Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 223/2021 účinný od 01.07.2021 do 31.12.2021

Platnosť od: 02.06.2021
Účinnosť od: 01.07.2021
Účinnosť do: 31.12.2021
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Colné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 223/2021 účinný od 01.07.2021 do 31.12.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 223/2021 s účinnosťou od 01.07.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2, § 32 ods. 2 a § 55 ods. 3 písm. b) druhého ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ...

1.

§ 1 sa vypúšťa.

2.

Príloha č. 1 sa vypúšťa.

3.

V prílohe č. 6 časti A odseku 44 vyhlásenia Osobitné záznamy/predložené doklady/Osvedčenia a povolenia ...

4.

V prílohe č. 6 časti B pri údajovom prvku Odklad platby (2/6) sa dopĺňa táto veta:

„Nevypĺňa sa pri zásielkach s nízkou hodnotou, ak je colné vyhlásenie vyplnené podľa osobitného predpisu.22a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a) Stĺpec H7 prílohy B delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 v platnom znení.“.

6.

V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 37 vyhlásenia Režim Údajový prvok 1/11 v písmene ...

„Prevziať prílohu - tabuľka“.

7.

V prílohe č. 10 sa za tretí bod vkladá nový štvrtý bod, ktorý znie:

„4. Podpísaný(-á) poskytuje na účely tejto záruky svoju úplnú adresu na doručovanie v Slovenskej republike: ........................................................................................................................................... Podpísaný(-á) ...

Doterajší bod 4 sa označuje ako bod 5.

8.

V prílohe č. 10 piatom bode sa vypúšťajú slová

„ “ ......................................................... odtlačok pečiatky banky/poisťovnea) ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 3. júna 2021 okrem čl. I tretieho bodu, štvrtého bodu a šiesteho bodu ...

Igor Matovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore