Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov 231/2010 účinný od 01.06.2010

Platnosť od: 28.05.2010
Účinnosť od: 01.06.2010
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodné spoločnosti a družstvá, Obchodný register
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov 231/2010 účinný od 01.06.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 231/2010 s účinnosťou od 01.06.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2007 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky č. 563/2004 Z. z., vyhlášky č. 150/2007 Z. z. a vyhlášky č. 656/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 19 ods. 2 písm. a) a b) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o zahraničnú fyzickú osobu,“.
2.
V § 28 ods. 4 písmená a) a b) znejú:

„a)
schválená účtovná závierka vyhotovená ku dňu skončenia likvidácie s výnimkou postupu podľa osobitného zákona,7a)

b)
schválená konečná správa o priebehu likvidácie spolu so schváleným návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku s výnimkou postupu podľa osobitného zákona,7a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a)
§ 75 ods. 2 Obchodného zákonníka.“.

3.
V prílohe č. 8 sa do zoznamu listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra pri údaji o „Výška základného imania - § 2 ods. 2 písm. c) ZOR“ v stĺpci „Poznámka“, pripájajú na konci vety „v prípade zvýšenia základného imania“ tieto slová: „novými vkladmi okrem zvýšenia základného imania z vlastných zdrojov spoločnosti“.
4.
Prílohy č. 15 až 18 znejú:

Príloha č. 15 k výhláške č. 25/2004 Z. z.

Prevziať prílohu - Vzor 15 - Návrh na zápis podniku zahraničnej právnickej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby / podniku zahraničnej fyzickej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej fyzickej osoby do obchodného registra

Príloha č. 16 k vyhláške 25/2004 Z. z.

Prevziať prílohu - Vzor 16 - Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov / o podniku zahraničnej právnickej osoby / o organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby / o podniku zahraničnej fyzickej osoby / o organizačnej zložke podniku zahraničnej fyzickej osoby do obchodného registra

Príloha č. 17 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

Prevziať prílohu - Vzor 17 - Návrh na zápis inej právnickej osoby do obchodného registra

Príloha č. 18 k vyhláške 25/2004 Z. z.

Prevziať prílohu - Vzor 18 - Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o inej právnickej osobe do obchodného registra

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2010.

Viera Petríková v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore