Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov 23/2006 účinný od 01.05.2008

Platnosť od: 18.01.2006
Účinnosť od: 01.05.2008
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo, Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPP1ČL0

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov 23/2006 účinný od 01.05.2008
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 23/2006 s účinnosťou od 01.05.2008 na základe 134/2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 4 a § 12 ods. 10 zákona č. 544/2002 Z. ...

§ 1
Táto vyhláška ustanovuje
a)

druhy záchranných činností, obsah a rozsah špecializovanej prípravy (ďalej len „príprava“), ...

b)

obsah a rozsah prípravy a skúšky na získanie odbornej spôsobilosti na úseku riadenia, rozhodovania, ...

c)

vzor pravidiel správania na lyžiarskej trati a podrobnosti o označovaní lyžiarskej trate.

§ 2
Druhy záchranných činností sú:
a)

základná záchranná činnosť,

b)

pozemná záchranná činnosť,

c)

záchranná činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou,

d)

jaskynná záchranná činnosť,

e)

záchranná činnosť v lavíne,

f)

záchranná činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa,

g)

záchranná činnosť na lyžiarskej trati.

§ 3
(1)

Odborná spôsobilosť na základnú záchrannú činnosť je podmienkou na získanie odbornej spôsobilosti ...

(2)

Obsah a rozsah prípravy a skúšky na základnú záchrannú činnosť sú uvedené v prílohe č. ...

(3)

Obsah a rozsah prípravy a skúšky na pozemnú záchrannú činnosť sú uvedené v prílohe č. 2. ...

(4)

Obsah a rozsah prípravy a skúšky na záchrannú činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou sú ...

(5)

Obsah a rozsah prípravy a skúšky na jaskynnú záchrannú činnosť sú uvedené v prílohe č. 4. ...

(6)

Obsah a rozsah prípravy a skúšky na záchrannú činnosť v lavíne sú uvedené v prílohe č. 5. ...

(7)

Obsah a rozsah prípravy, skúšky, školenia a preskúšania na záchrannú činnosť pomocou lavínového ...

(8)

Obsah a rozsah prípravy a skúšky na záchrannú činnosť na lyžiarskej trati sú uvedené v prílohe ...

(9)

Obsah a rozsah prípravy a skúšky na odbornú činnosť sú uvedené v prílohe č. 7a. Na účel ...

§ 4
(1)

Skúška a preskúšanie sa členia na teoretickú časť a praktickú časť. Každá časť skúšky ...

(2)

Podrobnosti o priebehu skúšky, preskúšania a hodnotení žiadateľa ustanovuje skúšobný poriadok ...

§ 5

Odbornú prípravu osôb vykonávajúcich prípravu žiadateľov o získanie odbornej spôsobilosti ...

§ 6
(1)

Pravidlá správania na lyžiarskej trati sa vydávajú v štátnom jazyku, v anglickom jazyku a v nemeckom ...

(2)

Vzor pravidiel správania na lyžiarskej trati je uvedený v prílohe č. 8.

§ 7

Označovanie lyžiarskej trate musí spĺňať podmienky podľa STN 01 8027 Značenie zjazdových a ...

§ 8

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 28/1996 Z. z., ktorým sa uverejňuje ...

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

Vladimír Palko v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.

  Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na základnú záchrannú činnosť

  Por. číslo Téma Vyučovacie a výcvikové hodiny letná časť zimná časť teória prax skúška/preskúšanie ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.

  Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na pozemnú záchrannú činnosť

  Por. číslo Téma Vyučovacie a výcvikové hodiny letná časť zimná časť teória prax skúška/preskúšanie ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.

  Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na záchrannú činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou

  Por. číslo Téma Vyučovacie a výcvikové hodiny teória prax skúška/preskúšanie 1. Zásady ...

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.

  Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na jaskynnú záchrannú činnosť

  Por. číslo Téma Vyučovacie a výcvikové hodiny teória prax skúška/preskúšanie 1. Bezpečnostné ...

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.

  Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na záchrannú činnosť v lavíne

  Por. číslo Téma Vyučovacie a výcvikové hodiny zimná časť teória prax skúška/preskúšanie ...

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.

  Obsah a rozsah prípravy, skúšky, školenia a preskúšania na záchrannú činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa

  Por. číslo Téma Vyučovacie a výcvikové hodiny teória prax skúška/preskúšanie 1. Špeciálny ...

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.

  Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na záchrannú činnosť na lyžiarskej trati

  Por. číslo Téma Vyučovacie a výcvikové hodiny zimná časť teória prax skúška/preskúšanie ...

  Príloha č. 7a k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.

  Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na odbornú činnosť

  Por. číslo Téma Vyučovacie a výcvikové hodiny teória prax skúška/preskúšanie 1. Ministerstvo ...

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 23/2006 Z. z.

  VZOR

  Prevziať prílohu - Vzor 08 ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore