Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov 231/2010 účinný od 01.06.2010

Platnosť od: 28.05.2010
Účinnosť od: 01.06.2010
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodné spoločnosti a družstvá, Obchodný register

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov 231/2010 účinný od 01.06.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 231/2010 s účinnosťou od 01.06.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. ...

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

1.

V § 19 ods. 2 písm. a) a b) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

2.

V § 28 ods. 4 písmená a) a b) znejú:

„a) schválená účtovná závierka vyhotovená ku dňu skončenia likvidácie s výnimkou postupu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a)
§ 75 ods. 2 Obchodného zákonníka.“.

3.

V prílohe č. 8 sa do zoznamu listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných ...

4.

Prílohy č. 15 až 18 znejú:

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2010.

Viera Petríková v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore