Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70997
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 24/2003 účinný od 01.01.2015


Platnosť od: 31.01.2003
Účinnosť od: 01.01.2015
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8 JUD DS EU PP3 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 24/2003 účinný od 01.01.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 24/2003 s účinnosťou od 01.01.2015 na základe 492/2006

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 7 ods. 8, ...

§ 1
Zoznam biotopov európskeho významu, biotopov národného významu a prioritných biotopov (k § 6 ods. 3 ...

Zoznam biotopov európskeho významu, biotopov národného významu a prioritných biotopov je uvedený v prílohe ...

§ 2
Zoznam inváznych druhov živočíchov a inváznych druhov rastlín a spôsoby ich odstraňovania (k § 7a ods. ...
(1)

Zoznam inváznych druhov živočíchov a spôsoby ich odstraňovania sú uvedené v prílohe č. 2.

(2)

Zoznam inváznych druhov rastlín a spôsoby ich odstraňovania sú uvedené v prílohe č. 2a.

§ 3
Zoznam nepôvodných druhov živočíchov, ktoré možno vypúšťať do voľnej prírody a zoznam nepôvodných druhov ...
(1)

Zoznam nepôvodných druhov živočíchov, ktoré možno vypúšťať do voľnej prírody, je uvedený v prílohe č. ...

(2)

Zoznam nepôvodných druhov rastlín, ktoré možno sadiť alebo pestovať za hranicami zastavaného územia ...

§ 4
Zoznam druhov európskeho významu, druhov národného významu, druhov vtákov a prioritných druhov, na ktorých ...

Zoznam druhov európskeho významu, druhov národného významu, druhov vtákov a prioritných druhov, na ktorých ...

§ 5
Zoznam chránených rastlín a chránených živočíchov (k § 33 ods. 1 a 5 zákona)
(1)

Zoznam chránených rastlín je uvedený v prílohe č. 5.

(2)

Zoznam chránených živočíchov je uvedený v prílohe č. 6.

§ 6
Zoznam druhov vtákov, na ktoré sa nevzťahujú vybrané zákazy druhovej ochrany (k § 35 ods. 5 zákona)

Zoznam druhov vtákov, ktoré sa môžu držať, prepravovať, predávať, vymieňať alebo ponúkať na predaj alebo ...

§ 7
Podrobnosti o druhovej ochrane chránených rastlín (k § 34 ods. 4 zákona)
(1)

Základom ochrany pôvodných druhov chránených rastlín je komplexná ochrana ich biotopu a bezprostredného ...

(2)

Ochrana chránených rastlín zahŕňa

a)
živé jedince a ich vývinové štádiá v prírodných populáciách a v zariadeniach uvedených v § 45 ods. 1 ...
b)
odumreté jedince, ich nadzemné a podzemné časti, najmä herbárové položky, preparáty rias a húb, sušené ...
c)
ochranu ich prirodzených a účelovo vytvorených biotopov,
d)
ochranu pred nepovoleným nakladaním s nimi,2)
e)
opatrenia starostlivosti o populácie chránených rastlín a ich biotopy, najmä vytváranie vhodných podmienok ...
§ 8
Podrobnosti o druhovej ochrane chránených živočíchov, o evidencii chorých, poranených, poškodených, ...
(1)

Základom ochrany pôvodných druhov chránených živočíchov je ochrana ich jedincov v prirodzených biotopoch, ...

(2)

Ochrana chránených živočíchov zahŕňa

a)
živé jedince a ich vývinové štádiá v prírodných populáciách a v zariadeniach uvedených v § 44 a § 45 ...
b)
uhynuté a preparované jedince,
c)
ochranu ich prirodzených a účelovo vytvorených biotopov,
d)
ochranu pred nepovoleným nakladaním s nimi,2)
e)
opatrenia starostlivosti o populácie chránených živočíchov a ich biotopy, najmä vytváranie vhodných ...
(3)

Evidencia podľa § 35 ods. 6 zákona obsahuje

a)
vedecké meno chráneného druhu živočícha,
b)
počet jedincov,
c)
pohlavie a vek jedinca a údaje o jeho nezameniteľnom označení, ak sú známe,
d)
stav jedinca a jeho zranenia pri nájdení,
e)
dátum, čas a miesto nálezu s jeho bližším určením, najmä s uvedením katastrálneho územia,
f)
opis situácie, ako k nálezu došlo,
g)
údaje o nakladaní s jedincom od jeho nájdenia po odovzdanie, najmä údaje o kŕmení, o podávaní liekov, ...
h)
opis činnosti, pri ktorej došlo k poraneniu, poškodeniu, úhynu alebo náhodnému odchytu alebo usmrteniu ...
i)
predpokladaná príčina poranenia, poškodenia, úhynu alebo náhodného odchytu alebo usmrtenia jedinca,
j)
meno, priezvisko a trvalý pobyt nahlasujúcej osoby a telefonický kontakt na ňu,
k)
dátum a miesto odovzdania jedinca jeho vlastníkovi vrátane identifikačných údajov o ňom,
l)
údaje o určení ďalšieho nakladania s jedincom.
(4)

Preukazovanie úhynu spôsobom uvedeným v § 35 ods. 7 zákona sa vzťahuje na plazy, vtáky a cicavce okrem ...

§ 9
Zoznam zakázaných metód a prostriedkov odchytu a usmrcovania chránených živočíchov (k § 36 ods. 2 zákona) ...
(1)

Zakázanými metódami a prostriedkami odchytu a usmrcovania chránených živočíchov sú pre

a)
vtáky a cicavce
1.
oká, háčiky, háky a čeľusťové pasce,
2.
odchyt vtákov na lep a do pascí,
3.
používanie slepých alebo inak zmrzačených živočíchov, ktoré slúžia ako návnada,
4.
magnetofóny a iné nosiče zvuku,
5.
elektrické alebo elektronické prístroje schopné zabíjať alebo omráčiť,
6.
umelé svetelné zdroje, zrkadlá a iné oslňujúce prostriedky, prístroje na osvetľovanie cieľov,
7.
zameriavacie prístroje na nočné strieľanie s elektronickým zväčšením obrazu alebo na prevrátenie obrazu ...
8.
výbušniny a chemikálie,
9.
kuše, predovky, vzduchové a plynové zbrane a samostrely,
10.
odchyt vtákov do sietí a iných zariadení s cieľom ich následného usmrtenia,
11.
odchyt cicavcov do sietí a pascí, ktoré sú založené na princípe neselektívneho odchytu alebo ktoré za ...
12.
jedy a návnady s jedom alebo s umŕtvujúcim prostriedkom,
13.
plynovanie alebo vykurovanie,
14.
samonabíjacie zbrane strieľajúce jednotlivo alebo dávkou so zásobníkom, ktorý môže obsahovať viac ako ...
15.
odchyt a usmrcovanie chránených živočíchov z lietadiel, motorových vozidiel, motorových trojkoliek, ...
16.
používanie oloveného streliva pri love vodného vtáctva v mokradiach [§ 2 ods. 2 písm. g) zákona],
b)
ryby
1.
elektrické alebo elektronické prístroje schopné zabíjať alebo omráčiť,
2.
výbušniny a chemikálie,
3.
jedy a návnady s jedom alebo s umŕtvujúcim prostriedkom.
(2)

Zakázané metódy a prostriedky odchytu a usmrcovania chránených živočíchov podľa odseku 1 písm. b) bodu ...

§ 10
Zoznam vybraných druhov živočíchov, vybraných ustanovení druhovej ochrany a podrobnosti o nich (k § ...
(1)

Zoznam vybraných druhov živočíchov, vybraných ustanovení druhovej ochrany a podrobnosti o nich sú uvedené ...

(2)

Pri odchyte a usmrcovaní vybraných druhov živočíchov uvedených v prílohe č. 9 je zakázané používať metódy ...

Podrobnosti o vedení evidencie chránených rastlín a chránených živočíchov a obsah a vzory evidenčného zoznamu chránených rastlín, druhovej karty chráneného živočícha a jeho vývinových štádií a kniha držby a chovu chráneného živočícha v ľudskej opatere (k § 41 ods. 15 zákona)
§ 11
Evidenčný zoznam chránených rastlín
(1)

Evidenčný zoznam chránených rastlín (ďalej len „evidenčný zoznam“) sa vedie osobitne pre každý rod chránených ...

(2)

Súčasťou evidenčného zoznamu sú doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia chránených rastlín, najmä kúpna ...

(3)

Doklady podľa odseku 2 musia obsahovať

a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, od ktorej sa chránená rastlina nadobudla, alebo názov ...
b)
hmotnosť alebo množstvo nadobudnutých chránených rastlín,
c)
údaje preukazujúce pôvod chránených rastlín podľa prílohy č. 11,
d)
dátum ich nadobudnutia, napríklad dátum, keď bola chránená rastlina odobratá z voľnej prírody alebo ...
(4)

Každá strana evidenčného zoznamu sa očísluje a označí odtlačkom pečiatky okresného úradu.

(5)

Chránené rastliny sa zapisujú do evidenčného zoznamu v deň ich nadobudnutia.

(6)

Chránené rastliny sa vyraďujú z evidenčného zoznamu v deň ich predaja, darovania, výmeny, zapožičania, ...

§ 12
Druhová karta chráneného živočícha a jeho vývinových štádií
(1)

Do druhovej karty chráneného živočícha a jeho vývinových štádií (ďalej len „druhová karta“) sa zapisujú ...

(2)

Chránený živočích sa vyraďuje z evidencie v druhovej karte v deň jeho predaja, darovania, výmeny, zapožičania, ...

§ 13
Kniha držby a chovu chráneného živočícha v ľudskej opatere
(1)

Pre každý druh chráneného živočícha uvedeného v § 41 ods. 9 zákona sa vedie kniha držby a chovu chráneného ...

(2)

Evidencia chránených živočíchov, s ktorými sa obchoduje, sa vedie v knihe chovu označenej slovom „obchod“ ...

(3)

Do knihy chovu sa zapisuje

a)
evidenčné číslo držiteľa,
b)
novonadobudnutý chránený živočích v deň jeho nadobudnutia,
c)
každá zmena v stave chránených živočíchov a ich vývinových štádií v deň zmeny s uvedením jej dátumu ...
d)
vyradenie chránených živočíchov v deň jeho uskutočnenia s uvedením dátumu a hmotnosti alebo množstva ...
e)
dátum a hmotnosť alebo množstvo chránených živočíchov v deň ich úhynu, príčina úhynu,
f)
údaj o pôvode chráneného živočícha,
g)
iný údaj o držbe alebo chove v ľudskej opatere, ak existuje.
(4)

Údajom o pôvode chráneného živočícha sa rozumie údaj uvedený v prílohe č. 11.

(5)

Súčasťou knihy chovu sú doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia chránených živočíchov, najmä kúpna ...

(6)

Doklady podľa odseku 5 musia obsahovať

a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, od ktorej sa chránený živočích nadobudol, alebo názov ...
b)
hmotnosť alebo množstvo nadobudnutých chránených živočíchov,
c)
údaje preukazujúce pôvod chráneného živočícha podľa odseku 4,
d)
dátum ich nadobudnutia, napríklad dátum, keď bol chránený živočích odobratý z voľnej prírody alebo narodený ...
(7)

Evidencia za predchádzajúci kalendárny rok sa uzaviera k 1. januáru a do evidencie nového roka sa prenesú ...

§ 14
Obsah a vzor preukazu o pôvode chráneného živočícha a postup pri jeho zabezpečení a vypĺňaní (k § 42 ...
(1)

Preukaz o pôvode chráneného živočícha (ďalej len „preukaz“) sa bez zbytočného odkladu vystavuje len ...

(2)

Preukaz sa vystavuje osobitne pre každého chráneného živočícha len raz; jeho overenie a potvrdenie na ...

(3)

Do preukazu sa zapisujú údaje podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 13.

(4)

Ak chránený živočích uhynie a

a)
držiteľ si ho chce ponechať vypreparovaného ako dermoplastický preparát v celku, vyznačí sa dátum úhynu ...
b)
držiteľ si ho nechce ponechať ako dermoplastický preparát v celku, originál preukazu sa odovzdá okresnému ...
§ 14a
Podrobnosti o obsahových náležitostiach evidencie chránených živočíchov a chránených rastlín, ktoré ...

Súčasťou evidencie chránených živočíchov a chránených rastlín, ktoré sú v držbe právnických osôb a fyzických ...

§ 15
Podrobnosti o nezameniteľnom označovaní chránených živočíchov (k § 43 ods. 5 zákona)
(1)

Za nezameniteľné označenie živých chránených živočíchov druhov plazov, vtákov a cicavcov sa považuje

a)
profil DNA, ktorý preukazuje identitu jedinca, rodičovstvo a dosiahnutú generáciu vtákov a cicavcov ...
b)
nedeliteľný, nesnímateľný krúžok bez akéhokoľvek prerušenia alebo spojenia umiestnený na nohe, ktorý ...
c)
injekčný transpondér (ďalej len „mikročip“) na elektronickú identifikáciu živých chránených živočíchov ...
d)
iné vhodné nezameniteľné označenie určené okresným úradom na základe stanoviska organizácie ochrany ...
(2)

Vtáky vyliahnuté z chovu v ľudskej opatere sa označujú podľa odseku 1 písm. b). Ak okresný úrad na základe ...

(3)

Odsek 2 sa nevzťahuje na živé chránené živočíchy, ktorým bol aplikovaný deliteľný plombovateľný krúžok ...

(4)

Vtáky, ktoré nie sú vyliahnuté z chovu v ľudskej opatere, a iné živé stavovce sa označujú podľa odseku ...

(5)

Nezameniteľné označenie sa nevykonáva

a)
na mláďatách cicavcov v období dojčenia, ak tento úkon môže ohroziť ich život alebo ich zdravotný stav, ...
b)
na vajciach vtákov a na ich mláďatách, ak ostávajú v hniezde alebo v starostlivosti rodičov, ak tento ...
c)
na vajciach plazov a na ich mláďatách, a to do troch mesiacov veku, ak ostávajú u pôvodného držiteľa, ...
d)
na živočíchoch, ktoré sú umiestnené v chovnej stanici alebo rehabilitačnej stanici na účel ich ošetrenia ...
e)
ak ide o druhy vtákov uvedené v prílohe č. 8 a osobitnom predpise,3a) alebo
f)
ak podľa vyjadrenia okresného úradu na základe stanoviska organizácie ochrany prírody fyzické vlastnosti ...
(6)

Ak sa nezameniteľné označenie nevykonáva z dôvodu uvedeného v odseku 5 písm. f), okresný úrad zaznamená ...

(7)

Ak označovanie živých chránených živočíchov vyžaduje upevnenie štítka, pásky, krúžku alebo iného zariadenia, ...

(8)

Spôsob nezameniteľného označenia a pri mikročipoch aj značka sa uvádzajú v každom rozhodnutí vydanom ...

(9)

Všetky kódy mikročipov a príslušné technické informácie, ktoré sú potrebné na prečítanie údajov mikročipov, ...

§ 16
Podrobnosti o žiadosti na vydanie súhlasu na sprístupnenie a prevádzkovanie jaskyne a o sprístupňovaní ...
(1)

Žiadosť o vydanie súhlasu na sprístupnenie a prevádzkovanie jaskyne (ďalej len „sprístupnenie“) obsahuje ...

a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa, ...
b)
odôvodnenie požadovaného využívania jaskyne.
(2)

K žiadosti podľa odseku 1 žiadateľ pripojí

a)
zámer sprístupnenia jaskyne vypracovaný podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 14,
b)
rozhodnutie štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“) vydané podľa ...
c)
vyjadrenia orgánu štátnej vodnej správy k zámeru podľa písmena a) z hľadiska ochrany vodných pomerov,7) ...
d)
stanovisko obvodného banského úradu podľa osobitného predpisu,8)
e)
stanovisko Slovenskej speleologickej spoločnosti,
f)
stanoviská správcu jaskyne a vlastníka (správcu, nájomcu) dotknutých pozemkov.
(3)

Žiadateľ môže v žiadosti uviesť aj iné údaje a pripojiť iné doklady preukazujúce splnenie podmienok ...

(4)

Jaskyňu možno sprístupniť, ak

a)
zámerom sprístupnenia je náučná prezentácia jej prírodných hodnôt alebo pobyt na liečebné účely, najmä ...
b)
sprístupnením nedôjde ku skutočnostiam uvedeným v § 24 ods. 15 písm. a) až c) zákona,
c)
výzdoba jaskyne nevytvára formy unikátne z celoslovenského hľadiska,
d)
rozmery a morfológia podzemných priestorov umožňujú viesť navrhovanú prehliadkovú trasu alebo upraviť ...
e)
v priestoroch, ktoré sú súčasťou navrhovanej prehliadkovej trasy, alebo v priestoroch určených na liečebné ...
f)
navrhovaná prehliadková trasa v jaskyni je dostatočne preskúmaná a zdokumentovaná,
g)
v sprístupnenej jaskyni bude zaistený bezpečný pohyb a pobyt návštevníkov.
(5)

Pri posudzovaní žiadosti podľa odsekov 1 až 3 okresný úrad v sídle kraja prihliada najmä na

a)
stanoviská správcu jaskyne a vlastníka (správcu, nájomcu) dotknutých pozemkov,
b)
odborné stanovisko organizácie ochrany prírody,
c)
rozhodnutia, stanoviská a iné doklady podľa odseku 2 písm. a) až e),
d)
vhodnosť a predpoklady jaskyne na jej kultúrno-výchovné alebo liečebné využívanie,
e)
vhodnosť navrhovaného spôsobu sprístupnenia jaskyne vzhľadom na prírodné hodnoty v podzemí a na povrchu, ...
f)
aktuálnosť údajov prieskumu a výskumu jaskyne uvedených v zámere,
g)
rozsah plánovaných úprav, spôsob inštalácie osvetlenia a iných technických zariadení v jaskyni a uzáveru ...
h)
návrh vedenia prehliadkovej trasy a spôsob jej vyznačenia v jaskyni,
i)
vhodnosť technických zariadení a vybavenia, ktoré sa plánujú využívať pri vykonávaní liečebných pobytov. ...
(6)

Pred začatím sprístupňovacích prác vykoná organizácia ochrany prírody podrobnú dokumentáciu prírodných ...

(7)

Po skončení sprístupňovacích prác vydá okresný úrad v sídle kraja návštevný poriadok jaskyne, v ktorom ...

§ 17
Podrobnosti o ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín, o podmienkach na vydávanie súhlasu na výrub drevín ...
(1)

Ochrana drevín je činnosť zameraná na udržanie ich ekologických a estetických funkcií v prírode a krajine ...

(2)

Poškodzovanie drevín je každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže bezprostredne alebo následne ...

(3)

Ošetrovanie drevín je činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie ich zdravotného stavu alebo na odstránenie ...

(4)

Udržiavaním drevín sa zabezpečujú podmienky na ich optimálny rozvoj. Optimálny rozvoj drevín sa zabezpečuje ...

a)
zabezpečením priaznivých podmienok pri výsadbe drevín vhodnou prípravou stanovišťa na výsadbu,
b)
kyprením, prihnojovaním, odburiňovaním a zalievaním pôdy,
c)
starostlivosťou o koreňovú misu s cieľom zabezpečiť priepustnosť pôdneho povrchu,
d)
vytváraním vhodného vývojového priestoru pre dreviny,
e)
odborne realizovaným a cieleným rezom dreviny,8a)
f)
odstraňovaním odumretých častí drevín, ktoré ohrozujú stabilitu stromu a okolie,
g)
vykonávaním nevyhnutných mechanických a biologických opatrení proti škodcom,
h)
včasným ošetrením prípadného poranenia dreviny,
i)
odborným inštalovaním stabilizačných nedeštruktívnych väzieb a viazaní koruny drevín, prednostne z nekovových ...
(5)

Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. ...

(6)

Ošetrovanie a udržiavanie drevín sa vykonáva s ohľadom na druhovú ochranu chránených živočíchov, najmä ...

(7)

Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo pod bezprostrednou hrozbou vzniku značnej ...

(8)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny obsahuje

a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa, ...
b)
katastrálne územie, parcelné číslo pozemku, príslušnosť k zastavanému územiu obce a druh pozemku, na ...
c)
súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, ...
d)
špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný ...
e)
odôvodnenie žiadosti.
(9)

Doklady podľa odseku 8 písm. b) a c) sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny ...

(10)

Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny orgán ochrany prírody prihliada na

a)
druh a zdravotný stav dreviny,
b)
funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,
c)
to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja,
d)
podmienky ochrany ustanovené vykonávacími predpismi vydanými na základe zákona.
(11)

Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie

a)
zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia,
b)
nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo
c)
narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny.
(12)

Na obsah oznámenia o vyrúbaní dreviny10) sa vzťahuje obdobne odsek 8 písm. a), b), d) a e); pod odôvodnením ...

(13)

Stromy určené na výrub sa vyznačia jednotlivo nezmazateľným farebným znakom kruhového tvaru s priemerom ...

(14)

Krovité porasty určené na výrub sa vyznačia plošne a nezameniteľne vhodným spôsobom.

§ 17a
Podrobnosti o kompenzačných opatreniach (k § 28 ods. 11 zákona)
(1)

Kompenzačné opatrenia musia byť v porovnateľnom rozsahu zamerané na nepriaznivo ovplyvnené biotopy európskeho ...

(2)

Kompenzačnými opatreniami sú najmä

a)
zlepšenie stavu ochrany biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu a vtákov a ich biotopov ...
b)
zlepšenie stavu ochrany biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu a vtákov a ich biotopov ...
c)
navrhnutie novej lokality alebo rozšírenia existujúcej lokality podľa § 27 zákona,
d)
zlepšenie stavu ochrany iných biotopov a druhov ako tých, ktoré boli nepriaznivo ovplyvnené plánom alebo ...
(3)

Kompenzačné opatrenia podľa odseku 2 písm. d) sa použijú, ak je preukázané, že nemožno uskutočniť kompenzačné ...

(4)

Súčasťou kompenzačných opatrení podľa odseku 2 môže byť opätovné zavádzanie druhov, ozdravenie alebo ...

(5)

Vzor návrhu kompenzačných opatrení je uvedený v prílohe č. 15.

§ 18
Podrobnosti o vedení štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a krajiny (k § 51 ods. 8 zákona) ...
(1)

Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny (ďalej len „štátny zoznam“) je úradnou evidenciou ...

a)
prírastkový katalóg chránených území a chránených stromov, ktorý obsahuje chronologicky zapísané chránené ...
b)
databázu chránených území a chránených stromov,
c)
zbierku listín o chránených územiach a chránených stromoch.
(2)

Obsah štátneho zoznamu je uvedený v prílohe č. 16.

(3)

Štátny zoznam sa vedie pre celú republiku a podľa správneho usporiadania Slovenskej republiky,11) a to ...

(4)

Rezervačná kniha nie je súčasťou štátneho zoznamu.

(5)

Podkladom na zapísanie chráneného územia a chráneného stromu do štátneho zoznamu sú doklady tvoriace ...

(6)

Výpis zo štátneho zoznamu obsahuje

a)
poradové číslo chráneného územia alebo chráneného stromu, ktoré je evidenčným číslom štátneho zoznamu, ...
b)
číslo a názov právneho predpisu o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany chráneného územia alebo chráneného ...
c)
kópiu mapových podkladov k vyhláseniu alebo zmene ochrany chráneného územia alebo chráneného stromu.
§ 19
Podrobnosti o označení osobitne chránených častí prírody a krajiny (k § 52 ods. 5 zákona)
(1)

Na označenie chránených území, chránených stromov a ich ochranných pásiem sa používajú tabule so štátnym ...

(2)

Tabuľa so štátnym znakom na označenie chránených území a ich ochranných pásiem má rozmery 40 cm × 30 ...

(3)

Ochranné pásmo chráneného stromu sa označí tabuľou so štátnym znakom, ak označenie samého stromu nestačí ...

(4)

Tabuľa s rozmermi 40 cm × 30 cm sa spravidla pripevňuje na drevený stĺpik zabezpečený proti poveternostným ...

(5)

Na označenie zón chránených území sa použije tabuľa so štátnym znakom podľa odsekov 1 a 2, pod ktorú ...

(6)

Okrem tabule podľa odsekov 1, 2 a 5 sa prírodné rezervácie, národné prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, ...

(7)

Pruhové označenie na hraničných stromoch a na stĺpikoch po obvode chráneného územia a jeho ochranného ...

(8)

Zabezpečenie identifikácie lomových bodov chráneného územia a jeho ochranného pásma a zón okrem chránenej ...

(9)

Poloha lomových bodov chránených území a ich ochranných pásiem alebo zón, ak ju v teréne nemožno jednoznačne ...

(10)

Chránené územia a ich časti a zariadenia ochrany prírody a krajiny v nich a chránené stromy možno so ...

a)
tabuľami s rozmermi 40 cm × 30 cm s doplňujúcimi informáciami o chránenej časti prírody napísanými zeleným ...
b)
grafickými tabuľami s rozmermi 10 x 10 cm alebo tabuľami s textom, ktoré vyjadrujú niektoré zakázané ...
c)
panelmi rôznej veľkosti podávajúcimi špecializované informácie o náučných lokalitách alebo o náučných ...
(11)

Ak si to vyžaduje ochrana prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, chráneného areálu alebo chráneného ...

Podrobnosti o dokumentácii ochrany prírody a krajiny (k § 54 ods. 26 zákona)
§ 20
Koncepcia ochrany prírody a krajiny
(1)

Koncepcia ochrany prírody a krajiny hodnotí stav ochrany prírody a krajiny, určuje strategické ciele ...

(2)

Koncepcia ochrany prírody a krajiny je podkladom na vypracúvanie dokumentov podľa § 21 až 24.

§ 21
Dokumenty starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny a o územia medzinárodného významu ...
(1)

Program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, ...

(2)

Program starostlivosti o chránený strom vrátane ochranného pásma určuje najmä ciele starostlivosti a ...

(3)

Program starostlivosti podľa odsekov 1 a 2 sa vypracúva spravidla súbežne s projektom ochrany chráneného ...

(4)

Program starostlivosti o druhy rastlín a živočíchov určuje spôsob starostlivosti o druhy európskeho ...

(5)

Program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, ...

(6)

Program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín a živočíchov určených podľa národného ...

(7)

Obsah programu

a)
starostlivosti podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 18,
b)
starostlivosti podľa odseku 4 je uvedený v prílohe č. 19,
c)
záchrany podľa odseku 5 je uvedený v prílohe č. 21,
d)
záchrany podľa odseku 6 je uvedený v prílohe č. 22.
§ 22
Dokumenty územného systému ekologickej stability
(1)

Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky (ďalej len „generel“) ...

(2)

Generel je podkladom na vypracúvanie dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability ...

(3)

Dokument regionálneho územného systému ekologickej stability sa zameriava na ochranu rozmanitosti podmienok ...

(4)

Dokument regionálneho územného systému ekologickej stability sa vypracúva spravidla pre územie okresu ...

(5)

Dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability okresov v územnom obvode kraja tvoria ...

(6)

Dokument miestneho územného systému ekologickej stability je základným dokumentom na ochranu rozmanitosti ...

(7)

Dokument miestneho územného systému ekologickej stability sa vypracúva spravidla pre katastrálne územie. ...

(8)

Obsah

a)
dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability je uvedený v prílohe č. 23,
b)
dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability je uvedený v prílohe č. 24.
§ 23
Dokumenty osobitne chránených častí prírody a krajiny
(1)

Projekt ochrany sa vypracúva ako podklad na vyhlásenie chránených území, chránených stromov a ich ochranných ...

(2)

Projekt ochrany, ktorý je predmetom posúdenia návrhu podľa § 50 ods. 1 zákona, vyhotovuje odborne spôsobilá ...

(3)

Návrh chráneného vtáčieho územia a návrh územia európskeho významu obsahujú najmä údaje o navrhovanom ...

(4)

Výsledky inventarizačných výskumov a monitoringu osobitne chránených častí prírody a krajiny (ďalej ...

(5)

Výsledkom inventarizačného výskumu je členenie územia na ekologicko-funkčné priestory ako základné jednotky ...

(6)

Rezervačné knihy chránených území a chránených stromov (ďalej len „rezervačné knihy“) predstavujú kompletnú ...

(7)

Národný červený zoznam sa vypracúva podľa stupňa ohrozenia jednotlivých druhov rastlín a živočíchov ...

(8)

Národná databáza chránených druhov, druhov európskeho významu a druhov národného významu, na ktorých ...

a)
národná databáza chránených rastlín a chránených živočíchov a druhov európskeho významu a druhov národného ...
b)
národná databáza chránených nerastov a chránených skamenelín slúži na evidenciu identifikovaných chránených ...
c)
národná databáza biotopov európskeho významu a biotopov národného významu poskytuje informácie o ich ...
d)
národná databáza jaskýň a prírodných vodopádov slúži na evidenciu a dokumentáciu jaskýň a prírodných ...
(9)

Obsah

a)
projektov ochrany je uvedený v prílohe č. 25,
b)
návrhu chráneného vtáčieho územia a návrhu územia európskeho významu je uvedený v prílohe osobitného ...
c)
národného červeného zoznamu je uvedený v prílohe č. 27.
§ 24
Dokumenty starostlivosti o dreviny
(1)

Dokument starostlivosti o dreviny poskytuje prehľad o rozmiestnení, kvalite a ekologickom, krajinotvornom, ...

(2)

Obsah dokumentu starostlivosti o dreviny je uvedený v prílohe č. 28.

§ 25
Obstarávanie, vypracúvanie a aktualizácia dokumentácie ochrany prírody a krajiny
(1)

Pri obstarávaní a vypracúvaní dokumentácie ochrany prírody a krajiny dbá príslušný orgán ochrany prírody ...

(2)

Dokumentácia ochrany prírody a krajiny sa vyhotovuje spravidla na obdobie 10 rokov okrem programov záchrany, ...

§ 26
Uloženie dokumentácie ochrany prírody a krajiny

Dokumentácia ochrany prírody a krajiny je uložená a možno do nej nahliadnuť

a)

na orgáne príslušnom na jej schválenie; dokumentácia, ktorú schvaľuje vláda, je uložená na ministerstve, ...

b)

v územne príslušnej organizácii ochrany prírody.

Podrobnosti o zapisovaní odborne spôsobilých osôb do zoznamu a o vedení tohto zoznamu (k § 55 ods. 9 zákona)
§ 27
Žiadosť o zapísanie do zoznamu
(1)

Žiadosť o zapísanie do zoznamu (ďalej len „žiadosť“) predkladajú fyzické osoby a právnické osoby (ďalej ...

(2)

Ak je žiadateľom fyzická osoba, v žiadosti uvedie

a)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a číslo telefónu (faxu, e-mailu),
b)
druh dokumentácie ochrany prírody a krajiny, o ktorého vypracúvanie má záujem.
(3)

K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ pripojí

a)
výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace,
b)
overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
c)
doklad o dĺžke odbornej praxe žiadateľa alebo čestné vyhlásenie žiadateľa o dĺžke jeho odbornej praxe, ...
d)
iné doklady o odbornej profilácii žiadateľa, ak ich získal, najmä overený doklad o absolvovaní postgraduálneho ...
e)
prehľad odbornej, publikačnej a vedeckej činnosti vo vzťahu k odboru, v ktorom vykonáva svoju činnosť, ...
f)
súhlas s uverejnením údajov podľa odseku 2 písm. a) a b) vo vestníku ministerstva po zapísaní žiadateľa ...
(4)

Ak je žiadateľom právnická osoba, v žiadosti uvedie

a)
názov a sídlo, identifikačné číslo organizácie (IČO) a číslo telefónu (faxu, e-mailu),
b)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a číslo telefónu (faxu, e-mailu) štatutárneho zástupcu alebo konateľa, ...
c)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a číslo telefónu (faxu, e-mailu) zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifikačné ...
d)
druh dokumentácie ochrany prírody a krajiny, o ktorého vypracúvanie má záujem,
e)
stručnú charakteristiku predmetu činnosti, personálneho, technického a iného vybavenia.
(5)

K žiadosti podľa odseku 4 žiadateľ pripojí

a)
overenú listinu o vzniku, napríklad zriaďovaciu listinu, štatút,
b)
výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace, vystavený na osobu štatutárneho zástupcu ...
c)
iné doklady a informácie o odbornej profilácii žiadateľa,
d)
prehľad odbornej, publikačnej a vedeckej činnosti vo vzťahu k odboru, v ktorom vykonáva činnosť.
(6)

Ak ide o žiadosť podľa § 55 ods. 8 zákona, fyzická osoba k žiadosti pripojí doklad podľa odseku. 3 písm. ...

(7)

Ak ide o žiadosť podľa § 55 ods. 8 zákona, právnická osoba k žiadosti pripojí doklad podľa odseku 5 ...

§ 28
Vedenie zoznamu
(1)

Zoznam sa každoročne uverejňuje vo vestníku ministerstva.

(2)

Zoznam sa vedie osobitne pre

a)
fyzické osoby,
b)
právnické osoby.
(3)

Do zoznamu podľa odseku 2 písm. a) sa zapisujú údaje podľa § 27 ods. 2.

(4)

Do zoznamu podľa odseku 2 písm. b) sa zapisujú údaje podľa § 27 ods. 4 písm. a) a d).

(5)

Zoznam sa aktualizuje najmenej raz ročne.

(6)

Do zoznamu možno nahliadnuť na ministerstve, okresnom úrade v sídle kraja, okresnom úrade a v organizácii ...

§ 29
Vzor správy o výsledku prieskumu a výskumu (k § 56 ods. 9 zákona)

Vzor správy o výsledku prieskumu alebo výskumu je uvedený v prílohe č. 29. Tento vzor sa použije aj ...

§ 30
Podrobnosti o zápise do zoznamu členov stráže prírody (k § 72 ods. 9 zákona)
(1)

Okresný úrad v sídle kraja na zabezpečenie ochrany prírody a krajiny vo svojom územnom obvode vedie ...

(2)

Návrh na zápis do zoznamu členov stráže prírody musí obsahovať

a)
meno a priezvisko navrhovaného,
b)
dátum a miesto jeho narodenia,
c)
rodné číslo,
d)
trvalý pobyt,
e)
číslo občianskeho preukazu,
f)
navrhovaný obvod pôsobnosti.
(3)

K návrhu na zápis do zoznamu členov stráže prírody sa musí pripojiť

a)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
b)
lekárske potvrdenie o zdravotnom stave,
c)
fotografia s rozmermi 3 cm × 3,5 cm.
Podrobnosti o rovnošate a označení zamestnancov orgánov ochrany prírody a zamestnancov organizácií ochrany prírody a hodnota rovnošaty a jej súčastí (k § 80 ods. 2 zákona)
§ 31
(1)

Zamestnanci orgánov ochrany prírody a zamestnanci organizácií ochrany prírody (ďalej len „zamestnanci ...

a)
zamestnanci orgánov ochrany prírody, ustanoví organizačný poriadok v súlade s opisom štátnozamestnaneckého ...
b)
zamestnanci organizácie ochrany prírody, ustanoví organizačný predpis.
(2)

Rovnošata zamestnancov ochrany prírody je zelenej farby a jej súčasťami sú tričko s krátkymi rukávmi, ...

(3)

Zamestnanci ochrany prírody majú nárok na obmenu súčastí rovnošaty, a to formou pridelenia ročnej bodovej ...

a)
zamestnancov ochrany prírody s prevahou práce v teréne, maximálne do výšky 1/3 celkovej bodovej hodnoty ...
b)
ostatných zamestnancov ochrany prírody, maximálne do výšky 1/4 celkovej bodovej hodnoty rovnošaty.
(4)

Zamestnancom ochrany prírody vzniká nárok na obmenu súčastí rovnošaty v rozsahu ich ročnej bodovej kvóty ...

(5)

Orgán ochrany prírody alebo organizácia ochrany prírody umožní obmenu súčastí rovnošaty len do výšky ...

(6)

Orgán ochrany prírody a organizácia ochrany prírody zabezpečujú výrobu súčastí rovnošaty vrátane označenia ...

(7)

Rovnošatu pridelí zamestnancom ochrany prírody

a)
orgán ochrany prírody najneskôr do šiestich mesiacov po zaradení zamestnanca do prípravnej služby zamestnancov, ...
b)
organizácia ochrany prírody najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nástupu do zamestnania, ak je zamestnanec ...
(8)

Peňažná náhrada za pridelené a nevyčerpané body na obmenu súčastí rovnošaty sa neposkytuje.

(9)

Vo výnimočných prípadoch, keď došlo k zničeniu alebo poškodeniu rovnošaty alebo jej súčastí v dôsledku ...

(10)

Orgán ochrany prírody a organizácia ochrany prírody vedú evidenciu o vydaní súčastí rovnošaty na evidenčných ...

(11)

Ak prestanú platiť podmienky na udelenie rovnošaty, najmä ak zamestnanec ochrany prírody skončí pracovný ...

(12)

Zamestnanci ochrany prírody sú povinní udržiavať rovnošatu v dobrom stave a zabezpečiť jej čistenie, ...

(13)

Rovnošatu nemožno dopĺňať časťami iného oblečenia okrem osobných ochranných pracovných prostriedkov, ...

§ 32
(1)

Označenie zamestnancov ochrany prírody sa skladá zo

a)
služobného odznaku,
b)
nášiviek na rovnošate.
(2)

Služobný odznak podľa odseku 1 písm. a) je vyrobený z kovu, má rozmery 3,5 cm × 5,5 cm, je oválneho ...

(3)

Vzor služobného odznaku je uvedený v prílohe č. 31.

(4)

Nášivka na rovnošate podľa odseku 1 písm. b) obsahuje znak orgánu ochrany prírody, organizácie ochrany ...

(5)

Služobný odznak nosia zamestnanci ochrany prírody vždy pri plnení pracovnej činnosti. Služobný odznak ...

(6)

Služobný odznak vydáva zamestnancom ochrany prírody ministerstvo, ktoré môže poveriť výrobou, evidenciou ...

Spoločenská hodnota chránených rastlín, chránených živočíchov, drevín, biotopov európskeho významu a biotopov národného významu (k § 95 ods. 4 zákona)
§ 34
Spoločenská hodnota chránených rastlín
(1)

Spoločenská hodnota pôvodných druhov chránených rastlín je uvedená v prílohe č. 5.

(2)

Spoločenská hodnota cievnatých chránených rastlín podľa prílohy č. 5 sa viaže na jedného jedinca a pri ...

(3)

Spoločenská hodnota húb podľa prílohy č. 5 sa viaže na jednu plodnicu; ak ide o plodnice neprítomné ...

(4)

Spoločenská hodnota machorastov podľa prílohy č. 5 sa viaže na 1 cm2 plochy porastenej machorastom. ...

(5)

Spoločenská hodnota lišajníkov podľa prílohy č. 5 sa viaže na jedného jedinca a pri vybraných druhoch ...

(6)

Spoločenská hodnota chránených rastlín a ich poškodených alebo zničených jedincov vrátane vývinových ...

(7)

Spoločenská hodnota krížencov, z ktorých aspoň jeden rodičovský jedinec je uvedený ako chránený druh ...

(8)

Spoločenská hodnota chránených rastlín, ktoré nie sú pôvodnými druhmi chránených rastlín, sa určuje ...

§ 35
Spoločenská hodnota chránených živočíchov
(1)

Spoločenská hodnota vybraných pôvodných druhov chránených živočíchov je uvedená v prílohe č. 6 a spoločenská ...

(2)

Spoločenská hodnota chránených živočíchov a ich poškodených alebo zničených jedincov vrátane vývinových ...

(3)

Spoločenská hodnota krížencov, z ktorých aspoň jeden rodičovský jedinec je uvedený ako chránený druh ...

(4)

Spoločenská hodnota chránených živočíchov, ktoré nie sú pôvodnými druhmi chránených živočíchov, sa určuje ...

§ 36
Spoločenská hodnota drevín
(1)

Spoločenská hodnota drevín je uvedená podľa druhu drevín a ich veľkosti v prílohe č. 33. Spoločenská ...

(2)

Veľkosť stromov sa zisťuje meraním obvodu kmeňa vo výške 130 cm nad zemou alebo meraním ich výšky, ak ...

(3)

Pri stromoch, ktoré sa rozkonárujú vo výške menšej ako 130 cm, sa meria obvod kmeňa tesne pod jeho rozkonárením. ...

(4)

Ak nemožno vykonať priame meranie vo výške 130 cm nad zemou, obvod kmeňa stromov sa určuje použitím ...

(5)

Veľkosť krov a krovitých porastov sa zisťuje meraním plošného priemetu vymedzeného jednotlivou alebo ...

(6)

Veľkosť lian sa zisťuje meraním obvodu kmienka vo výške 100 cm nad zemou a meraním jeho výšky (dĺžky). ...

(7)

Plošný priemet koruny krov a krovitých porastov vyrúbaných alebo inak zničených sa určuje ako plocha ...

(8)

Pri výpočte spoločenskej hodnoty stromov len na základe dostupnosti drevnej hmoty sa za obvod vo výške ...

(9)

Spoločenská hodnota drevín zničených pri požiaroch, iných živelných pohromách alebo iným spôsobom tak, ...

§ 37
Prirážkový index
(1)

Spoločenská hodnota drevín určená podľa § 36 sa upravuje prirážkovým indexom podľa prílohy č. 35.

(2)

Spoločenská hodnota drevín sa vypočíta tak, že sa spoločenská hodnota uvedená v prílohe č. 33 vynásobí ...

(3)

Spoločenská hodnota drevín určená podľa § 36 ods. 4, 8 a 9 sa neupravuje prirážkovým indexom podľa prílohy ...

§ 38
Spoločenská hodnota biotopov európskeho významu a biotopov národného významu
(1)

Spoločenská hodnota biotopov európskeho významu a biotopov národného významu (ďalej len „chránené biotopy“) ...

(2)

Spoločenská hodnota chránených biotopov podľa prílohy č. 1 sa viaže na 1 m2 plochy.

(3)

Spoločenská hodnota sa v prípade zničenia chráneného biotopu zvýši až o 100 %, ak

a)
sa nachádza na chránenom území,
b)
je biotopom chránených druhov rastlín alebo živočíchov.
(4)

Spoločenská hodnota chráneného biotopu sa zníži až o 50 % v prípade, ak je znížený stupeň zachovania ...

(5)

Za poškodenie chráneného biotopu sa považuje narušenie špecifickej štruktúry biotopu, obmedzenie jeho ...

(6)

Za zničenie chráneného biotopu sa považuje úplný zánik špecifickej štruktúry biotopu, jeho funkcie, ...

§ 39
Zoznam živočíchov, pri ktorých štát zodpovedá za škodu (k § 97 ods. 1 zákona)
(1)

Živočíchmi, pri ktorých štát zodpovedá za podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom za škodu ...

a)
bobor vodný (Castor fiber L.),
b)
vydra riečna (Lutra lutra L.),
c)
kormorán veľký (Phalacrocorax carbo L.),
d)
volavka popolavá (Ardea cinerea L.),
e)
los mokraďový (Alces alces L.),
f)
zubor hôrny (Bison bonasus L.),
g)
medveď hnedý (Ursus arctos L.),
h)
vlk dravý (Canis lupus L.),
i)
rys ostrovid (Lynx lynx L.) v prípade škôd podľa § 97 ods. 1 písm. b) zákona.
(2)

Živočíchy uvedené v odseku 1 sa považujú za určené živočíchy.

§ 40
Náležitosti žiadosti o poskytnutie náhrady škody a doklady a podklady, ktoré poškodený k žiadosti pripája ...
(1)

Žiadosť o poskytnutie náhrady škody obsahuje

a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa (poškodeného alebo pozostalého) v prípade fyzickej osoby,
b)
názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa (poškodeného) v prípade právnickej osoby,
c)
opis príčin vzniku škody a uvedenie rozsahu škody,
d)
označenie určeného živočícha, ktorý škodu podľa poznatkov žiadateľa spôsobil,
e)
opis opatrení žiadateľa, ktoré vykonal na zabránenie vzniku škody,
f)
spôsob poskytnutia náhrady škody, napríklad prevedením finančných prostriedkov na účet žiadateľa v peňažnom ...
g)
uvedenie výšky odškodnenia, ak bolo poskytnuté podľa osobitného predpisu.21)
(2)

K žiadosti o náhradu škody sa pripája

a)
lekárska správa od lekára, ktorý ošetril, prípadne liečil fyzickú osobu, ak ide o škodu na živote alebo ...
b)
výpis z matriky o smrti fyzickej osoby a lekárska správa od lekára, ktorý ošetril osobu po útoku určeného ...
c)
doklad alebo iný dôkaz o vlastníckom práve k majetku, na ktorom bola spôsobená škoda,
d)
doklad o užívateľskom práve k rybníku, rybochovnému zariadeniu alebo malej vodnej nádrži, ak ide o škodu ...
e)
kópie dokladov účtovnej závierky22) za predchádzajúce účtovné obdobie alebo za účtovné obdobie, v ktorom ...
f)
potvrdenie vydané veterinárnym lekárom o príčine úhynu zvierat v majetku poškodeného; toto potvrdenie ...
g)
doklad o vlastníckom alebo inom práve k pozemku, na ktorom ku škode došlo, ak ide o škodu na poľných ...
h)
prípadne odborný alebo znalecký posudok18) o vzniku škody a o jej výške okrem škody na rybách, kde ide ...
i)
čestné vyhlásenie o neposkytnutí odškodnenia podľa osobitného predpisu21) alebo o výške jeho poskytnutia. ...
(3)

Príslušný orgán k žiadosti pripojí protokol a ďalší dôkazový materiál, napríklad videozáznam, fotodokumentáciu ...

§ 40a

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 36.

§ 40b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. júna 2014

Rozsah územnej a časovej doby platnosti ochrany vlka dravého/vlka obyčajného (Canis lupus) ustanovený ...

§ 41
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2003 okrem § 9 ods. 1 písm. a) bodu 14, ktorý nadobúda účinnosť ...

László Miklós v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

  ZOZNAM A SPOLOČENSKÁ HODNOTA BIOTOPOV NÁRODNÉHO VÝZNAMU, BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU A PRIORITNÝCH BIOTOPOV

  Poznámky:

  1.

  Kód SK je totožný s kódmi biotopov v aktuálnom vydaní interpretačného manuálu Katalóg biotopov Slovenska. ...

  2.

  Kód NATURA pre biotopy európskeho významu je totožný s kódmi pre európsku sústavu chránených území. ...

  3.

  Prioritné biotopy sú označené *.

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

  ZOZNAM INVÁZNYCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV A SPÔSOBY ICH ODSTRAŇOVANIA

  Poznámky:

  1.

  Druhy, ktorých výskyt na území Slovenska k 1. januáru 2014 vo voľnej prírode nebol potvrdený, ale v ...

  2.

  Spôsob odstraňovania:

  Spôsob odstraňovania inváznych druhov živočíchov závisí od jednotlivých taxónov, pričom je potrebné ...

  **

  Pri odchyte, usmrtení a nakladaní s jedincami, vrátane ich využitia ako krmivo, je potrebné postupovať ...

  ***

  Odchytené živé jedince sa odovzdajú organizácii ochrany prírody.

  ****

  Pri odchyte, usmrtení a nakladaní s jedincami je potrebné postupovať v súlade so zákonom 274/2009 Z.z. ...

  Príloha č. 2a k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

  ZOZNAM INVÁZNYCH DRUHOV RASTLÍN A SPÔSOBY ICH ODSTRAŇOVANIA

  Vedecké meno Slovenské meno Rozmnožovanie Označenie skupiny Ambrosia artemisiifolia ambrózia palinolistá ...

  a)

  Bylinné druhy

  b)

  Dreviny

  1.

  Označenie skupiny:

  Skupiny boli vyčlenené na základe spôsobu rozmnožovania jednotlivých druhov.

  2.

  Bod b) Dreviny:

  Odstraňovania inváznych druhov drevín (body 1.8, 2 a 3) v zastavanom území obce je potrebné vykonávať ...

  *

  Jedince samčieho pohlavia (nevytvárajúce plody) možno ponechať v zastavanom území obce.

  Spôsoby odstraňovania inváznych druhov rastlín

  Invázne druhy rastlín je potrebné odstraňovať hneď v počiatočnom štádiu ich výskytu na lokalite, keď ...

  1.

  Mechanický spôsob odstraňovania

  Uplatňuje sa najmä pri ojedinelom alebo maloplošnom výskyte druhu na lokalite alebo pri výskyte druhu ...

  1.1.

  Vykopávanie

  Tento spôsob je vhodný pre všetky druhy zo skupiny A, B a C. Ak ide o druhy zo skupiny B a C je výkop ...

  1.2.

  Vytrhávanie

  Tento spôsob je vhodný na odstraňovanie semenáčikov rastlín a mladých rastlín na lokalitách s výskytom ...

  1.3.

  Pastva

  Tento spôsob je vhodný na lokalitách s výskytom druhov zo skupiny B a C. Pastvou hovädzieho dobytka, ...

  1.4.

  Orba

  Tento spôsob je vhodný na poľnohospodársky využívaných stanovištiach pre druhy zo skupiny B a C. Porast ...

  1.5.

  Kosenie a mulčovanie

  Tento spôsob je vhodný pre všetky druhy zo skupiny A, B a C. Porast je potrebné pokosiť a pomulčovať ...

  1.6.

  Sekanie

  Tento spôsob možno použiť pre druh boľševník obrovský. Sekanie rýľom sa musí vykonávať pod pôdnym povrchom, ...

  1.7.

  Orezávanie a odstrihávanie súkvetí a súplodí

  Tento spôsob je možné použiť pre druh boľševník obrovský. Realizuje sa na kvitnúcich jedincoch a po ...

  1.8.

  Výrub

  Uplatňuje sa pre dreviny zo skupiny B a C. Výrub je potrebné vykonávať mimo vegetačného obdobia od 1. ...

  2.

  Chemický spôsob odstraňovania

  Uplatňuje sa najmä pri veľkoplošných výskytoch druhu v čase najväčšej tvorby listovej plochy. Na odstránenie ...

  Pri druhoch zo skupiny D sa vpravuje chemická látka do rastliny bez jej likvidácie metódou vpichu koncentrovaného ...

  Pri chemickom spôsobe odstraňovania sa musia dodržať ustanovenia osobitného predpisu.23)

  3.

  Kombinovaný spôsob odstraňovania

  Uplatňuje sa predovšetkým na plošne rozsiahlych, vysokých a hustých porastoch, kde samotná chemická ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

  ZOZNAM NEPÔVODNÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV, KTORÉ SA MÔŽU VYPÚŠŤAŤ DO VOĽNEJ PRÍRODY

  Vedecké meno Slovenské meno Aristichthys nobilis tolstolobik pestrý Carassius auratus karas ...

  Príloha č. 3a k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

  ZOZNAM NEPÔVODNÝCH DRUHOV RASTLÍN, KTORÉ SA MÔŽU SADIŤ ALEBO PESTOVAŤ ZA HRANICAMI ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

  1. Vedecké meno Slovenské meno Aesculus hippocastanum pagaštan konský Castanea sativa gaštan ...

  2.

  Druhy poľných plodín uverejnené v Spoločnom katalógu odrôd zeleninových druhov.

  3.

  Druhy zeleniny uverejnené v Spoločnom katalógu odrôd druhov zeleniny.

  4.

  Poľnohospodárske plodiny uvedené v Listine registrovaných odrôd.25)

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

  ZOZNAM DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU, DRUHOV NÁRODNÉHO VÝZNAMU, DRUHOV VTÁKOV A PRIORITNÝCH DRUHOV, NA KTORÝCH OCHRANU SA VYHLASUJÚ CHRÁNENÉ ÚZEMIA

  Prevziať prílohu - Tabuľka 04

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

  ZOZNAM CHRÁNENÝCH RASTLÍN A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA

  Poznámky:

  1.

  Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu. ...

  2.

  Druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sú označené symbolom SR.

  3.

  Druhy národného významu a druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku vyskytujú prirodzene, sa považujú ...

  4.

  Prioritné druhy sú označené znakom *.

  5.

  Druhy na území Slovenska pravdepodobne vyhynuté (zväčša niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou ...

  6.

  Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.

  7.

  Dreviny sú označené znakom +.

  8.

  Druhy, ktorých ochrana sa vzťahuje len na jedince rastúce za hranicami zastavaného územia obce, sú označené ...

  9.

  Spoločenská hodnota drevín označených v tejto prílohe znakom + sa zvyšuje podľa výšky dreviny takto: ...

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

  ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA

  DRUHY EURÓPSKEHO VÝZNAMU

  1.

  Druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sú označené symbolom SR; tieto ...

  2.

  Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.

  B.

  DRUHY NÁRODNÉHO VÝZNAMU

  Poznámky:

  1.

  Druhy národného významu sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.

  2.

  Druhy na území Slovenska pravdepodobne vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex. ...

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

  ZOZNAM DRUHOV VTÁKOV, KTORÉ SA MOŽU DRŽAŤ, PREPRAVOVAŤ, PREDÁVAŤ, VYMIEŇAŤ ALEBO PONÚKAŤ NA PREDAJ ALEBO VÝMENU

  Vedecké meno Slovenské meno

  Alectoris barbata kuropta skalná

  Alectoris rufa kuropta červená

  Anas platyrhynchos kačica divá

  Columba palumbus holub hrivnák

  Lagopus lagopus scoticus et hibernicus snehuľa kapcavá škótska a herbitská

  Perdix perdix jarabica poľná

  Phasianus colchicus bažant poľovný/bažant obyčajný

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

  ZOZNAM VYBRANÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV A PODMIENKY ICH OCHRANY

  Evertebrata - bezstavovce

  Mollusca - mäkkýše

  Slimák záhradný (Helix pomatia) – celoročne je zakázané chytať, zbierať alebo usmrcovať jedince pochádzajúce ...

  Vertebrata - stavovce

  Pisces - ryby

  1.

  boleň dravý (Aspius aspius)

  jalec tmavý (Leuciscus idus)

  jeseter malý (Acipenser ruthenus)

  pleskáč siný (Abramis ballerus),

  pleskáč tuponosý (Abramis sapa)

  podustva severná (Chondrostoma nasus)

  nosáľ sťahovavý (Vimba vimba)

  2.

  mrena severná (Barbus barbus)

  mrena škvrnitá (Barbus peloponensius)

  sumec veľký (Silurus glanis)

  zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca)

  zubáč volžský (Sander volgensis),

  3.

  sih maréna (Coregonus maraena)

  4.

  lipeň tymiánový (Thymallus thymallus)

  5.

  hlavátka podunajská (Hucho hucho)

  1.

  šakal zlatý (Canis aureus)

  2.

  vlk dravý/vlk obyčajný (Canis lupus)

  3.

  kuna lesná (Martes martes),

  kuna skalná (Martes foina)

  tchor tmavý (Mustela putorius)

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

  Prevziať prílohu - Tabuľka 10

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

  ÚDAJE PREUKAZUJÚCE PÔVOD CHRÁNENÝCH RASTLÍN A CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV

  Kódy na označenie pôvodu jedincov chránených rastlín a chránených živočíchov

  W - jedince získané z voľnej prírody

  A - jedince rastlín umelo vypestované

  F - jedince živočíchov, ktorých aspoň jeden z rodičov má pôvod W a ani jeden z nich nemá pôvod N ...

  C - jedince živočíchov, ktorých ani jeden z rodičov nemá pôvod W ani N

  I - zhabané, prepadnuté a nájdené jedince (kód „I“ možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu)

  N - pôvod určený podľa § 42 ods. 6 písm. b) zákona

  Príloha č. 12 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 12

  Pokyny na vyplnenie druhovej karty

  Evidenciu v druhovej karte vedie každý držiteľ jedinca uvedeného v § 41 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. ...

  DRUH (vedecké meno) - uvedie sa vedecké meno jedinca, pre ktorého sa druhová karta vypĺňa.

  EVIDENČNÉ ČÍSLO DRŽITEĽA - uvedie sa evidenčné číslo pridelené Ministerstvom životného prostredia Slovenskej ...

  DRŽITEĽ - uvedie sa meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo ...

  NADOBUDNUTIE - vypĺňa sa v deň nadobudnutia jedinca

  Spôsob - spôsob nadobudnutia sa uvedie takto:

  dovoz - jedinec bol dovezený z tretej krajiny držiteľom

  odchov - jedinec bol nadobudnutý držiteľom vlastným odchovom

  znáška - pri evidencii vývinových štádií (vajcia) nadobudnutých vlastným odchovom

  odchyt SR – jedinec bol nadobudnutý držiteľom odchytom z prírodného prostredia Slovenskej republiky ...

  odchyt ZA – jedinec bol nadobudnutý držiteľom odchytom z prírodného prostredia v zahraničí

  rehabilitácia - hendikepovaný jedinec nadobudnutý držiteľom z prírody, neschopný určitý čas alebo trvalo ...

  kúpa - jedinec bol nadobudnutý kúpou na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu ES ...

  výmena - jedinec bol nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu ES výmenou ...

  dar - jedinec bol nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu ES darom ...

  zapožičanie - jedinec bol nadobudnutý zapožičaním (deponáciou) na území Slovenskej republiky alebo iného ...

  zhabanie - jedinec bol nadobudnutý po zhabaní, prepadnutí alebo po jeho nájdení

  Číslo dokladu

  - číslo rozhodnutia, ktorým bola vydaná výnimka na odchyt z voľnej prírody

  - číslo dokladu príslušného orgánu tretej krajiny alebo členského štátu ES, ktorý potvrdzuje, že jedinec ...

  - číslo dokladu, ktorý potvrdzuje, že jedinec bol zhabaný, prepadnutý alebo nájdený

  - evidenčné číslo pôvodného držiteľa pri kúpe, dare, výmene alebo zapožičaní na území Slovenskej republiky ...

  POHLAVIE - uvedie sa, len ak je pohlavie jedinca známe, inak zostáva kolónka prázdna. Zapisuje sa takto: ...

  1,0 - je označenie pre samca a 0,1 - označenie pre samicu.

  OZNAČENIE - uvedie sa spôsob a text označenia (písmená, číslice), pri injekčných transpondéroch (mikročipoch) ...

  PÔVOD - vypĺňa sa podľa údaja v preukaze o pôvode (pôvod na základe predložených dokladov určuje príslušný ...

  VYRADENIE - vypĺňa sa v deň vyradenia jedinca z evidencie

  Spôsob - spôsob vyradenia sa uvedie takto:

  úhyn - jedinec uhynul (uvádza sa číslo pitevného protokolu, ak bol vyhotovený)

  vývoz - jedinec bol vyvezený do tretej krajiny

  predaj - jedinec bol predaný na území SR alebo iného členského štátu ES

  zapožičanie - jedinec bol zapožičaný na území SR alebo iného členského štátu ES

  úlet, únik - jedinec ušiel, uletel

  výmena - jedinec bol na území SR alebo iného členského štátu ES vymenený za iného jedinca

  odcudzenie - jedinec bol odcudzený

  vypustenie do prírody - po rehabilitácii alebo v rámci

  vyliahnutie - vyradenie z evidencie záchranného programu vývinového štádia (vajca)

  zhabanie - jedinec bol zhabaný alebo prepadnutý

  Číslo dokladu - číslo povolenia na vývoz, číslo dokladu preukazujúceho odcudzenie jedinca alebo dokladu, ...

  NOVÝ DRŽITEĽ/POZNÁMKA - vypĺňa sa meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, ...

  V prípade evidencie vývinového štádia (vajce) sa vypĺňajú kolónky: por. č., dátum nadobudnutia (= dátum ...

  V prípade úhynu jedinca, ak si ho držiteľ ponechá ako preparovaného jedinca, vyplní sa kolónka Dátum ...

  Vedenie evidencie jedincov chránených živočíchov v druhovej karte sa považuje za vedenie evidencie podľa ...

  Príloha č. 13 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 13

  Príloha č. 14 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 14

  Príloha č. 15 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

  VZOR

  Návrh kompenzačných opatrení

  I.

  Základné údaje o navrhovateľovi

  1.

  Názov (meno).

  2.

  Identifikačné číslo.

  3.

  Sídlo.

  4.

  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa. ...

  5.

  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje osoby, od ktorej možno získať relevantné ...

  6.

  Informácia o tom, či návrh obsahuje informácie, ktorých zverejnenie nie je možné a prečo.

  II.

  Popis plánu a alebo projektu

  1.

  Názov plánu alebo projektu.

  2.

  Stručný popis plánu alebo projektu, ktorý ovplyvňuje lokalitu sústavy chránených území.

  3.

  Opis a lokalizácia všetkých aktivít a častí projektu s možným dosahom na biotopy európskeho významu, ...

  III.

  Posúdenie negatívnych účinkov*

  1.

  Názov a kód ovplyvnených lokalít sústavy chránených území.

  2.

  Predmet ochrany ovplyvnených lokalít sústavy chránených území.

  3.

  Ciele ochrany lokalít a najdôležitejšie prvky, ktoré prispievajú k integrite lokalít.

  4.

  Biotopy európskeho významu a druhy európskeho významu vrátane vtákov a ich biotopov, ktoré sú predmetom ...

  5.

  Spoločenská hodnota biotopov a druhov negatívne ovplyvnených plánom/projektom.

  6.

  Význam lokality pre biotopy a druhy podľa bodu 4, ktoré budú ovplyvnené (uvedie sa napríklad úloha lokalít ...

  7.

  Opis očakávaných negatívnych účinkov (strata, poškodenie, rušenie, priame a nepriame účinky atď.), opis ...

  8.

  Možné kumulatívne dosahy a iné dosahy, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku kombinovaných opatrení posudzovaného ...

  9.

  Zmierňujúce opatrenia v rámci projektu (uvedie sa ako sa budú realizovať a akým spôsobom zamedzia negatívnym ...

  IV.

  Alternatívne riešenia

  1.

  Identifikácia a opis možných alternatívnych riešení vrátane nulovej možnosti (spôsob identifikácie, ...

  2.

  Vyhodnotenie zvažovaných alternatív a odôvodnenie zvolenej alternatívy (dôvody, na základe ktorých a ...

  V.

  Naliehavé dôvody vyššieho verejného záujmu

  Opis dôvodov vyššieho verejného záujmu a objasnenie, prečo sa uvedené dôvody za takéto dôvody považujú.** ...

  VI.

  Kompenzačné opatrenia

  1.

  Celkové ciele a jednotlivé ciele vo vzťahu k biotopom a druhom a ekologické procesy (funkcie), ktoré ...

  2.

  Rozsah kompenzačných opatrení (plocha, veľkosť populácie) a ich lokalizácia vo vzťahu k lokalite negatívne ...

  3.

  Identifikácia a lokalizácia oblastí, v ktorých sa majú uplatniť kompenzačné opatrenia (vrátane máp) ...

  4.

  Popis miesta plánovaného uskutočnenia kompenzačných opatrení. Výskyt biotopov a druhov a ich stav ochrany ...

  5.

  Predpokladané výsledky, ako budú navrhované opatrenia kompenzovať negatívne účinky projektu alebo plánu ...

  6.

  Časový harmonogram realizácie kompenzačných opatrení (vrátane dlhodobej realizácie) s uvedením informácie ...

  7.

  Zoznam požadovaných povolení na realizáciu kompenzačných opatrení podľa osobitných predpisov, ak budú ...

  8.

  Náklady a spôsob financovanie navrhovaných kompenzačných opatrení.

  9.

  Subjekty zodpovedné za realizáciu kompenzačných opatrení.

  10.

  Plán monitoringu úspešnosti kompenzačných opatrení vrátane návrhu predpokladaných nápravných opatrení ...

  11.

  Podrobný realizačný projekt kompenzačných opatrení.

  Príloha č. 16 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

  OBSAH ŠTÁTNEHO ZOZNAMU

  Štátny zoznam zahŕňa

  1.

  prírastkový katalóg chránených území a chránených stromov,

  2.

  databázu chránených území a chránených stromov,

  3.

  zbierku listín o chránených územiach a chránených stromoch.

  1.

  Prírastkový katalóg chránených území a chránených stromov obsahuje

  a)

  poradové číslo, ktoré je evidenčným číslom štátneho zoznamu,

  b)

  názov chráneného územia alebo chráneného stromu,

  c)

  druh chráneného územia,

  d)

  stupeň ochrany chráneného územia,

  e)

  zastúpenie zón s uvedením stupňa ochrany,

  f)

  čísla a názvy právnych predpisov o vyhlásení, zmene alebo o zrušení chráneného územia, zóny alebo chráneného ...

  g)

  základné údaje o chránenom území alebo chránenom strome (výmera chráneného územia, výmera ochranného ...

  h)

  predmet ochrany - účel vyhlásenia,

  i)

  príslušnosť chráneného územia k európskej sústave chránených území.

  2.

  Databáza chránených území a chránených stromov obsahuje

  a)

  evidenčné číslo štátneho zoznamu,

  b)

  názov chráneného územia alebo chráneného stromu,

  c)

  druh chráneného územia,

  d)

  stupeň ochrany, v prípade zónovania zastúpenie zón s uvedením stupňa ochrany,

  e)

  predmet ochrany - účel vyhlásenia,

  f)

  údaje o ochrannom pásme,

  g)

  začlenenie do geomorfologickej jednotky,

  h)

  obec, katastrálne územie, okres, kraj,

  i)

  výmeru chráneného územia, výmeru jeho ochranného pásma,

  j)

  čísla a názvy právnych predpisov o vyhlásení, zmene alebo o zrušení chráneného územia, zóny alebo chráneného ...

  k)

  údaje o mapových podkladoch (nomenklatúra, mierka, názov listu),

  l)

  súpis parciel (číslo katastra, číslo parcely, výmera parcely, druh vlastníctva, druh pozemku, príslušnosť ...

  m)

  súpis lesných porastov (číslo jednotky priestorového lesa, rozloha, kategória lesa, vlastník, správca, ...

  3.

  Zbierka listín o chránených územiach a chránených stromoch obsahuje

  a)

  právne predpisy o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany,

  b)

  mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany,

  c)

  základné údaje o chránenom území alebo chránenom strome,

  d)

  výpis z katastra nehnuteľností a listu vlastníctva dotknutých parciel,

  e)

  oznámenie o vyhlásení, zmene alebo zrušení chráneného územia správe katastra,

  f)

  súpis parciel poľnohospodárskej pôdy alebo výpis z plochovej tabuľky s uvedením kategórie lesa, ...

  g)

  doklady o prerokovaní zámeru na vyhlásenie, zmenu alebo zrušenie chráneného územia alebo chráneného ...

  Príloha č. 17 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

  VZORY TABÚĽ NA OZNAČENIE OSOBITNE CHRÁNENÝCH ČASTÍ PRÍRODY A KRAJINY

  A.

  ...

  Tabule sú tmavozelené, písmo je biele.

  Rozmery tabule sú: 40 x 30 cm.

  B.

  ...

  Rozmery tabule sú: 15 x 10 cm.

  Príloha č. 18 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

  A

  OBSAH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O CHRÁNENÝ AREÁL, PRÍRODNÚ REZERVÁCIU, PRÍRODNÚ PAMIATKU, NÁRODNÚ PRÍRODNÚ ...

  1.

  Základné údaje

  1.1.

  Číslo podľa štátneho zoznamu, ak je pridelené

  1.2.

  Príslušnosť k európskej sústave chránených území a územiam medzinárodného významu

  1.3.

  Kategória a názov územia

  1.4.

  Platný právny predpis o vyhlásení chráneného územia alebo medzinárodný doklad o zaradení lokality do ...

  1.5.

  Celková výmera chráneného územia a jeho ochranného pásma

  1.6.

  Súčasný stav predmetu ochrany*

  1.6.1.

  Prírodné pomery

  1.6.2.

  Stručný opis predmetu ochrany

  1.6.3.

  Hodnotenie stavu predmetu ochrany, stanovenie priorít ochrany

  1.6.4.

  Hodnotenie ďalších osobitných záujmov ochrany prírody a krajiny v území

  1.7.

  Výsledky komplexného zisťovania stavu lesa**

  2.

  Socioekonomické pomery (využívanie územia a jeho okolia) pozitívne a negatívne faktory)

  2.1.

  Historický kontext

  2.2.

  Stručný opis aktuálneho stavu

  2.3.

  Návrh zásad a opatrení využívania územia a jeho okolia z hľadiska cieľov ochrany

  3.

  Ciele starostlivosti a opatrenia na ich dosiahnutie

  3.1.

  Stanovenie dlhodobých cieľov starostlivosti v nadväznosti na ekologicko-funkčné priestory a zóny*** ...

  3.2.

  Stanovenie operatívnych cieľov v nadväznosti na ekologicko-funkčné priestory a zóny***

  3.3.

  Rámcové plánovanie a modely hospodárenia pre lesné biotopy****

  3.4.

  Navrhované opatrenia, stanovenie harmonogramu ich plnenia, určenie subjektu zodpovedného za ich, stanovenie ...

  4.

  Spôsob vyhodnocovania plnenia programu starostlivosti

  5.

  Použité podklady a zdroje informácií

  6.

  Minimálny rozsah príloh

  6.1.

  Mapa predmetov ochrany

  6.2.

  Mapa identifikácie vlastnícko-užívateľských vzťahov

  6.3.

  Mapa využitia územia

  6.4.

  Mapa ekologicko–funkčných priestorov

  6.5.

  Mapa zón ***

  6.6.

  Mapy navrhovaných opatrení starostlivosti na jednotlivých parcelách alebo jednotkách priestorového rozdelenia ...

  6.7.

  Iná dokumentácia bližšie zobrazujúca stav a potrebné navrhované opatrenia (napríklad situačné náčrty, ...

  Poznámky:

  *

  Obsahuje aktualizované údaje projektu ochrany chráneného územia a jeho ochranného pásma a aktualizované ...

  **

  Kategórie lesa, výsledky mapovania a hodnotenia lesných biotopov

  ***

  Uvádza sa len v prípade členenia územia na zóny

  ****

  Ciele, základné rámce, a zásady hospodárenia v lesoch (uvádza sa len na lesných pozemkoch s lesnými ...

  B

  OBSAH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O CHRÁNENÝ STROM

  1.

  Základné údaje

  1.1

  Číslo podľa štátneho zoznamu

  1.2

  Názov chráneného stromu

  1.3

  Ochranné pásmo (stupeň ochrany, vymedzenie, výmera)

  1.4

  Platný právny predpis o vyhlásení ochrany, predmet ochrany

  1.5

  Lokalizácia (kraj, okres, obec, katastrálne územie, podrobná lokalizácia)

  1.6

  Vzťah k schválenej územnoplánovacej dokumentácii regiónu a dotknutých obcí

  2.

  Súčasný stav

  2.1

  Prírodné pomery (geografická poloha, geologické, geomorfologické, klimatické, hydrologické a pôdne pomery, ...

  2.2

  Stav a podmienky ochrany prírody a krajiny (vyhodnotenie účinnosti doterajšej ochrany, vyhodnotenie ...

  2.3

  Socioekonomické pomery (využívanie územia a jeho okolia ovplyvňujúce stav chráneného stromu v minulosti ...

  2.4

  Hodnotenie súčasného stavu chráneného stromu (druh stromu, biometrické parametre, zdravotný stav, vitalita ...

  3.

  Ciele a opatrenia

  3.1

  Strategické ciele na dosiahnutie priaznivého stavu

  3.2

  Operatívne ciele na dosiahnutie priaznivého stavu

  3.3

  Navrhované opatrenia (v oblasti legislatívy, výskumu, monitoringu, praktickej starostlivosti a kultúrno-výchovnej) ...

  4.

  Spôsob vyhodnocovania programu starostlivosti

  5.

  Záverečné údaje

  5.1

  Použité podklady a zdroje informácií

  5.2

  Údaje o vyhotovovateľovi a spracovateľovi programu starostlivosti

  6.

  Prílohy

  6.1

  Časový harmonogram opatrení programu starostlivosti o chránený strom (oblasť opatrenia, opatrenie, rok ...

  6.2

  Plán čerpania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení v jednotlivých rokoch platnosti programu ...

  6.3

  Evidenčná karta programu starostlivosti o chránený strom

  6.4

  Prehľad výmery, druhov pozemkov a vlastníctva pozemkov podľa parciel (chránený strom, ochranné pásmo) ...

  6.5

  Mapa s lokalizáciou chráneného stromu a vyznačením ochranného pásma

  Príloha č. 19 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

  OBSAH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O DRUHY EURÓPSKEHO VÝZNAMU A DRUHY NÁRODNÉHO VÝZNAMU

  1.

  Súčasný stav

  1.1.

  Rozšírenie a stav populácie

  1.1.1.

  Zaradenie druhu v medzinárodnom a národnom sozologickom zozname

  1.1.2.

  Zhodnotenie rozšírenia a stav populácie druhu v medzinárodnom meradle

  1.1.3.

  Zhodnotenie rozšírenia a stav populácie druhu na území Slovenskej republiky

  1.2.

  Rastliny

  a)

  nároky druhu na prostredie, ekologické faktory

  b)

  rozmnožovanie, populačná ekológia, stratégia

  c)

  konkurenčné vzťahy

  a)

  stručný opis druhu, preferencia biotopov, význam druhu v ekosystéme

  b)

  rozmnožovanie, starostlivosť o potomstvo, prezimovanie druhu

  c)

  potravné nároky druhu (kvalita, kvantita potravy, spôsob výživy, získavanie potravy)

  d)

  migrácie a presuny druhu (v rámci územia Slovenskej republiky, mimo územia Slovenskej republiky), výskyty ...

  e)

  konkurenčné vzťahy

  1.3.

  Zhodnotenie stavu druhu s ohľadom na jeho priaznivý stav

  a)

  zaradenie do skupiny podľa kategórie ohrozenia

  b)

  zhodnotenie doterajšej územnej ochrany

  c)

  zhodnotenie negatívnych vplyvov na druh

  2.

  Strategické ciele starostlivosti na zachovanie priaznivého stavu druhu (vrátane opatrení na manažment ...

  3.

  Opatrenia na zachovanie priaznivého stavu druhu alebo opatrenia na odstránenie negatívnych vplyvov na ...

  3.1.

  V oblasti legislatívy

  3.2.

  V oblasti praktickej starostlivosti

  3.3.

  V oblasti monitoringu

  3.4.

  V oblasti výchovy a spolupráce s verejnosťou

  3.5.

  V oblasti starostlivosti o druh v podmienkach mimo jeho prirodzeného stanovišťa (ex situ)

  3.6.

  Harmonogram opatrení s určeným termínom, nákladmi a zodpovednosťou za realizáciu

  4.

  Použité podklady, zdroje informácií a literatúra

  5.

  Prílohy

  5.1.

  Mapa Slovenska s potvrdenými lokalitami druhu v štvorcoch siete DFS s vyznačením veľkoplošných chránených ...

  5.2.

  Mapa Slovenska s potvrdenými lokalitami druhu v štvorcoch siete DFS s vyznačením lokalít európskej sústavy ...

  5.3.

  Mapy jednotlivých lokalít s vyznačením výskytu populácii (pri rastlinách).

  Príloha č. 21 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

  OBSAH PROGRAMU ZÁCHRANY CHRÁNENÉHO AREÁLU, PRÍRODNEJ REZERVÁCIE, PRÍRODNEJ PAMIATKY, NÁRODNEJ PRÍRODNEJ REZERVÁCIE, NÁRODNEJ PRÍRODNEJ PAMIATKY, CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA, SÚKROMNÉHO CHRÁNENÉHO ÚZEMIA, ZÓNY A ČASTI ZÓNY CHRÁNENEJ KRAJINNEJ OBLASTI ALEBO NÁRODNÉHO PARKU A CHRÁNENÉHO STROMU

  1.

  Súčasný stav chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, ...

  1.1

  Vyhodnotenie doterajšej ochrany chráneného územia a chráneného stromu

  1.1.1

  Východiskové údaje

  a)

  základné údaje

  b)

  podmienky ochrany

  c)

  charakteristika prírodných hodnôt

  1.1.2

  Časový prehľad vykonaných opatrení

  1.1.3

  Zhodnotenie súčasného stavu

  a)

  zhodnotenie vymedzenia chráneného územia alebo chráneného stromu z hľadiska potrieb záchrany

  b)

  stupeň a priestorové rozčlenenie zachovanosti - poškodenia geobiocenóz (pre chránený strom je potrebné ...

  c)

  zhodnotenie poznania prírodných hodnôt

  d)

  zhodnotenie účinnosti podmienok ochrany

  1.2

  Faktory a príčiny ohrozenia chráneného územia a chráneného stromu

  1.3

  Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a k dotknutým obciam

  2.

  Opatrenia na odstránenie príčin ohrozenia

  2.1

  V oblasti legislatívy

  2.2

  V oblasti praktickej starostlivosti

  2.3

  V oblasti monitoringu

  2.4

  V oblasti výchovy a spolupráce s verejnosťou

  2.5

  Harmonogram opatrení s určeným termínom, nákladmi a zodpovednosťou za realizáciu

  3.

  Záverečné údaje

  3.1

  Použité podklady a zdroje informácií

  3.2

  Doklad o prerokovaní programu záchrany s vlastníkmi dotknutých pozemkov

  3.3

  Schvaľovací protokol programu záchrany

  4.

  Prílohy

  4.1

  Mapa priestorového rozčlenenia chráneného územia s lokalizáciou navrhovaných zásahov podľa katastrálnych ...

  4.2

  Prehľad foriem vlastníctva podľa druhov pozemkov

  4.3

  Evidenčná karta programu záchrany chráneného územia a chráneného stromu

  Príloha č. 22 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

  OBSAH PROGRAMU ZÁCHRANY KRITICKY OHROZENÝCH CHRÁNENÝCH DRUHOV RASTLÍN A ŽIVOČÍCHOV

  1.

  Súčasný stav

  1.1

  Rozšírenie a stav populácie

  1.1.1

  Zaradenie druhu v medzinárodnom a národnom sozologickom zozname

  1.1.2

  Zhodnotenie rozšírenia druhu v medzinárodnom meradle

  1.1.3

  Zhodnotenie rozšírenia druhu na území Slovenskej republiky

  1.1.4

  Zoznam nepotvrdených, neoverených a zaniknutých lokalít a príčiny ich zániku

  1.1.5

  Zoznam potvrdených lokalít s analýzou stavu populácie druhu na lokalite

  1.2

  Biologické a ekologické nároky

  1.2.1

  Rastliny

  a)

  nároky druhu na prostredie, ekologické faktory

  b)

  rozmnožovanie, populačná ekológia, stratégia

  c)

  konkurenčné vzťahy

  1.2.2

  Živočíchy

  a)

  stručný opis druhu, preferencia biotopov, opis ich veľkosti, význam druhu v ekosystéme

  b)

  rozmnožovanie, starostlivosť o potomstvo, prezimovanie druhu

  c)

  potravné nároky druhu (kvalita, kvantita potravy, spôsob výživy, získavanie potravy)

  d)

  migrácie a presuny druhu (v rámci územia Slovenskej republiky, mimo územia Slovenskej republiky), výskyty ...

  e)

  konkurenčné vzťahy

  1.3

  Faktory ohrozenia (zhodnotenie súčasného stupňa ohrozenia druhu s uvedením jednotlivých prírodných a ...

  1.4

  Doterajšie zabezpečenie ochrany

  a)

  zaradenie do skupiny podľa kategórie ohrozenia

  b)

  zhodnotenie doterajšej územnej ochrany

  c)

  formulovanie príčin, pre ktoré chránený druh dospel do štádia ohrozenia

  2.

  Strategické ciele starostlivosti na dosiahnutie priaznivého stavu

  3.

  Opatrenia na dosiahnutie priaznivého stavu alebo odstránenie príčin ohrozenia

  3.1

  V oblasti legislatívy

  3.2

  V oblasti praktickej starostlivosti

  3.3

  V oblasti monitoringu

  3.4

  V oblasti výchovy a spolupráce s verejnosťou

  3.5

  V oblasti záchrany ohrozeného chráneného druhu v podmienkach mimo jeho prirodzeného stanovišťa (ex situ) ...

  3.6

  Harmonogram opatrení s určeným termínom, nákladmi a zodpovednosťou za realizáciu

  4.

  Záverečné údaje

  4.1

  Použité podklady a zdroje informácií

  4.2

  Doklad o prerokovaní programu záchrany s dotknutými orgánmi štátnej správy

  5.

  Prílohy

  5.1

  Mapa Slovenska s potvrdenými lokalitami ohrozeného druhu (M 1 : 3 000 000)

  5.2

  Mapa jednotlivých chránených území a nechránených lokalít s vyznačením výskytu populácie ohrozeného ...

  5.3

  Evidenčná karta programu záchrany chráneného druhu

  Príloha č. 23 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

  OBSAH DOKUMENTU REGIONÁLNEHO ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY

  Písomná časť

  ANALYTICKÁ ČASŤ

  1.

  Prírodné pomery

  1.1

  Abiotické pomery

  1.1.1

  geomorfologické pomery

  1.1.2

  geologické pomery

  1.1.3

  pôdne pomery

  1.1.4

  hydrologické pomery

  1.1.5

  klimatické pomery

  1.2

  Biotické pomery

  1.2.1

  rastlinstvo (fytogeografické členenie, potenciálna prirodzená vegetácia a aktuálna vegetácia)

  1.2.2

  živočíšstvo (zoogeografické členenie; živočíšstvo)

  1.2.3

  biotopy (vymedzenie a opis biotopov)

  2.

  Súčasná krajinná štruktúra (SKŠ)

  2.1

  poľnohospodárska pôda (orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne porasty) ...

  2.2

  lesné pozemky

  2.3

  vodné plochy (vodné toky, stojaté sústredenia vody)

  2.4

  zastavané plochy a nádvoria (komunikácie, budovy a iné)

  2.5

  ostatné plochy

  2.6

  pozemky, ktoré slúžia ako účelová ochranná poľnohospodárska a ekologická zeleň (nelesná drevinová vegetácia ...

  2.7

  plochy verejnej a vyhradenej zelene (napr. verejná zeleň, cintoríny a iné)

  3.

  Zhodnotenie vzťahu k územnému plánu veľkého územného celku a dotknutých obcí

  (súlad s územným plánom, návrhy a požiadavky na územný plán, návrh regulatívov na územný plán)

  4.

  Pozitívne a negatívne prvky/javy v území

  4.1

  Pozitívne prvky a javy

  4.1.1

  osobitne chránené časti prírody a krajiny a časti prírody pripravované na ochranu (územná ochrana a ...

  4.1.2

  priemet generelu nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky (biocentrá, ...

  4.1.3

  prírodné zdroje (lesné, pôdne, vodné, zdroje nerastných surovín)

  4.1.4

  významné krajinné prvky bez legislatívnej ochrany

  4.1.5

  kultúrno-historicky hodnotné formy využívania krajiny

  4.1.6

  iné (podľa potreby)

  4.2

  Negatívne prvky a javy

  4.2.1

  prírodné (radónové riziko, seizmicita, zosuvné územia atď.)

  4.2.2

  antropogénne (napr. kontaminácia a znečistenie zložiek životného prostredia, imisie, hluk, skládky, ...

  SYNTÉZOVÁ ČASŤ

  5.

  Syntéza analytických vstupov a hodnotenie

  5.1

  Hodnotenie ekologickej stability (pomer ekologicky stabilných plôch: lesy, lúky, záhrady, vodné plochy ...

  5.2

  Plošné a priestorové usporiadanie pozitívnych a negatívnych prvkov/javov v krajine (izolácia, spojitosť, ...

  5.3

  Hodnotenie typov biotopov (rozmanitosť typov biotopov, druhová rozmanitosť, výskyt chránených a ohrozených ...

  5.4

  Ekostabilizačná významnosť, reprezentatívnosť a unikátnosť (porovnanie aktuálneho stavu s potenciálnou ...

  5.5

  Hodnotenie krajinnej štruktúry (diverzita krajiny, typ a vývoj krajinnej štruktúry, historické krajinné ...

  NÁVRHOVÁ ČASŤ

  6.

  Návrh regionálneho územného systému ekologickej stability

  6.1

  Návrh prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability (existujúcich a novo navrhovaných), ...

  6.1.1

  Biocentrá

  6.1.2

  Biokoridory

  6.1.3

  Ostatné ekostabilizačné prvky (interakčné prvky, genofondové plochy)

  6.2

  Návrh manažmentových opatrení pre existujúce a navrhované prvky regionálneho územného systému ekologickej ...

  6.3

  Návrh opatrení na zvýšenie ekologickej stability krajiny

  6.4

  Návrh prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability odporúčaných na zabezpečenie legislatívnej ...

  Grafická časť*

  1.

  mapa: Súčasná krajinná štruktúra (M 1 : 25 000, resp. 1 : 50 000)

  2.

  mapa: Priemet pozitívnych a negatívnych prvkov a javov (M 1 : 25 000, resp. 1 : 50 000)

  3.

  mapa: Návrh regionálneho územného systému ekologickej stability (M 1 : 25 000, resp. 1 : 50 000) ...

  Poznámka:

  *

  Grafická časť sa vyhotovuje aj v digitálnej forme v jednom z nasledujúcich formátov GIS vrstiev: SHP, ...

  Príloha č. 24 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

  OBSAH DOKUMENTU MIESTNEHO ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY

  Písomná časť

  ANALYTICKÁ ČASŤ

  1.

  Prírodné pomery

  1.1

  Abiotické pomery

  1.1.1

  geomorfologické pomery

  1.1.2

  geologické pomery

  1.1.3

  pôdne pomery

  1.1.4

  hydrologické pomery

  1.1.5

  klimatické pomery

  1.2

  Biotické pomery

  1.2.1

  rastlinstvo (fytogeografické členenie, potenciálna prirodzená vegetácia a aktuálna vegetácia spracovaná ...

  1.2.2

  živočíšstvo (zoogeografické členenie; živočíšstvo spracované na základe dostupných údajov a doplnené ...

  1.2.3

  biotopy (vymedzenie a opis biotopov národného a európskeho významu)

  2.

  Súčasná krajinná štruktúra (SKŠ)

  2.1

  poľnohospodárska pôda (orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne porasty) ...

  2.2

  lesné pozemky

  2.3

  vodné plochy (vodné toky, stojaté sústredenia vody)

  2.4

  zastavané plochy a nádvoria (komunikácie, budovy a iné)

  2.5

  ostatné plochy

  2.6

  pozemky, ktoré slúžia ako účelová ochranná poľnohospodárska a ekologická zeleň (nelesná drevinová vegetácia ...

  2.7

  plochy verejnej a vyhradenej zelene (napr. verejná zeleň, cintoríny a iné)

  3.

  Zhodnotenie vzťahu k územnému plánu dotknutej obce

  (súlad s územným plánom, návrhy a požiadavky na územný plán, návrh regulatívov na územný plán)

  4.

  Pozitívne a negatívne prvky/javy v území

  4.1

  Pozitívne prvky a javy

  4.1.1

  osobitne chránené časti prírody a krajiny a časti prírody pripravované na ochranu (územná ochrana a ...

  4.1.2

  priemet generelu nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky a regionálneho ...

  4.1.3

  prírodné zdroje (lesné, pôdne, vodné, zdroje nerastných surovín)

  4.1.4

  významné krajinné prvky bez legislatívnej ochrany

  4.1.5

  kultúrno-historicky hodnotné formy využívania krajiny

  4.1.6

  iné (podľa potreby)

  4.2.

  Negatívne prvky a javy

  4.2.1

  prírodné (radónové riziko, seizmicita, zosuvné územia atď.)

  4.2.2

  antropogénne (napr. kontaminácia a znečistenie zložiek životného prostredia, imisie, hluk, skládky, ...

  SYNTÉZOVÁ ČASŤ

  5.

  Syntéza analytických vstupov a hodnotenie

  5.1

  Hodnotenie ekologickej stability (pomer ekologicky stabilných plôch: lesy, lúky, záhrady, vodné plochy ...

  5.2

  Plošné a priestorové usporiadanie pozitívnych a negatívnych prvkov/javov v krajine (izolácia, spojitosť, ...

  5.3

  Hodnotenie typov biotopov (rozmanitosť typov biotopov, druhová rozmanitosť, výskyt chránených a ohrozených ...

  5.4

  Ekostabilizačná významnosť, reprezentatívnosť a unikátnosť (porovnanie aktuálneho stavu s potenciálnou ...

  5.5

  Hodnotenie krajinnej štruktúry (diverzita krajiny, typ a vývoj krajinnej štruktúry, historické krajinné ...

  NÁVRHOVÁ ČASŤ

  6.

  Návrh miestneho územného systému ekologickej stability

  6.1

  Návrh prvkov miestneho územného systému ekologickej stability (existujúcich a novo navrhovaných), spresnenie ...

  6.1.1

  Biocentrá

  6.1.2

  Biokoridory

  6.1.3

  Ostatné ekostabilizačné prvky (interakčné prvky, genofondové plochy)

  6.2

  Návrh manažmentových opatrení pre existujúce a navrhované prvky miestneho územného systému ekologickej ...

  6.3

  Návrh opatrení na zvýšenie ekologickej stability krajiny

  6.4

  Návrh prvkov miestneho územného systému ekologickej stability odporúčaných na zabezpečenie legislatívnej ...

  6.5

  Bilancia plošných nárokov na zmenu poľnohospodárskeho pozemku na iný druh pozemku

  Grafická časť*

  1.

  mapa: Súčasná krajinná štruktúra (M 1 : 5 000, resp. 1 : 10 000)

  2.

  mapa: Priemet pozitívnych a negatívnych prvkov a javov (M 1 : 5 000, resp. 1 : 10 000)

  3.

  mapa: Návrh miestneho územného systému ekologickej stability (M 1 : 5 000, resp. 1 : 10 000)

  Poznámka:

  *

  Grafická časť sa vyhotovuje aj v digitálnej forme v jednom z nasledujúcich formátov GIS vrstiev: SHP, ...

  Príloha č. 25 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

  A

  OBSAH PROJEKTU OCHRANY CHRÁNENÉHO ÚZEMIA A JEHO OCHRANNÉHO PÁSMA

  1.

  Základné údaje

  1.1.

  Názov chráneného územia a jeho ochranného pásma

  1.2.

  Prehľad príslušnosti k chráneným územiam

  1.2.1.

  K chráneným územiam podľa § 17 ods. 1 zákona, navrhovaným chráneným vtáčím územiam a územiam európskeho ...

  1.2.2.

  K iným chráneným nehnuteľnostiam 29)

  1.3.

  Vymedzenie chráneného územia a jeho ochranného pásma

  1.3.1.

  Súpis dotknutých územnosprávnych jednotiek (kraj, okres, obec, katastrálne územie)

  1.3.2.

  Súpis dotknutých lesných hospodárskych celkov

  1.3.3.

  Celková výmera chráneného územia a jeho ochranného pásma

  1.3.4.

  Prehľad výmer druhov pozemkov v chránenom území, v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch a zónach* ...

  1.3.5.

  Prehľad foriem vlastníctva v členení na poľnohospodárske, lesné a iné pozemky

  1.3.6.

  Určenie celistvosti a lokalizácie pozemkov vo vlastníctve štátu

  1.4.

  Vymedzenie predmetu ochrany, pre ktorý sa vyhlasuje chránené územie a jeho ochranné pásmo

  1.4.1.

  Súpis biotopov európskeho významu a biotopov národného významu

  1.4.2.

  Súpis biotopov druhov európskeho významu a biotopov druhov národného významu

  1.4.3.

  Súpis biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov

  1.4.4.

  Súpis ostatných predmetov ochrany (§ 18 ods. 1, § 19 ods. 1, § 23 ods. 1, § 25 ods. 1 zákona)

  1.4.5.

  Súpis zistených biotopov európskeho významu a biotopov národného významu, biotopov druhov európskeho ...

  1.4.6.

  Odôvodnenie ochrany a určenie významnosti chráneného územia pre zachovanie predmetu ochrany

  2.

  Stanovenie hlavného cieľa a vedľajších cieľov ochrany a možnosti využívania chráneného územia a jeho ...

  2.1.

  Stanovenie hlavného cieľa a vedľajších cieľov ochrany

  2.2.

  Členenie na ekologicko-funkčné priestory a zóny* podľa cieľa ochrany

  2.3.

  Vymedzenie verejne prístupných častí chráneného územia a stanovenie možností ich využitia

  3.

  Zhodnotenie potreby opatrení na dosiahnutie cieľov ochrany v ekologicko-funkčných priestoroch a zónach ...

  3.1.

  Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a dotknutých obcí a identifikácia stretu ...

  3.2.

  Zhodnotenie potreby a časovej doby uplatňovania asanačných, rekonštrukčných, regulačných alebo iných ...

  3.3.

  Zhodnotenie potrebných obmedzení bežného obhospodarovania

  3.3.1.

  Zhodnotenie potreby zmeny kategórie lesov v súlade s ekologicko-funkčnými priestormi a zónami, vyhotovuje ...

  3.4.

  Určenie pozemkov, ktoré môžu byť predmetom podpory zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre ...

  4.

  Podrobnosti o ochrane chráneného územia a jeho ochranného pásma**

  4.1.

  Návrh stupňov ochrany, územná a časová doba uplatňovania zákazov a obmedzení

  4.1.1.

  Určenie stupňa ochrany v miestach prekryvu manažmentových opatrení na zabezpečenie starostlivosti o ...

  4.2.

  Vymedzenie činností na účely zabezpečenia starostlivosti o predmet ochrany a chránené územie, na výkon ...

  4.2.1.

  Identifikácia nesúladov navrhovaného stupňa ochrany a navrhovanej územnej a časovej doby uplatňovania ...

  5.

  Návrh riešenia spôsobu a určenia výšky poskytnutia náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania zámenou, ...

  5.1.

  Zoznam pozemkov navrhovaných na riešenie náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania formou zámeny, ...

  5.2.

  Určenie predpokladanej priemernej ročnej výšky nájmu pozemkov pre všetky pozemky rovnakého druhu v jednotlivých ...

  5.3.

  Určenie predpokladanej výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch ...

  6.

  Ekonomické a sociálne zhodnotenie vplyvu uplatňovania obmedzení bežného obhospodarovania s dlhodobým ...

  6.1.

  Určenie vplyvu obmedzenia bežného obhospodarovania pozemkov

  6.1.1.

  Určenie predpokladanej výšky finačných prostriedkov na zabezpečenie finančnej náhrady a náhrad za obmedzenie ...

  6.1.2.

  Určenie predpokladaného vplyvu zámeny, výkupu, nájmu pozemkov, obmedzení intenzity výroby a dodatočných ...

  6.2.

  Zoznam pozemkov oslobodených od dane z pozemkov

  6.3.

  Určenie predpokladaného vplyvu na zamestnanosť

  7.

  Návrh technického vybavenia územia**

  7.1.

  Opis technického vybavenia

  7.1.1.

  Návrh označenia chráneného územia a ochranného pásma

  7.1.2.

  Označenie zón chráneného územia*

  7.1.3.

  Označenie prístupových miest do chráneného územia

  8.

  Prílohy v analógovej a elektronickej podobe vo formáte PDF

  8.1.

  Prehľad odbornej literatúry a použitých odborných podkladov

  8.2.

  Situačný náčrt chráneného územia a jeho ochranného pásma

  8.3.

  Zoznam pozemkov podľa registra „C“ alebo registra „E“

  8.4.

  Mapa celistvosti a lokalizácie pozemkov vo vlastníctve štátu

  8.5.

  Situačný náčrt predmetu ochrany, najmä vymedzenie hraníc biotopov alebo komplexov biotopov s rovnakým ...

  8.6.

  Mapa ekologicko-funkčných priestorov

  8.7.

  Situačný náčrt alebo mapa prírodoochranného hodnotenia biotopov

  8.7.1.

  Mapové vymedzenie hraníc pôvodných alebo ľudskou činnosťou málo pozmenených predmetov ochrany

  8.7.2.

  Mapové vymedzenie hraníc predmetu ochrany, kde priaznivý stav predmetu ochrany nemožno, alebo vzhľadom ...

  8.7.3.

  Mapové vymedzenie hraníc pozemkov dotknutých potrebou zavádzať preventívne opatrenia

  8.7.4.

  Mapové vymedzenie hraníc predmetu ochrany s rovnakým alebo podobným navrhovaným spôsobom starostlivosti, ...

  8.7.5.

  Mapové vymedzenie hraníc častí chráneného územia a jeho ochranného pásma, kde priaznivý stav časti krajiny ...

  8.8.

  Mapa navrhovaných stupňov ochrany **

  8.9.

  Mapa pozemkov oslobodených od dane z pozemkov

  8.10.

  Mapy technického vybavenia**

  Poznámky:

  *

  Uvádza sa v prípade členenia chráneného územia a ochranného pásma na ekologicko-funkčné priestory a ...

  **

  Vyhotovuje len organizácia ochrany prírody (v prípade projektu ochrany vypracovaného odborne spôsobilou ...

  B

  OBSAH PROJEKTU OCHRANY CHRÁNENÉHO STROMU A JEHO OCHRANNÉHO PÁSMA

  1.

  Základné údaje obsahujú názov stromu, lokalizáciu, vlastnícke vzťahy, aktuálny stav podľa katastra nehnuteľností, ...

  2.

  Prílohy

  2.1

  Katastrálna mapa so zákresom lokalizácie stromu a jeho ochranného pásma

  2.2

  Situačný náčrtok Základnej mapy Slovenskej republiky (M 1:50 000).

  C

  OBSAH PROJEKTU NA VYHLÁSENIE NÁRODNEJ PRÍRODNEJ REZERVÁCIE A NÁRODNEJ PRÍRODNEJ PAMIATKY

  1.

  Všeobecne záväzný právny predpis, ktorým bolo územie vyhlásené za chránené

  2.

  Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie národnej prírodnej rezervácie alebo národnej prírodnú pamiatky ...

  3.

  Zhodnotenie potreby vypracovania alebo aktualizácie programu starostlivosti

  Príloha č. 27 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

  OBSAH NÁRODNÉHO ČERVENÉHO ZOZNAMU

  1.

  Hodnotenie ohrozenosti taxónu

  1.1

  Postavenie taxónu vo svetových červených zoznamoch a jeho ohrozenosť v celom areáli

  1.2

  Podiel na celkovej populácii alebo areáli, ktorý pripadá na hodnotené územie

  1.3

  Postavenie hodnoteného územia v rámci celkového areálu taxónu (centrum, okraj areálu)

  1.4

  Hodnotenie taxónov podľa osobitných kritérií

  1.4.1

  Redukcia populácie

  1.4.2

  Rozšírenie, výskyt, počet lokalít alebo subpopulácií, roztrieštenosť areálu

  1.4.3

  Veľkosť, rozsah a kvalita biotopu

  1.4.4

  Početnosť populácie a jej využívanie

  1.4.5

  Vplyvy introdukovaných taxónov, hybridizácie, patogénov, znečistenia, konkurentov alebo parazitov ...

  1.4.6

  Negatívne antropogénne vplyvy

  1.4.7

  Pravdepodobnosť vyhynutia vo voľnej prírode

  2.

  Zaradenie taxónov do kategórií podľa aktuálnych kritérií Svetovej únie pre ochranu prírody (IUCN) ...

  Príloha č. 28 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

  OBSAH DOKUMENTU STAROSTLIVOSTI O DREVINY

  1.

  Analýza súčasného výskytu a stavu drevín, zhodnotenie ich ekologického, krajinotvorného, estetického ...

  2.

  Návrhy rámcových opatrení týkajúcich sa starostlivosti o dreviny

  3.

  Zoznam a vymedzenie pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu

  4.

  Katastrálna mapa s územným priemetom výskytu drevín a pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu

  Príloha č. 29 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 29-B

  Príloha č. 30 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

  ROVNOŠATA A JEJ SÚČASTI S BODOVÝMI HODNOTAMI

  tričko s krátkymi rukávmi 1 ks 70 bodov košeľa s dlhými rukávmi 1 ks 250 bodov košeľa s ...

  Ročná bodová kvóta pre

  a)

  zamestnancov s prevahou práce v teréne je do 1 000 bodov,

  b)

  ostatných zamestnancov je do 750 bodov.

  Príloha č. 31 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

  VZOR SLUŽOBNÉHO ODZNAKU ZAMESTNANCA OCHRANY PRÍRODY

  ...

  Príloha č. 32 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

  SPOLOČENSKÁ HODNOTA DRUHOV VTÁKOV PRIRODZENE SA VYSKYTUJÚCICH NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  Vedecké meno Slovenské meno €/jedinec Aves - vtáky Accipiter gentilis jastrab veľký /jastrab lesný ...

  Príloha č. 33 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

  ZOZNAM DREVÍN A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA

  Časť B

  Príloha č. 34 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

  PREPOČET HODNÔT NAMERANÝCH NA PNI

  Ok130 = Op - (130 - Vp) . Op / 1 000,

  Príloha č. 35 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

  PRIRÁŽKOVÝ INDEX

  Index Charakteristika drevín a) 0 – 0,4 - ak je drevina odumretá b) 0,4 - ak je drevina poškodená ...

  Príloha č. 36 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva ...

Poznámky

 • *  Treba sa sústrediť na očakávaný negatívny vplyv na tie biotopy a druhy, kvôli ktorým bola lokalita navrhnutá ...
 • **  V prípade, že o dôvodoch vyššieho verejného záujmu už bolo rozhodnuté, uvedú sa kto o nich rozhodol. ...
 • 2)  § 181a až 181c Trestného zákona.§ 90 až 93 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. ...
 • 3)  § 66 až 68 zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 3a)  § 71 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ...
 • 4)  § 12 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov. ...
 • 5)  § 65 ods. 1 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 6)  § 11 ods. 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 93/1999 Z. z. ...
 • 7)  Zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon).
 • 8)  Úprava Slovenského banského úradu č. 3000/1975, ktorou sa vydáva predpis o bezpečnosti a ochrane zdravia ...
 • 8a)  STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
 • 8b)  Príloha č. 2 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ...
 • 9)  § 108 až 116 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 10)  § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 11)  § 8 a 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní ...
 • 12)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky ...
 • 13)  § 23 ods. 3 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.
 • 14)  § 30 zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 15)  § 10 a 11 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 16)  § 11 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 17)  § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...
 • 17a)  Rozhodnutie Komisie 97/266/ES z 18. decembra 1996 o informačnom formulári pre navrhované lokality v ...
 • 18)  Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.
 • 19)  Zákon č. 237/2002 Z. z.
 • 20)  § 34 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 21)  Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy ...
 • 22)  § 17 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
 • 23)  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 488/2011 Z.z., ktorou ...
 • 24)  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon ...
 • 25)  § 4 písm. b) zákona č. 597/2006 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd ...
 • 26)  § 34 ods. 1 a 2 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve.
 • 27)  § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 28)  § 7 zákona č. 274/2009 Z.z. v znení zákona č. 180/2013 Z.z.
 • 29)  Príloha č. 3 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ...
 • 1)  § 2 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore