Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 229/2010 účinný od 01.06.2010

Platnosť od: 27.05.2010
Účinnosť od: 01.06.2010
Autor: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Právo EÚ, Pozemné komunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 229/2010 účinný od 01.06.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 229/2010 s účinnosťou od 01.06.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ...

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 12, § 49 ods. ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ...

1.

V § 4 ods. 3 písm. g) sa vypúšťa slovo „určených“.

2.

V § 5 ods. 3, § 12 ods. 3, § 19 ods. 3 a § 26 ods. 4 sa za slovami „overenie“ a „overovanie“ ...

3.

V § 18 ods. 3 sa vypúšťa písmeno f). Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).

4.

V § 18 ods. 3 písm. f) sa vypúšťajú slová „ods. 4“.

5.

V § 25 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená ...

6.

V § 25 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená ...

7.

V § 25 ods. 5 sa vypúšťajú písmená c) a d). Doterajšie písmená e) až k) sa označujú ako ...

8.

V § 27 ods. 1 sa slová „ktorej bolo udelené povolenie na zriadenie pracoviska montáže plynových ...

9.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15 a 16 znejú:

„15) Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

10.

V § 35 ods. 3 písm. b), § 54 ods. 3 písm. b) a § 92 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „v ...

11.

V § 35 ods. 3 písm. c) druhý bod znie:

„2. dynamický merací systém na hodnotenie vlastností valcových skúšobní bŕzd alebo kalibračné ...

12.

V § 36 písm. a) sa slová „§ 34 ods. 5 písm. j), k), m), n), p), r) a v)“ nahrádzajú slovami ...

13.

V § 46 ods. 9 písm. a) prvý bod a § 66 ods. 5 písm. a) prvý bod znejú:

„1. osvedčenie o evidencii časť II alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní ...

14.

V § 47 ods. 2 a 3 sa za slová „osvedčení o evidencii“ vkladajú slová „časti I a v osvedčení ...

15.

V § 47 ods. 5 písm. c) a § 67 ods. 3 písm. c) sa za slová „osvedčenia o evidencii“ vkladajú ...

16.

V § 48 ods. 2 písm. y) sa na konci pripájajú tieto slová: „časti I alebo v osvedčení o evidencii ...

17.

V § 66 ods. 5 písm. a) treťom bode a § 67 ods. 5 sa za slová „osvedčenia o evidencii“ vkladajú ...

18.

V § 72 ods. 2 písm. b) a c) a ods. 3 písm. d) a e) sa slovo „meradlom“ nahrádza slovami „prístrojom ...

19.

V § 72 ods. 4 sa vypúšťajú slová „meradlá a“.

20.

§ 73 vrátane nadpisu znie:

„§ 73 Spôsob metrologického zabezpečenia prístrojov Prístroje používané pri kontrolách originality ...

21.

§ 74 sa vypúšťa.

22.

V § 83 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) oznámenia alebo zistenia, že na vozidle sa nachádzajú pozmenené, poškodené alebo nečitateľné ...

23.

§ 83 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak vozidlo, ktoré presahuje rozmery alebo hmotnosti podľa osobitného predpisu23a) a jeho kontrola ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„23a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch ...

24.

Za § 84 sa vkladá § 84a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 84a Druhy kontrol originality a ich rozsah (k § 83a ods. 4 zákona) (1) Kontrola originality ...

25.

V § 85 ods. 1 úvodnej vete a písm. c) a v § 85 ods. 2 sa za slovo „originality“ vkladá slovo ...

26.

§ 85 odsek 3 znie:

„(3) Pri kontrole originality podľa odsekov 1 a 2 sa predkladajú okrem preukazu totožnosti23b) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 23b a 23c znejú:

„23b) Napríklad zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

27.

V § 85 ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo sa zistili zásahy do konštrukcie ...

28.

V § 85 ods. 9 písm. a) úvodná veta znie: „podľa odseku 3 písm. a) a e)“.

29.

V § 85 ods. 9 písm. b) úvodná veta znie:„podľa odseku 3 písm. b) až d) a f)“.

30.

V § 92 ods. 1 sa slová „§ 91 ods. 2 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 91 ods. 2 písm. e)“. ...

31.

V § 92 ods. 2 a v § 93 sa vypúšťajú slová „§ 91 ods. 2 písm. c) a“.

32.

V § 92 ods. 5 sa slová „§ 91 ods. 2 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 91 ods. 2 písm. c)“. ...

33.

V § 98 ods. 2 písm. a), § 100 ods. 1 a § 101 ods. 2 sa slová „má platné povolenie na zriadenie ...

34.

V § 98 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) kópia oprávnenia na montáž plynových zariadení vydaná príslušným obvodným úradom dopravy; ...

35.

V § 103 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „časti I a z osvedčenia o evidencii ...

36.

V § 104 ods. 1 písm. b) sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.

37.

Za § 104b sa vkladá § 104c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 104c Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júna 2010 Ak osvedčenie o evidencii časť ...

38.

V § 105 a v prílohe č. 13 sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej ...

39.

V prílohe č. 9 v nadpise sa vypúšťajú slová „meradlá a“.

40.

V prílohe č. 9 sa vypúšťa tabuľka.

41.

V prílohe č. 9 v nadpise k bodom 1 a 2 sa slovo „meradlá“ nahrádza slovami „prístroje na ...

42.

V prílohe č. 9 bodoch 1 a 2 sa slovo „meradlá“ nahrádza slovom „prístroje“.

43.

V prílohe č. 10 v nadpise k bodu 8 sa vypúšťajú slová „meradlách alebo“.

44.

V prílohe č. 10 v bode 8 sa vypúšťajú slová „meradla alebo“ a slová „meradiel a“.

45.

V prílohe č. 11 sa v stĺpci k § 91 ods. 2 písmená „f)“ nahrádzajú písmenami „e)“.

46.

V prílohe č. 11 v riadku 2 sa v stĺpci k § 91 ods. 2 písmeno „d)“ nahrádza pomlčkou.

47.

V prílohe č. 11 v riadku 3 sa v stĺpci k § 91 ods. 2 písmeno „d)“ nahrádza písmenom „c)“. ...

48.

V prílohe č. 11 v riadku 3 sa v stĺpci k § 91 ods. 3 písmeno „d)“ nahrádza pomlčkou.

49.

V prílohe č. 12 bode 9 sa v písmene e) na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2010.

v z. Milan Mojš v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore