberateľ elektriny v domácnosti každý rok do 31. marca preukáže, že pretrvávajú podmienky, ...

(7)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy písomne oznámi zraniteľnému odberateľovi elektriny v domácnosti ...

(8)

Prijatie informácie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny odberateľ elektriny potvrdzuje prevádzkovateľovi ...

(9)

V prípade poruchy na distribučnej sústave prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorá má za následok ...

(10)

Zraniteľný odberateľ bezodkladne priamo alebo prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny informuje ...

§ 39
Inštalácia priebehového merania s diaľkovým odpočtom dát
(1)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy inštaluje na napäťovej úrovni vvn a vn určené meradlo s meraním ...

(2)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy inštaluje na napäťovej úrovni nn pri každej výmene určeného meradla ...

(3)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy inštaluje na odbernom mieste s pripojeným zariadením na výrobu elektriny ...

(4)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy určí pre výrobcov elektriny a odberateľov elektriny v prevádzkovom ...

TRETIA ČASŤ

PLYNÁRENSTVO

§ 40
Prístup do prepravnej siete
(1)

Prístup do prepravnej siete sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do prepravnej siete a preprave ...

(2)

Žiadosť o prístup do prepravnej siete obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
dátum začatia prepravy plynu a dátum jej skončenia,
c)
vstupné body do prepravnej siete,
d)
výstupné body z prepravnej siete,
e)
požadovanú dennú kapacitu na príslušnom vstupnom bode v MWh,
f)
požadovanú dennú kapacitu na príslušnom výstupnom bode v MWh,
g)
očakávanú kvalitu plynu na príslušnom vstupnom bode,
h)
doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť finančné záväzky v súlade s podmienkami prevádzkovateľa ...
(3)

Prevádzkovateľ prepravnej siete uverejní vzor žiadosti o prístup do prepravnej siete na svojom webovom ...

(4)

Spôsob a formu predkladania žiadosti o prístup do prepravnej siete, podmienky pridelenia prístupu do ...

(5)

Účastník trhu s plynom doručí žiadosť o prístup do prepravnej siete prevádzkovateľovi prepravnej siete ...

(6)

Prevádzkovateľ prepravnej siete po vyhodnotení údajov uvedených v odseku 2 pridelí účastníkovi trhu ...

(7)

Prevádzkovateľ prepravnej siete môže odmietnuť prístup do prepravnej siete z dôvodov uvedených v osobitnom ...

(8)

Prevádzkovateľ prepravnej siete pridelí prerušiteľnú prepravnú kapacitu v prípade, ak o to účastník ...

(9)

Prevádzkovateľ prepravnej siete uzatvorí s účastníkom trhu s plynom, ktorému bola pridelená prepravná ...

(10)

Ak do troch dní pred plánovaným začiatkom prepravy, najneskôr do 30 dní od pridelenia prepravnej kapacity ...

(11)

Prevádzkovateľ prepravnej siete pridelí prerušiteľnú prepravnú kapacitu, ak o to účastník trhu s plynom ...

§ 41
Prístup k akumulácii plynu v prepravnej sieti
(1)

Akumuláciou plynu v prepravnej sieti zabezpečuje prevádzkovateľ prepravnej siete plynulú a bezporuchovú ...

(2)

Pri poskytovaní akumulácie plynu v prepravnej sieti prevádzkovateľ prepravnej siete

a)
uskladňuje plyn v prepravnej sieti najviac do dosiahnutia maximálneho prevádzkového tlaku siete, ak ...
b)
ťaží plyn z prepravnej siete najviac do dosiahnutia minimálneho prevádzkového tlaku siete, ak denné ...
§ 42
Prístup do distribučnej siete
(1)

Prístup do distribučnej siete sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii ...

(2)

Žiadosť o prístup do distribučnej siete obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
požadovaný dátum začatia distribúcie plynu a požadovaný dátum jej skončenia,
c)
vstupné body do distribučnej siete,
d)
výstupné body z distribučnej siete,
e)
požadovanú dennú distribučnú kapacitu na súhrnnom vstupnom bode v m3 alebo kWh,
f)
požadovanú dennú distribučnú kapacitu na príslušnom výstupnom bode v m3 alebo kWh,
g)
požadované množstvo distribuovaného plynu do príslušného výstupného bodu v kWh,
h)
doklady preukazujúce vydanie povolenia na dodávku plynu v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej ...
i)
doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť finančné záväzky v súlade s podmienkami prevádzkovateľa ...
(3)

Prevádzkovateľ distribučnej siete uverejní vzor žiadosti o prístup do distribučnej siete na svojom webovom ...

(4)

Dodávateľ plynu k žiadosti o prístup do distribučnej siete prikladá doklady o zmluvných záväzkoch preukazujúcich ...

(5)

Účastník trhu s plynom doručí žiadosť o prístup do distribučnej siete

a)
do 15 dní pred začatím distribúcie plynu, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu ...
b)
do 25 dní pred začiatkom požadovanej distribúcie plynu, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity ...
(6)

Lehoty uvedené v odseku 5 môžu byť po dohode s prevádzkovateľom distribučnej siete skrátené až na dobu ...

(7)

Prevádzkovateľ distribučnej siete po vyhodnotení údajov uvedených v odsekoch 2 a 4 pridelí účastníkovi ...

a)
do desiatich dní odo dňa prijatia žiadosti, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje ...
b)
do 20 dní odo dňa prijatia žiadosti, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu ...
(8)

Distribučná kapacita sa prideľuje pre každé odberné miesto samostatne.

(9)

Prevádzkovateľ distribučnej siete môže odmietnuť prístup do distribučnej siete z dôvodov uvedených v ...

§ 43
Prístup k akumulácii plynu v distribučnej sieti
(1)

Akumuláciou plynu v distribučnej sieti zabezpečuje prevádzkovateľ distribučnej siete plynulú a bezporuchovú ...

(2)

Pri poskytovaní akumulácie plynu v distribučnej sieti prevádzkovateľ distribučnej siete

a)
uskladňuje plyn v sieti najviac do dosiahnutia maximálneho prevádzkového tlaku, ak denné dohodnuté množstvo ...
b)
ťaží plyn z distribučnej siete najviac do dosiahnutia minimálneho prevádzkového tlaku, ak denné dohodnuté ...
(3)

Využívanie akumulácie plynu v distribučnej sieti účastníkom trhu s plynom je zahrnuté v povolenej dennej ...

§ 44
Prístup do zásobníka
(1)

Prístup do zásobníka sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu.36) ...

(2)

Žiadosť o prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
dátum začatia uskladňovania plynu a jeho skončenia,
c)
požadovanú uskladňovaciu kapacitu,
d)
doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť finančné záruky v súlade s podmienkami prevádzkovateľa ...
(3)

Prevádzkovateľ zásobníka uverejní vzor žiadosti o prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu na svojom ...

(4)

Účastník trhu s plynom doručí žiadosť o prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu prevádzkovateľovi ...

(5)

Prevádzkovateľ zásobníka po vyhodnotení údajov uvedených v odseku 2 a v súlade s podmienkami prevádzkovateľa ...

(6)

Prevádzkovateľ zásobníka pri prideľovaní uskladňovacej kapacity prihliada na

a)
uskladňovaciu kapacitu potrebnú na vyvažovanie siete a bezpečnosť dodávok plynu,
b)
uskladňovaciu kapacitu potrebnú na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti zásobníka.
(7)

Prevádzkovateľ zásobníka môže odmietnuť prístup do zásobníka z dôvodov ustanovených v osobitnom predpise.37) ...

(8)

Uskladňovacia kapacita sa prideľuje ako pevná uskladňovacia kapacita alebo prerušiteľná uskladňovacia ...

(9)

Prevádzkovateľ zásobníka ponúkne prerušiteľnú uskladňovaciu kapacitu, ak nie je dostupná pevná uskladňovacia ...

(10)

Prevádzkovateľ zásobníka uzatvorí s účastníkom trhu s plynom do desiatich dní od pridelenia uskladňovacej ...

§ 45
Pripojenie do prepravnej siete
(1)

Pripojenie plynárenského zariadenia do prepravnej siete sa uskutočňuje na základe zmluvy o pripojení ...

(2)

Podmienky pripojenia plynárenského zariadenia do prepravnej siete uverejňuje prevádzkovateľ prepravnej ...

a)
postup pri predkladaní žiadosti o pripojenie do prepravnej siete,
b)
postup pri uzatváraní zmluvy o pripojení do prepravnej siete.
(3)

Žiadosť o pripojenie do prepravnej siete obsahuje účel využívania pripájaného zariadenia, najmä ak ide ...

(4)

V prípade pripojenia distribučnej siete do prepravnej siete prevádzkovateľ pripojovanej distribučnej ...

(5)

Technické zariadenie umožňujúce prechod plynu medzi prepravnou sieťou a pripojeným plynárenským zariadením ...

(6)

Lehoty na pripojenie do prepravnej siete sú prevádzkovateľom prepravnej siete určované individuálne ...

§ 46
Pripojenie do distribučnej siete
(1)

Pripojenie do distribučnej siete sa uskutočňuje na základe zmluvy o pripojení do distribučnej siete.40) ...

(2)

Podmienky pripojenia do distribučnej siete uverejňuje prevádzkovateľ distribučnej siete na svojom webovom ...

a)
všeobecné obchodné podmienky pripojenia do distribučnej siete,
b)
všeobecné technické podmienky pripojenia do distribučnej siete,
c)
vzor žiadosti o pripojenie do distribučnej siete,
d)
vzor žiadosti o realizáciu pripojenia do distribučnej siete a montáž meradla,
e)
vzor zmluvy o pripojení do distribučnej siete,
f)
postup pri uzatváraní zmluvy o pripojení do distribučnej siete,
g)
spôsob určenia nákladov na pripojenie do distribučnej siete41) a cena za pripojenie do distribučnej ...
h)
lehoty na pripojenie do distribučnej siete, ak nie sú prevádzkovateľom distribučnej siete určované individuálne ...
(3)

Účastník trhu s plynom predkladá žiadosť o pripojenie do distribučnej siete prevádzkovateľovi distribučnej ...

(4)

Prevádzkovateľ distribučnej siete po prijatí žiadosti o pripojenie podľa odseku 3 určí technické podmienky ...

(5)

Na základe zmluvy o pripojení do distribučnej siete a po ukončení výstavby odberného plynového zariadenia ...

§ 47
Preprava plynu
(1)

Prepravu plynu uskutočňuje prevádzkovateľ prepravnej siete na základe zmluvy o prístupe do prepravnej ...

(2)

Zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu sa s výnimkou rámcovej zmluvy uzatvára po pridelení ...

(3)

Prepravná sieť prevádzkovateľa prepravnej siete má tieto vstupné body:

a)
hraničný bod, ktorým je vstupný bod z prepravnej siete na území Európskej únie alebo na území tretích ...
b)
domáci bod, ktorým je vstupný súhrnný virtuálny bod z distribučnej siete a zo zásobníkov na území Slovenskej ...
(4)

Prepravná sieť prevádzkovateľa prepravnej siete má tieto výstupné body:

a)
hraničný bod, ktorým je výstupný bod z prepravnej siete na vymedzenom území Slovenskej republiky do ...
b)
domáci bod, ktorým je výstupný súhrnný virtuálny bod do distribučnej siete a do zásobníkov na území ...
(5)

Prechod plynu z prepravnej siete do prepojených sietí a zásobníkov alebo prechod plynu do prepravnej ...

(6)

Zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu sa uzatvára s pevnou prepravnou kapacitou alebo ...

a)
dlhodobá zmluva,
b)
ročná zmluva,
c)
krátkodobá zmluva,
d)
rámcová zmluva, a to bez špecifikovania výšky prepravnej kapacity, príslušného vstupného bodu a výstupného ...
(7)

Dlhodobá zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu sa uzatvára na obdobie trvajúce viac ...

(8)

Ročná zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu sa uzatvára na 12 po sebe nasledujúcich ...

(9)

Krátkodobá zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu sa uzatvára na obdobie kratšie ako ...

(10)

Zmluvou o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu s pevnou prepravnou kapacitou prevádzkovateľ ...

(11)

Zmluvou o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu s prerušiteľnou prepravnou kapacitou prevádzkovateľ ...

(12)

Zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu s prerušiteľnou prepravnou kapacitou môže prevádzkovateľ ...

(13)

Prevádzkovateľ prepravnej siete preruší prepravu plynu, ktorú uskutočňuje na základe zmluvy podľa odseku ...

(14)

Účastník trhu s plynom, ktorý má uzavretú s prevádzkovateľom prepravnej siete zmluvu o prístupe do prepravnej ...

(15)

Ak účastník trhu s plynom, ktorý má uzatvorenú zmluvu s prerušiteľnou prepravnou kapacitou, nedostane ...

(16)

Ak prevádzkovateľ prepravnej siete nemá žiadnu alebo dostatočnú pevnú prepravnú kapacitu, účastníka ...

§ 48
Prekročenie dennej prepravnej kapacity
(1)

Ak dôjde k prekročeniu dohodnutej dennej prepravnej kapacity na príslušnom vstupnom bode alebo výstupnom ...

(2)

Ak užívateľ prepravnej siete prekročí dohodnutú dennú prepravnú kapacitu na príslušnom vstupnom bode ...

(3)

Užívateľovi prepravnej siete, ktorý má pridelenú prepravnú kapacitu pre odberné miesto pripojené do ...

§ 49
Nominácia prepravy plynu
(1)

Užívateľ prepravnej siete nominuje prepravu plynu na každý deň na vstupnom bode a výstupnom bode v súlade ...

(2)

Denná nominácia prepravy plynu nesmie prekročiť výšku dohodnutej dennej prepravnej kapacity.

(3)

Nominácia prepravy plynu obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje účastníka trhu s plynom,
b)
obdobie, počas ktorého sa má toto množstvo plynu prepravovať,
c)
množstvo plynu, ktoré sa má prepravovať,
d)
vstupný bod a výstupný bod.
§ 50
Distribúcia plynu
(1)

Distribúciu plynu uskutočňuje prevádzkovateľ distribučnej siete na základe zmluvy o prístupe do distribučnej ...

(2)

Vstupným bodom distribučnej siete na vymedzenom území je miesto distribučnej siete, do ktorého účastník ...

a)
domáci bod, ktorým je súhrnný virtuálny bod z prepravnej siete vrátane odovzdávacej stanice Ruská,
b)
zásobník,
c)
odovzdávacie miesto z ťažobnej siete na vymedzenom území,
d)
odovzdávacie miesto zariadenia na výrobu biometánu na vymedzenom území.
(3)

Výstupným bodom z distribučnej siete na vymedzenom území je miesto distribučnej siete, v ktorom sa končí ...

(4)

Zmluva o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu sa uzatvára ako

a)
dlhodobá zmluva,
b)
ročná zmluva,
c)
krátkodobá zmluva.
(5)

Dlhodobá zmluva o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie zodpovedajúce ...

(6)

Ročná zmluva o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu sa uzatvára na 12 po sebe nasledujúcich ...

(7)

Krátkodobá zmluva o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie kratšie ...

(8)

U odberateľa plynu vybaveného určeným meradlom, ktoré neumožňuje automatické zaznamenávanie denného ...

(9)

Účastník trhu s plynom, ktorý má uzatvorenú s prevádzkovateľom distribučnej siete zmluvu o prístupe ...

(10)

Prevádzkovateľ distribučnej siete vykoná na žiadosť dodávateľa plynu prerušenie alebo obmedzenie distribúcie ...

a)
pri odbernom mieste s meraním typu A a meraním typu B do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti ...
b)
pri odbernom mieste s meraním typu C do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o prerušenie ...
(11)

Voči dodávateľovi plynu je distribúcia plynu považovaná za prerušenú alebo obmedzenú vykonaním prerušenia ...

(12)

Ak pominú dôvody prerušenia alebo obmedzenia distribúcie plynu podľa odseku 10 alebo ak dodávateľ plynu ...

§ 51
Prekročenie dennej distribučnej kapacity na odbernom mieste
(1)

Prekročenie dohodnutej dennej distribučnej kapacity sa nespoplatňuje platbou za prekročenie kapacity

a)
do výšky 5 % prekročenia dohodnutej dennej distribučnej kapacity v mesiacoch január, február, marec, ...
b)
do výšky 10 % prekročenia dohodnutej dennej distribučnej kapacity v mesiacoch apríl, máj, jún, júl, ...
(2)

Ak užívateľ distribučnej siete prekročí dohodnutú dennú distribučnú kapacitu o hodnotu vyššiu, ako je ...

(3)

Evidencia a vyhodnocovanie distribuovaného množstva energie v plyne sa vykonáva v kilowatthodinách alebo ...

§ 52
Skúšobná prevádzka
(1)

Skúšobnou prevádzkou je overenie technických parametrov, prevádzkových hodnôt a preukázania prevádzkyschopnosti ...

(2)

Odberné miesto užívateľa distribučnej siete je zaradené do skúšobnej prevádzky, ak je preukázaná inštalácia ...

(3)

Skúšobná prevádzka sa začína k prvému dňu kalendárneho mesiaca. Počas skúšobnej prevádzky sa uplatňuje ...

a)
užívateľ distribučnej siete preukáže ukončenú inštaláciu a prevádzkyschopnosť odberného plynového zariadenia, ...
b)
pre dané odberné miesto je zmluvne dohodnutá denná distribučná kapacita,
c)
distribúcia plynu do daného odberného miesta je zabezpečená na základe zmluvy o prístupe do distribučnej ...
(4)

Zľava z platby za prekročenie zmluvne dohodnutej dennej distribučnej kapacity počas skúšobnej prevádzky ...

(5)

Výška dennej distribučnej kapacity a množstvo distribuovaného plynu sa na žiadosť užívateľa distribučnej ...

§ 53
Nominácia distribúcie plynu
(1)

Užívateľ distribučnej siete nominuje distribúciu plynu na každý plynárenský deň na vstupné body v súlade ...

(2)

Nominácia distribúcie plynu sa uskutočňuje v rámci dohodnutej distribučnej kapacity v súlade s podmienkami ...

(3)

Užívateľ distribučnej siete, ak je súčasne užívateľom prepravnej siete v rámci zmluvného vzťahu so zodpovedajúcou ...

(4)

Nominácia sa uskutočňuje v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete a obsahuje najmä

a)
množstvo plynu, ktoré sa má distribuovať,
b)
obdobie, počas ktorého sa má toto množstvo plynu distribuovať,
c)
vstupný bod do distribučnej siete,
d)
vstupný bod do prepravnej siete, ak ide o nomináciu podľa odseku 3,
e)
identifikačné údaje užívateľa distribučnej siete.
(5)

Typy nominácie distribúcie plynu sú:

a)
predbežná mesačná, ktorá sa nominuje najneskôr tri pracovné dni pred začiatkom mesiaca, na ktorý sa ...
b)
predbežná týždenná, ktorá sa nominuje do 12:00 h posledného pracovného dňa predchádzajúceho týždňa pred ...
c)
denná, ktorá sa nominuje do 20:00 h predchádzajúceho dňa, na ktorý sa nominuje; ak táto nominácia nie ...
(6)

Ak užívateľ distribučnej siete splní podmienky prevádzkovateľa distribučnej siete, prevádzkovateľ distribučnej ...

(7)

Prevádzkovateľ distribučnej siete potvrdí užívateľovi distribučnej siete

a)
predbežnú mesačnú nomináciu na distribúciu plynu na príslušné obdobie v súlade s podmienkami prevádzkovateľa ...
b)
predbežnú týždennú nomináciu na nasledujúci týždeň v posledný pracovný deň predchádzajúceho týždňa, ...
c)
dennú nomináciu na nasledujúci deň v predchádzajúci deň do dvoch hodín po prijatí poslednej nominácie ...
(8)

Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa použijú primerane aj pri nominácii distribúcie plynu do odberného miesta ...

§ 54
Renominácia distribúcie plynu
(1)

Užívateľ distribučnej siete môže renominovať distribúciu plynu kedykoľvek počas dňa, ktorý predchádza ...

(2)

Užívateľ distribučnej siete môže renominovať distribúciu plynu aj v priebehu daného dňa. Renominácia ...

(3)

Prevádzkovateľ distribučnej siete potvrdí renomináciu distribúcie plynu do dvoch hodín po jej prijatí. ...

(4)

Prevádzkovateľ distribučnej siete odmietne renomináciu distribúcie plynu, ak renominácia nespĺňa podmienky ...

(5)

Prevádzkovateľ distribučnej siete môže vykonať v priebehu dňa renomináciu množstva plynu nominovaného ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa použijú primerane aj pri renominácii distribúcie plynu do odberného miesta ...

§ 55
Uskladňovanie plynu
(1)

Uskladňovanie plynu zabezpečuje prevádzkovateľ zásobníka na základe zmluvy o prístupe do zásobníka a ...

(2)

Zmluva o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu sa uzatvára po pridelení uskladňovacej kapacity.

(3)

Všetky zásobníky jedného prevádzkovateľa zásobníka sa považujú pre účastníka trhu s plynom za jeden ...

(4)

Zmluva o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu sa uzatvára spravidla na skladovací rok, a to s ...

(5)

Zmluvou o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu s pevnou uskladňovacou kapacitou prevádzkovateľ ...

(6)

Zmluvou o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu s prerušiteľnou uskladňovacou kapacitou prevádzkovateľ ...

(7)

Zmluvu o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu s prerušiteľnou uskladňovacou kapacitou môže prevádzkovateľ ...

(8)

Účastník trhu s plynom vyťaží ku dňu skončenia platnosti zmluvy o prístupe do zásobníka a uskladňovaní ...

(9)

Účastník trhu s plynom, ktorý má s prevádzkovateľom zásobníka uzavretú zmluvu o prístupe do zásobníka ...

(10)

Prevádzkovateľ zásobníka poskytuje účastníkom trhu s plynom, v súlade s jeho podmienkami, služby zahŕňajúce ...

(11)

Prevádzkovateľ zásobníka poskytuje účastníkom trhu s plynom, ak mu to umožňujú technické podmienky, ...

§ 56
Dodávka plynu
(1)

Dodávka plynu sa uskutočňuje na základe zmluvy o dodávke plynu44) alebo na základe zmluvy o združenej ...

(2)

Množstvo odobratého plynu sa stanoví na základe údajov určeného meradla24) alebo diagramu podľa § 70 ...

(3)

Vyúčtovanie odberu plynu vykonáva dodávateľ plynu najmenej jedenkrát ročne formou zúčtovacej faktúry. ...

(4)

Zistenie stavu meracieho zariadenia pri odberných miestach s meraním typu C sa vykonáva v tomto poradí: ...

a)
prevádzkovateľom distribučnej siete alebo ním poverenou osobou fyzickým odpočtom alebo
b)
samoodpočtom koncového odberateľa plynu, ktorý oznámi stav určeného meradla priamo alebo prostredníctvom ...
c)
ak nie je preukázateľne možné vykonať odpočet spôsobom podľa písmena a) z dôvodu nedostupnosti meradla ...
(5)

Prevádzkovateľ distribučnej siete spolu s údajmi podľa odseku 4 odovzdá dodávateľovi plynu aj informáciu ...

(6)

Ak sa postupuje podľa odseku 4 písm. c), rozdiely sa zúčtujú v ďalšom zúčtovacom období.

(7)

Vyúčtovanie združenej dodávky plynu odberateľovi plynu obsahuje údaje podľa uzatvorených zmlúv súvisiacich ...

a)
dodávku plynu, ktorá zahŕňa nákup plynu vrátane obchodnej činnosti dodávateľa plynu,
b)
prístup do prepravnej siete a prepravu plynu,
c)
prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu,
d)
prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu.

Vyúčtovanie dodávky plynu obsahuje informáciu, kde je uverejnené vyhodnotenie štandardov kvality.

(8)

Ak je cena za dodávku plynu medzi odberateľom plynu mimo domácnosti a dodávateľom plynu dohodnutá ako ...

(9)

Po vykonaní odpočtu podľa § 56 ods. 4 písm. a) alebo b) na odberných miestach s meraním typu C prevádzkovateľ ...

(10)

Ak sa dodatočne zistí, že odpočet na odbernom mieste s meraním typu A alebo typu B nebol správny, rozdiel ...

§ 57
Dodávka plynu domácnostiam a podmienky ochrany domácností
(1)

Dodávateľ plynu dodáva odberateľovi plynu v domácnosti plyn na základe zmluvy o združenej dodávke plynu. ...

(2)

Preddavková platba odberateľa plynu v domácnosti je pri mesačnej periodicite preddavkových platieb vo ...

(3)

Ak po úprave preddavkových platieb odberateľ plynu v domácnosti riadne neuhrádza predpísané preddavkové ...

(4)

Pri novom odbere plynu odberateľom plynu v domácnosti určí dodávateľ plynu výšku mesačných preddavkových ...

(5)

Pripojenie nového odberného miesta odberateľa plynu v domácnosti zabezpečí prevádzkovateľ distribučnej ...

(6)

Vyúčtovanie odberu plynu vykonáva dodávateľ plynu najmenej jedenkrát ročne formou zúčtovacej faktúry. ...

(7)

Prevádzkovateľ distribučnej siete spolu s údajmi podľa § 56 ods. 4 odovzdá dodávateľovi plynu aj informáciu ...

(8)

Ak sa postupuje podľa § 56 ods. 4 písm. c), rozdiely sa zúčtujú v ďalšom zúčtovacom období.

Zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s plynom

§ 58
Vyvažovací režim
(1)

Vyvažovací režim je denný. Vyvažovanie sa uskutočňuje a vyhodnocuje za plynárenský deň.

(2)

Pre každého užívateľa distribučnej siete sa vypočíta jedna denná odchýlka za všetky výstupné body.

(3)

Užívateľovi distribučnej siete, ktorý preniesol svoju zodpovednosť za odchýlku, sa denná odchýlka nepriradí. ...

(4)

Ak bola denná odchýlka prenesená užívateľom distribučnej siete na jeho dodávateľa plynu, priradí sa ...

§ 59
Denná odchýlka užívateľa distribučnej siete
(1)

Ak množstvo plynu dodané užívateľom distribučnej siete do siete prevyšuje množstvo plynu odobraté užívateľom ...

(2)

Výška dennej odchýlky užívateľa distribučnej siete sa zaznamená na vyvažovací účet užívateľa distribučnej ...

(3)

Ak absolútna hodnota výšky dennej odchýlky užívateľa distribučnej siete prevyšuje výšku povolenej dennej ...

(4)

Povolená denná odchýlka pre užívateľa distribučnej siete je určená vo výške 5 % zo zmluvne dohodnutej ...

(5)

Povolená denná odchýlka pre užívateľa distribučnej siete môže byť dohodou prevádzkovateľa distribučnej ...

§ 60
Výpočet dennej odchýlky užívateľa distribučnej siete
(1)

Denná odchýlka sa vypočíta jedenkrát denne po skončení plynárenského dňa každému užívateľovi distribučnej ...

(2)

Ak odberné miesto užívateľa distribučnej siete nie je vybavené určeným meradlom, ktoré umožňuje zaznamenať ...

(3)

Prevádzkovateľ distribučnej siete stanoví na základe nameraných alebo určených hodnôt denné odchýlky ...

(4)

Vypočítanú skutočnú dennú odchýlku prevádzkovateľ distribučnej siete predloží užívateľovi distribučnej ...

(5)

Užívateľ distribučnej siete môže podať prevádzkovateľovi distribučnej siete námietky proti vypočítanej ...

(6)

Výška dennej odchýlky sa vypočíta podľa prílohy č. 11.

(7)

Platby za vyvažovanie distribučnej siete zahŕňajú platby za prekročenie povolenej dennej odchýlky a ...

(8)

Prevádzkovateľ distribučnej siete vedie o platbách za vyvažovanie distribučnej siete oddelenú evidenciu. ...

§ 61
Vyvažovací účet
(1)

Prevádzkovateľ distribučnej siete vedie vyvažovací účet každému užívateľovi distribučnej siete, ktorý ...

(2)

Na vyvažovacom účte užívateľa distribučnej siete sa zaznamenáva výška dennej odchýlky užívateľa distribučnej ...

(3)

Kumulovaná odchýlka užívateľa distribučnej siete predstavuje súčet všetkých denných odchýlok užívateľa ...

(4)

Ak absolútna hodnota kumulovanej odchýlky na vyvažovacom účte presiahne hodnotu maximálnej kumulovanej ...

a)
prevádzkovateľom distribučnej siete od užívateľa distribučnej siete za cenu podľa odseku 8 písm. a) ...
b)
užívateľom distribučnej siete od prevádzkovateľa distribučnej siete za cenu podľa odseku 8 písm. b) ...
(5)

Na konci zmluvného obdobia sa vyvažovací účet uzatvorí a množstvo plynu vo výške absolútnej hodnoty ...

a)
prevádzkovateľom distribučnej siete od užívateľa distribučnej siete za cenu podľa odseku 8 písm. a) ...
b)
užívateľom distribučnej siete od prevádzkovateľa distribučnej siete za cenu podľa odseku 8 písm. b) ...
(6)

Maximálna kumulovaná odchýlka užívateľa distribučnej siete je určená na päťnásobok povolenej dennej ...

(7)

Ak prevádzkovateľ distribučnej siete a užívateľ distribučnej siete uzatvoria zmluvu o prístupe do distribučnej ...

(8)

Výška ceny za odkúpenie plynu na účely obchodného vyvažovania je

a)
75 % referenčnej ceny plynu podľa odseku 9 pri odkupovaní plynu prevádzkovateľom distribučnej siete,
b)
125 % referenčnej ceny plynu podľa odseku 9 pri predaji plynu prevádzkovateľom distribučnej siete.
(9)

Cena za odkúpenie plynu na obchodné vyvažovanie pri vyhlásení krízovej situácie v plynárenstve46a) je ...

a)
50 % referenčnej ceny plynu podľa odseku 10 pri odkupovaní plynu prevádzkovateľom distribučnej siete, ...
b)
200 % referenčnej ceny plynu podľa odseku 10 pri predaji plynu prevádzkovateľom distribučnej siete.
(10)

Referenčná cena plynu je cena plynu na účely obchodného vyvažovania, ktorá sa vypočíta podľa prílohy ...

§ 62
Zverejňovanie informácií o prepravných kapacitách a súvisiacich službách
(1)

Voľná prepravná kapacita pre príslušný vstupný bod alebo výstupný bod je rozdiel medzi technickou prepravnou ...

a)
zmluvnej prepravnej kapacity v príslušnom časovom období pri dodržaní zmluvne dohodnutého tlaku,
b)
kapacity nevyhnutnej na plnenie povinností prevádzkovateľa prepravnej siete podľa osobitného predpisu,47) ...
c)
kapacity potrebnej na vyvažovanie prepravnej siete pre prevádzkovateľa prepravnej siete na zabezpečenie ...
(2)

Prevádzkovateľ prepravnej siete uverejňuje na svojom webovom sídle informácie podľa osobitných predpisov.47a) ...

(3)

Prevádzkovateľ prepravnej siete uverejňuje na svojom webovom sídle nástroj na výpočet taríf za prístup ...

§ 63
Zverejňovanie informácií prevádzkovateľom distribučnej siete o stave distribučnej siete

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorého počet odberných miest pripojených do distribučnej siete je ...

a)

ročný plán údržby jednotlivých častí distribučnej siete,

b)

ročný plán odstávok jednotlivých častí distribučnej siete,

c)

ročný plán revízií jednotlivých častí distribučnej siete,

d)

ročný plán rozvoja distribučnej siete.

§ 64
Zverejňovanie informácií prevádzkovateľom zásobníka o stave zásobníka
(1)

Prevádzkovateľ zásobníka uverejňuje na svojom webovom sídle informácie

a)
o dostupnej uskladňovacej kapacite virtuálneho zásobníka,
b)
o ročnom pláne odstávok zásobníkov a pláne údržby zásobníkov, ktorý môže mať vplyv na veľkosť uskladňovacích ...
c)
o pláne úpravy veľkosti uskladňovacích kapacít.
(2)

Prevádzkovateľ zásobníka uverejňuje na svojom webovom sídle údaje o dostupnej uskladňovacej kapacite ...

a)
maximálny vtlačný výkon v m3/deň alebo kWh/deň v závislosti od vtlačnej krivky,
b)
maximálny ťažobný výkon v m3/deň alebo kWh/deň v závislosti od ťažobnej krivky,
c)
pracovný objem zásobníka v m3 alebo v kWh.
(3)

Prevádzkovateľ zásobníka uverejňuje na svojom webovom sídle nevyužitú kapacitu, ktorú má účastník trhu ...

(4)

Prevádzkovateľ zásobníka uverejňuje na svojom webovom sídle

a)
podmienky obchodovania s právami na kapacitu,
b)
ponuky a dopyt na obchodovanie s právami na kapacitu.
§ 65
Predchádzanie vzniku a riešenie preťaženia prepravnej siete
(1)

Ak súčet požadovaných prepravných kapacít je vyšší ako technická kapacita pre príslušný vstupný bod ...

(2)

Prevádzkovateľ prepravnej siete predchádza preťaženiu prepravnej siete

a)
vyhodnocovaním žiadostí o prístup do prepravnej siete a následným obmedzením prístupu poskytovania prepravnej ...
b)
nomináciou prepravy plynu v rámci dohodnutej a dostupnej prepravnej kapacity,
c)
možnosťou účastníka trhu s plynom poskytnúť svoju nevyužitú voľnú prepravnú kapacitu inému účastníkovi ...
(3)

Nedostatok voľnej prepravnej kapacity v prepravnej sieti rieši prevádzkovateľ prepravnej siete uzatvorením ...

§ 66
Predchádzanie vzniku a riešenie preťaženia distribučnej siete
(1)

Ak súčet požadovaných distribučných kapacít je vyšší ako technická kapacita distribučnej siete, dochádza ...

(2)

Prevádzkovateľ distribučnej siete predchádza vzniku preťaženia distribučnej siete vyhodnocovaním žiadostí ...

(3)

Ak súčet požadovaných distribučných kapacít je vyšší ako technická kapacita distribučnej siete, prevádzkovateľ ...

(4)

Ak súčet požadovaných distribučných kapacít v žiadostiach o prístup do distribučnej siete bude stále ...

§ 67
Vyvažovanie siete
(1)

Vyvažovaním siete je

a)
fyzické vyvažovanie, ktoré predstavuje súbor činností, ktorými prevádzkovateľ siete riadi prevádzku ...
b)
obchodné vyvažovanie, ktoré predstavuje dodržiavanie rovnováhy medzi množstvom plynu vstupujúcim do ...
(2)

Za fyzické vyvažovanie siete zodpovedá prevádzkovateľ siete. Obchodné vyvažovanie siete a zúčtovanie ...

(3)

Užívateľ distribučnej siete, ktorý má uzatvorenú zmluvu s prevádzkovateľom siete, zodpovedá za odchýlku. ...

(4)

Užívateľ distribučnej siete môže svoju zodpovednosť za odchýlku vrátane všetkých s tým spojených finančných ...

(5)

Výrobca plynu môže svoju zodpovednosť za odchýlku vrátane všetkých s tým spojených finančných záväzkov ...

§ 68
Vyvažovacia zóna
(1)

Vyvažovacia zóna je oblasť daná vymedzeným územím prevádzkovateľa siete. Slovenská republika je vyvažovacou ...

(2)

Prevádzkovateľ distribučnej siete a prevádzkovateľ prepravnej siete zabezpečia prepojiteľnosť distribučnej ...

(3)

Užívateľ prepravnej siete si dohodne s prevádzkovateľom prepravnej siete podmienky obchodného vyvažovania ...

(4)

Účastník trhu s plynom, ktorý prevádzkuje distribučnú sieť a je pripojený k prepravnej sieti, si dohodne ...

§ 69
Zodpovednosť prevádzkovateľa distribučnej siete pri vyvažovaní siete
(1)

Prevádzkovateľ distribučnej siete zodpovedá za fyzické vyvažovanie siete a zúčtovanie odchýlok na vymedzenom ...

(2)

Prevádzkovateľ distribučnej siete má vyhradenú časť kapacity zásobníkov najmä na krytie denných odchýlok ...

(3)

Ak vyhradená kapacita zásobníkov nie je dostatočná na fyzické vyvažovanie distribučnej siete, prevádzkovateľ ...

(4)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispečingu, eviduje náklady a výnosy ...

§ 70
Použitie diagramu
(1)

Diagram je náhradná metóda na určenie denných odberov plynu a zúčtovanie odchýlok koncového odberateľa ...

(2)

Diagram tvoria pomerné čísla charakterizujúce priebeh odberu plynu skupiny koncových odberateľov plynu. ...

(3)

Hodnotu ročnej spotreby odberateľa plynu pre potrebu výpočtu náhradného údaja spotreby za daný časový ...

(4)

Prevádzkovateľ distribučnej siete je oprávnený využiť diagram pre stanovenie náhradnej hodnoty množstva ...

(5)

Reklamácie týkajúce sa množstva distribuovaného plynu, ktoré je určené náhradnou metódou pomocou diagramu, ...

§ 71
Činnosť a úlohy plynárenského dispečingu
(1)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, plní ...

a)
riadi vlastnú distribučnú sieť a distribúciu plynu do prepojovacích bodov nadväzujúcich distribučných ...
b)
riadi prepojené prepravné siete a distribučné siete na vymedzenom území pri krízovej situácii v plynárenstve ...
c)
technicky riadi rozdeľovanie zdrojov plynu vo vstupných bodoch do prepojených distribučných sietí,
d)
vyhlasuje a odvoláva krízovú situáciu v plynárenstve a jej úroveň podľa osobitného predpisu,50)
e)
vyhlasuje a odvoláva obmedzujúce opatrenia v plynárenstve podľa osobitného predpisu,51)
f)
určuje opatrenia zamerané na odstránenie krízovej situácie v plynárenstve,
g)
vykonáva vyvažovanie distribučnej siete na vymedzenom území.
(2)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý neplní úlohy plynárenského dispečingu, môže zabezpečiť plnenie ...

§ 72
Zmena dodávateľa plynu
(1)

Zmena dodávateľa plynu sa nespoplatňuje.

(2)

Zmenou dodávateľa plynu je

a)
zmena dodávateľa plynu za iného dodávateľa plynu,
b)
zmena počtu dodávateľov plynu.
(3)

Pred zmenou dodávateľa plynu doručí účastník trhu s plynom prevádzkovateľovi distribučnej siete žiadosť ...

a)
koncový odberateľ plynu, pokiaľ má záujem uzatvoriť zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii ...
b)
nový dodávateľ plynu, na základe splnomocnenia koncovým odberateľom plynu; v tomto prípade sa zmluva ...
(4)

Do troch dní odo dňa prijatia žiadosti o uzatvorenie zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii ...

(5)

Zmena dodávateľa plynu je možná iba v prípade ukončenia zmluvy o dodávke plynu uzatvorenej s pôvodným ...

(6)

Pôvodný dodávateľ plynu môže vzniesť námietku s odôvodnením a uvedením termínu viazanosti odberateľa ...

(7)

Ak o to odberateľ plynu alebo ním splnomocnený dodávateľ plynu požiada, pôvodný dodávateľ plynu mu preukáže ...

(8)

Pri zmene dodávateľa plynu ustanovenia o zmluve o dodávke plynu platia aj pre zmluvu o združenej dodávke ...

(9)

Podrobnosti procesu zmeny dodávateľa plynu obsahuje prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej ...

§ 73
Postup pri zmene dodávateľa plynu vo vzťahu k prevádzkovateľovi distribučnej siete
(1)

Prevádzkovateľ distribučnej siete uzatvára zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu ...

(2)

Do piatich dní predo dňom účinnosti zmeny dodávateľa plynu prevádzkovateľ distribučnej siete, ku ktorému ...

(3)

Nový dodávateľ plynu s prevádzkovateľom distribučnej siete pre odberné miesto, na ktorom sa mení dodávateľ ...

§ 74
Požiadavky na meranie pri zmene dodávateľa plynu
(1)

K dátumu účinnosti zmeny dodávateľa plynu vykoná prevádzkovateľ distribučnej siete odpočet stavu meradla, ...

(2)

Zistenie stavu meracieho zariadenia pri odberných miestach s meraním typu C vykonáva prevádzkovateľ ...

(3)

Prevádzkovateľ distribučnej siete spolu s údajmi podľa odseku 1 odovzdá predchádzajúcemu a novému dodávateľovi ...

§ 75
Dodávka plynu viacerými dodávateľmi plynu do jedného odberného miesta a do nadväzujúcich sietí
(1)

Koncový odberateľ plynu s odberným miestom vybaveným meraním typu A alebo meraním typu B môže mať jedného ...

(2)

Pri zmene počtu dodávateľov plynu do odberného miesta sa postupuje podľa § 72 až 74.

(3)

Začatie dodávky plynu viacerými dodávateľmi plynu do jedného odberného miesta nie je dôvodom na zníženie ...

(4)

V prípade viacerých zmluvných dodávateľov plynu uzatvára prevádzkovateľ distribučnej siete s účastníkom ...

(5)

Distribúcia plynu pre viacerých dodávateľov plynu do nadväzujúcej distribučnej siete sa uskutočňuje ...

§ 76
Podmienky dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie
(1)

Dodávka poslednej inštancie sa začína dňom nasledujúcim po dni, keď pôvodný dodávateľ plynu stratil ...

(2)

Prevádzkovateľ distribučnej siete je oprávnený ukončiť zmluvu podľa odseku 1 na základe riadne doručenej ...

(3)

Ak dodávateľovi plynu bolo zrušené povolenie na dodávku plynu alebo mu zanikne oprávnenie dodávať plyn ...

(4)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, do ktorej je pripojený koncový odberateľ plynu, najneskôr 15 dní ...

a)
nezabezpečenia pre odberné miesta odberateľov, s ktorými uzatvoril zmluvu o združenej dodávke plynu, ...
b)
zrušenia povolenia na dodávku plynu alebo mu zanikne oprávnenie dodávať plyn na vymedzenom územie alebo ...
c)
že došlo k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa plynu podľa osobitného predpisu,53)

oznámi dotknutým odberateľom plynu, dodávateľovi poslednej inštancie a úradu informácie podľa odseku ...

(5)

Rozsah informácií, ktoré sa poskytnú zo strany prevádzkovateľa distribučnej siete dotknutým odberateľom ...

a)
deň, od ktorého začína dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie,
b)
dôvod začatia dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie,
c)
zánik zmluvy o dodávke plynu alebo o združenej dodávke plynu, ak pôvodný dodávateľ stratil spôsobilosť ...
d)
dobu trvania dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie,
e)
poučenie o povinnosti uhradiť cenu za dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie podľa rozhodnutia ...
(6)

Dodávateľovi plynu a úradu sa okrem informácií podľa odseku 5 poskytne aj zoznam a identifikácia dotknutých ...

(7)

Ku dňu začatia dodávky poslednej inštancie určí prevádzkovateľ distribučnej siete spotrebu plynu na ...

(8)

Dodávka poslednej inštancie trvá najviac tri mesiace. Odberateľ plynu, ktorému dodáva plyn dodávateľ ...

(9)

Dodávateľ poslednej inštancie má právo ukončiť dodávku plynu v režime dodávky poslednej inštancie, aj ...

(10)

Ak odberateľ plynu počas trvania dodávky poslednej inštancie alebo po uplynutí dodávky poslednej inštancie ...

(11)

Podmienkou skončenia dodávky poslednej inštancie, pred uplynutím trojmesačnej lehoty jej trvania, je ...

(12)

Po uzatvorení zmluvy o dodávke plynu alebo zmluvy o združenej dodávke plynu požiada odberateľ plynu ...

(13)

Ku dňu začatia dodávky plynu dodávateľom plynu určí prevádzkovateľ distribučnej siete spotrebu plynu ...

§ 77
Náležitosti zmluvy
(1)

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľa plynu v domácnosti obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje dodávateľa plynu a odberateľa plynu,
b)
termín začatia dodávky plynu,
c)
identifikáciu odberného miesta vrátane čísla odberného miesta, pod ktorým odberné miesto eviduje prevádzkovateľ ...
d)
predpokladaný ročný odber plynu v kWh,
e)
cenu za dodávku plynu a jej štruktúru,
f)
zdroj, spôsob a možnosti získavania informácií o cene plynu vrátane jej štruktúry,
g)
platobné a fakturačné podmienky,
h)
dĺžku trvania zmluvy,
i)
informáciu o práve odberateľa plynu odstúpiť od zmluvy v prípade neplnenia zmluvných povinností dodávateľa ...
j)
spôsob oznámenia zmeny zmluvných podmienok,
k)
dĺžku výpovednej lehoty a podmienky, za akých možno zmluvu vypovedať,
l)
spôsob oznámenia a lehoty a všeobecné poučenie o režime dodávky poslednej inštancie a dodávateľovi poslednej ...
m)
poučenie o povinnosti dodávateľa plynu súvisiacu so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania,
n)
poučenie o spôsobe oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informácie o dôvodoch výmeny určeného ...
o)
poučenie o neoprávnenom odbere plynu,
p)
poučenie o podmienkach obmedzenia a prerušenia distribúcie plynu alebo dodávky plynu,
q)
poučenie o spôsobe doručovania písomností,
r)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií a mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie ...
s)
identifikačné údaje pracovníka, ktorý zmluvu dojednával, najmä meno, priezvisko, osobné číslo; ak sa ...
(2)

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľa plynu mimo domácnosti obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje dodávateľa plynu a odberateľa plynu,
b)
termín začatia dodávky plynu,
c)
identifikáciu odberného miesta vrátane čísla odberného miesta, pod ktorým odberné miesto eviduje prevádzkovateľ ...
d)
predpokladaný ročný odber plynu v kWh,
e)
denné maximálne množstvo dodávaného plynu, ak sa objednáva,
f)
cenu za dodávku plynu vrátane ustanovenia, že návrh zmeny ceny oznámi dodávateľ plynu odberateľovi plynu ...
g)
platobné a fakturačné podmienky,
h)
dĺžku trvania zmluvy,
i)
spôsob merania množstiev dodaného plynu a kvality plynu,
j)
informáciu o práve odberateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neplnenia zmluvných povinností dodávateľa ...
k)
dĺžku výpovednej lehoty a podmienky, za akých možno zmluvu vypovedať,
l)
spôsob oznámenia a lehoty a všeobecné poučenie o režime dodávky poslednej inštancie a dodávateľovi poslednej ...
m)
poučenie o povinnosti dodávateľa plynu súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania,
n)
poučenie o spôsobe oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informácie o dôvodoch výmeny určeného ...
o)
poučenie o neoprávnenom odbere plynu,
p)
poučenie o podmienkach obmedzenia a prerušenia distribúcie plynu alebo dodávky plynu,
q)
poučenie o spôsobe doručovania písomností,
r)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií a mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie ...
(3)

Zmluva o pripojení do prepravnej siete obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
miesto pripojenia do prepravnej siete a technickú charakteristiku pripojenia,
c)
podmienky realizácie a dátum pripojenia do prepravnej siete,
d)
typ merania a jeho umiestnenie,
e)
spôsob určenia ceny za pripojenie do prepravnej siete a spôsob jej úhrady,
f)
poučenie o povinnosti prevádzkovateľa prepravnej siete súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania. ...
(4)

Zmluva o pripojení do distribučnej siete obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
miesto pripojenia do distribučnej siete a jeho technická charakteristika,
c)
podmienky realizácie a dátum pripojenia do distribučnej siete,
d)
typ merania a jeho umiestnenie,
e)
cena za pripojenie do distribučnej siete a spôsob jej úhrady,
f)
poučenie o povinnosti prevádzkovateľa distribučnej siete súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich ...
(5)

Zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
dátum začatia prepravy,
c)
vstupné body do prepravnej siete,
d)
výstupné body z prepravnej siete,
e)
zmluvnú dennú kapacitu na príslušnom vstupnom bode,
f)
zmluvnú dennú kapacitu na príslušnom výstupnom bode,
g)
očakávanú kvalitu plynu na príslušnom vstupnom bode,
h)
spôsob fakturácie a úhrady ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu,
i)
čas trvania zmluvy,
j)
oprávnenie užívateľa prepravnej siete odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností ...
k)
spôsob oznámenia návrhu na zmenu zmluvných podmienok,
l)
podmienku záväznosti platného prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete pre zmluvné strany, ...
m)
podmienky prerušenia a spôsob oznámenia prerušenia prevádzkovateľom prepravnej siete účastníkovi trhu ...
n)
poučenie o povinnosti prevádzkovateľa prepravnej siete súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania, ...
o)
miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie reklamácií a miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie dostupných ...
(6)

Zmluva o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
dátum začatia distribúcie,
c)
vstupné body do distribučnej siete,
d)
výstupné body z distribučnej siete,
e)
zmluvnú dennú distribučnú kapacitu na súhrnom vstupnom bode,
f)
zmluvnú dennú distribučnú kapacitu na príslušnom výstupnom bode, pre výstupné body, pre ktoré sa dojednáva, ...
g)
množstvo distribuovaného plynu do príslušného výstupného bodu,
h)
spôsob fakturácie a úhrady ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu,
i)
dĺžku trvania zmluvy,
j)
oprávnenie užívateľa distribučnej siete odstúpiť od zmluvy v prípade neplnenia zmluvných povinností ...
k)
spôsob oznámenia zmeny zmluvných podmienok,
l)
podmienku záväznosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné strany, ak ...
m)
poučenie o povinnosti prevádzkovateľa distribučnej siete súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich ...
n)
miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie reklamácií a miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie dostupných ...
o)
právo dodávateľa plynu na zaradenie odberného miesta do distribučnej sadzby, ak sa nedohodne inak.
(7)

Zmluva o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu sa môže uzatvárať v elektronickej forme; ...

(8)

Zmluva o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
dátum začatia uskladňovania plynu a dátum jeho skončenia,
c)
pracovný objem, výšku vtlačného a ťažobného výkonu, prípadne ostané dohodnuté služby spojené s uskladňovaním, ...
d)
cenu za uskladňovanie plynu,
e)
fakturačné a platobné podmienky,
f)
dĺžku trvania zmluvy,
g)
oprávnenie užívateľa zásobníka odstúpiť od zmluvy v súlade s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa ...
h)
spôsob oznámenia zmeny zmluvných podmienok,
i)
zodpovednosť za vznik škody na uskladňovanom zemnom plyne,
j)
podmienku záväznosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa zásobníka pre zmluvné strany, ak sa zmluvné ...
k)
poučenie o povinnosti prevádzkovateľa zásobníka súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania, ...
l)
miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie reklamácií a miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie dostupných ...
(9)

Zmluva o prenesení zodpovednosti za odchýlku obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
dátum účinnosti prenesenia zodpovednosti za odchýlku,
c)
lehotu a spôsob oznámenia vzniknutej odchýlky,
d)
lehotu a spôsob finančného vysporiadania vzniknutej odchýlky,
e)
lehotu a spôsob podania reklamácie.
(10)

Zmluva o združenej dodávke plynu pre odberateľa plynu v domácnosti okrem náležitostí podľa odseku 1 ...

a)
záväzok dodávateľa plynu zabezpečiť distribúciu plynu do odberného miesta odberateľa plynu v domácnosti ...
b)
záväzok prevziať zodpovednosť za odchýlku odberateľa plynu v domácnosti,
c)
informácie o práve dodávateľa plynu požiadať prevádzkovateľa prepravnej siete alebo prevádzkovateľa ...
d)
obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby, cenník za dodávku plynu a cenník služieb súvisiacich ...
(11)

Zmluva o združenej dodávke plynu pre odberateľa plynu mimo domácnosť okrem náležitostí podľa odseku ...

a)
záväzok dodávateľa plynu zabezpečiť distribúciu plynu do odberného miesta odberateľa plynu mimo domácnosť ...
b)
záväzok prevziať zodpovednosť za odchýlku odberateľa plynu mimo domácnosť,
c)
informácie o práve dodávateľa plynu požiadať prevádzkovateľa prepravnej siete alebo prevádzkovateľa ...
§ 78
Postup evidencie zraniteľných odberateľov plynu v domácnosti
(1)

Zraniteľný odberateľ plynu v domácnosti53a) pri uzatváraní zmluvy o združenej dodávke plynu oznámi a ...

(2)

Splnenie podmienok uvedených v odseku 1 sa preukazuje preukazom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím ...

(3)

Zraniteľný odberateľ plynu v domácnosti na účely evidencie zraniteľných odberateľov poskytuje svojmu ...

(4)

Prevádzkovateľovi distribučnej siete oznámi dodávateľ plynu údaje o zraniteľnom odberateľovi plynu v ...

(5)

Zraniteľný odberateľ plynu v domácnosti môže svojmu dodávateľovi plynu alebo priamo prevádzkovateľovi ...

(6)

Zraniteľný odberateľ plynu v domácnosti do 31. marca preukáže prevádzkovateľovi distribučnej siete alebo ...

(7)

Prevádzkovateľ distribučnej siete písomne oznámi zraniteľnému odberateľovi plynu v domácnosti zoznam ...

(8)

Prijatie informácie o plánovanom prerušení distribúcie plynu odberateľ plynu potvrdí prevádzkovateľovi ...

(9)

V prípade poruchy na distribučnej sieti prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorá má za následok prerušenie ...

(10)

Zraniteľný odberateľ plynu v domácnosti bezodkladne priamo alebo prostredníctvom svojho dodávateľa plynu ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 79
Prechodné ustanovenia
(1)

Rezervovanie kapacít, nominácie, alokácie množstiev, evidencia a fakturácia distribuovaného množstva ...

(2)

Rezervovanie kapacít, nominácie, alokácie množstiev, evidencia a fakturácia uskladňovaného plynu vyjadreného ...

(3)

Do 31. decembra 2013 sa plynárenský deň začína o 8:00 h stredoeurópskeho času s výnimkou prepravy plynu. ...

§ 79a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)

Údaje podľa § 32 ods. 15 písm. c) sa pri prvom odpočte uskutočnenom prevádzkovateľom sústavy v roku ...

(2)

Pri poskytovaní podporných služieb a systémových služieb za rok 2013 vrátane uhrádzania platieb za prevádzkovanie ...

(3)

Rezervovanie kapacít pre súhrnný vstupný bod distribučnej siete, nominácie, alokácie množstiev, evidencia ...

§ 79b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2020
(1)

Zmluvy o dodávke elektriny uzatvorené medzi dodávateľom elektriny a odberateľom elektriny mimo domácnosti ...

(2)

Účastníci zmlúv uvedú uzatvorené zmluvy do súladu s touto vyhláškou do 31. decembra 2020.

§ 80

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 15.

§ 81
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2013 okrem § 16 ods. 10 a 11, § 16 ods. 16 písm. h) až k) ...

Jozef Holjenčík v. r.

Prílohy

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 24/2013 Z. z.

  URČENIE NÁHRADNÝCH HODNÔT NA DENNÉ ZÚČTOVANIE ODCHÝLKY PRI PRIEBEHOVÝCH MERANIACH BEZ DIAĽKOVÉHO ODPOČTU

  (1)

  Náhradné hodnoty meraní sa použijú pre potreby denného vyhodnocovania odchýlky pri priebehových meraniach, ...

  (2)

  Ak je odberné miesto odberateľa elektriny alebo odovzdávacie miesto výrobcu elektriny vybavené priebehovým ...

  a)

  priebeh meraných hodnôt v uplynulom kalendárnom roku alebo predpokladaný denný diagram,

  b)

  ak ide o nové odberné miesto, ako predpokladaný denný diagram.

  (3)

  Hodnoty predpokladaného denného diagramu sa prevádzkovateľom sústavy vypočítajú ako priemer nameraných ...

  (4)

  Denné diagramy náhradných hodnôt pre všetky odberné miesta a odovzdávacie miesta s priebehovým meraním ...

  (5)

  Po skončení mesiaca sa prevádzkovateľom sústavy vykoná odpočet meraných hodnôt z priebehového merania, ...

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 24/2013 Z. z.

  DRUHY TYPOVÝCH DIAGRAMOV ODBERU, SPÔSOB ICH PRIRAĎOVANIA A ZÁSADY ICH POUŽÍVANIA

  A.

  Priradenie typového diagramu odberu odbernému alebo odovzdávaciemu miestu

  (1)

  Priradenie typového diagramu odberu zahŕňa

  a)

  priradenie triedy typového diagramu odberu,

  b)

  určenie predpokladanej hodnoty ročného odberu elektriny alebo dodávky elektriny v odbernom alebo odovzdávacom ...

  c)

  určenie termínov odpočtu meraných hodnôt.

  (2)

  Typový diagram odberu odbernému miestu alebo odovzdávaciemu miestu sa prevádzkovateľom distribučnej ...

  (3)

  Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vypracúva a určuje

  normalizované typové diagramy odberu na základe výsledkov merania vzoriek a metodiky priraďovania uverejňuje ...

  (4)

  Ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy používa prepočítané typové diagramy odberu, denne do 9:00 h uverejňuje ...

  (5)

  Spôsob určenia typového diagramu odberu a metodika jeho priraďovania sú upravené v prevádzkovom poriadku ...

  (6)

  Prevádzkovateľ sústavy, ktorý používa určené meradlá bez priebehového záznamu hodnôt, oznámi organizátorovi ...

  (7)

  Odber elektriny alebo dodávku elektriny na odberných miestach a odovzdávacích miestach bez priebehového ...

  B.

  Zmeny v priebehu vyhodnocovaného obdobia

  (1)

  V priebehu vyhodnocovaného obdobia na jednotlivých odberných miestach a odovzdávacích miestach môže ...

  a)

  v priradení odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta k triede typového diagramu odberu,

  b)

  vo veľkosti predpokladanej hodnoty ročného odberu elektriny alebo dodávky elektriny,

  c)

  dodávateľa elektriny pre oprávneného odberateľa,

  d)

  v priradení k jednotlivým subjektom zúčtovania a k jednotlivým registrovaným účastníkom trhu s elektrinou ...

  (2)

  Zmeny podľa odseku 1 sa evidujú prevádzkovateľom distribučnej sústavy a oznamujú sa organizátorovi krátkodobého ...

  (3)

  Zmeny priradenia odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta s typom merania C k inému druhu typového ...

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 24/2013 Z. z.

  VYHODNOTENIE, ZÚČTOVANIE A VYSPORIADANIE ODCHÝLKY A REGULAČNEJ ELEKTRINY

  A.

  Určenie hodnôt dodávky alebo odberu elektriny z nameraných a vypočítaných hodnôt dodávok a odberov elektriny ...

  (1)

  Prevádzkovateľ sústavy odovzdá denne do 9:00 organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou za každú ...

  a)

  namerané hodnoty odberu elektriny a dodávky elektriny v prípade odberných a odovzdávacích miest s meraním ...

  b)

  náhradné hodnoty odberu elektriny a dodávky elektriny v prípade odberných miest a odovzdávacích miest ...

  (2)

  Pre každé odberné miesto a odovzdávacie miesto s meraním typu C odovzdá prevádzkovateľ sústavy organizátorovi ...

  (3)

  Spôsob stanovenia predpokladanej hodnoty ročného odberu elektriny alebo dodávky elektriny na odbernom ...

  (4)

  Na základe údajov o predpokladaných hodnotách ročných odberov elektriny alebo dodávok elektriny a priradených ...

  B.

  Vysporiadanie zúčtovacieho obdobia

  (1)

  Na základe dekádneho vyhodnotenia odchýlok organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vysporiada zálohové ...

  (2)

  Subjekt zúčtovania môže reklamovať dekádne vyhodnotenie odchýlok do piatich dní po skončení mesiaca, ...

  (3)

  Na základe mesačného vyhodnotenia odchýlok organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vysporiada platby ...

  (4)

  Subjekt zúčtovania môže reklamovať mesačné vyhodnotenie odchýlok do 20 dní odo dňa poskytnutia mesačného ...

  (5)

  Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou postupuje pri reklamácii mesačného vyhodnotenia odchýlok ...

  (6)

  Reklamácia konečného vyhodnotenia odchýlok nie je možná. Prípadné spory budú riešené medzi dotknutými ...

  (7)

  Na základe konečného vyhodnotenia odchýlok organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, subjekt zúčtovania ...

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 24/2013 Z. z.

  VYHODNOTENIE A ZÚČTOVANIE ROZDIELOV MEDZI NOMINAČNÝMI A NAMERANÝMI HODNOTAMI ODBERU ELEKTRINY A DODÁVKY ELEKTRINY PRI ODBERNÝCH MIESTACH A ODOVZDÁVACÍCH MIESTACH NEVYBAVENÝCH PRIEBEHOVÝM MERANÍM

  (1)

  Vyhodnotenie a zúčtovanie rozdielov medzi nominačnými a nameranými hodnotami odberu a dodávky elektriny ...

  (2)

  Zúčtovania rozdielov sa zúčastňujú

  a)

  subjekty zúčtovania, ktoré majú vo svojej bilančnej skupine odberné miesta alebo odovzdávacie miesta ...

  b)

  subjekty zúčtovania, ktoré prevzali zodpovednosť za odchýlku prevádzkovateľov distribučných sústav pri ...

  c)

  prevádzkovatelia distribučných sústav, ktorí používajú v svojich sústavách merania typu C,

  d)

  organizátor krátkodobého trhu s elektrinou,

  e)

  subjekty zúčtovania, ktoré prevzali zodpovednosť za odchýlku odberných miest a odovzdávacích miest miestnej ...

  (3)

  Zúčtovanie rozdielov podľa odseku 1 zabezpečuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou oddelene ...

  a)

  mesačné zúčtovanie rozdielov, ktoré sa vykonáva v termíne mesačného zúčtovania odchýlok,

  b)

  konečné zúčtovanie rozdielov, ktoré sa vykonáva v termíne konečného zúčtovania odchýlok.

  (4)

  Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vyhodnotí rozdiely medzi nominačnými hodnotami a nameranými ...

  (5)

  Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vyhodnotí údaje podľa odseku 4 oddelene pre jednotlivé subjekty ...

  (6)

  Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vykoná zúčtovanie rozdielov na základe údajov podľa odseku ...

  (7)

  Ak je výsledkom vyhodnotenia rozdielov podľa odseku 6 záporná hodnota, subjekt zúčtovania pri vyrovnaní ...

  (8)

  Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou v prevádzkovom poriadku určí spôsob zúčtovania rozdielov ...

  (9)

  Na zúčtovanie rozdielov za vyrovnávaciu cenu organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vystavuje subjektom ...

  (10)

  Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vykoná finančné vyrovnanie podľa odseku 7 pre všetky bilančné ...

  (11)

  Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou oznámi subjektu zúčtovania mesačné súhrnné množstvá elektriny ...

  (12)

  Subjekt zúčtovania môže reklamovať mesačné zúčtovanie rozdielov do 20 dní odo dňa poskytnutia mesačného ...

  (13)

  Organizátor krátkodobého trhu uverejňuje po ukončení mesiaca na svojom webovom sídle mesačné súhrnné ...

  (14)

  Ak subjekt zúčtovania neuhradí organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou vyrovnávaciu platbu, organizátor ...

  (15)

  Podrobnosti procesu zúčtovania rozdielov sa uvedú v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého ...

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 24/2013 Z. z.

  OBCHODNÉ PODMIENKY PRE RÁMCOVÚ DISTRIBUČNÚ ZMLUVU

  A.

  Predmet rámcovej distribučnej zmluvy

  (1)

  Obchodné podmienky pre rámcovú distribučnú zmluvu (ďalej len „obchodné podmienky“) obsahujú obchodné ...

  (2)

  Prevádzkovateľ distribučnej sústavy sa na základe uzatvorenej zmluvy s dodávateľom zaväzuje zabezpečiť ...

  (3)

  Ak odberateľ elektriny zásobovaný dodávateľom elektriny na vymedzenom území prevádzkovateľa distribučnej ...

  (4)

  Ak v čase uzatvárania zmluvy dodávateľ nemá uzatvorenú žiadnu združenú zmluvu s odberateľom a počas ...

  (5)

  Zmluva sa uzatvára najmenej 15 pracovných dní pred požadovaným prístupom a distribúciou elektriny pre ...

  (6)

  Ak návrh na uzavretie zmluvy podáva dodávateľ elektriny, proti ktorému eviduje prevádzkovateľ distribučnej ...

  B.

  Identifikácia odberných miest zásobovaných dodávateľom elektriny

  (1)

  Odberné miesta sú jednoznačne identifikovateľné v rámci procesov definovaných vo vzorovom prevádzkovom ...

  (2)

  V rámci procesov definovaných v prevádzkovom poriadku dostane dodávateľ elektriny od prevádzkovateľa ...

  (3)

  Registrácia odberného miesta dodávateľa elektriny je vedená prevádzkovateľom distribučnej sústavy a ...

  (4)

  Zmeny identifikačných údajov, zánik odberného miesta a vznik nového odberného miesta dodávateľa elektriny, ...

  (5)

  Distribúcia elektriny a dodávka elektriny do spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu tvoriacich ...

  C.

  Práva a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy

  (1)

  Prevádzkovateľ distribučnej sústavy zabezpečuje prístup a distribúciu elektriny pre každé odberné miesto ...

  (2)

  Objednávka a zmena dohodnutej rezervovanej kapacity prebieha podľa platného cenníka prevádzkovateľa ...

  (3)

  V prípade prekročenia dohodnutej rezervovanej kapacity v odbernom mieste odberateľa má prevádzkovateľ ...

  (4)

  Prevádzkovateľ distribučnej sústavy sa zaväzuje zabezpečiť na požiadanie dodávateľa elektriny aj ostatné ...

  (5)

  Prevádzkovateľ distribučnej sústavy zabezpečuje pre dodávateľa elektriny odpočty odberných miest podľa ...

  (6)

  Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený zmeniť odpočtový cyklus odpočtu z ročného na mesačný ...

  (7)

  V prípade zisteného neoprávneného odberu na odbernom mieste odberateľa elektriny je prevádzkovateľ distribučnej ...

  D.

  Práva a povinnosti dodávateľa elektriny

  (1)

  Dodávateľ elektriny pri každej zmene technických alebo netechnických údajov odberného miesta odberateľa ...

  (2)

  Ak odberateľ elektriny v bilančnej skupine dodávateľa elektriny odoberá elektrinu v rozpore so združenou ...

  (3)

  Poruchy a výpadky elektriny má odberateľ elektriny právo nahlasovať priamo prevádzkovateľovi distribučnej ...

  E.

  Ceny a spôsob úhrady platieb

  (1)

  Prevádzkovateľ distribučnej sústavy účtuje jednotlivé regulované služby v súlade s rozhodnutiami úradu ...

  (2)

  V bankovom styku budú používané variabilné symboly uvedené na príslušnej faktúre. Konštantné symboly ...

  (3)

  Ak dodávateľ elektriny poukáže platbu s nesprávnym variabilným alebo konštantným symbolom, alebo ju ...

  (4)

  Ak je dodávateľ elektriny v omeškaní s akoukoľvek platbou podľa týchto obchodných podmienok, prevádzkovateľ ...

  (5)

  Faktúra sa zasiela dodávateľovi elektriny elektronicky a následne poštou. Za rozhodujúci deň pre doručenie ...

  (6)

  Ak pripadne deň splatnosti faktúry na deň pracovného voľna alebo sviatok, je dňom splatnosti najbližší ...

  (7)

  Za omeškanie splatnej platby môžu zmluvné strany fakturovať úrok z omeškania.

  (8)

  Počet dní omeškania v prípade oneskorenej úhrady preddavku sa počíta od dátumu splatnosti záväzku do ...

  (9)

  Mesačná agregovaná vyúčtovacia faktúra (ďalej len „mesačná faktúra“) obsahuje vyúčtovanie za distribúciu ...

  a)

  s mesačným odpočtovým cyklom na základe riadneho odpočtu určených meradiel,

  b)

  s ročným odpočtovým cyklom, ktorá obsahuje platby za opakované dodanie tovaru pre odberné miesto, ktoré ...

  c)

  s ročným odpočtovým cyklom, ktoré mali v príslušnom mesiaci riadny odpočet určeného meradla, pričom ...

  (10)

  Mesačná faktúra obsahuje rozdelenie podľa jednotlivých taríf, pričom v každej tarife sú uvedené všetky ...

  (11)

  Mesačnú faktúru prevádzkovateľ distribučnej sústavy doručí dodávateľovi za odberné miesto odberateľov ...

  (12)

  V prípade opravy fakturačných údajov za predchádzajúce obdobie vyhotoví prevádzkovateľ distribučnej ...

  (13)

  Úhrady za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny vrátane regulovaných služieb v súlade ...

  (14)

  Cyklus preddavkových platieb sa určuje podľa písmena F týchto obchodných podmienok. Výška preddavkov ...

  (15)

  Prevádzkovateľ distribučnej sústavy má právo upraviť výšku preddavkových platieb, ak dôjde k zmene tarify ...

  F.

  Platobné podmienky

  (1)

  Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený vykonávať hodnotenie kreditného rizika dodávateľov ...

  (2)

  Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vykoná hodnotenie kreditného rizika transparentne a nediskriminačne ...

  (3)

  Hodnotenie dodávateľa elektriny a jeho zaradenie do skupiny uskutočňuje prevádzkovateľ distribučnej ...

  a)

  v prípade nového dodávateľa elektriny pri uzatvorení zmluvy na základe údajov zo žiadosti o uzatvorenie ...

  b)

  v prípade existujúceho dodávateľa elektriny pri významnej zmene vstupných podmienok pre hodnotenie (najmä ...

  c)

  v prípade akýchkoľvek zmien v právnych predpisoch relevantných pre určenie kreditného rizika.

  (4)

  V prípade nového dodávateľa elektriny, prevádzkovateľ distribučnej sústavy oznámi dodávateľovi do piatich ...

  (5)

  Ak dodávateľ elektriny nesúhlasí s hodnotením kreditného rizika prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ...

  (6)

  Ak dodávateľ elektriny nesúhlasí s rozhodnutím prevádzkovateľa distribučnej sústavy týkajúcim sa námietky ...

  (7)

  Jednotlivé skupiny A až D sú rozdelené takto:

  a)

  skupina A, ak dodávateľ elektriny poskytne prevádzkovateľovi distribučnej sústavy adekvátnu zábezpeku ...

  b)

  skupina B, ak dodávatelia elektriny s dobrou platobnou schopnosťou, bez platieb meškajúcich v priemere ...

  c)

  skupina C, ak dodávatelia elektriny so zhoršenou platobnou schopnosťou (s meškajúcimi platbami podľa ...

  d)

  skupina D, ak dodávatelia elektriny so záporným vlastným imaním alebo so záväzkami po lehote splatnosti ...

  G.

  Obmedzenie, prerušenie alebo ukončenie distribúcie do odberného miesta

  (1)

  Prevádzkovateľ distribučnej sústavy má právo obmedziť, prerušiť alebo ukončiť distribúciu elektriny ...

  (2)

  Prevádzkovateľ distribučnej sústavy oznamuje začiatok plánovaného prerušenia distribúcie elektriny a ...

  (3)

  Dodávateľ elektriny má právo požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy o prerušenie alebo ukončenie ...

  (4)

  K ukončeniu distribúcie elektriny dochádza aj ukončením zmluvy o pripojení týkajúcej sa daného odberného ...

  (5)

  Ak je odberateľ elektriny pripojený k zariadeniu prevádzkovateľa distribučnej sústavy prostredníctvom ...

  (6)

  Ukončenie distribúcie elektriny do jedného alebo viacerých odberných miest zásobovaných dodávateľom ...

  H.

  Predchádzanie škodám

  (1)

  Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa informovať o skutočnostiach, o ktorých sú si vedomé, že by mohli ...

  (2)

  Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie povinnosti vyplývajúcich ...

  (3)

  Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť je považovaná prekážka, ktorá nastala po uzavretí zmluvy nezávisle ...

  I.

  Reklamácie

  Reklamačný poriadok je súčasťou prevádzkového poriadku.

  J.

  Ukončenie a zánik zmluvy

  (1)

  Ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú, zaniká uplynutím lehoty na ktorú bola uzatvorená.

  (2)

  Zmluva môže byť ukončená dohodou zmluvných strán.

  (3)

  V prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany dodávateľa, najmä ak je dodávateľ elektriny opakovane ...

  (4)

  V prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy môže dodávateľ ...

  (5)

  Pri ukončení alebo zániku zmluvy informuje prevádzkovateľ sústavy všetkých dotknutých účastníkov trhu ...

  K.

  Prechodné a záverečné ustanovenia

  (1)

  Zmluvné strany nie sú oprávnené postúpiť svoje práva a povinnosti zo zmluvy tretej osobe bez prechádzajúceho ...

  (2)

  Zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch ...

  (3)

  Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú chrániť a utajovať pred tretími osobami dôverné informácie. Žiadna ...

  (4)

  Uzavretím rámcovej distribučnej zmluvy sa rušia všetky doterajšie zmluvné vzťahy súvisiace s distribúciou ...

  (5)

  Právne vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v týchto obchodných podmienkach, sa riadia právnymi ...

  (6)

  Zmluvné strany sa zaväzujú prijať všetky potrebné opatrenia pre konkrétne riešenie akýchkoľvek nezhôd ...

  (7)

  Tieto obchodné podmienky zabezpečujú jednotný a nediskriminačný prístup prevádzkovateľa distribučnej ...

  (8)

  Ak sú alebo sa stanú niektoré ustanovenia zmluvy alebo týchto obchodných podmienok neúčinné alebo nerealizovateľné, ...

  (9)

  Prevádzkovateľ distribučnej sústavy a dodávatelia elektriny uvedú zmluvy uzatvorené podľa doterajších ...

  a)

  názov a adresu odberného miesta,

  b)

  EIC kód,

  c)

  napäťovú úroveň,

  d)

  typ merania,

  e)

  priradený typový diagram odberu,

  f)

  periodicita odpočtu,

  g)

  maximálnu rezervovanú kapacitu,

  h)

  konštantu merania, ak je iná ako 1.

  (10)

  Dodávateľ elektriny môže dvakrát za 12 mesiacov požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy o výpis ...

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 24/2013 Z. z.

  VÝPOČET POPLATKU ZA PREKROČENIE DENNEJ PREPRAVNEJ KAPACITY

  Poplatok za prekročenie dennej prepravnej kapacity sa vypočíta podľa vzorca

  PCE = CE × 5 × k(m) × P0,

  kde

  PCE – výška poplatku za prekročenie dohodnutej dennej prepravnej kapacity v eurách za deň, keď došlo ...

  CE – výška najvyššieho prekročenia dohodnutej dennej prepravnej kapacity v mesiaci, v ktorom k tomuto ...

  k(m) – faktor kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k prekročeniu dennej prepravnej kapacity, pričom ...

  P0 – východisková ročná sadzba na danom vstupnom bode alebo výstupnom bode za zmluvne dohodnutú dennú ...

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 24/2013 Z. z.

  VÝPOČET VÝŠKY DENNEJ ODCHÝLKY PODĽA VYVAŽOVACEJ ROVNICE

  Denná odchýlka sa vypočíta podľa vyvažovacej rovnice

  D + S = O + Z + VS + BO,

  kde

  D - množstvo plynu vstupujúce do siete v m3 alebo kWh,

  S - množstvo plynu predstavujúce rozdiel medzi ťažbou a vtláčaním do zásobníkov v m3 alebo kWh, ...

  O - odber plynu z výstupných miest distribučnej siete v m3 alebo kWh,

  Z - straty plynu v distribučnej sieti v m3 alebo kWh,

  VS - vlastná spotreba plynu v distribučnej sieti v m3 alebo kWh,

  BO - rozdiel medzi množstvom plynu v distribučnej sieti na začiatku plynárenského dňa a na konci plynárenského ...

  Príloha č. 12 k vyhláške č. 24/2013 Z. z.

  VÝPOČET REFERENČNEJ CENY PLYNU NA ÚČEL OBCHODNÉHO VYVAŽOVANIA DISTRIBUČNEJ SIETE

  Referenčná cena plynu sa vypočíta podľa vzorca

  R = P + Kp,

  kde

  R – referenčná cena plynu v eurách za MWh,

  P – cena plynu produktu NCG uverejnená na webovom sídle http://www.eex.com/en v časti Natural Gas / ...

  Kp – koeficient prepravy plynu, ktorý je určený vo výške 1,20 eura/MWh.

  Príloha č. 13 k vyhláške č. 24/2013 Z. z.

  TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

  (1)

  Technická špecifikácia je harmonizovaný dokument vytvorený za účelom harmonizovanej komunikácie medzi ...

  (2)

  Technická špecifikácia popisuje priebeh a následnosť procesov pri výmene údajov a dátové toky. Povinnosti ...

  (3)

  Technická špecifikácia upravuje

  a)

  komunikáciu dodávateľov elektriny a prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav,

  b)

  popis jednotlivých procesov prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav a procesných krokov, ...

  c)

  dátové formáty a špecifikáciu jednotlivých typov správ a ich obsahu v súlade so štandardami pre komunikáciu, ...

  d)

  pravidlá elektronickej komunikácie,

  e)

  popis bezpečnosti komunikácie.

  (4)

  V technickej špecifikácii sú definované a popísané jednotné a zhodné pravidlá komunikácie a výmeny dát ...

  a)

  hlavné procesy

  1.

  proces zmeny dodávateľa a bilančnej skupiny,

  2.

  proces prepisu v rámci bilančnej skupiny,

  3.

  proces zmeny odberateľa so zmenou bilančnej skupiny,

  4.

  proces nového prihlásenia,

  5.

  proces ukončenia distribúcie.

  b)

  zmeny zmluvných kmeňových údajov zo strany dodávateľa alebo prevádzkovateľa regionálnej distribučnej ...

  1.

  proces zmeny technických parametrov odberného miesta,

  2.

  proces zmeny obchodných parametrov.

  c)

  služby prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy zahŕňajú všetky služby, ktoré prevádzkovateľ ...

  1.

  prerušenie distribúcie elektriny,

  2.

  obnovu distribúcie elektriny,

  3.

  nahláseného stavu (kontrolný odpočet) - faktúra mimo cyklu,

  4.

  nahláseného stavu (kontrolný odpočet) - rozdelená faktúra,

  5.

  odhad (dopočet stavu) (kontrolný odpočet) - faktúra mimo cyklu,

  6.

  odhad (dopočet stavu) (kontrolný odpočet) - rozdelená faktúra,

  7.

  fyzický odpočet (kontrolný odpočet) - faktúra mimo cyklu,

  8.

  fyzický odpočet (kontrolný odpočet) - rozdelená faktúra,

  9.

  požiadavka na zaplombovanie/odplombovanie,

  10.

  kontrola merania,

  11.

  výmena merania,

  12.

  historické dáta.

  d)

  procesy iniciované prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy

  1.

  prerušenie alebo ukončenie distribúcie zo strany prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, ...

  2.

  proces zmeny kmeňových dát, adresných údajov pripojeného objektu alebo merania.

  e)

  fakturačné procesy

  1.

  proces reklamácie,

  2.

  proces fakturácie.

  (5)

  Základné pravidlá pre proces, diagram procesu a technická špecifikácia, ktoré sa týkajú vzájomnej komunikácie ...

  (6)

  Súčasťou technickej špecifikácie sú najmä

  1.

  implementačné príručky jednotlivých typov správ,

  2.

  príslušné číselníky.

  (7)

  Technická špecifikácia sa vykonáva podľa týchto princípov komunikácie:

  a)

  každá prijatá správa obsahuje údaje len pre jedno odberné miesto identifikované EIC kódom,

  b)

  za každú doručenú správu odosiela prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy do jednej hodiny automatickú ...

  c)

  obsah, štruktúra a požadované formáty vkladaných údajov sú jednotné a záväzné pre prevádzkovateľov regionálnych ...

  d)

  prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy odpovedá na komunikáciu v rovnakej forme a formáte súboru, ...

  e)

  ak sa vyskytne chyba v elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy ...

  f)

  prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy a dodávateľ elektriny môžu zamietnuť komunikáciu, ktorá ...

  g)

  ak sa v procese vyžaduje doručenie dokumentov v písomnej forme, prevádzkovateľ regionálnej distribučnej ...

  Príloha č. 14 k vyhláške č. 24/2013 Z. z.

  ZÚČTOVANIE ROZDIELOV V ODBERE PLYNU NA ODBERNÝCH MIESTACH

  Cena plynu na vysporiadanie rozdielov na odberných miestach sa vypočíta podľa vzorca

  R = P × M,

  kde

  R – cena určená v eurách za MWh,

  P – aritmetický priemer denných referenčných cien pre účely obchodného vyvažovania distribučnej siete ...

  M – množstvo plynu určené v MWh.

  Príloha č. 15 k vyhláške č. 24/2013 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou ...

Poznámky

 • 1)  § 31 ods. 3 písm. o) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 2)  § 64 ods. 7 písm. k) zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 3)  § 31 ods. 3 písm. q) zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 3a)  § 2 písm. h) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 4)  § 37 ods. 8 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 5)  § 49 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 6)  § 28 ods. 2 písm. m) a § 31 ods. 2 písm. i) zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 7)  § 11 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
 • 8)  § 28 ods. 2 písm. l) a § 31 ods. 2 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 9)  § 19 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 10)  § 4 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 11)  § 3 písm. a) druhý bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 12)  § 28 ods. 2 písm. m) zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 13)  § 31 ods. 2 písm. i) zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 14)  § 40 ods. 8 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 14a)  § 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových ...
 • 15)  § 34 ods. 2 písm. f) prvý bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 15a)  § 2 písm. a) bod 15. zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 16)  § 2 písm. a) druhý bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 17)  Čl. 3 ods. 2 bod 99 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie ...
 • 18)  § 41 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 18a)  § 41 ods. 6 a 7 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 18b)  Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby ...
 • 18c)  § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z.
 • 18d)  § 27 ods. 2 písm. i) a j) zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 18e)  Napríklad § 41 zákona č. 251/2012 Z. z., § 4 zákona č. 309/2009 Z. z.
 • 18f)  § 2 ods. 3 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z.
 • 18g)  § 4 ods. 2 písm. f) zákona č. 309/2009 Z. z.
 • 18h)  § 4 ods. 2 písm. g) zákona č. 309/2009 Z. z.
 • 18i)  § 19 ods. 2 písm. i) zákona č. 309/2009 Z. z.
 • 18j)  § 26 ods. 17 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 19)  § 15 ods. 7 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 20)  § 20 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 20a)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2196 z 24. novembra 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o stavoch ...
 • 21)  § 7 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 21a)  Článok 4 nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2013 zo 14. júna 2013 o predkladaní a uverejňovaní údajov na ...
 • 22)  § 26 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 23)  § 26 ods. 9 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 25)  § 15 ods. 16 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 25a)  § 12 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia ...
 • 25b)  § 2 ods. 3 písm. n) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
 • 26)  Napríklad Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ...
 • 27)  § 37 a 38 zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 28)  § 10 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 28a)  § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z.
 • 28b)  § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z.
 • 28c)  § 3 písm. b) bod 17 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 29)  § 16 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...
 • 30)  § 31 ods. 3 písm. o) zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 31)  § 95 ods. 1 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 32)  § 47 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 33)  § 49 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 33a)  Čl. 3 ods. 4 nariadenia Komisie (EÚ) č. 984/2013 zo 14. októbra 2013, ktorým sa stanovuje sieťový predpis ...
 • 34)  § 47 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 35)  § 64 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 36)  § 47 ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 37)  § 67 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 38)  § 47 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 39)  § 49 ods. 8 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 40)  § 47 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 41)  § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 42)  § 40 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 43)  § 64 ods. 12 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 44)  § 47 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 45)  § 47 ods. 8 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 46)  § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 46a)  § 21 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 47)  Napríklad § 24 ods. 1 písm. a) a § 24 ods. 3 písm. d) zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 47a)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu ...
 • 48)  § 29 ods. 1 písm. h) zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 49)  § 66 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 50)  Čl. 10 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010 z 20. októbra 2010 o opatreniach ...
 • 51)  § 21 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 52)  § 82 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 53)  § 18 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 53a)  § 3 písm. c) bod 17 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 54)  § 64 ods. 7 písm. k) zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 55)  § 1 ods. 1 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 269/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...
 • 56)  § 3 písm. a) druhý bod zákona č. 251/2012 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore