Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku 229/2011 účinný od 01.05.2012

Platnosť od: 22.07.2011
Účinnosť od: 01.05.2012
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo, Zbrane a strelivo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPP1ČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku 229/2011 účinný od 01.05.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 229/2011 s účinnosťou od 01.05.2012 na základe 105/2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 8 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných ...

§ 1
Všeobecné ustanovenia

Táto vyhláška ustanovuje postup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej ...

§ 2
Zdravotná spôsobilosť
(1)

Zdravotná spôsobilosť žiadateľa a držiteľa sa posudzuje lekárskou prehliadkou. Rozsah kontraindikácií ...

(2)

V rámci lekárskej prehliadky sa vykoná

a)
posúdenie zdravotného stavu žiadateľa alebo držiteľa so zameraním na choroby a poruchy, ktoré zdravotnú ...
b)
komplexné fyzikálne vyšetrenie žiadateľa alebo držiteľa vrátane orientačného vyšetrenia sluchu, zrakovej ...
(3)

Lekársku prehliadku môže vykonať len lekár so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 20 ods. ...

(4)

Žiadateľ a držiteľ preukáže posudzujúcemu lekárovi bezprostredne pred vykonaním lekárskej prehliadky ...

(5)

Posudzujúci lekár pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti žiadateľa a držiteľa prihliadne aj na predchádzajúce ...

(6)

Posudzujúci lekár pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti žiadateľa alebo držiteľa môže vykonať aj laboratórne ...

(7)

Záver lekárskej prehliadky zaznamená posudzujúci lekár v lekárskom posudku a do zdravotnej dokumentácie ...

(8)

Lekársky posudok obsahuje

a)
meno a priezvisko posudzujúceho lekára a miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, v ktorom posudzujúci ...
b)
evidenčné číslo lekárskeho posudku,
c)
meno a priezvisko žiadateľa alebo držiteľa; rodné číslo žiadateľa alebo držiteľa, alebo ak žiadateľ ...
d)
záver lekárskej prehliadky,
e)
miesto a dátum vyhotovenia lekárskeho posudku,
f)
odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho lekára.
(9)

Ak sa lekárskou prehliadkou u žiadateľa alebo držiteľa nezistia kontraindikácie ustanovené v prílohe ...

(10)

Ak sa lekárskou prehliadkou alebo vyšetrením príslušným lekárom poskytujúcim špecializovanú ambulantnú ...

(11)

Posudzujúci lekár vedie osobitnú evidenciu o vydaných lekárskych posudkoch, ktorá obsahuje dátum vydania ...

§ 3
Psychická spôsobilosť
(1)

Psychická spôsobilosť žiadateľa a držiteľa sa posudzuje psychologickým vyšetrením. Účelom psychologického ...

(2)

V rámci psychologického vyšetrenia sa vykoná

a)
posúdenie intelektových predpokladov, výkonových predpokladov a osobnostných predpokladov na držanie ...
b)
identifikácia stavov a rizikových faktorov v osobnej anamnéze, rodinnej anamnéze, sociálnej anamnéze ...
c)
zohľadnenie doterajších záznamov v zdravotnej dokumentácii žiadateľa alebo držiteľa vedenej posudzujúcim ...
d)
zohľadnenie údajov uvedených vo výpise zo zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa vedenej posudzujúcim ...
(3)

Psychologické vyšetrenie môže vykonať len psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická ...

(4)

Posudzujúci psychológ vykoná psychologické vyšetrenie po

a)
preukázaní totožnosti žiadateľa alebo držiteľa podľa odseku 12 písm. a),
b)
predložení čestného vyhlásenia žiadateľa alebo držiteľa vo vzťahu k jeho psychickej spôsobilosti (ďalej ...
c)
predložení výpisu zo všeobecnej zdravotnej dokumentácie (ďalej len „všeobecný výpis“) nie staršieho ...
d)
predložení výpisu zo zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa podľa odseku 7 nie staršieho ako ...
e)
predložení výpisu zo zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa podľa odseku 10 nie staršieho ...
(5)

Všeobecný výpis obsahuje

a)
údaje o organických poškodeniach centrálnej nervovej sústavy, duševných poruchách, poruchách správania, ...
b)
údaje poskytnuté v minulosti posudzujúcemu lekárovi po vydaní psychologického posudku žiadateľa alebo ...
(6)

Ak sa vo všeobecnej zdravotnej dokumentácii nenachádzajú údaje o organických poškodeniach, poruchách, ...

a)
podľa odseku 7 alebo
b)
za splnenia podmienok ustanovených v odseku 8 sa namiesto postupu podľa odseku 7 môže postupovať podľa ...
(7)

Ak sú splnené podmienky podľa odseku 6 úvodnej vety, posudzujúci psychológ v rámci psychologického vyšetrenia ...

(8)

Ak sú splnené podmienky podľa odseku 6 úvodnej vety, kontraindikácia podľa prílohy č. 4 bola príslušným ...

(9)

Ak sa vo všeobecnej zdravotnej dokumentácii nenachádza záznam o posudzovaní psychickej spôsobilosti ...

a)
podľa odseku 10 alebo
b)
za splnenia podmienok ustanovených v odseku 11 sa namiesto postupu podľa odseku 10 môže postupovať podľa ...
(10)

Ak sú splnené podmienky podľa odseku 9 úvodnej vety, posudzujúci psychológ v rámci psychologického vyšetrenia ...

(11)

Ak sú splnené podmienky podľa odseku 9 úvodnej vety, doterajší psychologický posudok bol žiadateľovi ...

(12)

Žiadateľ a držiteľ bezprostredne pred vykonaním psychologického vyšetrenia posudzujúcemu psychológovi ...

a)
preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti;3) ak je žiadateľ alebo držiteľ cudzincom, preukáže svoju ...
b)
predloží vyplnené čestné vyhlásenie vo vzťahu k psychickej spôsobilosti datované dňom totožným s dňom ...
c)
predloží všeobecný výpis podľa odseku 4 písm. c),
d)
predloží osobitný výpis podľa odseku 4 písm. d), ak sú splnené podmienky ustanovené v odseku 4 písm. ...
e)
predloží výpis o doterajšom posudzovaní psychickej spôsobilosti podľa odseku 4 písm. e), ak sú splnené ...
(13)

Záver psychologického vyšetrenia zaznamená posudzujúci psychológ v psychologickom posudku a do zdravotnej ...

(14)

Ak sa psychologickým vyšetrením nezistia kontraindikácie ustanovené v prílohe č. 4, posudzujúci psychológ ...

(15)

Ak sa psychologickým vyšetrením zistia kontraindikácie ustanovené v prílohe č. 4, posudzujúci psychológ ...

(16)

Ak je žiadateľ alebo držiteľ na základe záveru psychologického vyšetrenia uvedeného v jeho psychologickom ...

(17)

Psychologický posudok obsahuje

a)
meno a priezvisko posudzujúceho psychológa, miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, v ktorom ...
b)
evidenčné číslo psychologického posudku,
c)
meno a priezvisko žiadateľa alebo držiteľa; rodné číslo, alebo ak žiadateľ alebo držiteľ nemá pridelené ...
d)
záver psychologického vyšetrenia,
e)
miesto a dátum vyhotovenia psychologického posudku,
f)
odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa.
(18)

Posudzujúci psychológ bezodkladne po vydaní psychologického posudku postupuje podľa osobitného predpisu;9) ...

a)
údajov uvedených v psychologickom posudku a
b)
údajov podľa odseku 13 prvej vety okrem údaja o názve štandardizovaných psychologických testov použitých ...
(19)

Posudzujúci psychológ vedie osobitnú evidenciu o vydaných psychologických posudkoch, ktorá obsahuje ...

§ 4
Prechodné ustanovenia

Lekárske posudky a psychologické posudky vydané do 31. júla 2011 podľa doterajších predpisov sa považujú ...

§ 4a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2012
(1)

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti žiadateľov a držiteľov začaté pred 1. ...

(2)

Lekárske posudky a psychologické posudky vydané do 30. apríla 2012 podľa doterajších predpisov sa považujú ...

§ 5
Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 85/2009 Z. z. o postupe pri posudzovaní ...

§ 6
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2011.

Ivan Uhliarik v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 229/2011 Z. z.

  KONTRAINDIKÁCIE ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI

  I.

  Organické duševné poruchy vrátane symptomatických.

  Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok aj v osobnej anamnéze, ak nie ...

  Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi.

  Mentálna retardácia.

  Paranoidná, disociálna a emočne nestabilná porucha osobnosti a ďalšie poruchy osobnosti uvedené v Medzinárodnej ...

  Ťažšie formy afektívnych porúch.

  II.

  1.

  Zrak

  Zníženie zrakovej ostrosti na lepšom oku alebo zdravom oku pod 6/6 (s korekciou). Zúženie zorného poľa ...

  2.

  Sluch

  Zníženie sluchovej ostrosti na každom uchu – pri členenom šepote – menej ako 2 m. Zníženie sluchovej ...

  3.

  Nervové choroby

  Všetky neurologické ochorenia s takým stupňom poruchy zdravia, ktorý znemožňuje držanie alebo nosenie ...

  Poruchy rovnováhy.

  Epilepsia.

  Narkolepsia.

  Demencia.

  4.

  Choroby pohybového aparátu

  Ťažšie poruchy lokomočného aparátu spojené s obmedzením hybnosti takého rozsahu, že môžu byť prekážkou ...

  5.

  Cukrovka

  Opakované výskyty kómy a iných stavov, ktoré obmedzujú zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť. ...

  6.

  Kardiovaskulárne choroby

  ICHS – ťažké formy s častým zlyhávaním.

  Závažné poruchy srdcového rytmu (bez implantovaného kardiostimulátora).

  Ťažké formy anginy pectoris.

  Artériová hypertenzia tretie štádium ESC/IHS.

  Artériová hypertenzia druhé štádium ESC/IHS s vysokým pridaným rizikom a veľmi vysokým pridaným rizikom. ...

  Stavy po náhlej cievnej mozgovej príhode s takým stupňom poruchy zdravia, ktorý znemožňuje držanie alebo ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 229/2011 Z. z.

  VZOR

  Prevziať prílohu - Príloha 02

  ČESTNÉ VYHLÁSENIE

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 229/2011 Z. z.

  LEKÁRSKY POSUDOK O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI NA DRŽANIE ALEBO NOSENIE STRELNEJ ZBRANE A STRELIVA

  ...

  Vzor

  1. strana

  2. strana

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 229/2011 Z. z.

  KONTRAINDIKÁCIE PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI

  Organické poškodenia centrálnej nervovej sústavy.

  Paranoidná porucha osobnosti, schizoidná porucha osobnosti, dissociálna porucha osobnosti, emočne nestabilná ...

  Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok aj v osobnej anamnéze, ak nie ...

  Sklon k závislosti od alkoholu alebo od inej návykovej látky.1)

  Intelektová úroveň v pásme mentálnej subnormy a nižšie.

  Zvýraznená subnormalita sociálnej inteligencie.

  Analfabetizmus.

  Výkonová kapacita pod úrovňou populačného priemeru (pozornosť, reakčná pohotovosť, optický postreh, ...

  Nedostatočná úroveň racionálnej regulácie správania.

  Agresivita ako dominantná a ľahko aktivovateľná črta osobnosti.

  Abnormná reaktivita osobnosti s protispoločenskými motiváciami konania.

  Impulzivita, explozivita, emotívna labilita.

  Nedostatočne rozvinuté vyššie city (najmä sociálne city).

  Egocentrizmus ako prevažujúci motivujúci faktor konania.

  Zvýraznené pocity insuficiencie.

  Sklon k regresívnym prejavom, hyperkompenzácii a neprimeranej projekcii.

  Nezrelosť, nezdržanlivosť, ľahká ovplyvniteľnosť, tendencie predvádzať sa.

  Všeobecné tendencie rizikového správania.

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 229/2011 Z. z.

  VZOR

  Prevziať prílohu - Príloha 05

  ČESTNÉ VYHLÁSENIE

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 229/2011 Z. z.

  PSYCHOLOGICKÝ POSUDOK O PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI NA DRŽANIE ALEBO NOSENIE STRELNEJ ZBRANE A STRELIVA

  2. strana

  Vzor

  1. strana

Poznámky

 • 1)  § 2 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...
 • 2)  § 12 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
 • 3)  Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 4)  § 8 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 27 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 7)  § 24 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 8)  § 23 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 662/2007 Z. z.
 • 9)  § 24 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 662/2007 Z. z.
 • 10)  § 17 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 662/2007 Z. z.
 • 1)  Zakrúžkujte možnosť, ktorá sa Vás týka; text v bode, ktorý sa Vás netýka, prečiarknite.
 • 2)  Pri nedostatku miesta uveďte tieto slová: „pozri príloha“ a pokračujte na osobitnom liste.
 • 3)  Návykovou látkou sa rozumie alkohol, omamné látky, psychotropné látky a ostatné látky spôsobilé nepriaznivo ...
 • 1)  § 130 ods. 5 Trestného zákona.
 • 1)  Zakrúžkujte možnosť, ktorá sa Vás týka; text v bode, ktorý sa Vás netýka, prečiarknite.
 • 2)  Pri nedostatku miesta uveďte tieto slová: „pozri príloha“ a pokračujte na osobitnom liste.
 • 3)  Návykovou látkou sa rozumie alkohol, omamné látky, psychotropné látky a ostatné látky spôsobilé nepriaznivo ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore