Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70502
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 229/2010 účinný od 01.06.2010


Platnosť od: 27.05.2010
Účinnosť od: 01.06.2010
Autor: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Právo EÚ, Pozemné komunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 229/2010 účinný od 01.06.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 229/2010 s účinnosťou od 01.06.2010

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ...

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 12, § 49 ods. ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ...

1.

V § 4 ods. 3 písm. g) sa vypúšťa slovo „určených“.

2.

V § 5 ods. 3, § 12 ods. 3, § 19 ods. 3 a § 26 ods. 4 sa za slovami „overenie“ a „overovanie“ ...

3.

V § 18 ods. 3 sa vypúšťa písmeno f). Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).

4.

V § 18 ods. 3 písm. f) sa vypúšťajú slová „ods. 4“.

5.

V § 25 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená ...

6.

V § 25 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená ...

7.

V § 25 ods. 5 sa vypúšťajú písmená c) a d). Doterajšie písmená e) až k) sa označujú ako ...

8.

V § 27 ods. 1 sa slová „ktorej bolo udelené povolenie na zriadenie pracoviska montáže plynových ...

9.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15 a 16 znejú:

„15) Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

10.

V § 35 ods. 3 písm. b), § 54 ods. 3 písm. b) a § 92 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „v ...

11.

V § 35 ods. 3 písm. c) druhý bod znie:

„2. dynamický merací systém na hodnotenie vlastností valcových skúšobní bŕzd alebo kalibračné ...

12.

V § 36 písm. a) sa slová „§ 34 ods. 5 písm. j), k), m), n), p), r) a v)“ nahrádzajú slovami ...

13.

V § 46 ods. 9 písm. a) prvý bod a § 66 ods. 5 písm. a) prvý bod znejú:

„1. osvedčenie o evidencii časť II alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní ...

14.

V § 47 ods. 2 a 3 sa za slová „osvedčení o evidencii“ vkladajú slová „časti I a v osvedčení ...

15.

V § 47 ods. 5 písm. c) a § 67 ods. 3 písm. c) sa za slová „osvedčenia o evidencii“ vkladajú ...

16.

V § 48 ods. 2 písm. y) sa na konci pripájajú tieto slová: „časti I alebo v osvedčení o evidencii ...

17.

V § 66 ods. 5 písm. a) treťom bode a § 67 ods. 5 sa za slová „osvedčenia o evidencii“ vkladajú ...

18.

V § 72 ods. 2 písm. b) a c) a ods. 3 písm. d) a e) sa slovo „meradlom“ nahrádza slovami „prístrojom ...

19.

V § 72 ods. 4 sa vypúšťajú slová „meradlá a“.

20.

§ 73 vrátane nadpisu znie:

„§ 73 Spôsob metrologického zabezpečenia prístrojov Prístroje používané pri kontrolách originality ...

21.

§ 74 sa vypúšťa.

22.

V § 83 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) oznámenia alebo zistenia, že na vozidle sa nachádzajú pozmenené, poškodené alebo nečitateľné ...

23.

§ 83 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak vozidlo, ktoré presahuje rozmery alebo hmotnosti podľa osobitného predpisu23a) a jeho kontrola ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„23a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch ...

24.

Za § 84 sa vkladá § 84a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 84a Druhy kontrol originality a ich rozsah (k § 83a ods. 4 zákona) (1) Kontrola originality ...

25.

V § 85 ods. 1 úvodnej vete a písm. c) a v § 85 ods. 2 sa za slovo „originality“ vkladá slovo ...

26.

§ 85 odsek 3 znie:

„(3) Pri kontrole originality podľa odsekov 1 a 2 sa predkladajú okrem preukazu totožnosti23b) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 23b a 23c znejú:

„23b) Napríklad zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

27.

V § 85 ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo sa zistili zásahy do konštrukcie ...

28.

V § 85 ods. 9 písm. a) úvodná veta znie: „podľa odseku 3 písm. a) a e)“.

29.

V § 85 ods. 9 písm. b) úvodná veta znie:„podľa odseku 3 písm. b) až d) a f)“.

30.

V § 92 ods. 1 sa slová „§ 91 ods. 2 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 91 ods. 2 písm. e)“. ...

31.

V § 92 ods. 2 a v § 93 sa vypúšťajú slová „§ 91 ods. 2 písm. c) a“.

32.

V § 92 ods. 5 sa slová „§ 91 ods. 2 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 91 ods. 2 písm. c)“. ...

33.

V § 98 ods. 2 písm. a), § 100 ods. 1 a § 101 ods. 2 sa slová „má platné povolenie na zriadenie ...

34.

V § 98 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) kópia oprávnenia na montáž plynových zariadení vydaná príslušným obvodným úradom dopravy; ...

35.

V § 103 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „časti I a z osvedčenia o evidencii ...

36.

V § 104 ods. 1 písm. b) sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.

37.

Za § 104b sa vkladá § 104c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 104c Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júna 2010 Ak osvedčenie o evidencii časť ...

38.

V § 105 a v prílohe č. 13 sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej ...

39.

V prílohe č. 9 v nadpise sa vypúšťajú slová „meradlá a“.

40.

V prílohe č. 9 sa vypúšťa tabuľka.

41.

V prílohe č. 9 v nadpise k bodom 1 a 2 sa slovo „meradlá“ nahrádza slovami „prístroje na ...

42.

V prílohe č. 9 bodoch 1 a 2 sa slovo „meradlá“ nahrádza slovom „prístroje“.

43.

V prílohe č. 10 v nadpise k bodu 8 sa vypúšťajú slová „meradlách alebo“.

44.

V prílohe č. 10 v bode 8 sa vypúšťajú slová „meradla alebo“ a slová „meradiel a“.

45.

V prílohe č. 11 sa v stĺpci k § 91 ods. 2 písmená „f)“ nahrádzajú písmenami „e)“.

46.

V prílohe č. 11 v riadku 2 sa v stĺpci k § 91 ods. 2 písmeno „d)“ nahrádza pomlčkou.

47.

V prílohe č. 11 v riadku 3 sa v stĺpci k § 91 ods. 2 písmeno „d)“ nahrádza písmenom „c)“. ...

48.

V prílohe č. 11 v riadku 3 sa v stĺpci k § 91 ods. 3 písmeno „d)“ nahrádza pomlčkou.

49.

V prílohe č. 12 bode 9 sa v písmene e) na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2010.

v z. Milan Mojš v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore