Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Parížske močiare 23/2008 účinný od 01.02.2008

Platnosť od: 24.01.2008
Účinnosť od: 01.02.2008
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Parížske močiare 23/2008 účinný od 01.02.2008
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 23/2008 s účinnosťou od 01.02.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Parížske močiare

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. ...

§ 1
(1)

Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Parížske močiare (ďalej len „chránené vtáčie územie“) ...

(2)

Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Nové Zámky v katastrálnych územiach Gbelce, Maďarský ...

(3)

Chránené vtáčie územie má výmeru 376,58 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú ...

§ 2
(1)

Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho ...

a)

zasahovanie do pobrežnej alebo vodnej vegetácie od 1. marca do 15. augusta okrem údržby objektov ...

b)

kosenie porastov trstiny, pálky alebo ostrice, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

c)

výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 1. marca do 31. ...

d)

rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov2) alebo ostatných zatrávnených plôch,2)

e)

mechanizované kosenie existujúcich trvalých trávnych porastov od 1. mája do 31. júla spôsobom ...

f)

zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu na iný druh poľnohospodárskeho pozemku,3) ...

g)

zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy na iný druh poľnohospodárskeho pozemku okrem zmeny ...

h)

pozemná aplikácia pesticídov alebo priemyselných hnojív na existujúcich trvalých trávnych porastoch ...

i)

pozemná aplikácia pesticídov alebo priemyselných hnojív na pozemkoch dočasne nevyužívaných ...

j)

aplikovanie rodenticídov iným spôsobom ako vkladaním do nôr.

(2)

Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho ...

a)

vykonávanie činnosti uvedenej v odseku 1 písm. a), b), e), f) alebo g),

b)

lov rýb od 15. marca do 30. júna,

c)

čerpanie vody do pojazdných cisterien.

(3)

Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho ...

a)

vykonávanie činnosti uvedenej v odseku 1 písm. c), g) alebo h),

b)

rekultivácia ťažobných stien po ťažbe piesku alebo hliny, ak tak určí obvodný úrad životného ...

c)

ťažba piesku, hliny alebo iné poškodenie pôdneho krytu od 5. mája do 20. augusta, ak tak určí ...

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.

Jaroslav Izák v. r.

Poznámky

  • 1)  § 48 až 51 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...
  • 2)  Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 ...
  • 3)  § 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore