Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení vyhlášky č. 141/2015 Z. z. 226/2022 účinný od 01.07.2022

Platnosť od: 24.06.2022
Účinnosť od: 01.07.2022
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení vyhlášky č. 141/2015 Z. z. 226/2022 účinný od 01.07.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 226/2022 s účinnosťou od 01.07.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení vyhlášky č. 141/2015 Z. z.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 27a ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení vyhlášky č. 141/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 ods. 1 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak sa podľa pravidiel slovenského pravopisu slovo ulica v názve neuvádza.“.
2.
V § 1 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa tým dosiahne lepšia viditeľnosť, je možné umiestniť orientačnú tabuľu s názvom ulice aj na inú stavbu ako je uvedené v prvej vete.“.
3.
V § 4 sa na konci pripája táto veta: „Súpisné číslo je číslo, ktoré sa určuje zo samostatného radu kladných celých čísel začínajúceho sa číslom 1.“.
4.
V § 6 ods. 1 písm. d) prvý bod znie: „1. číslo listu vlastníctva spolu s názvom katastrálneho územia, v ktorom sa pozemok nachádza, alebo doklad o inom práve k pozemku,“.
5.
V § 6 ods. 3 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a to po predchádzajúcom písomnom súhlase príslušného orgánu štátnej správy podľa osobitného predpisu.9a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a) § 6 ods. 6 a 7 zákona č. 125/2015 Z. z.“.

6.
V § 6 ods. 4 písm. a) sa nad slovom „kód“ odkaz „9a)“ nahrádza odkazom „9b)“.

Doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 9a sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 9b.

7.
V § 6 ods. 5 písm. d) prvý bod znie: „1. číslo listu vlastníctva spolu s názvom katastrálneho územia, v ktorom sa budova nachádza, alebo doklad o inom práve k budove,“.
8.
V § 6 ods. 7 sa slová „písm. a) až f) a j)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až d) a f) až j)“.
9.
V § 9 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa budova nekolauduje alebo príslušný orgán od kolaudácie upustil, žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla predkladá vlastník budovy; prílohou k žiadosti je namiesto kolaudačného rozhodnutia doklad príslušného orgánu, že od kolaudácie upustil alebo sa budova nekolauduje, alebo čestné vyhlásenie vlastníka budovy o skutočnostiach podľa prvej vety, ak bola budova postavená do 30. septembra 1976.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2022.

Roman Mikulec v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore