Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70983
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách 228/2014 účinný od 01.05.2020


Platnosť od: 22.08.2014
Účinnosť od: 01.05.2020
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 228/2014 s účinnosťou od 01.05.2020 na základe 87/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z. ...

§ 1
Predmet vyhlášky

Táto vyhláška ustanovuje požiadavky na

a)

kvalitu

1.

tuhých fosílnych palív a palív z nich vyrobených (ďalej len „tuhé fosílne palivo“), ktoré sú určené ...

2.

kvapalných ropných palív uvedených v § 2 písm. a) až c) (ďalej len „vykurovací olej“), ktoré sú určené ...

3.

kvapalných a plynných palív uvedených v § 2 písm. d) až l) (ďalej len „motorové palivo“), ktoré sú určené ...

4.

plynných palív určených pre stacionárne zdroje,

5.

palív vyrobených z odpadov.2a)

b)

vedenie prevádzkovej evidencie, rozsah, druh a spôsob poskytovania údajov, ktoré podnikateľ, ktorý vyrába, ...

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)

ťažkým vykurovacím olejom

1.

kvapalné ropné palivo, iné ako lodné palivo, ktoré je zaradené pod podpoložky 2710 19 51 až 2710 19 ...

2.

kvapalné ropné palivo, iné ako vykurovací plynový olej a lodné palivo, ktoré je vzhľadom na destilačné ...

b)

vykurovacím plynovým olejom

1.

kvapalné ropné palivo iné ako lodné palivo, ktoré je zaradené pod podpoložky 2710 19 25, 2710 19 29, ...

2.

kvapalné ropné palivo, iné ako lodné palivo, motorová nafta a motorový plynový olej, z ktorého sa pri ...

c)

tuhým biopalivom tuhé palivo vyrobené z biomasy,3a)

d)

automobilovým benzínom prchavý minerálny olej, ktorý je zaradený pod podpoložky 2710 12 41, 2710 12 ...

e)

motorovou naftou plynový olej, ktorý je zaradený pod podpoložky 2710 19 43 a 2710 20 11 colného sadzobníka, ...

f)

motorovým plynovým olejom kvapalné ropné palivo, ktoré je zaradené pod podpoložky 2710 19 43 až 2710 ...

1.

necestných strojov4) vrátane vybraných plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy,5)

2.

poľnohospodárskych a lesných traktorov,6)

3.

rekreačných plavidiel,7)

g)

lodným palivom kvapalné ropné palivo, uvedené v písmenách h) a i), určené na spaľovanie v spaľovacích ...

1.

námorných lodí8) vrátane pomocných spaľovacích motorov používaných na ich palube podľa technickej normy,9) ...

2.

plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy5) alebo

3.

rekreačných plavidiel,7)

ak sa tieto plavidlá nachádzajú na mori,

h)

lodnou motorovou naftou lodné palivo, ktoré je vymedzené v tabuľke I technickej normy9) pre triedu DMB ...

i)

lodným plynovým olejom lodné palivo, ktoré je vymedzené v tabuľke I technickej normy9) pre triedy DMX, ...

j)

biopalivom kvapalné alebo plynné palivo vyrobené z biomasy určené na dopravu,

k)

skvapalneným ropným plynom (LPG) plyn určený na pohon zážihových spaľovacích motorov zaradený pod podpoložky ...

l)

stlačeným zemným plynom (CNG) plyn určený na pohon zážihových spaľovacích motorov zaradený pod podpoložky ...

m)

kontrolnými oblasťami emisií oxidov síry morské oblasti vymedzené medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská ...

n)

osobnou loďou plavidlo, ktoré preváža viac ako 12 cestujúcich, pričom za cestujúceho sa považuje každá ...

o)

pravidelnými službami série plavieb osobnej lode, ktoré obstarávajú dopravu medzi tými istými dvomi ...

p)

vojnovou loďou plavidlo patriace ozbrojeným silám štátu, ktoré nesie vonkajšie znaky, podľa ktorých ...

q)

kotviacou loďou plavidlo, ktoré je bezpečne priviazané alebo zakotvené v prístave členského štátu Európskej ...

r)

najvzdialenejšími regiónmi Európskej únie Guadeloupe, Francúzska Guayana, Martinik, Réunion, Svätý Bartolomej, ...

s)

metódou znižovania emisií zariadenie, materiál, prostriedok alebo prístroj, ktorý sa má umiestniť na ...

t)

druhotným palivom palivo vyrobené z odpadu, ktorý dosiahol stav konca odpadu podľa osobitného predpisu,11a) ...

u)

odpadovým palivom palivo vyrobené z odpadov zodpovedajúce technickým normám alebo iným špecifikáciám, ...

v)

regenerovaným vykurovacím olejom druhotné palivo vyrobené regeneráciou alebo prepracovaním opotrebovaného ...

w)

šaržou definované množstvo určitého paliva vyrobené na tom istom výrobnom zariadení v ohraničenom čase ...

x)

dávkou definované množstvo druhotného paliva, rovnakého druhu a zloženia z tej istej šarže výroby produktu, ...

y)

reprezentatívnou vzorkou druhotného paliva

1.

množstvo materiálu odobratého v súlade s plánom odberu vzoriek,11d) ktorý je zaradený do výberového ...

2.

vzorka, ktorá má fyzikálno-chemické vlastnosti zhodné s priemernými charakteristikami v celom objeme ...

3.

vzorka odobratá z plynného paliva, ktorá má rovnaké zloženie ako vzorkovaný materiál, pričom tento sa ...

§ 3
Tuhé fosílne palivá

Tuhé fosílne palivo, ktoré je určené na spaľovanie v spaľovacích zariadeniach s menovitým tepelným príkonom ...

a)

1,1 g/MJ v hnedom uhlí,

b)

0,78 g/MJ v čiernom uhlí,

c)

0,6 g/MJ v briketách,

d)

0,35 g/MJ v kokse.

§ 4
Vykurovacie oleje
(1)

Ťažký vykurovací olej nesmie obsahovať viac síry ako 1 % hmotnosti a nejde o výnimku podľa § 6 ods. ...

(2)

Vykurovací plynový olej nesmie obsahovať viac síry ako 0,1 % hmotnosti a nejde o výnimku podľa § 6 ods. ...

§ 5
Motorové palivá
(1)

Automobilový benzín musí spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 1 a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1 ...

(2)

Motorová nafta musí spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 2 a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1, 3 a ...

(3)

Lodné palivo nesmie obsahovať viac síry ako 3,5 % hmotnosti a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1.

(4)

Lodné palivo používané námornými loďami v oblastiach výsostných vôd, výlučných hospodárskych zónach ...

a)
1 % hmotnosti do 31. decembra 2014,
b)
0,1 % hmotnosti od 1. januára 2015

a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1.

(5)

Lodné palivo používané námornými loďami v oblastiach výsostných vôd, výlučných hospodárskych zónach ...

a)
3,5 % hmotnosti,
b)
0,5 % hmotnosti od 1. januára 2020

a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1.

(6)

Lodné palivo používané v oblastiach výsostných vôd, výlučných hospodárskych zónach a v zónach kontroly ...

(7)

Lodné palivo používané námornými loďami kotviacimi v prístavoch členských štátoch Európskej únie nesmie ...

(8)

Lodná motorová nafta nesmie obsahovať viac síry ako 1,5 % hmotnosti a nejde o výnimku podľa § 6 ods. ...

(9)

Lodný plynový olej nesmie obsahovať viac síry ako 0,1 % hmotnosti a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1. ...

(10)

Motorový plynový olej nesmie obsahovať viac síry ako 10 mg/kg.

(11)

Motorové palivo nesmie obsahovať viac kovovej prísady trikarbonyl(metylcyklopentadienyl) mangánu (MMT) ...

(12)

Skvapalnený ropný plyn (LPG) musí spĺňať požiadavky podľa technickej normy.14)

(13)

Stlačený zemný plyn (CNG) musí spĺňať požiadavky podľa technickej normy.15)

§ 6
Výnimky
(1)

Požiadavky na obsah síry podľa § 4 a 5 ods. 3 až 9 sa nevzťahujú na palivá

a)
určené na výskum a testovanie; také palivá nemôžu byť komerčne predávané ani dané do daňového voľného ...
b)
určené na spracovanie pred ich konečným spálením,
c)
určené na spracovanie v rafinérskom priemysle,
d)
určené na spaľovanie vo vybraných stacionárnych zdrojoch podľa odseku 2,
e)
používané v plavidle na zaistenie bezpečnosti lode alebo na záchranu života ľudí, alebo používané na ...
f)
používané a uvedené na trh v najvzdialenejších regiónoch Európskej únie za predpokladu, že bude zabezpečené, ...
g)
používané vojenskými loďami a inými vojenskými plavidlami,
h)
používané na palubách námorných lodí plaviacich sa v prístavoch, výsostných vodách, výlučných hospodárskych ...
(2)

Ťažký vykurovací olej môže mať obsah síry viac ako 1 %, najviac však 3 % hmotnosti, ak je určený na ...

a)
spaľovacie zariadenie, ktoré je vybavené odsírovaním spalín a ktoré uplatňuje emisný limit pre oxid ...
b)
iné zariadenie, ako je uvedené v písmene a), ktoré uplatňuje emisný limit pre oxid siričitý podľa osobitného ...
c)
zariadenie v rafinérii, ktoré uplatňuje emisný limit pre oxid siričitý podľa osobitného predpisu,18) ...
(3)

Motorová nafta môže mať vyšší obsah metylesterov mastných kyselín, ako je požiadavka uvedená v prílohe ...

(4)

Požiadavky na obsah síry podľa § 5 ods. 7 sa nevzťahujú na čas nevyhnutne potrebný na dokončenie všetkých ...

§ 6a
Odpadové palivá

Odpadové palivo je určené výlučne pre zariadenia na spoluspaľovanie odpadov alebo spaľovne odpadov.

§ 6b
Druhotné palivá
(1)

Na výrobu druhotného paliva možno použiť len odpad, ktorý nesmie

a)
vykazovať žiadnu z nebezpečných vlastností uvedených v osobitnom predpise19a) okrem odpadov klasifikovaných ...
b)
prekročiť limitné koncentrácie perzistentných organických znečisťujúcich látok ustanovené osobitným ...
c)
sa zmiešavať s iným palivom alebo surovinou s cieľom riedením znížiť obsah znečisťujúcej látky a takto ...
(2)

Na výrobu druhotného paliva možno ako vstupy použiť aj suroviny a palivá, ktoré nie sú klasifikované ...

a)
palivá, ak spĺňajú požiadavky ustanovené podľa § 4 až 6, ak sú pre daný druh paliva ustanovené,
b)
suroviny, ak spĺňajú požiadavky podľa odseku 1 písm. a) až c).
(3)

Všetky výrobné vstupy, ich vzájomné podiely a výsledné zloženie druhotného paliva musia byť špecifikované ...

(4)

Kvalitatívne požiadavky na druhotné palivá vyjadrené ako hraničné hodnoty obsahu znečisťujúcich látok ...

(5)

Podľa obsahu síry sa druhotné palivá delia na triedy uvedené v prílohe č. 3a prvej časti druhom bode. ...

(6)

Hraničná hodnota obsahu znečisťujúcej látky sa považuje za dodržanú, ak ide o

a)
plynné druhotné palivo, ak žiadna priemerná hodnota v dávke plynného druhotného paliva zistená z výsledkov ...
b)
kvapalné druhotné palivo, ak žiadna hodnota mediánu a žiadna hodnota 80. percentilu zo série výsledkov ...
c)
tuhé druhotné palivo, ak hodnota mediánu a hodnota 80. percentilu zo série výsledkov meraní reprezentatívnych ...
d)
hodnotenie prvej šarže nového produktu, po podstatnej zmene technológie, zariadenia, používaných vstupov ...
1.
plynné druhotné palivo, uplatňuje sa hodnotenie podľa písmena a),
2.
prvé štyri šarže kvapalného druhotného paliva, do hodnotenia podľa písmena b), alebo ide o prvé štyri ...
e)
kontrolné meranie inšpekcie podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) a ide o
1.
plynné druhotné palivo, uplatňuje sa hodnotenie podľa písmena a),
2.
tuhé druhotné palivo alebo kvapalné druhotné palivo, ak žiadna hodnota zo série výsledkov dvoch po sebe ...
(7)

Za výsledok stanovenia obsahu znečisťujúcej látky na účel hodnotenia kvality druhotného paliva podľa ...

a)
obsah znečisťujúcej látky v druhotnom palive je na úrovni medze stanoviteľnosti príslušnej analytickej ...
b)
ak obsah znečisťujúcej látky je na úrovni medze detekcie príslušnej analytickej metódy, uvedie sa nula. ...
(8)

Palivo vyrobené z odpadov, ktoré nespĺňa požiadavky podľa odsekov 1 až 6, zostáva odpadom a nesmie sa ...

(9)

Druhotné palivo možno podľa druhu paliva a triedy paliva spaľovať v stacionárnych zdrojoch od menovitého ...

(10)

Spaľovať druhotné palivo v spaľovacom zariadení alebo v technologickom zariadení s menovitým tepelným ...

a)
kvapalné druhotné palivo alebo plynné druhotné palivo a spaľovacie zariadenie je súčasťou stredného ...
1.
najmenej raz za tri kalendárne roky sa oprávneným meraním podľa § 20 zákona preukáže dodržanie emisných ...
2.
sú dodržané technické požiadavky a podmienky prevádzkovania17) platné pre príslušný druh paliva a spaľovacie ...
b)
plynné druhotné palivo dodávané do verejnej siete zemného plynu; špecifické požiadavky prevádzkovateľa ...
(11)

Druhotné palivo možno vyrábať len v zariadení, ktorého prevádzkovateľ má certifikovaný systém environmentálneho ...

(12)

Systém integrovaného manažérstva najmenej raz ročne overí certifikačný orgán pre systémy integrovaného ...

(13)

Certifikovaný systém environmentálneho manažérstva alebo certifikovaný systém manažérstva kvality možno ...

(14)

Špecifické požiadavky ustanovené pre druhotné palivá podľa odsekov 1 až 13 sa nevzťahujú na

a)
odpad z biomasy,3a)
b)
bioplyn vyrobený z odpadu vrátane kalového plynu a skládkového plynu.
(15)

Splnenie požiadaviek na druhotné palivá podľa odseku 1 až 13 sa deklaruje vyhlásením o druhotnom palive ...

§ 7
Kontrola kvality paliva
(1)

Podľa § 24 ods. 2 písm. h) zákona kvalitu palív kontroluje Slovenská inšpekcia životného prostredia ...

a)
zabezpečením odberu reprezentatívnych vzoriek, ich analýzou bez zbytočného odkladu a zdokumentovaním ...
b)
kontrolou plnenia požiadaviek na
1.
zisťovanie a preukazovanie kvality dodávaných palív podľa druhu a spôsobu dodávky vrátane lodných denníkov ...
2.
prevádzkovú evidenciu a poskytovanie údajov podľa druhu a spôsobu predaja paliva koncovému užívateľovi ...
(2)

Reprezentatívne vzorky paliva sa odoberajú pravidelne, dostatočne často a v potrebnom množstve, aby ...

a)
lodné palivo podľa usmernenia pre odber vzoriek vykurovacieho oleja na určenie súladu s medzinárodnou ...
b)
ostatné palivá podľa príslušnej technickej normy pre kontrolovaný druh paliva.20)
(3)

Obsah síry sa zisťuje na základe analytickej referenčnej metódy, ak ide o

a)
lodné palivo podľa postupu na kontrolu palív stanoveného v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská ...
b)
vykurovací olej alebo motorový plynový olej podľa technickej normy.21)
(4)

Kvalitatívne parametre automobilového benzínu sa zisťujú na základe analytických metód stanovených technickou ...

(5)

Kvalitatívne parametre motorovej nafty sa zisťujú na základe analytických metód stanovených technickou ...

(6)

Kvalitatívne parametre skvapalneného ropného plynu (LPG) sa zisťujú na základe analytických metód stanovených ...

(7)

Kvalitatívne parametre stlačeného zemného plynu (CNG) sa zisťujú na základe analytických metód stanovených ...

(8)

Kvalitatívne parametre druhotného paliva sa zisťujú spôsobom a v rozsahu podľa noriem CEN; ak CEN normy ...

(9)

Ak na monitorovanie kvalitatívnej požiadavky daného druhotného paliva podľa odseku 8 nie je technická ...

a)
tuhé biopalivá, ak ide o odpadové drevo podľa prílohy č. 3a prvej časti prvého bodu,
b)
tuhé odpadové palivá alebo tuhé fosílne palivá, ak ide o tuhé druhotné palivo,
c)
kvapalné ropné palivá alebo vykurovacie oleje, ak ide o kvapalné druhotné palivo,
d)
kvapalné biopalivá, ak ide o kvapalné palivá z odpadov biologického pôvodu,
e)
zemný plyn, biometán, deriváty z pyrolýzy biomasy alebo z uhlia,23b) ak ide o plynné druhotné palivo. ...
(10)

Odber vzoriek druhotného paliva, početnosť vzoriek, veľkosť vzoriek, príprava a uchovávanie kontrolnej ...

(11)

Odber reprezentatívnej vzorky paliva, zistenie kvalitatívnych parametrov analytickými metódami a zdokumentovanie ...

§ 8
Zisťovanie a preukazovanie kvality dodávaných palív
(1)

Podnikateľ zisťuje a preukazuje kvalitu palív podľa § 3 až 5 a § 6b odberom reprezentatívnej vzorky, ...

(2)

Podnikateľ pri tuhých fosílnych palivách okrem mernej sírnatosti podľa § 3 zisťuje údaje aj o obsahu ...

(3)

Reprezentatívna vzorka dodávky paliva sa odoberá a kvalitatívny parameter podľa § 3 až 5 a § 6b sa analyticky ...

(4)

Reprezentatívne vzorky z dodávky paliva odoberá, kvalitatívne parametre analyticky zisťuje osoba alebo ...

a)
najmenej v rozsahu požiadaviek podľa technickej normy, ktorá určuje všeobecné požiadavky na kompetentnosť ...
b)
podľa osobitného predpisu.26)
(5)

Kvalita dodávky sa odberateľovi preukazuje protokolom o skúške, certifikátom alebo iným zodpovedajúcim ...

§ 8a
Osobitné požiadavky na preukazovanie kvality druhotného paliva
(1)

Splnenie požiadaviek na kvalitu druhotného paliva podľa § 6b sa zisťuje a preukazuje pre každú dávku ...

(2)

Požiadavky na zisťovanie kvalitatívnych požiadaviek druhotných palív vrátane odberu vzoriek a veľkosti ...

(3)

Dodržanie hraničnej hodnoty obsahu znečisťujúcej látky, ktorá sa v druhotnom palive môže vyskytovať ...

a)
prvých piatich dávkach alebo šaržách, ak ide o druhotné palivo vyrobené prvýkrát alebo ak vo výrobe ...
b)
jednej náhodne vybranej dávke alebo šarže za kalendárny rok z ostatných dávok alebo šarží ako podľa ...
1.
jednoznačný technologický pôvod, látkové zloženie alebo iné z hľadiska obsahu znečisťujúcej látky rozhodujúce ...
2.
vedecký základ, certifikované, preskúšané alebo inak verifikované technické riešenie a technicko-prevádzkové ...
3.
vlastnosti a systém automatizovanej vstupnej kontroly alebo automatizovaného riadenia výrobno-technologického ...
4.
kontinuálne meranie, spracovanie, zaznamenávanie, vyhodnocovanie dodržiavania a uchovávanie výsledkov ...
5.
certifikovaný systém environmentálneho manažérstva,
6.
iné vedecké, technické a technicko-organizačné predpoklady, ak sa certifikáciou podľa bodu 5 preukáže, ...
(4)

Kvalitatívne požiadavky určené ako hraničné hodnoty obsahu znečisťujúcich látok podľa § 6b ods. 4 sa ...

(5)

Pri zisťovaní kvality druhotného paliva vyrábaného v zariadení, ktorého prevádzkovateľ má certifikovaný ...

(6)

Ak ide o dodávku jedného druhu druhotného paliva v množstve viac ako 15 000 t/rok tuhého druhotného ...

(7)

Splnenie požiadaviek na kvalitu druhotného paliva sa odberateľovi paliva preukazuje vyhlásením o druhotnom ...

§ 9
Prevádzková evidencia a poskytovanie údajov
(1)

Podnikateľ, ktorý vyrába, dováža a predáva tuhé fosílne palivá, vedie evidenciu vyrobených, dovezených ...

(2)

Podnikateľ, ktorý predáva tuhé fosílne palivá priamo prevádzkovateľom spaľovacích zariadení s menovitým ...

a)
vedie evidenciu predaných palív v rozsahu podľa prílohy č. 6 a predkladá ju každoročne do 15. februára ...
b)
osvedčuje na požiadanie kupujúcemu kvalitu paliva protokolom o skúške, certifikátom alebo iným zodpovedajúcim ...
(3)

Podnikateľ, ktorý vyrába a dováža vykurovacie oleje, vedie evidenciu vyrobených a dovezených palív v ...

(4)

Podnikateľ, ktorý predáva vykurovacie oleje priamo prevádzkovateľom stacionárnych zdrojov, vedie evidenciu ...

(5)

Podnikateľ, ktorý vyrába a dováža motorové palivá, vedie evidenciu vyrobených a dovezených palív v rozsahu ...

(6)

Podnikateľ, ktorý predáva motorové palivá priamo spotrebiteľom, vedie evidenciu predaných palív v rozsahu ...

(7)

Podnikateľ, ktorý predáva automobilový benzín s obsahom etanolu, poskytuje informáciu o obsahu biopaliva ...

(8)

Podnikateľ, ktorý predáva motorovú naftu s obsahom metylesterov mastných kyselín, poskytuje informáciu ...

(9)

Podnikateľ, ktorý predáva palivá určené na pohon spaľovacích motorov s obsahom kovových prísad, poskytuje ...

(10)

Podnikateľ, ktorý predáva spotrebiteľovi zemný plyn, zisťuje v súlade s postupom na určenie hodnôt čistej ...

(11)

Podnikateľ, ktorý vyrába, dováža a predáva druhotné palivá,

a)
vedie evidenciu vyrobených a dovezených druhotných palív a údaje o ich kvalite v rozsahu podľa prílohy ...
b)
predkladá každoročne do 15. februára vybrané údaje z prevádzkovej evidencie o vyrobených a dovezených ...
c)
uvedie pre každú dávku tuhého druhotného paliva, šaržu kvapalného druhotného paliva alebo každú dávku ...
d)
osvedčuje odberateľovi alebo spotrebiteľovi kvalitu dodaného druhotného paliva priložením vyhlásenia ...
(12)

Náležitosti prevádzkovej evidencie druhotných palív sú uvedené v prílohe č. 6a.

(13)

Údaje podľa odseku 11 písm. a) a b) sa oznamujú prostredníctvom Národného emisného informačného systému.27a) ...

(14)

Náležitosti vyhlásenia o druhotnom palive sú uvedené v prílohe č. 3b.

(15)

Ak výrobca druhotného paliva je súčasne jeho jediným spotrebiteľom, požiadavka podľa odseku 11 písm. ...

(16)

Informačné doklady prevádzkovej evidencie sa vedú v listinnej podobe alebo ako elektronický dokument. ...

(17)

Informačné doklady prevádzkovej evidencie sa vedú a uchovávajú v lehote, spôsobom a podľa požiadaviek ...

(18)

Ak ide o vývoz druhotných palív, a ak príslušný orgán cieľovej krajiny považuje tieto palivá za odpad, ...

§ 9a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2016

Tento predpis bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem ...

§ 10
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.

§ 11
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej ...

§ 12
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2014 okrem požiadavky na systém manažérstva odberu reprezentatívnych ...

Peter Žiga v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 228/2014 Z. z.

  POŽIADAVKY NA KVALITU AUTOMOBILOVÉHO BENZÍNU

  Parametera) Jednotka Limityb) Najmenej Najviac BENZÍN Oktánové číslo výskumnou metódou 95 ...

  Poznámky:

  a)

  Skúšobné metódy sú špecifikované v technickej norme.22)

  b)

  Hodnoty uvedené v špecifikácii sú „skutočné hodnoty“. Pri stanovení ich limitných hodnôt sa použili ...

  c)

  Letné obdobie začína najneskôr 1. mája a končí najskôr 30. septembra; okrem roku 2020, keď letné obdobie ...

  d)

  Ďalšie monoalkoholy a étery s koncovým destilačným bodom nie vyšším ako destilačný bod podľa technickej ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 228/2014 Z. z.

  POŽIADAVKY NA KVALITU MOTOROVEJ NAFTY

  Parametera) Jednotka Limityb) Najmenej Najviac MOTOROVÁ NAFTA Cetánové číslo 51,0 Hustota ...

  Poznámky:

  a)

  Skúšobné metódy sú špecifikované v technickej norme.23)

  b)

  Hodnoty uvedené v špecifikácii sú „skutočné hodnoty“. Pri stanovení ich limitných hodnôt sa použili ...

  c)

  Metylestery mastných kyselín musia spĺňať technickú normu.29)

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 228/2014 Z. z.

  EKVIVALENTNÉ HODNOTY EMISIÍ PRE METÓDY ZNIŽOVANIA EMISIÍ A KRITÉRIÁ POUŽÍVANIA METÓD ZNIŽOVANIA EMISIÍ

  A.

  Obsah síry v lodnom palive (% m/m) Pomer emisií SO2 (ppm)/CO2 (% V/V) 3,5 151,7 1,5 65,0 1 43,3 ...

  Námorné lode používajúce metódy znižovania emisií musia nepretržite dosahovať také zníženie emisií oxidu ...

  Ekvivalentné hodnoty emisií pre metódy znižovania emisií:

  Poznámky:

  a)

  Používanie pomeru pre emisné limity sa uplatňuje len pri používaní destilátov alebo zvyškových vykurovacích ...

  b)

  V odôvodnených prípadoch, keď je koncentrácia CO2 znížená pomocou jednotky na čistenie výfukových plynov, ...

  Ako alternatívne riešenie znižovania emisií je povolené používanie systémov na dodávku pobrežnej elektrickej ...

  B.

  Metóda znižovania emisií Kritériá používania Zmes lodného paliva a odpareného plynu Rozhodnutie ...

  Metódy znižovania emisií musia spĺňať podľa potreby aspoň tieto kritériá:

  Príloha č. 3a k vyhláške č. 228/2014 Z. z.

  POŽIADAVKY NA KVALITU DRUHOTNÉHO PALIVA

  Časť I

  Hraničnou hodnotou pri hodnotení kvality súboru vzoriek je 80. percentil predstavujúci percento analyzovaných ...

  Ak násobok počtu vzoriek (N x 0,8):

  a)

  nie je celé číslo, 80. percentilom je hodnota vzorky v poradí pre nasledujúce celé číslo,

  b)

  je celé číslo „k“, 80. percentilom je aritmetický priemer hodnôt vzoriek v poradí pre dané celé číslo ...

  Medián súboru dát zoradených podľa veľkosti predstavuje hodnotu ležiacu v strede (ak ide o párny počet ...

  1.

  Druhotné palivá z odpadového dreva

  Znečisťujúca látka Hraničné hodnoty pre obsah ZL v palive [mg/kg sušiny] Medián 80. percentil As ...

  2.

  Ostatné druhotné palivá

  Znečisťujúca látka Hraničné hodnoty pre obsah ZL [mg/MJ]1) Medián 80. percentil Sb 0,5 0,75 As ...

  1)

  Hraničné hodnoty sú vztiahnuté k výhrevnosti vyrobeného druhotného paliva.

  2)

  Platí pre automobilové palivá a lodné palivá pre vznetové a zážihové motory.

  3)

  Obsah PCB nie je vyšší ako medza stanoviteľnosti (LOD) podľa normy.32)

  4)

  Predmetné palivo má obmedzené použitie podľa § 6 ods. 2.

  RVO – regenerovaný vykurovací olej

  3.

  Plynné druhotné palivá

  Znečisťujúca látka Hraničné hodnoty pre obsah ZL [mg/m3]1) Častice/aerosóly analýza2) Celková ...

  1)

  Štandardné stavové podmienky: teplota 0 ºC, tlak 101,3 kPa.

  2)

  Ak výsledok merania je ≤ LOD, uviesť metodiku a medzu stanoviteľnosti (LOD); štandardné technické normy ...

  Časť II

  Druhotné palivo Menovitý tepelný príkonspaľovacieho zariadenia alebo technologického zariadenia [MW] ...

  1)

  Odpadové drevo podľa prílohy č. 3a prvej časti bodu 1.

  2)

  Spaľovať druhotné palivá v spaľovacích zariadeniach s menovitým tepelným príkonom < 0,3 MW možno len ...

  3)

  Palivo triedy B má obmedzené použitie podľa osobitného predpisu.33)

  4)

  Palivo triedy C možno spaľovať len v súlade s požiadavkami § 6 ods. 2.

  Časť III

  1.

  Použité jedlé rastlinné oleje.

  2.

  Živočíšne tuky.

  Časť IV

  1.

  Veľkosť dávky alebo šarže

  Veľkosť dávky alebo šarže a veľkosť časti dávky alebo šarže, pre ktorú sa pripravuje reprezentatívna ...

  Ak technická norma na určenie veľkosti dávky príslušného druhu druhotného paliva nie je vydaná a ide ...

  1.1

  tuhé druhotné palivo

  za dávku sa považuje 1 500 t tuhého druhotného paliva a

  za reprezentatívnu časť dávky 150 t tuhého druhotného paliva, ak podľa § 8a ods. 6 nie je povolené inak, ...

  za dávku sa považuje množstvo zodpovedajúce projektovanej kapacite za rok a

  za reprezentatívnu časť dávky paliva 150 t tuhého druhotného paliva,

  1.2

  kvapalné druhotné palivo,

  za veľkosť šarže sa považuje množstvo kvapalného druhotného paliva zodpovedajúce projektovanej kapacite ...

  1.3

  plynné druhotné palivo,

  za reprezentatívnu dávku sa považuje množstvo plynného druhotného paliva za najviac

  2.

  Odber vzorky a analýza vzorky

  2.1

  Tuhé druhotné palivá

  Z každej časti dávky tuhého druhotného paliva sa manuálnym alebo automatizovaným odberom a spracovaním ...

  1.2

  Kvapalné druhotné palivá

  Z každej šarže sa odoberie reprezentatívna vzorka spôsobom podľa technickej normy11d) a vykoná sa analýza ...

  1.3

  Plynné druhotné palivá

  Z každej dávky sa odoberie reprezentatívna vzorka spôsobom podľa technickej normy a vykoná sa analýza ...

  Príloha č. 3b k vyhláške č. 228/2014 Z. z.

  VYHLÁSENIE O DRUHOTNOM PALIVE

  1. Údaje o vyhlásení: Evidenčné číslo:Dátum vydania:Platnosť do: 2. Dovozca druhotného paliva (ak ...

  * Obsah/podiel v % odpadov (podľa duhu odpadov) a obsah iných surovín na výrobu druhotných palív. ...

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 228/2014 Z. z.

  EVIDENCIA VYROBENÝCH TUHÝCH FOSÍLNYCH PALÍV, VYKUROVACÍCH OLEJOV A MOTOROVÝCH PALÍV

  Výrobca Názov:                    IČO: Ulica: Obec:                    PSČ: Okres: ...

  Druh tuhého fosílneho paliva Množstvo(t/rok) Hnedé uhlie s mernou sírnatosťou 1,1 g/MJ a menej   ...

  Druh vykurovacieho oleja Množstvo(t/rok) Ťažký vykurovací olej s obsahom síry 1 % a menej   Ťažký ...

  Druh motorového paliva Množstvo(m3/rok) Bezsírny bezolovnatý normál benzín s oktánovým číslom VM ...

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 228/2014 Z. z.

  EVIDENCIA DOVEZENÝCH TUHÝCH FOSÍLNYCH PALÍV, VYKUROVACÍCH OLEJOV A MOTOROVÝCH PALÍV

  Dovozca Názov:                   IČO: Ulica: Obec:                    PSČ: Okres: ...

  Druh tuhého fosílneho paliva Množstvo(t/rok) Hnedé uhlie s mernou sírnatosťou 1,1 g/MJ a menej   ...

  Druh vykurovacieho oleja Množstvo(t/rok) Ťažký vykurovací olej s obsahom síry 1 % a menej   Ťažký ...

  Druh motorového paliva Množstvo(m3/rok) Bezsírny bezolovnatý normál benzín s oktánovým číslom VM ...

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 228/2014 Z. z.

  EVIDENCIA PREDANÝCH TUHÝCH FOSÍLNYCH PALÍV, VYKUROVACÍCH OLEJOV A MOTOROVÝCH PALÍV

  Predajné miesto Názov: Ulica: Obec:                    PSČ: Okres: ...

  Druh tuhého fosílneho paliva Množstvo (t/rok) Hnedé uhlie s mernou sírnatosťou 1,1 g/MJ a menej   ...

  Druh vykurovacieho oleja Množstvo (t/rok) Ťažký vykurovací olej s obsahom síry 1 % a menej   Ťažký ...

  Druh motorového paliva Množstvo(m3/rok) Bezsírny bezolovnatý normál benzín s oktánovým číslom VM ...

  Príloha č. 6a k vyhláške č. 228/2014 Z. z.

  EVIDENCIA DRUHOTNÝCH PALÍV

  Prevádzková evidencia o druhotných palivách sa skladá

  a)

  zo stálej prevádzkovej evidencie, ktorú tvoria:

  1.

  doklad o registrácii REACH druhotného paliva podľa osobitného predpisu11b) alebo dokumentácia, ktorá ...

  2.

  certifikát alebo iný zodpovedajúci doklad o manažérstve kvality alebo doklad o certifikácii odborne ...

  b)

  z ročnej prevádzkovej evidencie, ktorú tvoria:

  1.

  ročná evidencia o výrobe druhotných palív,

  2.

  ročná evidencia o dovoze druhotných palív,

  3.

  ročná evidencia o predaji druhotných palív,

  4.

  ročná evidencia o spotrebe druhotných palív výrobcom (ktoré neboli dodané na trh),

  c)

  z priebežnej prevádzkovej evidencie, ktorú tvoria:

  1.

  vyhlásenie o druhotnom palive,

  2.

  certifikát o odbere vzorky, ak nie je spoločný s certifikátom podľa tretieho bodu,

  3.

  analytický certifikát alebo iný zodpovedajúci doklad o obsahu znečisťujúcej látky.

  Ročná evidencia o výrobe/dovoze druhotných palív

  Ročná evidencia sa vedie v závislosti od charakteru vyrábaného druhotného paliva a obsahuje najmä údaje ...

  1.

  spotrebe odpadov podľa druhu odpadov a iných surovín na výrobu druhotných palív,

  2.

  dodávateľoch odpadov,

  3.

  množstve a druhu vyrobeného druhotného paliva,

  4.

  údaje o priemerných hodnotách obsahu znečisťujúcich látok.

  Ročná evidencia o predaji druhotných palív

  Ročná evidencia sa vedie v závislosti od charakteru vyrábaného druhotného paliva a obsahuje najmä údaje ...

  1.

  odberateľovi paliva,

  2.

  množstve predaného paliva.

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 228/2014 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/802 z 11. mája 2016 o znížení obsahu síry v niektorých ...

Poznámky

 • 1)  Príloha č. 4 časť V bod 1.2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 ...
 • 2)  Príloha č. 4 časť III siedmy bod a časť IV piaty bod vyhlášky č. 410/2012 Z. z.
 • 2a)  § 2 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov .
 • 3)  STN EN ISO 3405 Ropné výrobky. Stanovenie destilačných charakteristík pri atmosférickom tlaku (65 6124). ...
 • 3a)  § 8 ods. 2 písm. i) vyhlášky č. 410/2012 Z. z.
 • 4)  Čl. 3 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách ...
 • 5)  Čl. 3 bod 34 nariadenia (EÚ) 2016/1628 v platnom znení.
 • 6)  Čl. 3 bod 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní ...
 • 7)  § 1 ods. 3 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 417/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...
 • 8)  § 2 písm. b) zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 97/2007 Z. z.
 • 9)  Tabuľka I STN ISO 8217 Ropné výrobky. Palivá (trieda F). Špecifikácie pre lodné palivá (65 6502). ...
 • 10)  Protokol z roku 1997, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol z roku 1978 k Medzinárodnému dohovoru o zabránení ...
 • 11)  Čl. 349 a 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 • 11a)  § 2 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z.
 • 11b)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, ...
 • 11c)  § 8 až 19 vyhlášky č. 410/2012 Z. z.
 • 11d)  STN EN 15442 Tuhé alternatívne palivá. Metódy odberu vzoriek (65 7504).
 • 11e)  STN EN ISO 3170 Ropné kvapaliny. Ručný odber vzoriek (ISO 3170) (65 6005).
 • 11f)  STN EN ISO 14532 Zemný plyn. Slovník (ISO 14532) (38 6103).“.
 • 14)  STN EN 589+A1 Automobilové palivá. LPG. Požiadavky a skúšobné metódy (Konsolidovaný text) (65 6503). ...
 • 15)  STN EN ISO 15403-1 Zemný plyn. Zemný plyn na použitie ako stlačené palivo do vozidiel. Časť 1: Označovanie ...
 • 16)  Príloha č. 4 vyhlášky č. 410/2012 Z. z.
 • 17)  Prílohy č. 5 a 7 vyhlášky č. 410/2012 Z. z.
 • 18)  Príloha č. 4 časť II tretí bod vyhlášky č. 410/2012 Z. z.
 • 19)  § 20 ods. 1 zákona č. 435/2000 Z. z. v znení zákona č. 440/2010 Z. z.
 • 19a)  Príloha nariadenia Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici ...
 • 19b)  Príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 Európskeho parlamentu a Rady z ...
 • 19c)  § 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a ...
 • 19d)  STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001) (01 0320), STN EN ISO 14001 Systémy ...
 • 19e)  STN EN 15358 Tuhé alternatívne palivá. Systémy manažérstva kvality. Špeciálne požiadavky na ich aplikáciu ...
 • 19f)  Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií ...
 • 19g)  STN EN ISO/IEC 17021 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov ...
 • 19h)  §14d ods. 12 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej ...
 • 19i)  §14c ods. 7 zákona č. 309/2009 Z. z.
 • 20)  Napríklad STN 44 1307 Tuhé palivá. Postup prípravy zosypových vzoriek (44 1307), STN ISO 5069-1 Hnedé ...
 • 21)  Napríklad STN EN ISO 8754 Ropné výrobky. Stanovenie obsahu síry. Energo-disperzná röntgenová fluorescenčná ...
 • 22)  STN EN 228 Automobilové palivá. Bezolovnatý benzín. Požiadavky a skúšobné metódy (65 6505).
 • 23)  STN EN 590 Automobilové palivá. Motorová nafta. Požiadavky a skúšobné metódy (65 6506).
 • 23a)  Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení ...
 • 23b)  Napríklad STN EN ISO 13686 Zemný plyn. Označovanie kvality (ISO 13686) (38 6116).
 • 23c)  Napríklad STN EN 15442 Tuhé alternatívne palivá. Metódy odberu vzoriek (65 7504), STN EN ISO 3170 Ropné ...
 • 24)  Napríklad STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií ...
 • 25)  Napríklad STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií ...
 • 26)  Zákon č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie ...
 • 26a)  STN EN 16942 Palivá. Označovanie kompatibility vozidiel. Grafické označenie informácií pre spotrebiteľa ...
 • 27)  Kapitola II nariadenia Komisie (EÚ) č. 600/2012 z 21. júna 2012 o overovaní správ o emisiách, správ ...
 • 27a)  § 5 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách ...
 • 27b)  § 7 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 231/2013 Z. z.
 • 27c)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu v platnom ...
 • 27d)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535/EÚ z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup ...
 • 28)  STN EN ISO 4259 Ropné výrobky. Určovanie a využívanie údajov presnosti výsledkov vo vzťahu k skúšobným ...
 • 29)  STN EN 14214+A1 Kvapalné ropné výrobky. Metylestery mastných kyselín (FAME) pre vznetové motory a na ...
 • 30)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických ...
 • 31)  Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby ...
 • 32)  STN EN 12766-1 Ropné výrobky a použité oleje. Stanovenie PCB a podobných produktov. Časť 1: Separácia ...
 • 33)  Prílohy č. 4 a 7 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.
 • 34)  Zákon č. 67/2010 Z. z.
 • 35)  §14d ods. 12 alebo §14c ods.7 zákona č. 309/2009 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore