Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70217
Dôvodové správy: 2174
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
15.10.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 307/2007 Z. z. 225/2012 účinný od 15.08.2012


Platnosť od: 07.08.2012
Účinnosť od: 15.08.2012
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Stavebníctvo a architektúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 307/2007 Z. z. 225/2012 účinný od 15.08.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 225/2012 s účinnosťou od 15.08.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 písm. k) a § 14 písm. a) zákona č. 314/2001 ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické ...

1.

V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenami l) až p), ktoré znejú:

„l) sklad v jednopodlažnej stavbe je jednopodlažná stavba alebo časť jednopodlažnej stavby, ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) STN 92 0241 Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami.“.

3.

V § 1 odsek 2 znie:

„(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na a) stavby pre obranu štátu,3) b) stavby pre bezpečnosť ...

4.

Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:

„§ 1a (1) Na káblové kanály, káblové mosty, káblové šachty a káblové priestory platia požiadavky ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a až 3c znejú:

„3a) STN 92 0204 Požiarna bezpečnosť stavieb. Priestory káblového rozvodu. 3b) STN 73 7505 Kolektory ...

5.

V § 4 odsek 1 znie:

„(1)
Dovolenú plochu požiarneho úseku určuje technická norma.4)“.

6.

V § 4 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak pôdorysná plocha požiarneho úseku je ...

7.

V § 5 ods. 2 písm. a) sa slovo „technologické“ nahrádza slovom „technické“.

8.

§ 8 vrátane nadpisu znie:

„§ 8 Požiarna odolnosť (1) Požiarna odolnosť6) požiarnej konštrukcie sa určuje na základe a) počiatočnej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 8a znejú:

„8) STN EN 1992-1-2 Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. ...

9.

§ 9 vrátane nadpisu znie:

„§ 9 Reakcia na oheň (1) Reakcia na oheň stavebných výrobkov sa vyjadruje triedou,9) ktorá sa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) STN 13 501-1+A1 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. ...

10.

V § 12 ods.1 sa odkaz 8 nad slovom „D3“ nahrádza odkazom 9.

11.

V § 21 ods. 3 písm. b) sa nad slovo „rovnováhy“ umiestňuje odkaz 4.

12.

§ 28 znie:

„§ 28 Požiarne riziko požiarneho úseku skladu v jednopodlažnej stavbe sa vyjadruje indexom skladovaných ...

13.

V § 33 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

14.

V § 35 ods. 1 sa za slovami „pôdorysnej plochy“ vypúšťa čiarka a slová „výšky požiarneho ...

15.

§ 35 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Súčiniteľ odvetrania v nevýrobnej stavbe možno určiť aj presnejšie riešením rovnice ...

16.

V § 40 odseky 1 až 5 znejú:

„(1) Požiarne deliace konštrukcie4) musia v celej ploche spĺňať kritériá požiarnej odolnosti ...

17.

V § 41 odsek 7 znie:

„(7) Požiarna stena sa musí stýkať s a) požiarnym stropom alebo s konštrukciou strechy, ktorá ...

18.

V § 42 odsek 5 znie:

„(5) Požadovanú požiarnu odolnosť požiarneho stropu možno dosiahnuť aj použitím vodorovnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) STN EN 13 501-2+A1 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov ...

19.

§ 42 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Požiarny strop môže tvoriť podhľad s nezávislou požiarnou odolnosťou a kritériom EI. (7) Požiarny ...

20.

V § 44 ods. 6 písm. c) sa za slovo „ubytovanie“ pripájajú tieto slová: „a na stavby zdravotníckych ...

21.

V § 45 sa vypúšťa odsek 9.

22.

Nadpis pod § 47 znie: „Výťahová šachta“.

23.

Za § 47 sa vkladajú § 47a a 47b, ktoré znejú:

„§ 47a Inštalačný kanál a inštalačná šachta (1) Inštalačný kanál a inštalačná šachta, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:

„13b) STN 73 0872 Požiarna bezpečnosť stavieb. Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým ...

24.

V § 52 odsek 3 znie:

„(3) Požiarny strop nad chránenou únikovou cestou musí byť vyhotovený z konštrukčných prvkov ...

25.

§ 53 znie:

„§ 53 V chránených únikových cestách môžu požiarne zaťaženie tvoriť horľavé látky v ...

26.

V § 54 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo nechránenú únikovú cestu“.

27.

§ 54 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Súčasťou požiarneho úseku spoločnej komunikácie môžu byť priestory vrátnice, recepcie, ...

28.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16) Príloha č. 4 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na ...

29.

V § 60 odsek 2 znie:

„(2)
Použitie náhradnej únikovej možnosti určuje technická norma.4)“.

30.

V § 60 ods. 4 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a) otvárateľný otvor v obvodovej konštrukcii so svetlou výškou najmenej 0,8 m a šírkou najmenej ...

31.

§ 62 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Požiadavky na únikové cesty výrobnej stavby sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na sklad v jednopodlažnej ...

32.

V § 65 ods. 5 písm. c) druhom bode sa vypúšťa slovo „rýchlosti“.

33.

V § 65 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
na osi východu z bytu.“.

34.

V § 65 odseky 12 a 13 znejú:

„(12) Čiastočne chránená úniková cesta z obytných buniek a priestorov domového vybavenia môže ...

35.

V § 72 odsek 2 znie:

„(2) Najmenšia šírka kosých stupňov, ktoré sú v započítateľnej šírke únikovej cesty, ...

36.

V § 79 ods. 2 sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „požiarnych úsekov bez požiarneho rizika,“. ...

37.

§ 82 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Každá neprejazdná jednopruhová prístupová komunikácia dlhšia ako 50 m musí mať na konci ...

38.

V § 83 ods. 2 písm. a) sa slová „3,5 m“ nahrádzajú slovami „4 m“.

39.

Nadpis tretej hlavy znie: „POŽIARNE ZARIADENIA“.

40.

V § 87 odsek 3 znie:

„(3) Stabilným hasiacim zariadením musí byť vybavené javisko a) s povraziskom určené pre vnútorný ...

41.

V § 88 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
v ktorej je vnútorný zhromažďovací priestor.“.

42.

V § 88 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

43.

V § 88 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Zariadením elektrickej požiarnej signalizácie musí byť vybavená podzemná časť stavby, ...

44.

Za § 89 sa vkladá § 89a, ktorý znie:

„§ 89a Požiadavky na zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov ustanovuje osobitný predpis.20a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

„20a) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb ...

45.

§ 90 vrátane nadpisu znie:

„§ 90 Hlasová signalizácia požiaru (1) Hlasovou signalizáciou požiaru20b) musia byť vybavené ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 20b, 20c a 20d znejú:

„20b) STN EN 54-16 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 16: Ústredňa hlasovej signalizácie ...

46.

§ 91 vrátane nadpisu znie:

„§ 91 Dodávka elektrickej energie Elektrické zariadenia, ktoré sú v prevádzke počas požiaru, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

„21) STN 92 0203 Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari.“. ...

47.

V § 92 ods. 1 sa slová „najmenej 0,4 m2 a najviac 4 m2“ nahrádzajú slovami „pôdorysná plocha ...

48.

V § 94 ods. 1 sa pred prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie: „Stavby na bývanie alebo ubytovanie ...

49.

V § 94 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie: „Stavbou na bývanie skupiny A je ...

50.

V § 94 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Požiadavky pre stavby na bývanie a ubytovanie platia aj pre obytné bunky v stavbe iného účelu.“. ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

51.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:

„23) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 ...

52.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

„25) Napríklad STN 73 0834 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb, STN 730802 Požiarna bezpečnosť ...

53.

V § 99 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo zariadeniami elektrickej požiarnej signalizácie“. ...

54.

§ 99 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) rozhodnúť o spojení prvého nadzemného požiarneho podlažia a prvého podzemného požiarneho ...

55.

Za § 102 sa vkladá § 102aa, ktorý znie:

„§ 102aa Požiadavky ustanovené v § 1a, § 8, § 9, § 42, § 47b, § 60, § 90, § 91, prílohe ...

56.

§ 102b znie:

„§ 102b Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

„28) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1988 o postupe pri poskytovaní informácií ...

57.

Za § 102b sa vkladá § 102ba, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 102ba Prechodné ustanovenie účinné k 15. augustu 2012 Stavebné povolenie podľa projektovej ...

58.

V prílohe č. 1 prvom bode písm. c) sa vypúšťajú slová „káblové šachty a kanály“.

59.

V prílohe č. 1 druhom bode písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa ...

60.

V prílohe č. 1 treťom bode sa na konci pripája táto veta: „Súčasťou požiarneho úseku rodinného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:

„29)
STN 73 6057 Jednotlivé a radové garáže. Základné ustanovenia.“.

61.

V prílohe č. 1 šiestom bode písm. e) sa vypúšťa štvrtý bod a v poslednej vete sa číslo „4“ ...

Doterajší piaty bod sa označuje ako štvrtý bod.

62.

Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 94/2004 Z. z. OSVEDČOVANIE, POŽADOVANÉ KRITÉRIÁ A KLASIFIKAČNÉ ...

63.

Príloha č. 8 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 8 k vyhláške č. 94/2004 Z. z. DOVOLENÝ ČAS EVAKUÁCIE OSÔB NA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH Úniková ...

46.

Príloha č. 14 sa vypúšťa.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2012.

Robert Kaliňák v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore