Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Poľana 24/2008 účinný od 01.02.2008

Platnosť od: 24.01.2008
Účinnosť od: 01.02.2008
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Poľana 24/2008 účinný od 01.02.2008
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 24/2008 s účinnosťou od 01.02.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Poľana

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. ...

§ 1
(1)

Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Poľana (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel ...

(2)

Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Banská Bystrica v katastrálnych územiach Hrochoť, ...

(3)

Chránené vtáčie územie má výmeru 32 188,38 ha; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené ...

§ 2
(1)

Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany v celom chránenom vtáčom ...

a)

odstraňovanie alebo poškodzovanie stromov s hniezdnymi dutinami ďatľa bielochrbtého, ďatľa čierneho, ...

b)

vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda bociana čierneho, orla krikľavého, ...

c)

zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu1) na iný druh poľnohospodárskeho ...

d)

zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy1) na iný druh poľnohospodárskeho pozemku okrem ...

e)

výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 15. marca do 31. ...

f)

mechanizované kosenie existujúcich trvalých trávnych porastov od 1. mája do 31. júla na súvislej ...

g)

kosenie alebo mulčovanie na hniezdnych lokalitách chriašteľa poľného od 1. mája do 31. júla, ...

h)

pozemná aplikácia priemyselných hnojív alebo pesticídov na existujúcich trvalých trávnych porastoch, ...

i)

aplikovanie rodenticídov mimo hospodárskych budov.

(2)

Za zakázanú činnosť, ktorá môže mať negatívny vplyv na predmet ochrany, sa v časti chráneného ...

(3)

Za zakázanú činnosť, ktorá môže mať negatívny vplyv na predmet ochrany, sa v časti chráneného ...

a)

vykonávanie úmyselnej ťažby v dielcoch4) s lesnými porastmi staršími ako 50 rokov od 1. marca ...

b)

umiestnenie stavby okrem budovania lesnej cesty alebo zvážnice.

(4)

Činnosti ustanovené v odseku 1 písm. a) a b), odseku 2 a odseku 3 písm. a) sú zakázané, ak sú ...

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.

Jaroslav Izák v. r.

Poznámky

  • 1)  Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 ...
  • 2)  § 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene ...
  • 3)  § 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
  • 4)  § 39 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
  • 5)  § 41 a 43 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
  • 6)  § 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore