Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku 229/2011 účinný od 01.05.2012

Platnosť od: 22.07.2011
Účinnosť od: 01.05.2012
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zbrane a strelivo, Zdravotníctvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPP1ČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku 229/2011 účinný od 01.05.2012
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 229/2011 s účinnosťou od 01.05.2012 na základe 105/2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 8 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 128/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1 - Všeobecné ustanovenia

Táto vyhláška ustanovuje postup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva (ďalej len „zdravotná spôsobilosť“) a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva (ďalej len „psychická spôsobilosť“) žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu (ďalej len „žiadateľ“) a držiteľov zbrojného preukazu (ďalej len „držiteľ“) a náležitosti lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti (ďalej len „lekársky posudok“) a psychologického posudku o psychickej spôsobilosti (ďalej len „psychologický posudok“).

§ 2 - Zdravotná spôsobilosť
(1)

Zdravotná spôsobilosť žiadateľa a držiteľa sa posudzuje lekárskou prehliadkou. Rozsah kontraindikácií zdravotnej spôsobilosti je ustanovený v prílohe č. 1. Ak sú pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti žiadateľa alebo držiteľa zistené kontraindikácie ustanovené v prílohe č. 1 časti I, nemožno vydať lekársky posudok osvedčujúci jeho zdravotnú spôsobilosť. Ak sú pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti žiadateľa alebo držiteľa zistené kontraindikácie ustanovené v prílohe č. 1 časti II, možno vydať lekársky posudok osvedčujúci jeho zdravotnú spôsobilosť, len ak tieto kontraindikácie žiadateľovi alebo držiteľovi umožňujú držať alebo nosiť strelnú zbraň (ďalej len „zbraň“) a strelivo bez ohrozenia života alebo zdravia svojho alebo iných osôb.

(2)

V rámci lekárskej prehliadky sa vykoná

a)

posúdenie zdravotného stavu žiadateľa alebo držiteľa so zameraním na choroby a poruchy, ktoré zdravotnú spôsobilosť vylučujú,

b)

komplexné fyzikálne vyšetrenie žiadateľa alebo držiteľa vrátane orientačného vyšetrenia sluchu, zrakovej ostrosti, zorného poľa, rovnováhy, orientačného neurologického vyšetrenia a orientačného vyšetrenia duševného stavu so zameraním na zistenie prítomnosti duševných ochorení; do úvahy sa berú aj výsledky z preventívnej prehliadky podľa osobitného predpisu.1)

(3)

Lekársku prehliadku môže vykonať len lekár so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 20 ods. 2 zákona (ďalej len „posudzujúci lekár“); posudzujúci lekár, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“), u ktorého posudzujúci lekár vykonáva zdravotnícke povolanie, musí mať so žiadateľom a s držiteľom uzatvorenú platnú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.2) Posudzujúci lekár vykoná lekársku prehliadku žiadateľa a držiteľa po preukázaní totožnosti žiadateľa alebo držiteľa a predložení čestného vyhlásenia žiadateľa alebo držiteľa vo vzťahu k jeho zdravotnej spôsobilosti (ďalej len „čestné vyhlásenie vo vzťahu k zdravotnej spôsobilosti“) podľa odseku 4.

(4)

Žiadateľ a držiteľ preukáže posudzujúcemu lekárovi bezprostredne pred vykonaním lekárskej prehliadky svoju totožnosť dokladom totožnosti;3) ak je žiadateľ alebo držiteľ cudzincom, preukáže svoju totožnosť cestovným dokladom alebo dokladom nahrádzajúcim cestovný doklad. Žiadateľ a držiteľ bezprostredne pred vykonaním lekárskej prehliadky predloží posudzujúcemu lekárovi vyplnené čestné vyhlásenie vo vzťahu k zdravotnej spôsobilosti datované dňom totožným s dňom vykonania lekárskej prehliadky, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 2.

(5)

Posudzujúci lekár pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti žiadateľa a držiteľa prihliadne aj na predchádzajúce záznamy v jeho zdravotnej dokumentácii. Ak má posudzujúci lekár pochybnosti o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa alebo držiteľa alebo ak ide o žiadateľa podľa odseku 1 štvrtej vety, ktorého zdravotný stav podľa názoru posudzujúceho lekára umožňuje držať alebo nosiť zbraň a strelivo bez ohrozenia života alebo zdravia svojho alebo iných osôb, pošle ho na vyšetrenie k príslušnému lekárovi poskytujúcemu špecializovanú ambulantnú starostlivosť;4) na výsledky tohto vyšetrenia posudzujúci lekár prihliadne pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti žiadateľa alebo držiteľa a zaznamená ich do jeho zdravotnej dokumentácie.

(6)

Posudzujúci lekár pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti žiadateľa alebo držiteľa môže vykonať aj laboratórne vyšetrenia (glykémia, AST, ALT, GMT, moč na toxikológiu so zameraním na prítomnosť omamných látok alebo psychotropných látok), prípadne vyšetrenie slín na prítomnosť omamných látok alebo psychotropných látok a dychovú skúšku na prítomnosť alkoholu v dychu. Ak je nález na prítomnosť alkoholu v dychu žiadateľa alebo držiteľa pozitívny a ten popiera, že požil alkoholický nápoj, posudzujúci lekár na žiadateľove alebo držiteľove náklady určí objemové percento alkoholu v jeho krvi odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu.

(7)

Záver lekárskej prehliadky zaznamená posudzujúci lekár v lekárskom posudku a do zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa; ak je žiadateľ alebo držiteľ podľa záveru lekárskej prehliadky zdravotne nespôsobilý, v zdravotnej dokumentácii žiadateľa alebo držiteľa posudzujúci lekár uvedie aj dôvod takéhoto záveru. Lekársky posudok má rozmer 86 mm x 55 mm. Posudzujúci lekár vydá lekársky posudok v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie lekárskeho posudku je súčasťou zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa a jeho druhé vyhotovenie sa odovzdá žiadateľovi alebo držiteľovi. Vzor lekárskeho posudku je ustanovený v prílohe č. 3.

(8)

Lekársky posudok obsahuje

a)

meno a priezvisko posudzujúceho lekára a miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, v ktorom posudzujúci lekár, ktorý je poskytovateľom, vykonáva zdravotnícke povolanie, alebo názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo poskytovateľa, u ktorého posudzujúci lekár vykonáva zdravotnícke povolanie (aj vo forme odtlačku pečiatky, ak obsahuje požadované údaje),

b)

evidenčné číslo lekárskeho posudku,

c)

meno a priezvisko žiadateľa alebo držiteľa; rodné číslo žiadateľa alebo držiteľa, alebo ak žiadateľ alebo držiteľ nemá pridelené rodné číslo, jeho dátum narodenia a miesto pobytu žiadateľa alebo držiteľa,

d)

záver lekárskej prehliadky,

e)

miesto a dátum vyhotovenia lekárskeho posudku,

f)

odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho lekára.

(9)

Ak sa lekárskou prehliadkou u žiadateľa alebo držiteľa nezistia kontraindikácie ustanovené v prílohe č. 1 časti I ani II, posudzujúci lekár v závere lekárskej prehliadky uvedie, že žiadateľ alebo držiteľ je zdravotne spôsobilý na držanie alebo nosenie zbrane a streliva. Ak sa lekárskou prehliadkou u žiadateľa alebo držiteľa zistia kontraindikácie ustanovené v prílohe č. 1 časti II, ale tieto kontraindikácie podľa výsledkov vyšetrenia príslušným lekárom poskytujúcim špecializovanú ambulantnú starostlivosť podľa odseku 5 a následného zváženia posudzujúceho lekára žiadateľovi alebo držiteľovi umožňujú držať alebo nosiť zbraň a strelivo bez ohrozenia života alebo zdravia svojho alebo iných osôb, posudzujúci lekár v závere lekárskej prehliadky uvedie, že žiadateľ alebo držiteľ je zdravotne spôsobilý na držanie alebo nosenie zbrane a streliva. Držiteľ, ktorý je osobou podľa odseku 1 štvrtej vety, sa na základe zváženia posudzujúceho lekára alebo lekára poskytujúceho špecializovanú ambulantnú starostlivosť v ním určenej lehote podrobuje potrebným vyšetreniam, pričom sa postupuje primerane podľa § 20 ods. 4 až 7 zákona.

(10)

Ak sa lekárskou prehliadkou alebo vyšetrením príslušným lekárom poskytujúcim špecializovanú ambulantnú starostlivosť podľa odseku 5 u žiadateľa alebo držiteľa zistia kontraindikácie ustanovené v prílohe č. 1 časti I, posudzujúci lekár v závere lekárskej prehliadky uvedie, že žiadateľ alebo držiteľ je zdravotne nespôsobilý na držanie alebo nosenie zbrane a streliva. Ak sa lekárskou prehliadkou alebo vyšetrením príslušným lekárom poskytujúcim špecializovanú ambulantnú starostlivosť podľa odseku 5 u žiadateľa alebo držiteľa zistia kontraindikácie ustanovené v prílohe č. 1 časti II, ktoré žiadateľovi alebo držiteľovi po zvážení posudzujúceho lekára alebo príslušného lekára poskytujúceho špecializovanú ambulantnú starostlivosť neumožňujú držať alebo nosiť zbraň a strelivo bez ohrozenia života alebo zdravia svojho alebo iných osôb, posudzujúci lekár v závere lekárskej prehliadky uvedie, že žiadateľ alebo držiteľ je zdravotne nespôsobilý na držanie alebo nosenie zbrane a streliva.

(11)

Posudzujúci lekár vedie osobitnú evidenciu o vydaných lekárskych posudkoch, ktorá obsahuje dátum vydania lekárskeho posudku; meno a priezvisko žiadateľa alebo držiteľa; rodné číslo žiadateľa alebo držiteľa, alebo ak žiadateľ alebo držiteľ nemá pridelené rodné číslo, jeho dátum narodenia; evidenčné číslo lekárskeho posudku a záver lekárskej prehliadky.

§ 3 - Psychická spôsobilosť
(1)

Psychická spôsobilosť žiadateľa a držiteľa sa posudzuje psychologickým vyšetrením. Účelom psychologického vyšetrenia je zistenie alebo vylúčenie kontraindikácií psychickej spôsobilosti u žiadateľa alebo držiteľa. Rozsah kontraindikácií psychickej spôsobilosti je ustanovený v prílohe č. 4. Ak sú pri posudzovaní psychickej spôsobilosti žiadateľa alebo držiteľa zistené kontraindikácie ustanovené v prílohe č. 4, nemožno vydať psychologický posudok osvedčujúci jeho psychickú spôsobilosť.

(2)

V rámci psychologického vyšetrenia sa vykoná

a)

posúdenie intelektových predpokladov, výkonových predpokladov a osobnostných predpokladov na držanie alebo nosenie zbrane a streliva s využitím klinicko-psychodiagnostických metód, ktorými sú rozhovor, pozorovanie, anamnéza a štandardizované psychologické testy,

b)

identifikácia stavov a rizikových faktorov v osobnej anamnéze, rodinnej anamnéze, sociálnej anamnéze alebo zdravotnej anamnéze žiadateľa alebo držiteľa,

c)

zohľadnenie doterajších záznamov v zdravotnej dokumentácii žiadateľa alebo držiteľa vedenej posudzujúcim psychológom,

d)

zohľadnenie údajov uvedených vo výpise zo zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa vedenej posudzujúcim lekárom žiadateľa alebo držiteľa (ďalej len „všeobecná zdravotná dokumentácia“) podľa odseku 4 písm. c), a ak sú splnené podmienky ustanovené v odseku 4 písm. d) a e), aj zohľadnenie údajov uvedených vo výpisoch zo zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa podľa odseku 4 písm. d) a e).

(3)

Psychologické vyšetrenie môže vykonať len psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia, ktorý je zdravotníckym pracovníkom6) (ďalej len „posudzujúci psychológ“).

(4)

Posudzujúci psychológ vykoná psychologické vyšetrenie po

a)

preukázaní totožnosti žiadateľa alebo držiteľa podľa odseku 12 písm. a),

b)

predložení čestného vyhlásenia žiadateľa alebo držiteľa vo vzťahu k jeho psychickej spôsobilosti (ďalej len „čestné vyhlásenie vo vzťahu k psychickej spôsobilosti“) podľa odseku 12 písm. b),

c)

predložení výpisu zo všeobecnej zdravotnej dokumentácie (ďalej len „všeobecný výpis“) nie staršieho ako dva mesiace s údajmi podľa osobitného predpisu7) v rozsahu podľa odseku 5,

d)

predložení výpisu zo zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa podľa odseku 7 nie staršieho ako dva mesiace s údajmi podľa osobitného predpisu7) v rozsahu podľa odseku 5 písm. a), ak sú splnené podmienky podľa odseku 6 úvodnej vety a súčasne sa nepostupuje podľa odseku 8,

e)

predložení výpisu zo zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa podľa odseku 10 nie staršieho ako dva mesiace s údajmi podľa osobitného predpisu7) v rozsahu podľa odseku 5 písm. b), ak sú splnené podmienky podľa odseku 9 úvodnej vety a súčasne sa nepostupuje podľa odseku 11.

(5)

Všeobecný výpis obsahuje

a)

údaje o organických poškodeniach centrálnej nervovej sústavy, duševných poruchách, poruchách správania, rizikových faktoroch a stavoch, ktoré sú kontraindikáciami psychickej spôsobilosti podľa prílohy č. 4, a údaje o závažných ochoreniach a úrazoch, ktoré môžu mať vplyv na činnosť centrálnej nervovej sústavy; ak sa také údaje vo všeobecnej zdravotnej dokumentácii nenachádzajú a údaje o kontraindikáciách podľa prílohy č. 4 nie sú doplnené podľa odseku 8, údaj o skutočnosti, že všeobecná zdravotná dokumentácia neobsahuje záznam o organických poškodeniach centrálnej nervovej sústavy, duševných poruchách, poruchách správania, rizikových faktoroch a stavoch, ktoré sú kontraindikáciami psychickej spôsobilosti podľa prílohy č. 4, a záznam o závažných ochoreniach a úrazoch, ktoré môžu mať vplyv na činnosť centrálnej nervovej sústavy,

b)

údaje poskytnuté v minulosti posudzujúcemu lekárovi po vydaní psychologického posudku žiadateľa alebo držiteľa (ďalej len „doterajší psychologický posudok“) posudzujúcim psychológom alebo psychológom oprávneným posudzovať psychickú spôsobilosť podľa doterajších predpisov (ďalej len „doterajší posudzujúci psychológ“), najmä údaje podľa odseku 18; ak sa také údaje vo všeobecnej zdravotnej dokumentácii nenachádzajú a nie sú doplnené podľa odseku 11, údaj o skutočnosti, že všeobecná zdravotná dokumentácia neobsahuje záznam o posudzovaní psychickej spôsobilosti žiadateľa alebo držiteľa a o vydaní doterajšieho psychologického posudku.

(6)

Ak sa vo všeobecnej zdravotnej dokumentácii nenachádzajú údaje o organických poškodeniach, poruchách, rizikových faktoroch a stavoch, ktoré sú kontraindikáciami psychickej spôsobilosti podľa prílohy č. 4, a žiadateľovi alebo držiteľovi v minulosti boli zdravotníckym pracovníkom so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore (ďalej len „príslušný zdravotnícky pracovník“) zistené kontraindikácie podľa prílohy č. 4, postupuje sa

a)

podľa odseku 7 alebo

b)

za splnenia podmienok ustanovených v odseku 8 sa namiesto postupu podľa odseku 7 môže postupovať podľa odseku 8.

(7)

Ak sú splnené podmienky podľa odseku 6 úvodnej vety, posudzujúci psychológ v rámci psychologického vyšetrenia zohľadní aj výpis zo zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa vedenej príslušným zdravotníckym pracovníkom, ktorý je poskytovateľom; alebo poskytovateľom, u ktorého príslušný zdravotnícky pracovník v čase vyšetrenia žiadateľa alebo držiteľa vykonával zdravotnícke povolanie; alebo ak došlo k zmene takého poskytovateľa podľa osobitného predpisu,8) vedenej novým poskytovateľom (ďalej len „osobitný výpis“). Osobitný výpis obsahuje údaje v rozsahu podľa odseku 5 písm. a).

(8)

Ak sú splnené podmienky podľa odseku 6 úvodnej vety, kontraindikácia podľa prílohy č. 4 bola príslušným zdravotníckym pracovníkom žiadateľovi alebo držiteľovi zistená po 31. decembri 2004 a príslušný zdravotnícky pracovník je naďalej poskytovateľom alebo vykonáva zdravotnícke povolanie u poskytovateľa, u ktorého ho vykonával v čase vyšetrenia žiadateľa alebo držiteľa, namiesto osobitného výpisu podľa odseku 7 môže posudzujúci psychológ v rámci psychologického vyšetrenia zohľadniť všeobecný výpis poskytnutý v rozsahu podľa odseku 5 až po doplnení všeobecnej zdravotnej dokumentácie o výpis zo zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa vedenej príslušným zdravotníckym pracovníkom v rozsahu podľa odseku 5 písm. a) (ďalej len „výpis príslušného zdravotníckeho pracovníka“). Všeobecná zdravotná dokumentácia sa doplní po poskytnutí výpisu príslušného zdravotníckeho pracovníka posudzujúcemu lekárovi podľa osobitného predpisu9) na základe písomnej žiadosti žiadateľa alebo držiteľa adresovanej príslušnému zdravotníckemu pracovníkovi.

(9)

Ak sa vo všeobecnej zdravotnej dokumentácii nenachádza záznam o posudzovaní psychickej spôsobilosti žiadateľa alebo držiteľa a o vydaní doterajšieho psychologického posudku a žiadateľovi alebo držiteľovi bol v minulosti doterajším posudzujúcim psychológom vydaný doterajší psychologický posudok, postupuje sa

a)

podľa odseku 10 alebo

b)

za splnenia podmienok ustanovených v odseku 11 sa namiesto postupu podľa odseku 10 môže postupovať podľa odseku 11.

(10)

Ak sú splnené podmienky podľa odseku 9 úvodnej vety, posudzujúci psychológ v rámci psychologického vyšetrenia zohľadní aj výpis zo zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa vedenej doterajším posudzujúcim psychológom, ktorý je poskytovateľom; alebo poskytovateľom, u ktorého doterajší posudzujúci psychológ v čase vydania doterajšieho psychologického posudku vykonával zdravotnícke povolanie; alebo ak došlo k zmene takého poskytovateľa podľa osobitného predpisu,8) vedenej novým poskytovateľom (ďalej len „výpis o doterajšom posudzovaní psychickej spôsobilosti“). Výpis o doterajšom posudzovaní psychickej spôsobilosti obsahuje údaje v rozsahu podľa odseku 5 písm. b).

(11)

Ak sú splnené podmienky podľa odseku 9 úvodnej vety, doterajší psychologický posudok bol žiadateľovi alebo držiteľovi vydaný po 31. decembri 2004 a doterajší posudzujúci psychológ je naďalej poskytovateľom alebo vykonáva zdravotnícke povolanie u poskytovateľa, u ktorého ho vykonával v čase vydania doterajšieho psychologického posudku, namiesto výpisu o doterajšom posudzovaní psychickej spôsobilosti podľa odseku 10 môže posudzujúci psychológ v rámci psychologického vyšetrenia zohľadniť všeobecný výpis poskytnutý v rozsahu podľa odseku 5 až po doplnení všeobecnej zdravotnej dokumentácie o výpis zo zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa vedenej doterajším posudzujúcim psychológom v rozsahu podľa odseku 5 písm. b) (ďalej len „výpis doterajšieho posudzujúceho psychológa“). Všeobecná zdravotná dokumentácia sa doplní po poskytnutí výpisu doterajšieho posudzujúceho psychológa posudzujúcemu lekárovi podľa osobitného predpisu9) na základe písomnej žiadosti žiadateľa alebo držiteľa adresovanej doterajšiemu posudzujúcemu psychológovi.

(12)

Žiadateľ a držiteľ bezprostredne pred vykonaním psychologického vyšetrenia posudzujúcemu psychológovi

a)

preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti;3) ak je žiadateľ alebo držiteľ cudzincom, preukáže svoju totožnosť cestovným dokladom alebo dokladom nahrádzajúcim cestovný doklad,

b)

predloží vyplnené čestné vyhlásenie vo vzťahu k psychickej spôsobilosti datované dňom totožným s dňom vykonania psychologického vyšetrenia, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 5,

c)

predloží všeobecný výpis podľa odseku 4 písm. c),

d)

predloží osobitný výpis podľa odseku 4 písm. d), ak sú splnené podmienky ustanovené v odseku 4 písm. d),

e)

predloží výpis o doterajšom posudzovaní psychickej spôsobilosti podľa odseku 4 písm. e), ak sú splnené podmienky ustanovené v odseku 4 písm. e).

(13)

Záver psychologického vyšetrenia zaznamená posudzujúci psychológ v psychologickom posudku a do zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa vedenej posudzujúcim psychológom; do zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa vedenej posudzujúcim psychológom posudzujúci psychológ zaznamená aj názov štandardizovaných psychologických testov použitých v rámci psychologického vyšetrenia, a ak je žiadateľ alebo držiteľ podľa záveru psychologické vyšetrenia psychicky nespôsobilý, aj dôvod takého záveru. Psychologický posudok má rozmer 86 mm x 55 mm. Posudzujúci psychológ vydá psychologický posudok v troch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie psychologického posudku je súčasťou zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa vedenej posudzujúcim psychológom a jeho ďalšie dve vyhotovenia sa odovzdajú žiadateľovi alebo držiteľovi. Vzor psychologického posudku je ustanovený v prílohe č. 6.

(14)

Ak sa psychologickým vyšetrením nezistia kontraindikácie ustanovené v prílohe č. 4, posudzujúci psychológ v závere psychologického vyšetrenia uvedie, že žiadateľ alebo držiteľ je psychicky spôsobilý na držanie alebo nosenie zbrane a streliva.

(15)

Ak sa psychologickým vyšetrením zistia kontraindikácie ustanovené v prílohe č. 4, posudzujúci psychológ v závere psychologického vyšetrenia uvedie, že žiadateľ alebo držiteľ je psychicky nespôsobilý na držanie alebo nosenie zbrane a streliva.

(16)

Ak je žiadateľ alebo držiteľ na základe záveru psychologického vyšetrenia uvedeného v jeho psychologickom posudku psychicky nespôsobilý na držanie alebo nosenie zbrane a streliva, možno ďalšie psychologické vyšetrenie žiadateľa alebo držiteľa na účel posúdenia jeho psychickej spôsobilosti vykonať najskôr po uplynutí 12 mesiacov odo dňa vydania psychologického posudku o jeho psychickej nespôsobilosti na držanie alebo nosenie zbrane a streliva; toto obmedzenie sa nevzťahuje na vykonanie psychologického vyšetrenia, ktoré je podľa poskytovateľa alebo príslušného orgánu potrebné uskutočniť v rámci postupu podľa osobitného predpisu10) po podaní žiadosti o nápravu.

(17)

Psychologický posudok obsahuje

a)

meno a priezvisko posudzujúceho psychológa, miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, v ktorom posudzujúci psychológ, ktorý je poskytovateľom, vykonáva zdravotnícke povolanie, alebo názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo poskytovateľa, u ktorého posudzujúci psychológ vykonáva zdravotnícke povolanie (aj vo forme odtlačku pečiatky, ak obsahuje požadované údaje),

b)

evidenčné číslo psychologického posudku,

c)

meno a priezvisko žiadateľa alebo držiteľa; rodné číslo, alebo ak žiadateľ alebo držiteľ nemá pridelené rodné číslo, jeho dátum narodenia a miesto pobytu žiadateľa alebo držiteľa,

d)

záver psychologického vyšetrenia,

e)

miesto a dátum vyhotovenia psychologického posudku,

f)

odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa.

(18)

Posudzujúci psychológ bezodkladne po vydaní psychologického posudku postupuje podľa osobitného predpisu;9) výpis zo zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa poskytnutý posudzujúcim psychológom posudzujúcemu lekárovi žiadateľa alebo držiteľa po vydaní psychologického posudku obsahuje údaje podľa osobitného predpisu7) v rozsahu

a)

údajov uvedených v psychologickom posudku a

b)

údajov podľa odseku 13 prvej vety okrem údaja o názve štandardizovaných psychologických testov použitých v rámci psychologického vyšetrenia.

(19)

Posudzujúci psychológ vedie osobitnú evidenciu o vydaných psychologických posudkoch, ktorá obsahuje dátum vydania psychologického posudku; meno a priezvisko žiadateľa alebo držiteľa; rodné číslo žiadateľa alebo držiteľa, alebo ak žiadateľ alebo držiteľ nemá pridelené rodné číslo, jeho dátum narodenia; evidenčné číslo psychologického posudku a záver psychologického vyšetrenia.

§ 4 - Prechodné ustanovenia

Lekárske posudky a psychologické posudky vydané do 31. júla 2011 podľa doterajších predpisov sa považujú za lekárske posudky a psychologické posudky vydané podľa tejto vyhlášky.

§ 4a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2012
(1)

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti žiadateľov a držiteľov začaté pred 1. májom 2012 sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. apríla 2012.

(2)

Lekárske posudky a psychologické posudky vydané do 30. apríla 2012 podľa doterajších predpisov sa považujú za lekárske posudky a psychologické posudky vydané podľa tejto vyhlášky v znení účinnom od 1. mája 2012.

§ 5 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 85/2009 Z. z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku.

§ 6 - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2011.

Ivan Uhliarik v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 229/2011 Z. z.

  KONTRAINDIKÁCIE ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI

  I.

  Duševné poruchy a poruchy správania

  Organické duševné poruchy vrátane symptomatických.

  Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok aj v osobnej anamnéze, ak nie je dokázaná a kontrolovaná abstinencia trvajúca najmenej tri roky.

  Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi.

  Mentálna retardácia.

  Paranoidná, disociálna a emočne nestabilná porucha osobnosti a ďalšie poruchy osobnosti uvedené v Medzinárodnej klasifikácii chorôb pod číslom diagnózy F60 až F69.

  Ťažšie formy afektívnych porúch.

  II.

  1.

  Zrak

  Zníženie zrakovej ostrosti na lepšom oku alebo zdravom oku pod 6/6 (s korekciou). Zúženie zorného poľa o viac ako 20 stupňov alebo prítomnosť skotómov do 30 stupňov na lepšom oku alebo zdravom oku. Porucha farbocitu v zmysle protanopie alebo deuteranopie.

  2.

  Sluch

  Zníženie sluchovej ostrosti na každom uchu – pri členenom šepote – menej ako 2 m. Zníženie sluchovej ostrosti na jednom uchu – pri členenom šepote – na jednom uchu menej ako 2 m, na druhom uchu menej ako 3 m.

  3.

  Nervové choroby

  Všetky neurologické ochorenia s takým stupňom poruchy zdravia, ktorý znemožňuje držanie alebo nosenie zbrane – napríklad Parkinsonova choroba, skleróza multiplex.

  Poruchy rovnováhy.

  Epilepsia.

  Narkolepsia.

  Demencia.

  4.

  Choroby pohybového aparátu

  Ťažšie poruchy lokomočného aparátu spojené s obmedzením hybnosti takého rozsahu, že môžu byť prekážkou držania alebo nosenia zbrane a streliva.

  5.

  Cukrovka

  Opakované výskyty kómy a iných stavov, ktoré obmedzujú zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť.

  6.

  Kardiovaskulárne choroby

  ICHS – ťažké formy s častým zlyhávaním.

  Závažné poruchy srdcového rytmu (bez implantovaného kardiostimulátora).

  Ťažké formy anginy pectoris.

  Artériová hypertenzia tretie štádium ESC/IHS.

  Artériová hypertenzia druhé štádium ESC/IHS s vysokým pridaným rizikom a veľmi vysokým pridaným rizikom.

  Stavy po náhlej cievnej mozgovej príhode s takým stupňom poruchy zdravia, ktorý znemožňuje držanie alebo nosenie zbrane a streliva.

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 229/2011 Z. z.

  VZOR

  ČESTNÉ VYHLÁSENIE

  Prevziať prílohu - Príloha 02

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 229/2011 Z. z.

  LEKÁRSKY POSUDOK O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI NA DRŽANIE ALEBO NOSENIE STRELNEJ ZBRANE A STRELIVA

  Vzor

  1. strana

  2. strana

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 229/2011 Z. z.

  KONTRAINDIKÁCIE PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI

  Organické poškodenia centrálnej nervovej sústavy.

  Paranoidná porucha osobnosti, schizoidná porucha osobnosti, dissociálna porucha osobnosti, emočne nestabilná porucha osobnosti a hraničná porucha osobnosti.

  Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok aj v osobnej anamnéze, ak nie je dokázaná a kontrolovaná abstinencia trvajúca najmenej tri roky.

  Sklon k závislosti od alkoholu alebo od inej návykovej látky.1)

  Intelektová úroveň v pásme mentálnej subnormy a nižšie.

  Zvýraznená subnormalita sociálnej inteligencie.

  Analfabetizmus.

  Výkonová kapacita pod úrovňou populačného priemeru (pozornosť, reakčná pohotovosť, optický postreh, vizuálno-motorická koordinácia).

  Nedostatočná úroveň racionálnej regulácie správania.

  Agresivita ako dominantná a ľahko aktivovateľná črta osobnosti.

  Abnormná reaktivita osobnosti s protispoločenskými motiváciami konania.

  Impulzivita, explozivita, emotívna labilita.

  Nedostatočne rozvinuté vyššie city (najmä sociálne city).

  Egocentrizmus ako prevažujúci motivujúci faktor konania.

  Zvýraznené pocity insuficiencie.

  Sklon k regresívnym prejavom, hyperkompenzácii a neprimeranej projekcii.

  Nezrelosť, nezdržanlivosť, ľahká ovplyvniteľnosť, tendencie predvádzať sa.

  Všeobecné tendencie rizikového správania.

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 229/2011 Z. z.

  VZOR

  ČESTNÉ VYHLÁSENIE

  Prevziať prílohu - Príloha 05

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 229/2011 Z. z.

  PSYCHOLOGICKÝ POSUDOK O PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI NA DRŽANIE ALEBO NOSENIE STRELNEJ ZBRANE A STRELIVA

  Vzor

  1. strana

  2. strana

Poznámky

 • 1)

  § 2 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  § 12 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 4)

  § 8 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 6)

  § 27 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 7)

  § 24 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z.

 • 8)

  § 23 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 662/2007 Z. z.

 • 9)

  § 24 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 662/2007 Z. z.

 • 10)

  § 17 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 662/2007 Z. z.

 • 1)

  Zakrúžkujte možnosť, ktorá sa Vás týka; text v bode, ktorý sa Vás netýka, prečiarknite.

 • 2)

  Pri nedostatku miesta uveďte tieto slová: „pozri príloha“ a pokračujte na osobitnom liste.

 • 3)

  Návykovou látkou sa rozumie alkohol, omamné látky, psychotropné látky a ostatné látky spôsobilé nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka alebo jeho ovládacie schopnosti alebo rozpoznávacie schopnosti alebo sociálne správanie.

 • 1)

  § 130 ods. 5 Trestného zákona.

 • 1)

  Zakrúžkujte možnosť, ktorá sa Vás týka; text v bode, ktorý sa Vás netýka, prečiarknite.

 • 2)

  Pri nedostatku miesta uveďte tieto slová: „pozri príloha“ a pokračujte na osobitnom liste.

 • 3)

  Návykovou látkou sa rozumie alkohol, omamné látky, psychotropné látky a ostatné látky spôsobilé nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka alebo jeho ovládacie schopnosti alebo rozpoznávacie schopnosti alebo sociálne správanie.

Načítavam znenie...
MENU
Hore