Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70987
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
26.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách 228/2014 účinný od 01.05.2020


Platnosť od: 22.08.2014
Účinnosť od: 01.05.2020
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 228/2014 s účinnosťou od 01.05.2020 na základe 87/2020


§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
ťažkým vykurovacím olejom
1.
kvapalné ropné palivo, iné ako lodné palivo, ktoré je zaradené pod podpoložky 2710 19 51 až 2710 19 68, 2710 20 31 až 2710 20 39 colného sadzobníka, alebo
2.
kvapalné ropné palivo, iné ako vykurovací plynový olej a lodné palivo, ktoré je vzhľadom na destilačné rozmedzie zaradené do skupiny ťažkých olejov určených ako palivo a z ktorého sa pri teplote 250 °C predestiluje menej ako 65 % objemu vrátane strát podľa technickej normy;3) ak percento destilácie pri teplote 250 °C nemožno stanoviť, ropné palivo sa považuje za ťažký vykurovací olej,
b)
vykurovacím plynovým olejom
1.
kvapalné ropné palivo iné ako lodné palivo, ktoré je zaradené pod podpoložky 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 alebo 2710 20 19 colného sadzobníka, alebo
2.
kvapalné ropné palivo, iné ako lodné palivo, motorová nafta a motorový plynový olej, z ktorého sa pri teplote 250 °C predestiluje menej ako 65 % objemu vrátane strát a pri teplote 350 °C najmenej 85 % objemu vrátane strát podľa technickej normy,3)
c)
tuhým biopalivom tuhé palivo vyrobené z biomasy,3a)
d)
automobilovým benzínom prchavý minerálny olej, ktorý je zaradený pod podpoložky 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51 a 2710 12 59 colného sadzobníka, určený na pohon zážihových spaľovacích motorov,
e)
motorovou naftou plynový olej, ktorý je zaradený pod podpoložky 2710 19 43 a 2710 20 11 colného sadzobníka, určený na pohon vznetových spaľovacích motorov,
f)
motorovým plynovým olejom kvapalné ropné palivo, ktoré je zaradené pod podpoložky 2710 19 43 až 2710 19 48 a 2710 20 11 až 2710 20 19 colného sadzobníka, určené na pohon vznetových spaľovacích motorov
1.
necestných strojov4) vrátane vybraných plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy,5)
2.
poľnohospodárskych a lesných traktorov,6)
3.
rekreačných plavidiel,7)
g)
lodným palivom kvapalné ropné palivo, uvedené v písmenách h) a i), určené na spaľovanie v spaľovacích motoroch
1.
námorných lodí8) vrátane pomocných spaľovacích motorov používaných na ich palube podľa technickej normy,9)
2.
plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy5) alebo
3.
rekreačných plavidiel,7)
ak sa tieto plavidlá nachádzajú na mori,
h)
lodnou motorovou naftou lodné palivo, ktoré je vymedzené v tabuľke I technickej normy9) pre triedu DMB okrem odkazu na obsah síry,
i)
lodným plynovým olejom lodné palivo, ktoré je vymedzené v tabuľke I technickej normy9) pre triedy DMX, DMA a DMZ okrem odkazu na obsah síry,
j)
biopalivom kvapalné alebo plynné palivo vyrobené z biomasy určené na dopravu,
k)
skvapalneným ropným plynom (LPG) plyn určený na pohon zážihových spaľovacích motorov zaradený pod podpoložky 2711 12 až 2711 19 00 colného sadzobníka,
l)
stlačeným zemným plynom (CNG) plyn určený na pohon zážihových spaľovacích motorov zaradený pod podpoložky 2711 11 00 a 2711 21 00 colného sadzobníka,
m)
kontrolnými oblasťami emisií oxidov síry morské oblasti vymedzené medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,10)
n)
osobnou loďou plavidlo, ktoré preváža viac ako 12 cestujúcich, pričom za cestujúceho sa považuje každá osoba okrem veliteľa osobnej lode, členov posádky a iných osôb zamestnaných alebo akokoľvek inak zúčastnených na palube plavidla v rámci jej prevádzky a okrem dieťaťa mladšieho ako jeden rok,
o)
pravidelnými službami série plavieb osobnej lode, ktoré obstarávajú dopravu medzi tými istými dvomi alebo viacerými prístavmi, alebo série plavieb z toho istého prístavu a do toho istého prístavu bez medzipristátí podľa uverejneného cestovného poriadku alebo s takými pravidelnými alebo častými plavbami, že v nich možno rozoznať cestovný poriadok,
p)
vojnovou loďou plavidlo patriace ozbrojeným silám štátu, ktoré nesie vonkajšie znaky, podľa ktorých možno rozlíšiť štátnu príslušnosť tohto plavidla, pod velením dôstojníka povereného vládou štátu, ktorého meno a priezvisko sa nachádza v zozname dôstojníkov alebo v rovnocennom zápise, s posádkou podliehajúcou vojenskej disciplíne,
q)
kotviacou loďou plavidlo, ktoré je bezpečne priviazané alebo zakotvené v prístave členského štátu Európskej únie počas nakladania, vykladania alebo kým slúži na ubytovanie cestujúcich vrátane času, keď neprebiehajú operácie súvisiace s nákladom,
r)
najvzdialenejšími regiónmi Európskej únie Guadeloupe, Francúzska Guayana, Martinik, Réunion, Svätý Bartolomej, Svätý Martin, Azory, Madeira a Kanárske ostrovy,11)
s)
metódou znižovania emisií zariadenie, materiál, prostriedok alebo prístroj, ktorý sa má umiestniť na loď, alebo iný postup, alternatívne lodné palivo alebo metóda dodržiavania predpisov používané ako alternatíva voči lodným palivám s nízkym obsahom síry, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe č. 3.
t)
druhotným palivom palivo vyrobené z odpadu, ktorý dosiahol stav konca odpadu podľa osobitného predpisu,11a) ktoré sa ďalej nepovažuje za odpad, ale za látku, zmes alebo výrobok podľa osobitného predpisu,11b) a ktoré zároveň spĺňa požiadavky § 6b a 9 ods. 11 písm. c); na spaľovanie druhotných palív platia požiadavky pre spaľovacie zariadenia,11c)
u)
odpadovým palivom palivo vyrobené z odpadov zodpovedajúce technickým normám alebo iným špecifikáciám, ak sú ustanovené, ktoré zostáva odpadom,
v)
regenerovaným vykurovacím olejom druhotné palivo vyrobené regeneráciou alebo prepracovaním opotrebovaného minerálneho, polosyntetického alebo syntetického mazacieho oleja, ktorý sa stal nevhodný na používanie, na ktoré bol pôvodne určený, a ktorý zodpovedá definícii minerálneho oleja pod podpoložky 2710 19 62 a 2710 19 64 colného sadzobníka,
w)
šaržou definované množstvo určitého paliva vyrobené na tom istom výrobnom zariadení v ohraničenom čase a za rovnakých podmienok; ak ide o kvapalné palivo, ide o palivo uložené v nádrži alebo v súbore obalov obsahujúcich kvapalné palivo rovnakého druhu a chemického zloženia,
x)
dávkou definované množstvo druhotného paliva, rovnakého druhu a zloženia z tej istej šarže výroby produktu, pre ktoré sa zisťuje a preukazuje splnenie požiadaviek na kvalitu a vedie prevádzková evidencia,
y)
reprezentatívnou vzorkou druhotného paliva
1.
množstvo materiálu odobratého v súlade s plánom odberu vzoriek,11d) ktorý je zaradený do výberového súboru a svojimi vlastnosťami sa zhoduje s vlastnosťami sledovanej časti dávky, ktorej kvalita sa má zistiť, ak ide o tuhé druhotné palivo,
2.
vzorka, ktorá má fyzikálno-chemické vlastnosti zhodné s priemernými charakteristikami v celom objeme vzorkovaného materiálu,11e) ak ide o kvapalné druhotné palivo,
3.
vzorka odobratá z plynného paliva, ktorá má rovnaké zloženie ako vzorkovaný materiál, pričom tento sa považuje za úplne homogénny,11f) ak ide o plynné druhotné palivo.
zobraziť paragraf
§ 9
Prevádzková evidencia a poskytovanie údajov

(1)
Podnikateľ, ktorý vyrába, dováža a predáva tuhé fosílne palivá, vedie evidenciu vyrobených, dovezených alebo predaných tuhých fosílnych palív v rozsahu podľa príloh č. 4 až 6 a údajov o ich kvalite podľa § 8; tieto údaje na požiadanie poskytuje okresnému úradu.
(2)
Podnikateľ, ktorý predáva tuhé fosílne palivá priamo prevádzkovateľom spaľovacích zariadení s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW,
a)
vedie evidenciu predaných palív v rozsahu podľa prílohy č. 6 a predkladá ju každoročne do 15. februára za predchádzajúci kalendárny rok okresnému úradu,
b)
osvedčuje na požiadanie kupujúcemu kvalitu paliva protokolom o skúške, certifikátom alebo iným zodpovedajúcim dokumentom podľa § 8 ods. 5.
(3)
Podnikateľ, ktorý vyrába a dováža vykurovacie oleje, vedie evidenciu vyrobených a dovezených palív v rozsahu podľa prílohy č. 4 a prílohy č. 5 a na požiadanie ju poskytuje okresnému úradu.
(4)
Podnikateľ, ktorý predáva vykurovacie oleje priamo prevádzkovateľom stacionárnych zdrojov, vedie evidenciu predaných palív v rozsahu podľa prílohy č. 6 a predkladá ju každoročne do 15. februára za predchádzajúci kalendárny rok okresnému úradu; osobitne vedie evidenciu o množstve a kvalite ťažkého vykurovacieho oleja dodaného pre zariadenia uvedené v § 6 ods. 2 a regenerovaného vykurovacieho oleja.
(5)
Podnikateľ, ktorý vyrába a dováža motorové palivá, vedie evidenciu vyrobených a dovezených palív v rozsahu podľa prílohy č. 4 a prílohy č. 5 a na požiadanie ju poskytuje okresnému úradu.
(6)
Podnikateľ, ktorý predáva motorové palivá priamo spotrebiteľom, vedie evidenciu predaných palív v rozsahu podľa prílohy č. 6 a predkladá ju každoročne do 15. februára za predchádzajúci kalendárny rok okresnému úradu.
(7)
Podnikateľ, ktorý predáva automobilový benzín s obsahom etanolu, poskytuje informáciu o obsahu biopaliva v automobilovom benzíne označením na výdajnom stojane a výdajnej pištoli podľa technickej normy;26a) pri označení na výdajnom stojane a výdajnej pištoli možno postupovať aj v súlade s inou technickou špecifikáciou s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. Označenie musí byť dobre viditeľné, ľahko čitateľné a pevne pripevnené.
(8)
Podnikateľ, ktorý predáva motorovú naftu s obsahom metylesterov mastných kyselín, poskytuje informáciu o obsahu biopaliva v motorovej nafte označením na výdajnom stojane a výdajnej pištoli podľa technickej normy;26a) pri označení na výdajnom stojane a výdajnej pištoli možno postupovať aj v súlade s inou technickou špecifikáciou s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. Označenie musí byť dobre viditeľné, ľahko čitateľné a pevne pripevnené.
(9)
Podnikateľ, ktorý predáva palivá určené na pohon spaľovacích motorov s obsahom kovových prísad, poskytuje spotrebiteľom informáciu o obsahu kovových prísad jej označením na mieste, kde sa uvádzajú údaje o druhu paliva. Na označení sa uvedie text: „Obsahuje kovové prísady“. Uvedené označenie musí byť ľahko čitateľné a pevne pripevnené. Označenie musí byť umiestnené na výdajnom stojane tak, aby bolo dobre viditeľné.
(10)
Podnikateľ, ktorý predáva spotrebiteľovi zemný plyn, zisťuje v súlade s postupom na určenie hodnôt čistej výhrevnosti a emisných faktorov27) údaje o jeho priemernom zložení, jeho priemernej výhrevnosti a o priemernom emisnom faktore oxidu uhličitého vznikajúceho pri jeho spaľovaní; tieto údaje zverejňuje na internete a na požiadanie ich poskytuje spotrebiteľovi.
(11)
Podnikateľ, ktorý vyrába, dováža a predáva druhotné palivá,
a)
vedie evidenciu vyrobených a dovezených druhotných palív a údaje o ich kvalite v rozsahu podľa prílohy č. 6a,
b)
predkladá každoročne do 15. februára vybrané údaje z prevádzkovej evidencie o vyrobených a dovezených druhotných palivách okresnému úradu za predchádzajúci kalendárny rok,
c)
uvedie pre každú dávku tuhého druhotného paliva, šaržu kvapalného druhotného paliva alebo každú dávku plynného druhotného paliva v dokumentácii údaje, ktorým potvrdzuje splnenie požiadaviek na druhotné palivo z hľadiska ochrany ovzdušia (ďalej len „vyhlásenie o druhotnom palive“),
d)
osvedčuje odberateľovi alebo spotrebiteľovi kvalitu dodaného druhotného paliva priložením vyhlásenia o druhotnom palive.
(12)
Náležitosti prevádzkovej evidencie druhotných palív sú uvedené v prílohe č. 6a.
(13)
Údaje podľa odseku 11 písm. a) a b) sa oznamujú prostredníctvom Národného emisného informačného systému.27a)
(14)
Náležitosti vyhlásenia o druhotnom palive sú uvedené v prílohe č. 3b.
(15)
Ak výrobca druhotného paliva je súčasne jeho jediným spotrebiteľom, požiadavka podľa odseku 11 písm. d) sa neuplatňuje.
(16)
Informačné doklady prevádzkovej evidencie sa vedú v listinnej podobe alebo ako elektronický dokument. Ak sa vyhlásenie o druhotnom palive vedie ako elektronický dokument, musí byť podpísané elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom.
(17)
Informačné doklady prevádzkovej evidencie sa vedú a uchovávajú v lehote, spôsobom a podľa požiadaviek osobitného predpisu.27b)
(18)
Ak ide o vývoz druhotných palív, a ak príslušný orgán cieľovej krajiny považuje tieto palivá za odpad, na vývoz týchto palív sa vzťahujú regulačné požiadavky podľa osobitného predpisu.27c)
zobraziť paragraf
Poznámka
[]4)  Čl. 3 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013 a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES (Ú. v. EÚ L 252, 16. 9. 2016) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]5)  Čl. 3 bod 34 nariadenia (EÚ) 2016/1628 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]6)  Čl. 3 bod 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 1 k vyhláške č. 228/2014 Z. z.


POŽIADAVKY NA KVALITU AUTOMOBILOVÉHO BENZÍNU

Parametera) Jednotka Limityb) Najmenej Najviac BENZÍN Oktánové číslo výskumnou metódou 95 Oktánové číslo motorovou metódou 85 Tlak pár pre letné obdobiec) kPa 60,0 Destilácia: odparené percento do 100°C % objemu 46,0 odparené percento do 150°C 75,0 Obsah uhľovodíkových skupín: olefíny % objemu 18,0 aromáty 35,0 benzén 1,0 Obsah kyslíka % hmotnosti 3,7 Obsah kyslíkatých zlúčenín: metanol % objemu 3,0 etanol (môžu sa pridať stabilizátory) 10,0 izo-propylalkohol 12,0 terc-butylalkohol 15,0 izo-butylalkohol 15,0 étery obsahujúce 5 a viac atómov uhlíka v molekule 22,0 Iné kyslíkaté zlúčeninyd) % objemu 15,0 Obsah síry mg/kg 10,0 Obsah olova g/l 0,005

Poznámky:
a)
Skúšobné metódy sú špecifikované v technickej norme.22)

b)
Hodnoty uvedené v špecifikácii sú „skutočné hodnoty“. Pri stanovení ich limitných hodnôt sa použili podmienky technickej normy.28) Pri stanovení najnižšej hodnoty sa zohľadnil najmenší rozdiel 2R nad nulou (R = reprodukovateľnosť). Výsledky jednotlivých meraní sa interpretujú na základe kritérií uvedených v technickej norme.28)

c)
Letné obdobie začína najneskôr 1. mája a končí najskôr 30. septembra; okrem roku 2020, keď letné obdobie začína 1. júla.

d)
Ďalšie monoalkoholy a étery s koncovým destilačným bodom nie vyšším ako destilačný bod podľa technickej normy.22)
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 7 k vyhláške č. 228/2014 Z. z.


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 23) v znení smernice Komisie č. 2000/71/ES zo 7. novembra 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 26), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/17/ES z 3. marca 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009), smernica Komisie 2011/63/EÚ z 1. júna 2011 (Ú. v. EÚ L 147, 2. 6. 2011) a smernice Komisie 2014/77/EÚ z 10. júna 2014 (Ú. v. EÚ L 170, 11. 6. 2014).

2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/802 z 11. mája 2016 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách (Ú. v. EÚ L 132, 21. 5. 2016).
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore