Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení vyhlášky č. 396/2008 Z. z. 227/2012 účinný od 01.09.2012

Platnosť od: 07.08.2012
Účinnosť od: 01.09.2012
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oblasť: Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení vyhlášky č. 396/2008 Z. z. 227/2012 účinný od 01.09.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 227/2012 s účinnosťou od 01.09.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. ...

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 96 ods. 5 zákona č. ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) § 4 ods. 3 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 5 ods. 4 písm. h) až ...

2.

V § 2 ods. 6 písmeno a) znie:

„a) suma, ktorá je vyplatená osobe ako dávka v nezamestnanosti v kalendárnom mesiaci, v ktorom ...

3.

V § 2 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Ak je spoločne posudzovaná osoba podľa § 3 ku dňu podania žiadosti o priznanie sociálneho ...

Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 10 až 15.

4.

V § 2 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

„(12) Od rozhodujúceho príjmu sa odpočíta priemer určeného výživného platené osobou, ktorá ...

Doterajšie odseky 12 až 15 sa označujú ako odseky 13 až 16.

5.

V § 2 odsek 13 znie:

„(13) Rozhodujúci príjem je 0 eur, ak v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom bola doručená ...

6.

V § 3 ods. 1 písm. a) prvom bode sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová:

„alebo súd určil rozsah vyživovacej povinnosti na návrh podľa osobitného predpisu9da) po zápise ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9da znie:

„9da)
§ 65 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z.“.

7.

V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Študent sa posudzuje spoločne s rodičmi, ak spĺňajú podmienky podľa odseku 1 písm. a) ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

8.

V § 3 ods. 4 písmeno a) znie:

„a) sa o študenta, ktorý je nezaopatreným dieťaťom, stará rodič, ktorý je slobodný, rozvedený ...

9.

V § 3 ods. 4 písm. b) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to ...

10.

V § 7 odsek 1 znie:

„(1) Sociálne štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť ...

11.

V § 7 ods. 2 sa za slová „§ 2 ods. 6“ vkladá čiarka a slová „8 a 9“.

12.

V § 7 ods. 3 sa slová „0 Sk“ nahrádzajú slovami „0 eur“ a slová „príjem podľa § 2 ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.

Dušan Čaplovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore