Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku 229/2011 účinný od 01.05.2012


Platnosť od: 22.07.2011
Účinnosť od: 01.05.2012
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo, Zbrane a strelivo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku 229/2011 účinný od 01.05.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 229/2011 s účinnosťou od 01.05.2012 na základe 105/2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 8 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných ...

§ 1
Všeobecné ustanovenia

Táto vyhláška ustanovuje postup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie ...

§ 2
Zdravotná spôsobilosť
(1)

Zdravotná spôsobilosť žiadateľa a držiteľa sa posudzuje lekárskou prehliadkou. Rozsah kontraindikácií ...

(2)

V rámci lekárskej prehliadky sa vykoná

a)

posúdenie zdravotného stavu žiadateľa alebo držiteľa so zameraním na choroby a poruchy, ktoré ...

b)

komplexné fyzikálne vyšetrenie žiadateľa alebo držiteľa vrátane orientačného vyšetrenia sluchu, ...

(3)

Lekársku prehliadku môže vykonať len lekár so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa ...

(4)

Žiadateľ a držiteľ preukáže posudzujúcemu lekárovi bezprostredne pred vykonaním lekárskej ...

(5)

Posudzujúci lekár pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti žiadateľa a držiteľa prihliadne aj ...

(6)

Posudzujúci lekár pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti žiadateľa alebo držiteľa môže vykonať ...

(7)

Záver lekárskej prehliadky zaznamená posudzujúci lekár v lekárskom posudku a do zdravotnej dokumentácie ...

(8)

Lekársky posudok obsahuje

a)

meno a priezvisko posudzujúceho lekára a miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, v ktorom ...

b)

evidenčné číslo lekárskeho posudku,

c)

meno a priezvisko žiadateľa alebo držiteľa; rodné číslo žiadateľa alebo držiteľa, alebo ak ...

d)

záver lekárskej prehliadky,

e)

miesto a dátum vyhotovenia lekárskeho posudku,

f)

odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho lekára.

(9)

Ak sa lekárskou prehliadkou u žiadateľa alebo držiteľa nezistia kontraindikácie ustanovené v ...

(10)

Ak sa lekárskou prehliadkou alebo vyšetrením príslušným lekárom poskytujúcim špecializovanú ...

(11)

Posudzujúci lekár vedie osobitnú evidenciu o vydaných lekárskych posudkoch, ktorá obsahuje dátum ...

§ 3
Psychická spôsobilosť
(1)

Psychická spôsobilosť žiadateľa a držiteľa sa posudzuje psychologickým vyšetrením. Účelom ...

(2)

V rámci psychologického vyšetrenia sa vykoná

a)

posúdenie intelektových predpokladov, výkonových predpokladov a osobnostných predpokladov na držanie ...

b)

identifikácia stavov a rizikových faktorov v osobnej anamnéze, rodinnej anamnéze, sociálnej anamnéze ...

c)

zohľadnenie doterajších záznamov v zdravotnej dokumentácii žiadateľa alebo držiteľa vedenej ...

d)

zohľadnenie údajov uvedených vo výpise zo zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa ...

(3)

Psychologické vyšetrenie môže vykonať len psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore ...

(4)

Posudzujúci psychológ vykoná psychologické vyšetrenie po

a)

preukázaní totožnosti žiadateľa alebo držiteľa podľa odseku 12 písm. a),

b)

predložení čestného vyhlásenia žiadateľa alebo držiteľa vo vzťahu k jeho psychickej spôsobilosti ...

c)

predložení výpisu zo všeobecnej zdravotnej dokumentácie (ďalej len „všeobecný výpis“) nie ...

d)

predložení výpisu zo zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa podľa odseku 7 nie staršieho ...

e)

predložení výpisu zo zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa podľa odseku 10 nie staršieho ...

(5)

Všeobecný výpis obsahuje

a)

údaje o organických poškodeniach centrálnej nervovej sústavy, duševných poruchách, poruchách ...

b)

údaje poskytnuté v minulosti posudzujúcemu lekárovi po vydaní psychologického posudku žiadateľa ...

(6)

Ak sa vo všeobecnej zdravotnej dokumentácii nenachádzajú údaje o organických poškodeniach, poruchách, ...

a)

podľa odseku 7 alebo

b)

za splnenia podmienok ustanovených v odseku 8 sa namiesto postupu podľa odseku 7 môže postupovať ...

(7)

Ak sú splnené podmienky podľa odseku 6 úvodnej vety, posudzujúci psychológ v rámci psychologického ...

(8)

Ak sú splnené podmienky podľa odseku 6 úvodnej vety, kontraindikácia podľa prílohy č. 4 bola ...

(9)

Ak sa vo všeobecnej zdravotnej dokumentácii nenachádza záznam o posudzovaní psychickej spôsobilosti ...

a)

podľa odseku 10 alebo

b)

za splnenia podmienok ustanovených v odseku 11 sa namiesto postupu podľa odseku 10 môže postupovať ...

(10)

Ak sú splnené podmienky podľa odseku 9 úvodnej vety, posudzujúci psychológ v rámci psychologického ...

(11)

Ak sú splnené podmienky podľa odseku 9 úvodnej vety, doterajší psychologický posudok bol žiadateľovi ...

(12)

Žiadateľ a držiteľ bezprostredne pred vykonaním psychologického vyšetrenia posudzujúcemu psychológovi ...

a)

preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti;3) ak je žiadateľ alebo držiteľ cudzincom, preukáže ...

b)

predloží vyplnené čestné vyhlásenie vo vzťahu k psychickej spôsobilosti datované dňom totožným ...

c)

predloží všeobecný výpis podľa odseku 4 písm. c),

d)

predloží osobitný výpis podľa odseku 4 písm. d), ak sú splnené podmienky ustanovené v odseku ...

e)

predloží výpis o doterajšom posudzovaní psychickej spôsobilosti podľa odseku 4 písm. e), ak ...

(13)

Záver psychologického vyšetrenia zaznamená posudzujúci psychológ v psychologickom posudku a do ...

(14)

Ak sa psychologickým vyšetrením nezistia kontraindikácie ustanovené v prílohe č. 4, posudzujúci ...

(15)

Ak sa psychologickým vyšetrením zistia kontraindikácie ustanovené v prílohe č. 4, posudzujúci ...

(16)

Ak je žiadateľ alebo držiteľ na základe záveru psychologického vyšetrenia uvedeného v jeho ...

(17)

Psychologický posudok obsahuje

a)

meno a priezvisko posudzujúceho psychológa, miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, v ktorom ...

b)

evidenčné číslo psychologického posudku,

c)

meno a priezvisko žiadateľa alebo držiteľa; rodné číslo, alebo ak žiadateľ alebo držiteľ ...

d)

záver psychologického vyšetrenia,

e)

miesto a dátum vyhotovenia psychologického posudku,

f)

odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa.

(18)

Posudzujúci psychológ bezodkladne po vydaní psychologického posudku postupuje podľa osobitného ...

a)

údajov uvedených v psychologickom posudku a

b)

údajov podľa odseku 13 prvej vety okrem údaja o názve štandardizovaných psychologických testov ...

(19)

Posudzujúci psychológ vedie osobitnú evidenciu o vydaných psychologických posudkoch, ktorá obsahuje ...

§ 4
Prechodné ustanovenia

Lekárske posudky a psychologické posudky vydané do 31. júla 2011 podľa doterajších predpisov ...

§ 4a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2012
(1)

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti žiadateľov a držiteľov začaté ...

(2)

Lekárske posudky a psychologické posudky vydané do 30. apríla 2012 podľa doterajších predpisov ...

§ 5
Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 85/2009 Z. z. o postupe ...

§ 6
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2011.

Ivan Uhliarik v. r.

Poznámky

 • 1)  § 2 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného ...
 • 2)  § 12 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 3)  Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 4)  § 8 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 27 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych ...
 • 7)  § 24 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 8)  § 23 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 662/2007 Z. z.
 • 9)  § 24 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 662/2007 Z. z.
 • 10)  § 17 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 662/2007 Z. z.
 • 1)  Zakrúžkujte možnosť, ktorá sa Vás týka; text v bode, ktorý sa Vás netýka, prečiarknite.
 • 2)  Pri nedostatku miesta uveďte tieto slová: „pozri príloha“ a pokračujte na osobitnom liste.
 • 3)  Návykovou látkou sa rozumie alkohol, omamné látky, psychotropné látky a ostatné látky spôsobilé ...
 • 1)  § 130 ods. 5 Trestného zákona.
 • 1)  Zakrúžkujte možnosť, ktorá sa Vás týka; text v bode, ktorý sa Vás netýka, prečiarknite.
 • 2)  Pri nedostatku miesta uveďte tieto slová: „pozri príloha“ a pokračujte na osobitnom liste.
 • 3)  Návykovou látkou sa rozumie alkohol, omamné látky, psychotropné látky a ostatné látky spôsobilé ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore