Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike 221/2013 účinný od 21.07.2016 do 31.12.2016

Platnosť od: 27.07.2013
Účinnosť od: 21.07.2016
Účinnosť do: 31.12.2016
Autor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Oblasť: Energetika a priemysel, Ceny

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUDDSEUPP1ČL0

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike 221/2013 účinný od 21.07.2016 do 31.12.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 221/2013 s účinnosťou od 21.07.2016 na základe 220/2016
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 40 ods. 1 písm. a) až e), g) až i) a ...

§ 1
Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)

regulačným obdobím obdobie od roku 2012 do roku 2016,

b)

regulačným rokom kalendárny rok,

c)

rokom t regulačný rok, na ktorý sa určuje alebo platí cena,

d)

rokom t+n n-tý rok nasledujúci po roku t,

e)

rokom t–n n-tý rok predchádzajúci roku t,

f)

východiskovým rokom rok 2012,

g)

jednotkou množstva elektriny 1 MWh,

h)

tarifou za prevádzkovanie systému v eurách na jednotku množstva elektriny pevná cena viažuca sa na technickú ...

i)

tarifou za systémové služby v eurách na jednotku množstva elektriny pevná cena viažuca sa na technickú ...

j)

spoločným miestom pripojenia zariadenia výrobcu elektriny je miesto pripojenia zariadenia výrobcu elektriny ...

k)

ITC mechanizmom kompenzačný mechanizmus pri zúčtovaní a vysporiadaní platieb za použitie národných prenosových ...

l)

technologickou časťou zariadenia výrobcu elektriny súbor jednotlivých technologických častí nevyhnutných ...

m)

výstavbou zariadenia na výrobu elektriny realizácia nového zariadenia na výrobu elektriny alebo úprava ...

n)

areálom výrobcu elektriny územie, na ktorom sú vzájomne galvanicky prepojené elektroenergetické zariadenia ...

o)

nameraným výkonom najvyššia hodnota štvrťhodinového činného elektrického výkonu nameraného počas kalendárneho ...

§ 2
Rozsah cenovej regulácie

Cenová regulácia v elektroenergetike sa vzťahuje na

a)

výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výrobu elektrinu vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou ...

b)

výrobu elektriny z domáceho uhlia na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ...

c)

pripojenie do sústavy,

d)

prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny,

e)

prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny,

f)

dodávku elektriny zraniteľným odberateľom, ktorými sú odberateľ elektriny v domácnosti a malý podnik, ...

g)

poskytovanie podporných služieb,

h)

poskytovanie systémových služieb,

i)

výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,

j)

dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie.

§ 3
Spôsob vykonávania cenovej regulácie

Cenová regulácia v elektroenergetike sa vykonáva

a)

priamym určením pevnej ceny za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výrobu elektriny vyrobenej ...

b)

určením spôsobu výpočtu pevnej ceny za výrobu elektriny z domáceho uhlia,

c)

určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za pripojenie do sústavy,

d)

určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny,

e)

určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny a tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny, ...

f)

určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom,

g)

určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za poskytovanie podporných služieb,

h)

určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny a tarify za poskytovanie systémových služieb,

i)

určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny a tarify za výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s ...

j)

určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie.

§ 4
Rozsah, štruktúra a výška ekonomicky oprávnených nákladov
(1)

Ekonomicky oprávnenými nákladmi sú

a)
náklady na obstaranie elektriny pri dodávke elektriny zraniteľným odberateľom, ktorými sú odberatelia ...
b)
náklady na obstaranie regulačnej elektriny,1)
c)
náklady na obstaranie elektriny na vlastnú spotrebu a krytie strát pri prenose elektriny a distribúcii ...
d)
výrobné a prevádzkové náklady zahrňujúce náklady na energie, suroviny a technologické hmoty,
e)
osobné náklady;2) za ekonomicky oprávnené náklady sa považujú aj priemerné osobné náklady na jedného ...
f)
náklady na plnenie povinností podľa osobitných predpisov,3) v prípade poplatkov za znečisťovanie ovzdušia ...
g)
odpisy majetku;5) pri hmotnom majetku sa za ekonomicky oprávnené náklady považuje rovnomerné odpisovanie ...
h)
nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku od tretích osôb, ktorý sa používa výhradne ...
i)
náklady na opravy a údržbu majetku využívaného na zabezpečenie regulovanej činnosti v rozsahu zabezpečujúcom ...
j)
úrok z úveru poskytnutého bankou alebo pobočkou zahraničnej banky8) na obstaranie hmotného majetku alebo ...
k)
úrok z úveru na zabezpečenie finančných prostriedkov na prevádzkové náklady súvisiace s nákupom elektriny ...
l)
režijné náklady s maximálnou prípustnou mierou medziročného rastu vo výške JPI-X, kde JPI je aritmetický ...
m)
úrok z dlhopisu vydaného regulovaným subjektom do výšky úroku rovnajúceho sa aritmetickému priemeru ...
n)
náklady na projekty spoločného záujmu podľa osobitného predpisu.9a)
(2)

Ekonomicky oprávnenými nákladmi nie sú

a)
sankcie,
b)
náklady spojené s nevyužitými prevádzkami a výrobnými kapacitami,
c)
odpisy nevyužívaného dlhodobého majetku, odpisy „goodwill“ a odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku ...
d)
odmeny členov štatutárnych orgánov a ďalších orgánov právnických osôb za výkon funkcie, ktorí nie sú ...
e)
platby poistného za poistenie zodpovednosti za škody spôsobené členmi štatutárnych orgánov a členmi ...
f)
príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,11) príspevky na životné poistenie a účelové sporenie zamestnanca ...
g)
odstupné a odchodné presahujúce výšku ustanovenú osobitným predpisom,12)
h)
príspevky na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,13)
i)
cestovné náhrady nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,14)
j)
tvorba sociálneho fondu nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,15)
k)
náklady na poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,16) ...
l)
dobrovoľné poistenie osôb,
m)
manká a škody na majetku vrátane škody zo zníženia cien nevyužiteľných zásob a likvidácie zásob,
n)
náklady vyplývajúce z chýb vo výpočtoch, v kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve, duplicitne účtované ...
o)
náklady na reprezentáciu a dary,
p)
odmeny a dary pri životných jubileách a pri odchode do dôchodku,
q)
náklady na starostlivosť o zdravie zamestnancov a na vlastné zdravotnícke zariadenia nad rozsah ustanovený ...
r)
príspevky a náklady na rekreačné, regeneračné, rekondičné a ozdravné pobyty, ak povinnosť ich uhrádzania ...
s)
náklady na údržbu a prevádzku školiacich a rekreačných zariadení,
t)
daň z nehnuteľnosti platená za školiace a rekreačné zariadenia,
u)
štipendiá poskytnuté študentom a učňom,
v)
odpis nedobytnej pohľadávky,
w)
tvorba rezerv nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,19)
x)
rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad,20)
y)
tvorba opravných položiek,
z)
náklady vynaložené na odstránenie nedostatkov zistených pri kolaudačnom konaní,
aa)
náklady spojené s prípravou a zabezpečením nerealizovanej investičnej výstavby,
ab)
straty z predaja dlhodobého majetku a zásob,
ac)
zostatková cena predaného alebo vyradeného hmotného majetku a nehmotného majetku,
ad)
náklady na reklamu alebo propagáciu uskutočňovanú formou podpory športových, kultúrnych a zábavných ...
ae)
spotreba pohonných látok nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,21)
af)
náklady na výkon regulovanej činnosti, ktoré sú vyššie ako náklady zistené na základe overovania primeranosti ...
ag)
straty z obchodov s finančnými derivátmi a komoditnými derivátmi,
ah)
úrazové dávky poskytované podľa osobitného predpisu,24)
ai)
vyplatené kompenzačné platby podľa osobitného predpisu,25)
aj)
ostatné náklady, ktoré nie sú uvedené v odseku 1.
§ 5
Spôsob určenia výšky primeraného zisku
(1)

Primeraný zisk zohľadňuje rozsah potrebných investícií na zabezpečenie dlhodobej, spoľahlivej, bezpečnej ...

(2)

Výška primeraného zisku za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny prevádzkovateľom prenosovej ...

kde

WACC je určená reálna miera výnosnosti regulačnej bázy aktív pred zdanením na regulačné obdobie vypočítaná ...

pre východiskový rok je miera výnosnosti regulačnej bázy aktív WACC 6,04 %,

kde

T je sadzba dane z príjmov na rok t,

E je vlastné imanie v eurách k 31. decembru 2010,

D sú cudzie zdroje v eurách k 31. decembru 2010,

RD je reálna cena cudzích zdrojov; na východiskový rok je vo výške 5,13 % pri prepočítanej priemernej ...

RE je reálna cena vlastného kapitálu a vlastných zdrojov vypočítaná podľa vzorca

RE = RF + βLEV x (RM - RF),

kde

RF je výnosnosť bezrizikového aktíva; na východiskový rok je vo výške 4,01 % pri prepočítanom priemernom ...

βLEV je vážený koeficient ß, ktorý definuje citlivosť akcie spoločnosti na riziko trhu so zohľadnením ...

kde

βUNLEV je nevážený koeficient ß bez vplyvu sadzby dane z príjmov a podielu cudzích zdrojov na východiskový ...

T je sadzba dane z príjmov na rok t,

D/E je pomer cudzích zdrojov k vlastnému imaniu; na východiskový rok je určený vo výške 60 % v prospech ...

RM je výkonnosť trhového portfólia; na východiskový rok sa určuje vo výške 7,01 %,

(RM – RF) je celková riziková prémia pre východiskový rok určená vo výške 3 %; pre ďalšie roky sa určuje ...

(3)

Hodnoty parametrov pre ďalšie roky, ktoré slúžia na výpočet miery výnosnosti regulačnej bázy aktív WACC ...

§ 6
(1)

Peňažné hodnoty sa na účely výpočtu cien matematicky zaokrúhľujú na štyri desatinné miesta. Mesačná ...

(2)

Ceny podľa tejto vyhlášky sú bez dane z pridanej hodnoty.

Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnou kombinovanou výrobou a z domáceho uhlia
§ 7
Všeobecné ustanovenia
(1)

Cenová regulácia podľa odsekov 2 až 20 a § 8 až 10 sa vzťahuje na výrobcu elektriny, ktorý vyrába elektrinu ...

(2)

Súčasťou návrhu ceny výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výrobcu elektriny vysoko účinnou ...

a)
návrh cien výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ...
b)
plán investícií a plán odpisov za regulovanú činnosť v rokoch t, t+1 a t+2, to neplatí pre výrobcu elektriny ...
c)
výpočty a údaje podľa § 8 až 10 týkajúce sa výroby elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie ...
d)
potvrdenie nie staršie ako tri mesiace preukazujúce, že voči regulovanému subjektu nie sú evidované
1.
daňové nedoplatky podľa osobitného predpisu26) správcom dane,
2.
nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
3.
nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ...
e)
ďalšie podklady potrebné na správne posúdenie návrhu ceny.
(3)

Podklady podľa odseku 2 písm. a) a c) sa predkladajú aj v elektronickej podobe.

(4)

Ustanovenia o návrhu ceny sa primerane vzťahujú aj na návrh na zmenu cenového rozhodnutia.

(5)

Pri spoločnom spaľovaní biomasy, bioplynu, skládkového plynu, plynu z čističiek odpadových vôd alebo ...

(6)

Pri spaľovaní priemyselných odpadov a komunálnych odpadov je množstvo elektriny vyrobenej z obnoviteľných ...

(7)

Ak je pri výrobe elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou palivom výlučne obnoviteľný zdroj energie, ...

(8)

S návrhom ceny pre nové zariadenie výrobcu elektriny sa predkladá

a)
osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia,28)
b)
právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo písomné oznámenie stavebného úradu, že proti uskutočneniu drobnej ...
c)
doklad o vykonaní funkčnej skúšky29) alebo protokol z odbornej prehliadky a skúšky podľa osobitného ...
d)
jednopólová elektrická schéma zariadenia výrobcu elektriny a vyvedenia elektrického výkonu vrátane umiestnenia ...
e)
kópia zmluvy o pripojení zariadenia výrobcu elektriny k priamemu vedeniu, do distribučnej sústavy alebo ...
f)
list vlastníctva preukazujúci evidenciu budovy spojenej so zemou pevným základom evidovanej v katastri ...
g)
potvrdenie nie staršie ako tri mesiace preukazujúce, že voči regulovanému subjektu nie sú evidované
1.
daňové nedoplatky podľa osobitného predpisu26) správcom dane,
2.
nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
3.
nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ...
h)
zoznam určených meradiel inštalovaných na svorkách generátora, na meranie vlastnej spotreby, na meranie ...
(9)

S návrhom ceny pre existujúce zariadenie výrobcu elektriny sa predkladá potvrdenie nie staršie ako tri ...

a)
daňové nedoplatky podľa osobitného predpisu26) správcom dane,
b)
nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
c)
nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie. ...
(10)

Súčasťou návrhu ceny výrobcu elektriny sú údaje o každom zariadení výrobcu elektriny, a to

a)
údaje za predchádzajúci kalendárny rok, predpoklad na nasledujúce kalendárne roky a podľa prílohy č. ...
1.
o celkovom množstve elektriny vyrobenej v zariadení výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie ...
2.
o množstve technologickej vlastnej spotreby elektriny,35)
3.
o množstve elektriny, na ktoré sa vzťahuje doplatok,36)
4.
o množstve vyrobenej elektriny dodanej prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej ...
b)
údaje o
1.
spôsobe merania vyrobenej elektriny na svorkách každého generátora elektriny a meraní vlastnej spotreby ...
2.
plánovanom množstve biometánu použitého v roku t na výrobu elektriny, ktoré výrobca elektriny preukazuje ...
3.
podpore poskytnutej z prostriedkov štátneho rozpočtu vyjadrené v percentách z celkových obstarávacích ...
4.
hodnote celkových obstarávacích nákladov na výstavbu zariadenia na výrobu elektriny, ako aj údaje o ...
5.
percentuálnom posúdení podielu dodávky využiteľného tepla z ročnej výroby tepla za predchádzajúci kalendárny ...
c)
údaje o
1.
výhrevnosti40) a zložení paliva zariadenia výrobcu elektriny a údaje o kvalite paliva podľa osobitného ...
2.
množstve využiteľného tepla, chladu alebo vykonanej mechanickej práce,
3.
výpočtoch úspor primárnej energie a celkovej účinnosti kombinovanej výroby podľa osobitného predpisu.42) ...
(11)

S návrhom ceny pre zariadenie výrobcu elektriny z dôvodu rekonštrukcie alebo modernizácie sa predkladajú ...

a)
projekt a zmluva o dielo,
b)
popis rekonštrukcie alebo modernizácie,
c)
faktúry za realizáciu rekonštrukcie alebo modernizácie,
d)
celkové náklady v eurách na rekonštrukciu alebo modernizáciu,
e)
znalecký posudok preukazujúci splnenie podmienok rekonštrukcie alebo modernizácie,43) v ktorom je uvedené ...
(12)

Cena elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny z dôvodu rekonštrukcie alebo modernizácie podľa termínu ...

(13)

Ak pri výstavbe zariadenia na výrobu elektriny bola poskytnutá podpora z podporných programov financovaných ...

(14)

Cena elektriny sa určí pre obvyklú mieru návratnosti investície najmenej 12 rokov a príslušnú technológiu ...

a)
priemerný inštalovaný výkon technológie výroby elektriny podľa druhu zariadenia výrobcu elektriny,
b)
množstvo vyrobenej elektriny vyplývajúce z priemerného inštalovaného výkonu podľa druhu zariadenia výrobcu ...
c)
investičné náklady so započítaním vlastného kapitálu a cudzieho kapitálu,
d)
predpokladané úroky z úveru z 50 % hodnoty investície so splatnosťou úveru 10 rokov,
e)
primeraný zisk,
f)
rovnomerné odpisy,
g)
osobné náklady, prevádzkové náklady a režijné náklady.
(15)

Referenčné hodnoty investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia ...

(16)

Pre doterajších výrobcov sa cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie na účely určenia ...

(17)

Pre doterajších výrobcov sa cena elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou na účely určenia ...

(18)

Ak sa v zariadení výrobcu elektriny spoločne spaľuje biomasa alebo biokvapalina s fosílnymi palivami, ...

(19)

Ak dôjde k zmene výrobcu elektriny, ktorý prevádzkuje zariadenie výrobcu elektriny, s návrhom ceny sa ...

§ 8
Cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok t pre výrobcu elektriny, ktorý má na rok predchádzajúci ...
(1)

Cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok t v eurách na jednotku množstva elektriny za elektrinu ...

je menej ako nula, potom CEPSDti,j = CEPSDZi,j, to neplatí pre zariadenia výrobcov elektriny uvedené ...

kde

a)
CEPSDi,jZ je určená alebo schválená cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok Z predchádzajúci roku ...
b)
Pznit je príplatok50) v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t uplatňovaný v hodnote podľa tabuľky ...
c)
rok Z je rok uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky alebo rok poslednej uplatnenej rekonštrukcie ...
Tabuľka č. 1 Technológia výrobz elektriny Primárne palivo Príplatok v Pznit v eurách/MWh 2012 2013 ...
(2)

Ak má výrobca elektriny na rok predchádzajúci roku t určenú alebo schválenú cenu elektriny pre stanovenie ...

(3)

Príplatok Pznit v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t pre i-té technológie výroby elektriny ...

Pznit = NCPPit-1 x QPPi1MWh, t-1 - NCPPit-2 x QPPi1MWh, t-2,

kde

kde

a)
NCPPit-1 je úradom určená nákupná cena primárneho paliva pre i-tú technológiu výroby elektriny v eurách ...
b)
QPPi1 MWh,t-1 je množstvo primárneho paliva zodpovedajúceho 1 MWh i-tej technológie výroby elektriny ...
c)
VPPit-1 je úradom určená výhrevnosť primárneho paliva pre i-tú technológiu výroby elektriny v megawatthodinách ...
d)
NCPPit-2 je určená nákupná cena primárneho paliva pre i-tú technológiu výroby elektriny v eurách na ...
e)
QPPi1 MWh,t-2 je množstvo primárneho paliva zodpovedajúceho 1 MWh i-tej technológie výroby elektriny ...
f)
VPPit-2 je úradom určená výhrevnosť primárneho paliva pre i-tú technológiu výroby elektriny v megawatthodinách ...
(4)

Pznit sa uplatní na jeden rok, ak je hodnota zmeny väčšia ako 8 % zo súčinu nákupnej ceny NCPPit-2 a ...

§ 9
Cena elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny rekonštruované alebo modernizované pred 1. januárom ...
(1)

Cena elektriny pre stanovenie doplatku sa pre zariadenia výrobcu elektriny rekonštruované alebo modernizované ...

Rok uvedenia do prevádzky alebo rok ukončenia rekonštrukcie alebo modernizácie zariadenia výrobcu ...

(2)

Cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do ...

a) z vodnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny 1. do 1 MW vrátane ...

(3)

Cena elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení výrobcu elektriny uvedeného ...

a) v spaľovacej turbíne s kombinovaným cyklom 83,06 eura/MWh, b) v spaľovacej turbíne s regeneráciou ...

(4)

Cena elektriny podľa odseku 1 písm. b) sa na jednej budove uplatní len pre jedného výrobcu elektriny ...

(5)

Cena elektriny podľa odseku 1 písm. e) až g) sa uplatní len pre jedného výrobcu elektriny a pre jedno ...

(6)

Cena elektriny podľa odseku 2 písm. a) tretieho bodu sa uplatní pre zariadenie výrobcu elektriny uvedené ...

§ 10
Cena elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny uvedené do prevádzky v roku 2014
(1)

Cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do ...

a) z vodnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny 1. do 100 kW vrátane ...

(2)

Cena elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení výrobcu elektriny uvedeného ...

a) v spaľovacej turbíne s kombinovaným cyklom 74,75 eura/MWh, b) v spaľovacej turbíne s regeneráciou ...

(3)

Cena elektriny podľa odseku 1 písm. b) sa na jednej budove uplatní len pre jedného výrobcu elektriny ...

(4)

Cena elektriny podľa odseku 1 písm. e) až g) sa uplatní len pre jedného výrobcu elektriny a pre jedno ...

(5)

Výrobca elektriny technológiou podľa odseku 2 písm. c) štvrtého a piateho bodu, technológiou podľa odseku ...

(6)

Cena elektriny podľa odseku 2 písm. f) sa uplatní len v prípade, že elektrina je vyrábaná výhradne na ...

§ 10a
Cena elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny uvedené do prevádzky v roku 2015
(1)

Cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do ...

a) z vodnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny 1. do 100 kW vrátane ...

(2)

Cena elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení výrobcu elektriny uvedeného ...

a) v spaľovacej turbíne s kombinovaným cyklom 74,75 eura/MWh, b) v spaľovacej turbíne s regeneráciou ...

(3)

Cena elektriny podľa odseku 1 písm. b) sa na jednej budove uplatní len pre jedného výrobcu elektriny ...

(4)

Cena elektriny podľa odseku 1 písm. e) až g) sa uplatní len pre jedného výrobcu elektriny a pre jedno ...

(5)

Pri technológii podľa odseku 2 písm. c) štvrtého bodu a piateho bodu, technológii podľa odseku 2 písm. ...

(6)

Cena elektriny podľa odseku 2 písm. f) sa uplatní, ak je elektrina vyrábaná výhradne v tomto zariadení ...

§ 10b
Cena elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny uvedené do prevádzky od 1. januára 2016
(1)

Cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do ...

a)
z vodnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny1. do 100 kW vrátane....................111,27 ...
b)
zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny do 30 kW, ktoré je ...
c)
z veternej energie........................ 62,49 eura/MWh,
d)
z geotermálnej energie ...............155,13 eura/MWh,
e)
zo spaľovania alebo spoluspaľovania kombinovanou výrobou1. cielene pestovanej biomasy okrem obilnej ...
f)
zo spoluspaľovania biologicky rozložiteľných zložiek komunálneho odpadu s fosílnymi palivami kombinovanou ...
g)
zo spaľovania1. skládkového plynu alebo plynu z čističiek odpadových vôd..................70,34 eura/MWh,2. ...
(2)

Cena elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení výrobcu elektriny uvedeného ...

a)
v spaľovacej turbíne s kombinovaným cyklom .....................74,75 eura/MWh,
b)
v spaľovacej turbíne s regeneráciou tepla ............................ 74,69 eura/MWh,
c)
v spaľovacom motore s palivom1. zemný plyn..................................... 80,26 eura/MWh,2. vykurovací ...
d)
v protitlakovej parnej turbíne alebo v kondenzačnej parnej turbíne s odberom tepla s palivom1. zemný ...
e)
spaľovanie energeticky využiteľných plynov vznikajúcich pri hutníckej výrobe ocele .......................................80,02 ...
f)
v Rankinovom organickom cykle................................ 98,31 eura/MWh.
(3)

Cena elektriny podľa odseku 1 písm. b) sa na jednej budove uplatní len pre jedného výrobcu elektriny ...

(4)

Cena elektriny podľa odseku 1 písm. e) až g) sa uplatní len pre jedného výrobcu elektriny a pre jedno ...

(5)

Pri technológii podľa odseku 2 písm. c) štvrtého bodu a piateho bodu, technológii podľa odseku 2 písm. ...

(6)

Cena elektriny podľa odseku 2 písm. f) sa uplatní, ak je elektrina vyrábaná výhradne v tomto zariadení ...

§ 11
Výroba elektriny z domáceho uhlia
(1)

Súčasťou návrhu ceny sú

a)
návrh cien alebo taríf za výrobu elektriny z domáceho uhlia, vrátane ich štruktúry pre rok t, ktoré ...
b)
údaje potrebné na preverenie cien za rok t-2,
c)
plán investícií a plán odpisov za regulovanú činnosť v rokoch t, t+1 a t+2,
d)
výpočty a údaje podľa tohto paragrafu, týkajúce sa výroby elektriny z domáceho uhlia,
e)
znaleckým posudkom potvrdené údaje preukazujúce inštalovaný výkon zariadení na výrobu elektriny, ktoré ...
f)
doklad preukazujúci schválenie návrhu ceny najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo ...
g)
potvrdenie nie staršie ako tri mesiace preukazujúce, že voči regulovanému subjektu nie sú evidované
1.
daňové nedoplatky podľa osobitného predpisu26) správcom dane,
2.
nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
3.
nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ...
h)
údaje o inštalovanom výkone technologického zariadenia, ktoré je určené na výrobu elektriny z domáceho ...
i)
ďalšie podklady potrebné na správne posúdenie návrhu ceny.
(2)

Podklady podľa odseku 1 písm. a), b) a d) sa predkladajú aj v elektronickej podobe.

(3)

Ustanovenia o návrhu ceny sa primerane vzťahujú aj na návrh na zmenu cenového rozhodnutia.

(4)

Na základe rozhodnutia ministerstva hospodárstva o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme ...

kde

a)
VNt sú plánované schválené alebo určené variabilné náklady na výrobu elektriny z domáceho uhlia v eurách ...

VNt = Nhu ,t + NEK , t + NOVN ,t,

kde

1.

NHU,t sú len ekonomicky oprávnené plánované náklady na nákup domáceho hnedého uhlia a náklady na obstaranie ...

2.

NEK,t sú ekonomicky oprávnené plánované náklady na nákup emisných kvót,

3.

NOVN,t sú ekonomicky oprávnené plánované náklady v súlade s § 4 ods. 1 písm. d),

b)
FNt sú plánované schválené alebo určené fixné náklady bez odpisov nových zariadení na výrobu elektriny ...

kde

1.

FNvych je schválená alebo určená východisková hodnota fixných nákladov maximálne do 37 300 000 eur,

2.

JPIt je aritmetický priemer indexov jadrovej inflácie za obdobie od júla roku t-2 do júna roku t-1, ...

3.

X je faktor efektivity v každom roku regulačného obdobia, ktorého hodnota je 3,5; ak je hodnota rozdielu ...

4.

kvyužitia je koeficient, ktorý sa vypočíta podľa vzorca

kde

Qvt je plánované množstvo elektriny vyrobené z hnedého uhlia na základe plnenia povinnosti vo všeobecnom ...

Qp je projektované množstvo elektriny, ktoré môže zdroj vyrobiť z hnedého uhlia,

c)
ONZt sú plánované schválené alebo určené odpisy nových zariadení na rok t v eurách; faktor ONZt sa na ...
d)
PZt je plánovaný primeraný zisk regulovaného subjektu v eurách na rok t určený podľa vzorca

PZt = (VNt + FNt + ONZt) x WACC,

kde

WACC je miera výnosnosti regulačnej bázy aktív na regulačné obdobie rokov 2012 až 2016 určená podľa ...

e)
VEt sú plánované výnosy z dodávky vyrobenej elektriny z domáceho uhlia v eurách na rok t vypočítané ...

VEt = (QVt - QTt - QREt ,KL) x CEt + QREt ,KL x CREt ,KL + QREt ,ZA x CREt ,ZA,

kde

1.

QVt je plánované množstvo elektriny vyrobenej z domáceho uhlia v jednotkách množstva elektriny na rok ...

2.

QTt je plánované množstvo vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny z domáceho uhlia v jednotkách ...

3.

QREt,KL je plánované množstvo dodávky kladnej regulačnej elektriny vyrobenej z domáceho uhlia v jednotkách ...

4.

CEt je plánovaná vážená priemerná cena celkovej dodávky elektriny, minimálne však vo výške ceny elektriny ...

5.

CREt,KL je plánovaná vážená priemerná cena dodávky kladnej regulačnej elektriny vyrobenej z domáceho ...

6.

QREt,ZA je plánované množstvo dodávky zápornej regulačnej elektriny poskytnutej zariadením na výrobu ...

7.

CREt,ZA je plánovaná vážená priemerná cena dodávky zápornej regulačnej elektriny poskytnutej zariadením ...

f)
VPSt je plánovaný výnos v eurách z poskytovania podporných služieb zariadením na výrobu elektriny z ...
g)
QDEt je elektrina vyrobená z domáceho uhlia v jednotkách množstva elektriny dodaná dodávateľom elektriny ...
h)
KDUt je faktor vyrovnania nákladov a výnosov výroby elektriny z domáceho uhlia regulovaného subjektu ...
(5)

Faktor vyrovnania nákladov a výnosov výroby elektriny z domáceho uhlia KDUt v eurách na rok t sa vypočíta ...

KDUt = SVNt-2 - VNt-2 + SFNt-2 - FNt-2 + SONZt-2 - ONZt-2 + SPZt-2 - PZt-2 -(SVEt-2 - VEt-2) - (SVPSt-2 ...

kde

a)
SVNt-2 sú skutočné schválené alebo určené variabilné náklady na výrobu elektriny z domáceho uhlia v ...
b)
VNt-2 sú plánované schválené alebo určené variabilné náklady na výrobu elektriny z domáceho uhlia v ...
c)
SFNt-2 sú skutočné schválené alebo určené fixné náklady na výrobu elektriny z domáceho uhlia v eurách ...
d)
FNt-2 sú plánované schválené alebo určené fixné náklady na výrobu elektriny z domáceho uhlia v eurách ...
e)
SONZt-2 sú skutočné schválené alebo určené odpisy nových zariadení na rok t-2 v eurách; SONZt-2 sa na ...
f)
ONZt-2 sú plánované schválené alebo určené odpisy nových zariadení na rok t-2 v eurách; ONZt-2 sa na ...
g)
SPZt-2 je skutočný primeraný zisk regulovaného subjektu v eurách na rok t-2 určený podľa vzorca

SPZt-2 = (SVNt-2 + SFNt-2 +SONZt-2) x WACC,

kde

WACC je miera výnosnosti regulačnej bázy aktív na regulačné obdobie rokov 2012 až 2016 určená podľa ...

h)
PZt-2 je plánovaný primeraný zisk regulovaného subjektu v eurách na rok t-2 určený podľa vzorca

PZt-2 = (VNt-2 + FNt-2 + ONZt-2) x WACC,

i)
SVEt-2 sú skutočné výnosy z dodávky vyrobenej elektriny z domáceho uhlia v eurách na rok t-2 vypočítané ...

SVEt-2 = (SQVt-2 - SQTt-2 - SQREt-2,KL) x SCEt-2 + SQREt-2,KL x SCREt-2,KL + SQREt-2,ZA X SCREt-2,ZA, ...

kde

1.

SQVt-2 je skutočné množstvo elektriny vyrobenej z domáceho uhlia v jednotkách množstva elektriny na ...

2.

SQTt-2 je skutočné množstvo vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny z domáceho uhlia v jednotkách ...

3.

SQREt-2,KL je skutočné množstvo dodávky kladnej regulačnej elektriny vyrobenej z domáceho uhlia v jednotkách ...

4.

SCEt-2 je skutočná vážená priemerná cena celkovej dodávky elektriny okrem dodávky regulačnej elektriny ...

5.

SCREt-2,KL je skutočná vážená priemerná cena dodávky kladnej regulačnej elektriny vyrobenej z domáceho ...

6.

SQREt-2,ZA je skutočné množstvo dodávky zápornej regulačnej elektriny poskytnutej zariadením na výrobu ...

7.

SCREt-2,ZA je skutočná vážená priemerná cena dodávky zápornej regulačnej elektriny poskytnutej zariadením ...

j)
VEt-2 sú plánované výnosy z dodávky vyrobenej elektriny z domáceho uhlia v eurách na rok t-2 vypočítané ...

VEt-2 = (QVt-2 -QTt-2 - QREt-2,KL) x CEt-2 + QREt-2,KL x CREt-2,KL + QREt-2,ZA x CREt-2ZA,

kde

1.

QVt-2 je plánované množstvo elektriny vyrobenej z domáceho uhlia v jednotkách množstva elektriny na ...

2.

QTt-2 je plánované množstvo vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny z domáceho uhlia v jednotkách ...

3.

QREt-2,KL je plánované množstvo dodávky kladnej regulačnej elektriny vyrobenej z domáceho uhlia v jednotkách ...

4.

CEt-2 je plánovaná vážená priemerná cena celkovej dodávky elektriny okrem dodávky regulačnej elektriny ...

5.

CREt-2,KL je plánovaná vážená priemerná cena dodávky kladnej regulačnej elektriny vyrobenej z domáceho ...

6.

QREt-2,ZA je plánované množstvo dodávky zápornej regulačnej elektriny poskytnutej zariadením na výrobu ...

7.

CREt-2,ZA je plánovaná vážená priemerná cena dodávky zápornej regulačnej elektriny poskytnutej zariadením ...

k)
SVPSt-2 je skutočný výnos v eurách z poskytovania podporných služieb zariadením na výrobu elektriny ...
l)
VPSt-2 je plánovaný výnos v eurách z poskytovania podporných služieb zariadením na výrobu elektriny ...
m)
KTPSvt je korekcia výnosov z platieb na základe tarify za prevádzkovanie systému výrobcu elektriny, ...

kde

1.

TPSvt-2 je tarifa za prevádzkovanie systému určená rozhodnutím úradu pre výrobcu elektriny, ktorý na ...

2.

QSKStpst-2 je celková skutočná koncová spotreba elektriny na vymedzenom území na rok t-2, na ktorú sa ...

3.

QSvdt-2 je celkový skutočný objem elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t-2 odobratej koncovými ...

4.

Kvdt-2 je koeficient zvýhodnenia odberového diagramu pre individuálne sadzby taríf koncových odberateľov ...

5.

QPKStpst-2 je celková plánovaná koncová spotreba elektriny na vymedzenom území na rok t-2, na ktorú ...

6.

QPvdt-2 je celkový plánovaný objem elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t-2 odobratej koncovými ...

Tarifa za prevádzkovanie systému
§ 12
Spôsob výpočtu tarify za prevádzkovanie systému, postup a podmienky uplatňovania tarify
(1)

Tarifa za prevádzkovanie systému TPSt sa určí ako podiel plánovaných nákladov na prevádzkovanie systému ...

kde

a)
NPSt sú plánované náklady na prevádzkovanie systému,
b)
QPKStpst je celková plánovaná koncová spotreba elektriny na vymedzenom území na rok t, na ktorú sa uplatňujú ...
c)
QPvdt je celkový plánovaný objem elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t odobratej koncovými ...
d)
Kvdt je koeficient zvýhodnenia odberového diagramu pre individuálne sadzby taríf koncových odberateľov ...
(2)

Plánované náklady na prevádzkovanie systému sa vypočítajú podľa vzorca

NPSt = DOPt x QDEt + Nozekvt + PNOTt + Noktet - KPSt,

kde

a)
DOPt je pevná cena elektriny vyrobenej z domáceho uhlia v eurách za megawatthodinu,
b)
QDEt je elektrina vyrobená z domáceho uhlia v jednotkách množstva elektriny dodaná dodávateľom elektriny, ...
c)
Nozekvt sú celkové plánované náklady na nákup elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a ...
d)
PNOTt sú schválené alebo určené plánované náklady v eurách zohľadňujúce alikvotnú časť nákladov na organizovanie ...
e)
Noktet sú náklady na výkon ostatných činností organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v roku t,
f)
KPSt je korekcia v eurách na rok t zohľadňujúca náklady a výnosy prevádzkovateľa prenosovej sústavy ...
(3)

Celkové plánované náklady na nákup elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou ...

kde

a)
NDOPit sú plánované náklady na doplatok pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko ...
kde
1.
PQDOPit je plánované množstvo elektriny, na ktoré možno uplatniť doplatok, vyrobenej v roku t v j-tom ...
2.
CEPSDOPit je cena elektriny pre stanovenie doplatku pre zariadenie na výrobu elektriny výrobcov elektriny ...
3.
ACESTRt je cena elektriny na straty podľa osobitného predpisu55) určená ako aritmetický priemer cien ...
b)
Vpprekit je plánovaný výnos za predaj elektriny prevyšujúcej potreby pokrytia strát i-tým prevádzkovateľom ...
kde
1.
PQSTRprekitj je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny v j-tej hodine roku t prekúpené ...
2.
PCTRHjt je plánovaná určená cena elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t v j-tej ...
c)
Ktpsit-2 je korekcia nákladov vynaložených na nákup elektriny od výrobcov elektriny z obnoviteľných ...
d)
Krdsit-2 je korekcia výnosov z platieb na základe tarify za prevádzkovanie systému prevádzkovateľov ...
e)
K2012,2013 je korekcia nákladov prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy súvisiacich s prevzatím ...
(4)

Korekcia nákladov vynaložených na prevádzkovanie systému v roku t sa vypočíta podľa vzorca

kde

a)
KDOPit-2 je korekcia nákladov na doplatok pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko ...
b)
Kpprekit-2 je korekcia výnosu získaného za predaj elektriny prevyšujúcej potreby pokrytia strát i-tým ...
(5)

Korekcia nákladov na doplatok pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou ...

kde

a)
SQDOPi,jt-2 je skutočné množstvo elektriny, na ktoré je možné uplatniť doplatok, vyrobenej v j-tom zariadení ...
b)
PQDOPi,jt-2 je plánované množstvo elektriny, na ktoré je možné uplatniť doplatok, vyrobenej v j-tom ...
c)
CEPSDOPi,jt-2 je cena elektriny pre stanovenie doplatku pre zariadenie výrobcu elektriny z obnoviteľných ...
d)
CESTRt-2 je cena elektriny na účely pokrytia strát i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy ...
(6)

Korekcia výnosu získaného za predaj elektriny prevyšujúcej potreby pokrytia strát i-tým prevádzkovateľom ...

kde

a)
SQSTRpreki,jt-2 je skutočné množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny v j-tej hodine roku t-2 ...
b)
PQSTRpreki,jt-2 je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny v j-tej hodine roku ...
c)
SCTRHjt-2 je skutočná určená cena elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-2 v j-tej ...
(7)

Korekcia výnosov z platieb na základe tarify za prevádzkovanie systému i-tého prevádzkovateľa regionálnej ...

Krdsit-2 = (TPSt-2 + TPSit-2) x (SQKit-2 - QKit-2) + TPSt-2 x (SQZdot-2 + SQVdot-2 -QZdot-2 - QVdot-2), ...

kde

a)
TPSt-2 je tarifa za prevádzkovanie systému určená cenovým rozhodnutím pre koncových odberateľov elektriny ...
b)
TPSit-2 je tarifa za prevádzkovanie systému určená cenovým rozhodnutím pre i-tého prevádzkovateľa regionálnej ...
c)
SQKit-2 je celkový skutočný objem elektriny v jednotkách množstva elektriny odobratý prevádzkovateľmi ...
d)
QKit-2 je celkový plánovaný objem elektriny v jednotkách množstva elektriny, ktorý odoberú prevádzkovatelia ...
e)
SQZdot-2 je celkový skutočný objem elektriny distribuovanej prevádzkovateľmi miestnej distribučnej sústavy, ...
f)
SQVdot-2 je celkový skutočný objem elektriny vyrobenej v zariadení na výrobu elektriny výrobcov elektriny ...
g)
QZdot-2 je celkový plánovaný objem elektriny distribuovanej prevádzkovateľmi miestnej distribučnej sústavy, ...
h)
QVdot-2 je celkový plánovaný objem elektriny vyrobenej v zariadení na výrobu elektriny výrobcov elektriny ...
(8)

Korekcia výnosov z platieb na základe tarify za prevádzkovanie systému i-tého prevádzkovateľa regionálnej ...

Krdsit-2 = TPSdsit-2 x [(QSKStpst-2 - QSvdt-2 x Kvdt-2) - (QPKStpst-2 - QPvdt-2 x Kvdt-2)],

kde

a)
TPSdsit-2 je tarifa za prevádzkovanie systému určená rozhodnutím pre i-tého prevádzkovateľa regionálnej ...
b)
QSKStpst-2 je celková skutočná koncová spotreba elektriny na vymedzenom území na rok t-2, na ktorú sa ...
c)
QSvdt-2 je celkový skutočný objem elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t-2 odobratej koncovými ...
d)
Kvdt-2 je koeficient zvýhodnenia odberového diagramu pre individuálne sadzby taríf koncových odberateľov ...
e)
QPKStpst-2 je celková plánovaná koncová spotreba elektriny na vymedzenom území na rok t-2, na ktorú ...
f)
QPvdt-2 je celkový plánovaný objem elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t-2 odobratej koncovými ...
(9)

Korekcia v eurách na rok t KPSt zohľadňujúca náklady a výnosy prevádzkovateľa prenosovej sústavy z platieb ...

KPSt = VtpsPPSt-2 - NtpsPPSt-2 + KPSPPSt-2,

kde

a)
VtpsPPSt-2 sú celkové výnosy z platieb na základe taríf za prevádzkovanie systému v roku t-2,
b)
NtpsPPSt-2 sú celkové náklady z platieb na základe taríf za prevádzkovanie systému v roku t-2,
c)
KPSPPSt-2 je korekcia v eurách na rok t-2 KPSt-2 zohľadňujúca náklady a výnosy prevádzkovateľa prenosovej ...
(10)

Pre odberateľa elektriny priamo pripojeného do prenosovej sústavy sa uplatňuje tarifa za prevádzkovanie ...

(11)

Pre odberateľa elektriny pripojeného do regionálnej distribučnej sústavy sa uplatňuje tarifa za prevádzkovanie ...

(12)

Pre odberateľa elektriny pripojeného do miestnej distribučnej sústavy sa uplatňuje tarifa za prevádzkovanie ...

(13)

Pre odberateľa elektriny, ktorý odoberá elektrinu od výrobcu elektriny bez použitia prenosovej sústavy ...

(14)

Tarifa za prevádzkovanie systému sa neuplatňuje na straty elektriny v sústave, za vlastnú spotrebu prevádzkovateľa ...

(15)

Na účely cenovej regulácie sa do 30. apríla roku t predkladajú prevádzkovateľmi prenosovej sústavy a ...

§ 13
(1)

Ak účastník trhu s elektrinou zvolil pre svoje odberné alebo odovzdávacie miesto režim prenesenej zodpovednosti ...

(2)

Ak účastník trhu s elektrinou prevzal zodpovednosť za odchýlku za odberné alebo odovzdávacie miesto ...

(3)

Skutočná koncová spotreba elektriny na odbernom alebo odovzdávacom mieste QSKStpsoomt, na ktorú sa uplatňuje ...

QSKStpsoomt = QSKStpsoomt - QSvdoomt x Kvdt,

kde

a)
QSKStpsoomt je celková skutočná koncová spotreba elektriny na odbernom alebo odovzdávacom mieste v roku ...
b)
QSvdoomt je celkový plánovaný objem elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t odobratej koncovými ...
c)
Kvdt je koeficient zvýhodnenia odberového diagramu pre individuálne sadzby taríf koncových odberateľov ...
Výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou
§ 14
Všeobecné ustanovenia
(1)

Cenová regulácia podľa odsekov 2 až 4 a § 15 až 17 sa vzťahuje za výkon činnosti organizátora krátkodobého ...

(2)

Súčasťou návrhu ceny sú

a)
návrh cien alebo taríf za výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, vrátane ich štruktúry, ...
b)
údaje potrebné na preverenie taríf za rok t-2, najmä za zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok, ...
c)
plán investícií a plán odpisov za regulovanú činnosť v rokoch t, t+1 a t+2,
d)
výpočty a údaje podľa § 15 až 17, týkajúce sa výkonu činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, ...
e)
doklad preukazujúci schválenie návrhu ceny najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo ...
f)
potvrdenie nie staršie ako tri mesiace preukazujúce, že voči regulovanému subjektu nie sú evidované
1.
daňové nedoplatky podľa osobitného predpisu26) správcom dane,
2.
nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
3.
nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ...
g)
podklady podľa prílohy č. 2,
h)
ďalšie podklady potrebné na správne posúdenie návrhu ceny.
(3)

Podklady podľa odseku 2 písm. a), b) a d) sa predkladajú aj v elektronickej podobe.

(4)

Ustanovenia o návrhu ceny sa primerane vzťahujú aj na návrh na zmenu cenového rozhodnutia.

§ 15
Postup určenia tarify za zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok
(1)

Pre subjekty zúčtovania sa uplatňujú tarify za zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok v štvrťhodinovom ...

PPZOt = PNZOt + PVAt + INVZOt - KZOt,

kde

a)
PNZOt sú schválené alebo určené plánované prevádzkové náklady súvisiace so zúčtovaním, vyhodnotením ...
b)
PVAt je primeraný zisk za zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok v roku t v eurách vypočítaný ...

PVAt = AR x 0,065

kde

AR sú schválené alebo určené regulované aktíva využívané v súvislosti so zúčtovaním, s vyhodnotením ...

c)
INVZOt je faktor investícií v eurách v roku t, ktorého hodnota sa vypočíta podľa vzorca

INVZOt = SOzot-2 - POzot-2,

kde

1.

SOzot-2 sú skutočné schválené alebo určené odpisy v eurách zo skutočnej hodnoty schválených alebo určených ...

2.

POzot-2 sú plánované schválené alebo určené odpisy v eurách z plánovanej hodnoty schválených alebo určených ...

d)
KZOt je fakor vyrovnania v eurách na rok t; KZOt sa vypočíta sa podľa vzorca

KZOt = PZOt-2 x (SQSZt-2 + SQPZt-2 - QSZt-2 - QPZt-2) + TZOt-2 x (SQDDt-2 + SQREt-2 - QDDt-2 - QREt-2), ...

kde

a)
PZOt-2 je ročná fixná platba za prístup do systému zúčtovania, vyhodnotenia a vysporiadania odchýlok ...
b)
SQSZt-2 je skutočný počet subjektov zúčtovania odchýlok v roku t-2, ktoré si zvolili režim vlastnej ...
c)
SQPZt-2 je skutočný počet subjektov v roku t-2, ktoré poskytujú podporné služby, ale majú prenesenú ...
d)
QSZt-2 je predpokladaný počet subjektov zúčtovania odchýlok v roku t-2, ktoré si zvolili režim vlastnej ...
e)
QPZt-2 je predpokladaný počet subjektov v roku t-2, ktoré poskytujú podporné služby, ale majú prenesenú ...
f)
TZOt-2 je tarifa za zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok v eurách za jednotku množstva ...
g)
SQDDt-2 je celkový skutočný objem dohodnutého množstva elektriny, ktorý sa vypočíta ako suma zmluvnej ...
h)
SQREt-2 je celkový skutočný objem poskytnutej regulačnej elektriny subjektov, ktoré poskytujú podporné ...
i)
QDDt-2 je celkový plánovaný objem dohodnutého množstva elektriny, ktorý sa vypočíta ako suma zmluvnej ...
j)
QREt-2 je celkový plánovaný objem poskytnutej regulačnej elektriny subjektov, ktoré poskytujú podporné ...
(2)

Ročná fixná platba za prístup do systému zúčtovania, vyhodnotenia a vysporiadania odchýlok PZOt v eurách ...

kde

a)
PPZOt je maximálny povolený výnos v eurách za zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok v roku ...
b)
QtSZ je predpokladaný počet subjektov zúčtovania v roku t, ktoré si zvolili režim vlastnej zodpovednosti ...
c)
QtPZ je predpokladaný počet subjektov v roku t, ktoré poskytujú podporné služby, ale majú prenesenú ...
(3)

Tarifa za zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok TZOt v eurách za jednotku množstva elektriny ...

kde

a)
PPZOt je maximálny povolený výnos v eurách za zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok v roku ...
b)
QtDD je celkový plánovaný objem dohodnutého množstva elektriny, ktorý sa vypočíta ako suma zmluvnej ...
c)
QtRE je celkový plánovaný objem poskytnutej regulačnej elektriny subjektov, ktoré poskytujú podporné ...
(4)

Pre subjekty zúčtovania, ktoré si zvolili režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a ktoré majú uzavretú ...

(5)

Pre subjekty zúčtovania, ktoré si zvolili režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a ktoré majú uzavretú ...

(6)

Pre subjekty, ktoré poskytujú podporné služby, ale majú prenesenú zodpovednosť za odchýlku na inú bilančnú ...

§ 16
Postup určenia cien za organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou
(1)

Pre subjekty zúčtovania, ktoré majú s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou uzatvorenú zmluvu ...

VOTEt = PNOTEt + PVAt + INVOTEt - KOTEt,

kde

a)
PNOTEt sú schválené alebo určené plánované prevádzkové náklady súvisiace s organizovaním a vyhodnotením ...
b)
PVAt je primeraný zisk za organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou v roku t v eurách ...

PVAt = AR x 0,065

kde

AR sú schválené alebo určené regulované aktíva využívané v súvislosti s organizovaním a vyhodnotením ...

c)
INVOTEt je faktor investícií v eurách v roku t, ktorého hodnota sa vypočíta podľa vzorca

INVOTEt = SOotet-2 - POotet-2,

kde

1.

SOotet-2 sú skutočné schválené alebo určené odpisy v eurách zo skutočnej hodnoty schválených alebo určených ...

2.

POotet-2 sú plánované schválené alebo určené odpisy v eurách z plánovanej hodnoty schválených alebo ...

d)
KOTEt je faktor vyrovnania v eurách v roku t vypočítaný podľa odsekov 3 a 4.
(2)

Tarifa za organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou TOTEt schválená alebo určená cenovým ...

kde

a)
VOTEt je schválený alebo určený maximálny výnos podľa odseku 1,
b)
PNOTt sú schválené alebo určené plánované náklady v eurách zohľadňujúce alikvotnú časť nákladov na organizovanie ...

kde

1.

QPKStpst je celková plánovaná koncová spotreba elektriny na vymedzenom území v roku t, na ktorú sa uplatňujú ...

2.

QPvdt je celkový plánovaný objem elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t odobratej koncovými ...

3.

Kvdtje koeficient zvýhodnenia odberového diagramu pre individuálne sadzby taríf koncových odberateľov ...

c)
FPOTEt je schválená alebo určená ročná fixná platba v eurách určená na rok t cenovým rozhodnutím uplatneným ...
d)
Qtote je plánovaný počet účastníkov organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou v roku t,
e)
QOTEt je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny na rok t nakúpenej a predanej ...
(3)

Faktor vyrovnania KOTEt v eurách v roku t sa na roky 2014 až 2015 vypočíta podľa vzorca

KOTEt = (SQotet-2 - Qotet-2) x FPOTEt-2 + (SQOTEt-2 - QOTEt-2) x TOTEt-2 + (SQKpot-2 - QKpot-2) x TPSotet-2, ...

kde

a)
SQotet-2 je skutočný počet účastníkov organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou v roku t-2,
b)
Qotet-2 je plánovaný počet účastníkov organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou v roku t-2,
c)
FPOTEt-2 je ročná fixná platba v eurách určená na rok t-2 cenovým rozhodnutím pre subjekt zúčtovania, ...
d)
SQOTEt-2 je skutočné množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t-2 nakúpenej a predanej ...
e)
QOTEt-2 je plánované schválené množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny na rok t-2 nakúpenej ...
f)
TOTEt-2 je tarifa za organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou schválená alebo určená ...
g)
SQKpot-2 je skutočné množstvo elektriny odobratej koncovými odberateľmi elektriny, ktorí sú priamo pripojení ...
h)
QKpot-2 je celkový plánovaný objem elektriny odobratej koncovými odberateľmi elektriny, ktorí sú priamo ...
i)
TPSotet-2 je tarifa za prevádzkovanie systému určená rozhodnutím pre organizátora krátkodobého trhu ...
(4)

Faktor vyrovnania KOTEt v eurách v roku t sa od roku 2016 vypočíta podľa vzorca

kde

a)
QSKStpst-2 je celková skutočná koncová spotreba elektriny na vymedzenom území za rok t-2, na ktorú sa ...
b)
QSvdt-2 je celkový skutočný objem elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t-2 odobratej koncovými ...
c)
Kvdt-2 je koeficient zvýhodnenia odberového diagramu pre individuálne sadzby taríf koncových odberateľov ...
d)
QPKStpst-2 je celková plánovaná koncová spotreba elektriny na vymedzenom území na rok t-2, na ktorú ...
e)
QPvdt-2 je celkový plánovaný objem elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t-2 odobratej koncovými ...
f)
PNOTt-2 sú schválené alebo určené plánované náklady v eurách zohľadňujúce alikvotnú časť nákladov na ...
§ 17
Zohľadnenie nákladov za výkon ostatných činností organizátora krátkodobého trhu s elektrinou
(1)

Celkové plánované náklady a zisk za výkon ostatných činností organizátora krátkodobého trhu s elektrinou ...

Noktet = PNt + POt + RABt x WACC x KDZ + FINVPt - KOTt,

kde

a)
PNt, sú schválené alebo určené plánované ekonomicky oprávnené prevádzkové ročné náklady súvisiace so ...
b)
POt sú plánované schválené alebo určené odpisy v eurách na rok t súvisiace s regulovanou činnosťou z ...
c)
RABt je schválená alebo určená hodnota regulačnej bázy aktív využívanej v súvislosti so správou, zberom ...
d)
WACC je miera výnosnosti regulačnej bázy aktív na roky 2014 až 2016 určená podľa § 5 ods. 2 a 3,
e)
KDZ je koeficient miery využitia disponibilných zdrojov do investícií súvisiacich s regulovanou činnosťou; ...
f)
FINVPt je faktor investícií v eurách na rok t; FINVPt sa na rok 2014 a 2015 rovná nule a na rok 2016 ...

FINVPt = SOt-2 - POt-2

kde

1.

SOt-2 sú skutočné schválené alebo určené odpisy v eurách zo skutočnej hodnoty schválených alebo určených ...

2.

POt-2 sú plánované schválené alebo určené odpisy v eurách z plánovanej hodnoty schválených alebo určených ...

g)
KOTt je korekcia organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v eurách, ktorá sa vypočíta podľa odseku ...
(2)

Celkové plánované náklady a zisk za výkon ostatných činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou ...

kde

a)
QPKStpst je celková plánovaná koncová spotreba elektriny na vymedzenom území v roku t, na ktorú sa uplatňujú ...
b)
QPvdt je celkový plánovaný objem elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t odobratej koncovými ...
c)
Kvdt je koeficient zvýhodnenia odberového diagramu pre individuálne sadzby taríf koncových odberateľov ...
(3)

Korekcia organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v eurách sa vypočíta podľa vzorca

KOTt = SVTPSostt-2 - PVTPSostt-2,

kde

a)
SVTPSostt-2 sú skutočné výnosy z alikvotnej časti tarify za prevádzkovanie systému na zabezpečenie ostatných ...
b)
PVTPSostt-2 sú plánované výnosy z alikvotnej časti tarify za prevádzkovanie systému na zabezpečenie ...
§ 18
Podmienky uplatňovania tarify za prevádzkovanie systému účastníkmi trhu s elektrinou
(1)

Náklady na prevádzkovanie systému NPSsz sa organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou vyúčtujú všetkým ...

NPSszi = TPSt x (QSKStpsszi - QSvdit x Kvdt),

kde

a)
QSKStpsszi je skutočná celková koncová spotreba elektriny i-tého subjektu zúčtovania s vlastnou zodpovednosťou ...
b)
QSvdti je celkový skutočný objem elektriny v jednotkách množstva elektriny odobratej koncovými odberateľmi ...
c)
Kvdt je koeficient zvýhodnenia odberového diagramu pre individuálne sadzby taríf koncových odberateľov ...
(2)

Náklady na prevádzkovanie systému sa neúčtujú za celkovú koncovú spotrebu elektriny na prečerpávanie ...

(3)

Ak prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej sú pripojení jednotliví výrobcovia elektriny ...

NPSdsi = TPSdsit x (QSKStpst - QSvdt x Kvdt),

kde

a)
TPSdsit je tarifa za prevádzkovanie systému určená rozhodnutím pre i-tého prevádzkovateľa regionálnej ...

kde

1.

Nozekvit sú celkové plánované náklady na nákup elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a ...

2.

QPKStpst je celková plánovaná koncová spotreba elektriny na vymedzenom území na rok t, na ktorú sa uplatňujú ...

3.

QPvdt je celkový plánovaný objem elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t odobratej koncovými ...

4.

Kvdt je koeficient zvýhodnenia odberového diagramu pre individuálne sadzby taríf koncových odberateľov ...

b)
QSKStpst je celková skutočná koncová spotreba elektriny na vymedzenom území za uplynulé obdobie, na ...
c)
QSvdt je celkový skutočný objem elektriny v jednotkách množstva elektriny za uplynulé obdobie odobratej ...
d)
Kvdt je koeficient zvýhodnenia odberového diagramu pre individuálne sadzby taríf koncových odberateľov ...
(4)

Ak výrobca elektriny, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva hospodárstva o uložení povinnosti vo ...

NPSv= TPSvt x (QSKStpst - Qsvdt x Kvdt),

kde

a)
TPSvt je tarifa za prevádzkovanie systému určená rozhodnutím úradu pre výrobcu elektriny, ktorý na základe ...

kde

1.

DOPt je pevná cena elektriny vyrobenej z domáceho uhlia v eurách za megawatthodinu pre rok t,

2.

QDEt je objem elektriny určený rozhodnutím ministerstva hospodárstva o uložení povinnosti vo všeobecnom ...

3.

QPKStpst je celková plánovaná koncová spotreba elektriny na vymedzenom území na rok t, na ktorú sa uplatňujú ...

4.

QPvdt je celkový plánovaný objem elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t odobratej koncovými ...

5.

Kvdt je koeficient zvýhodnenia odberového diagramu pre individuálne sadzby taríf koncových odberateľov ...

b)
QSKStpst je celková skutočná koncová spotreba elektriny na vymedzenom území za uplynulé obdobie, na ...
c)
QSvdt je celkový skutočný objem elektriny v jednotkách množstva elektriny za uplynulé obdobie odobratej ...
d)
Kvdt je koeficient zvýhodnenia odberového diagramu pre individuálne sadzby taríf koncových odberateľov ...
(5)

Náklady spojené s korekciou prevádzkovateľa prenosovej sústavy z platieb za prevádzkovanie systému NKPSpps ...

NKPSpps = TPSppst x (QSKStpst - QSvdt x Kvdt),

kde

a)
TPSppst je tarifa za prevádzkovanie systému určená rozhodnutím úradu pre prevádzkovateľa prenosovej ...

kde

1.

KPSt je korekcia v eurách na rok t KPSt zohľadňujúca náklady a výnosy prevádzkovateľa prenosovej sústavy ...

2.

QPKStpst je celková plánovaná koncová spotreba elektriny na vymedzenom území na rok t, na ktorú sa uplatňujú ...

3.

QPvdt je celkový plánovaný objem elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t odobratej koncovými ...

4.

Kvdt je koeficient zvýhodnenia odberového diagramu pre individuálne sadzby taríf koncových odberateľov ...

b)
QSKStpst je celková skutočná koncová spotreba elektriny na vymedzenom území za uplynulé obdobie, na ...
c)
QSvdt je celkový skutočný objem elektriny v jednotkách množstva elektriny za uplynulé obdobie odobratej ...
d)
Kvdt je koeficient zvýhodnenia odberového diagramu pre individuálne sadzby taríf koncových odberateľov ...
Prístup do prenosovej sústavy, prenos elektriny, podporné služby a systémové služby
§ 19
Všeobecné ustanovenia
(1)

Cenová regulácia podľa odsekov 2 až 15 a § 20 až 22 sa vzťahuje na prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ...

a)
spôsobu výpočtu maximálnej ceny a tarify za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny,
b)
spôsobu výpočtu maximálnej ceny a tarify za poskytovanie systémových služieb,
c)
spôsobu výpočtu maximálnej ceny za poskytovanie podporných služieb.
(2)

Súčasťou návrhu ceny sú

a)
návrh cien alebo sadzieb za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny, za poskytovanie systémových ...
b)
údaje potrebné na preverenie cien za rok t-2, najmä skutočný objem prenosu elektriny, počet odberných ...
c)
plán investícií a plán odpisov za regulovanú činnosť v rokoch t, t+1 a t+2,
d)
výpočty a údaje podľa § 20 až 22, týkajúce sa prístupu do prenosovej sústavy a prenosu elektriny a poskytovania ...
e)
potvrdenie nie staršie ako tri mesiace preukazujúce, že voči regulovanému subjektu nie sú evidované
1.
daňové nedoplatky podľa osobitného predpisu26) správcom dane,
2.
nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
3.
nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ...
f)
podklady podľa prílohy č. 3,
g)
ďalšie podklady potrebné na správne posúdenie návrhu ceny.
(3)

Podklady podľa odseku 2 písm. a), b) a d) sa predkladajú aj v elektronickej podobe.

(4)

Ustanovenia o návrhu ceny sa primerane vzťahujú aj na návrh na zmenu cenového rozhodnutia.

(5)

Do 30. apríla roku t sa regulovaným subjektom predkladajú tieto údaje

a)
výška skutočne vynaložených nákladov na nákup podporných služieb v roku t-1,
b)
výška skutočných výnosov z poskytovania systémových služieb v roku t-1,
c)
výška skutočných výnosov z penále, pokút a iných platieb, ktoré regulovaný subjekt uplatnil v roku t-1 ...
d)
výška skutočných výnosov z platieb za prevádzkovanie systému v roku t-1,
e)
výška skutočných investícií v roku t-1,
f)
výška skutočných výnosov z medzinárodnej prevádzky v roku t-1,
g)
výška skutočných nákladov na medzinárodnú prevádzku v roku t-1,
h)
skutočné výnosy v eurách v roku t-1 z uplatnenia úhrad nákladov prevádzkovateľmi distribučných sústav, ...
(6)

Na účely cenovej regulácie sa oznamuje úradu najneskôr päť mesiacov pred koncom roka t-1 plánované množstvo ...

a)
fakturovanej prenesenej elektriny v megawatthodinách odobratej koncovými odberateľmi elektriny, ktorí ...
b)
fakturovanej celkovej koncovej spotreby elektriny v megawatthodinách odobratej koncovými odberateľmi ...
c)
celkového maximálneho pohotového výkonu v megawattoch zdrojov výrobcov elektriny, ktorí sú pripojení ...
d)
elektriny odobratej do prenosovej sústavy od jednotlivých výrobcov elektriny,
e)
elektriny vstupujúcej do prenosovej sústavy vrátane tokov zo zahraničia.
(7)

Tarify za rezervovanú kapacitu a za prenesenú elektrinu sa určia tak, aby plánovaný výnos z týchto taríf ...

(8)

Platba za prístup do prenosovej sústavy, ktorá sa stanoví ako súčin hodnoty rezervovanej kapacity, koeficientu ...

(9)

Výrobcovia elektriny si rezervovanú kapacitu neobjednávajú. Hodnota rezervovanej kapacity sa určí z ...

(10)

Koeficient zahrnutia rezervovanej kapacity výrobcov elektriny sa určí tak, aby plánované platby, ktoré ...

(11)

Ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny sa kalkulujú pri základnom zabezpečení pripojenia ...

(12)

Do nákladov na výkon regulovanej činnosti (prevádzkových nákladov), ktoré sú zabezpečované regulovaným ...

(13)

V prípade odberu elektriny z prenosovej sústavy sa výrobcom elektriny okrem výrobcov elektriny, ktorí ...

(14)

Ak je zariadenie na výrobu elektriny výrobcu elektriny pripojené do miestnej distribučnej sústavy, prevádzkovateľom ...

(15)

V prípade pripojenia miestnej distribučnej sústavy alebo výrobcu elektriny do prenosovej sústavy cez ...

a)
výrobcom elektriny sa prevádzkovateľovi prenosovej sústavy uhradí tarifa za rezervovanú kapacitu zariadenia ...
b)
prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy sa prevádzkovateľovi prenosovej sústavy uhradí tarifa ...
c)
prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy sa prevádzkovateľovi prenosovej sústavy uhradí tarifa ...
§ 20
Cena za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny, postup a podmienky uplatňovania cien
(1)

Maximálna cena za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny CPt okrem strát elektriny pri prenose ...

kde

a)
PNvych sú schválené alebo určené skutočné ekonomicky oprávnené prevádzkové ročné náklady v eurách v ...
b)
JPIn je aritmetický priemer indexov jadrovej inflácie v percentách zverejnených štatistickým úradom ...
c)
X je faktor efektivity, ktorého hodnota v každom roku regulačného obdobia je 3,5, ak je hodnota rozdielu ...
d)
Ovych je schválená alebo určená východisková hodnota odpisov regulovaného subjektu vo východiskovom ...
e)
POt sú plánované schválené alebo určené odpisy v eurách na rok t súvisiace s regulovanou činnosťou vypočítané ...
f)
RABvych je východisková schválená alebo určená hodnota regulačnej bázy aktív v eurách, ktorá sa rovná ...
g)
WACC je miera výnosnosti regulačnej bázy aktív na regulačné obdobie rokov 2012 až 2016 určená podľa ...
h)
KDZ je koeficient miery využitia disponibilných zdrojov do investícií súvisiacich s regulovanou činnosťou; ...
i)
FINVPt je faktor investícií v eurách na rok t; FINVPt sa na roky 2012 a 2013 rovná nule a na roky 2014 ...

FINVPt = SOt-2 – POt-2,

kde

1.

SOt-2 sú skutočné schválené alebo určené odpisy v eurách na rok t-2 súvisiace s regulovanou činnosťou ...

2.

POt-2 sú plánované schválené alebo určené odpisy v eurách na rok t-2 súvisiace s regulovanou činnosťou ...

j)
MPt je alikvotná časť plánovaných výnosov z medzinárodnej prevádzky v eurách na rok t vypočítaná podľa ...

MPt = (ITCt + VAt) x (1 - m),

kde

1.

ITCt je celkový plánovaný čistý výnos v eurách na rok t po odpočítaní nákladov fakturovaných regulovanému ...

2.

VAt je plánovaný čistý výnos v eurách na rok t po odpočítanie nákladov fakturovaných regulovanému subjektu ...

3.

m je koeficient určený cenovým rozhodnutím v rozsahu nula až jeden,

k)
DVt sú skutočné výnosy v eurách v roku t-2 z uplatnenia úhrad nákladov prevádzkovateľmi distribučných ...
l)
QPPt je plánované priemerné množstvo prenesenej elektriny odobratej z prenosovej sústavy koncovými odberateľmi ...
m)
NPSZt sú náklady na projekty spoločného záujmu v eurách na rok t.
(2)

Rezervovaná kapacita v megawattoch v roku t pre každého odberateľa elektriny sa určí ako aritmetický ...

(3)

Podiel výnosov z platieb za rezerváciu kapacity sa z celkových výnosov z platieb za rezerváciu kapacity ...

(4)

Spolu s cenovým návrhom na rok t sa predkladá spôsob výpočtu navrhovaných zložiek taríf za rezervovanú ...

a)
ak rezervovaná kapacita na rok t koncového odberateľa elektriny priamo pripojeného do prenosovej sústavy ...
b)
ak rezervovaná kapacita na rok t koncového odberateľa elektriny priamo pripojeného do prenosovej sústavy ...
c)
ak rezervovaná kapacita na rok t koncového odberateľa elektriny priamo pripojeného do prenosovej sústavy ...
§ 21
Spôsob výpočtu tarify za straty pri prenose elektriny, postup a podmienky uplatňovania cien
(1)

Povolené plánované množstvo strát elektriny pri prenose QPLt v jednotkách množstva elektriny na rok ...

kde

a)
VstEPS,t je celkové plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vstupujúce do prenosovej ...
b)
PPSCPS,t je percento plánovaných strát elektriny pri prenose elektriny prenosovou sústavou na rok t ...

ak výsledok výpočtu je vačší ako 1, tak

PPSCPS,t sa rovná 1,

kde

1.

SQPLt je ročný priemer zo súčtu skutočného množstva strát elektriny pri prenose elektriny za roky t-3 ...

2.

SVstEPS,t je ročný priemer zo súčtu skutočného množstva elektriny vstupujúceho do prenosovej sústavy ...

(2)

Užívateľom prenosovej sústavy sa uplatňuje tarifa za straty elektriny pri prenose elektriny PSstratyt ...

kde

a)
QPLt je povolené plánované množstvo strát elektriny pri prenose elektriny v jednotkách množstva elektriny ...
b)
PLEt je schválená alebo určená cena elektriny na účely pokrytia strát elektriny pri prenose elektriny ...

kde

1.

CEPXE,t je aritmetický priemer denných cien oficiálneho kurzového lístka zverejneného burzou PXE (POWER ...

2.

kt je koeficient na rok t v percentách určený cenovým rozhodnutím v rozsahu najviac 10 % v závislosti ...

3.

Ot sú schválené alebo určené plánované náklady regulovaného subjektu v eurách na jednotku množstva elektriny ...

c)
QPLprenost je plánované množstvo elektriny odobratej z prenosovej sústavy v jednotkách množstva elektriny ...
d)
FPSt je faktor strát pri prenose elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t, ktorý ...

kde

1.

PSstratyt-2 je tarifa za straty elektriny pri prenose elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny ...

2.

QPLprenost-2 je plánované množstvo elektriny odobratej z prenosovej sústavy v jednotkách množstva elektriny ...

3.

QSKprenost-2 je skutočné množstvo elektriny odobratej z prenosovej sústavy v jednotkách množstva elektriny ...

4.

PLEt-2 je schválená alebo určená cena elektriny na účely pokrytia strát elektriny pri prenose elektriny ...

5.

QPLt-2 je povolené plánované množstvo strát elektriny pri prenose elektriny na rok t-2,

6.

QSKt-2 je skutočné množstvo strát elektriny pri prenose elektriny v roku t-2.

§ 22
Cena za poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a regulačnej elektriny, postup a podmienky ...
(1)

Na základe dohodnutého a schváleného technického rozsahu jednotlivých druhov podporných služieb sa prevádzkovateľovi ...

(2)

Na základe porovnania nákladov na poskytovanie podporných služieb a s prihliadnutím na osobitosti poskytovania ...

(3)

Cena za obstaranú regulačnú elektrinu v eurách na jednotku množstva elektriny sa určuje na základe ponukových ...

a)
najvyššia cena zdroja poskytujúceho regulačnú elektrinu v štvrťhodinovom rozlíšení, ak je regulačná ...
b)
najnižšia cena zdroja poskytujúceho regulačnú elektrinu v štvrťhodinovom rozlíšení, ak je regulačná ...
(4)

V každej obchodnej hodine v štvrťhodinovom rozlíšení sa osobitne vyhodnocuje kladná regulačná elektrina ...

§ 23
Určenie tarify za systémové služby v elektroenergetike
(1)

Tarifa za systémové služby sa vypočíta ako podiel plánovaných nákladov zvýšených o primeraný zisk na ...

kde

a)
NPSSt sú plánované náklady na systémové služby s primeraným ziskom,
b)
QPKStsst je celková plánovaná koncová spotreba elektriny na vymedzenom území na rok t, na ktorú sa uplatňujú ...
c)
QPvdt je celkový plánovaný objem elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t odobratej koncovými ...
d)
Kvdt je koeficient zvýhodnenia odberového diagramu pre individuálne sadzby taríf koncových odberateľov ...
(2)

Plánované náklady na systémové služby s primeraným ziskom sa vypočítajú podľa vzorca

kde

a)
PPSt sú celkové schválené alebo určené plánované náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy na nákup ...
b)
PNDispvych sú schválené alebo určené skutočné ekonomicky oprávnené prevádzkové ročné náklady v eurách ...
c)
JPIn je aritmetický priemer indexov jadrovej inflácie zverejnených štatistickým úradom za obdobie od ...
d)
X je faktor efektivity, ktorého hodnota v každom roku regulačného obdobia je 3,5: ak je hodnota rozdielu ...
e)
ODispvych je schválená alebo určená východisková hodnota odpisov regulovaného subjektu vo východiskovom ...
f)
PODispt sú plánované schválené alebo určené odpisy v eurách na rok t súvisiace s dispečerskou činnosťou ...
g)
RABDispvych je východisková schválená alebo určená hodnota regulačnej bázy aktív v eurách, ktorá sa ...
h)
WACC je miera výnosnosti regulačnej bázy aktív na regulačné obdobie rokov 2012 až 2016 určená podľa ...
i)
FINVDispt je faktor investícií v eurách na rok t; FINVDispt sa na roky 2012 a 2013 rovná nule a na roky ...

FINVDispt = SODispt-2 - PODispt-2,

kde

1.

SODispt-2 sú skutočné schválené alebo určené odpisy v eurách na rok t-2 súvisiace s dispečerskou činnosťou ...

2.

PODispt-2 sú plánované schválené alebo určené odpisy v eurách na rok t-2 súvisiace s dispečerskou činnosťou ...

j)
KS t je faktor vyrovnania v eurách v roku t vypočítaný podľa odseku 6.
(3)

Faktor vyrovnania v eurách na rok t sa vypočíta podľa vzorca

KSt = NSSSt-2 - NPSSt-2 - (1 - s) X (SPSt-2 - PPSt-2) - Naukct-2 - CVt-2 + 0,7 x GCCt-2

kde

a)
s je koeficient delenia rozdielu medzi skutočnými nákladmi a plánovanými nákladmi na nákup podporných ...
b)
SPSt-2 sú celkové skutocné náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy na nákup podporných služieb od ...
c)
PPSt-2 sú celkové schválené alebo určené plánované náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy na nákup ...
d)
Naukct-2 sú skutočné náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy na aukcie potrebné na dovoz podporných ...
e)
CVt-2 je skutočný dopad z cezhraničnej výpomoci v eurách v roku t-2, ktorý sa vypočíta podľa vzorca

kde

1.

NOcvt-2 sú skutočné náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy ako subjektu zúčtovania odchýlok za spôsobenú ...

2.

VOcvt-2 sú skutočné výnosy prevádzkovateľa prenosovej sústavy ako subjektu zúčtovania odchýlok za spôsobenú ...

3.

NREcvt-2 sú skutočné náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy ako dodávateľa regulačnej elektriny ...

4.

VREcvt-2 sú skutočné výnosy prevádzkovateľa prenosovej sústavy ako dodávateľa regulačnej elektriny z ...

5.

Ncvt-2 sú skutočné náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy za cezhraničnú výpomoc poskytnutú ostatnými ...

6.

Vcvt-2 sú skutočné výnosy prevádzkovateľa prenosovej sústavy za cezhraničnú výpomoc poskytnutú ostatným ...

f)
GCCt-2 je skutočný dopad z regulačnej elektriny obstaranej v rámci systému GCC v eurách v roku t-2; ...

GCCt-2 = VGCCt-2 - NGCCt-2 + VREGCCt-2 - NREGCCt-2,

kde

1.

VGCCt-2 sú skutočné výnosy prevádzkovateľa prenosovej sústavy za predaj regulačnej elektriny obstaranej ...

2.

NGCCt-2 sú skutočné náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy na nákup regulačnej elektriny obstaranej ...

3.

VREGCCt-2 sú skutočné výnosy prevádzkovateľa prenosovej sústavy ako dodávateľa regulačnej elektriny ...

4.

NREGCCt-2 sú skutočné náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy ako dodávateľa regulačnej elektriny ...

g)
NSSSt-2 sú skutočné náklady spojené so systémovými službami vyúčtované prevádzkovateľom prenosovej sústavy ...
h)
NPSSt-2 sú plánované náklady na systémové služby na rok t-2 s primeraným ziskom.
(4)

Pre odberateľa elektriny priamo pripojeného do prenosovej sústavy sa uplatňuje tarifa za systémové služby ...

(5)

Pre odberateľa elektriny pripojeného do regionálnej distribučnej sústavy sa uplatňuje tarifa za systémové ...

(6)

Pre odberateľa elektriny pripojeného do miestnej distribučnej sústavy sa uplatňuje tarifa za systémové ...

(7)

Pre odberateľa elektriny, ktorý odoberá elektrinu od výrobcu elektriny bez použitia prenosovej sústavy ...

(8)

Tarifa za systémové služby sa neuplatňuje na straty elektriny v sústave, za vlastnú spotrebu prevádzkovateľa ...

§ 24
(1)

Ak účastník trhu s elektrinou zvolil pre svoje odberné alebo odovzdávacie miesto režim prenesenej zodpovednosti ...

(2)

Ak účastník trhu s elektrinou prevzal zodpovednosť za odchýlku za odberné alebo odovzdávacie miesto ...

(3)

Skutočná koncová spotreba elektriny na odbernom alebo odovzdávacom mieste QSKStssoomt, na ktorú sa uplatňuje ...

QSKStssoomt = QSKStpsoomt - QSvdoomt x Kvdt,

kde

a)
QSKStpsoomt je celková skutočná koncová spotreba elektriny na odbernom alebo odovzdávacom mieste v roku ...
b)
QSvdoomt je celkový plánovaný objem elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t odobratej koncovými ...
c)
Kvdt je koeficient zvýhodnenia odberového diagramu pre individuálne sadzby taríf koncových odberateľov ...
§ 25
Podmienky uplatňovania tarify za systémové služby účastníkmi trhu s elektrinou
(1)

Náklady na systémové služby sa vyúčtujú organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou všetkým subjektom ...

NSSszi = TSSt x (QSKStssszi - QSvdit x Kvdt),

kde

a)
QSKStssszi je skutočná celková koncová spotreba elektriny i-tého subjektu zúčtovania s vlastnou zodpovednosťou ...
b)
QSvdt je celkový skutočný objem elektriny v jednotkách množstva elektriny odobratej koncovými odberateľmi ...
c)
Kvdt je koeficient zvýhodnenia odberového diagramu pre individuálne sadzby taríf koncových odberateľov ...
(2)

Náklady na systémové služby sa neúčtujú za celkovú koncovú spotrebu elektriny na prečerpávanie v prečerpávacích ...

(3)

Náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy spojené so systémovými službami NSSps sa vyúčtovávajú organizátorovi ...

NSSps = TSSt x (QSKStsst - QSvdt x Kvdt),

kde

a)
QSKStsst je celková skutočná koncová spotreba elektriny na vymedzenom území za uplynulé obdobie, na ...
b)
QSvdt je celkový skutočný objem elektriny v jednotkách množstva elektriny za uplynulé obdobie odobratej ...
c)
Kvdt je koeficient zvýhodnenia odberového diagramu pre individuálne sadzby taríf koncových odberateľov ...
Prístup do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy
§ 26
Všeobecné ustanovenia
(1)

Cenová regulácia podľa odsekov 2 až 35 a § 27 a 28 sa vzťahuje na prevádzkovateľa regionálnej distribučnej ...

(2)

Súčasťou návrhu ceny sú

a)
návrh cien alebo sadzieb za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny, vrátane ich štruktúry, ...
b)
údaje potrebné na preverenie cien za rok t-2, najmä skutočný objem distribúcie elektriny, počet odberných ...
c)
plán investícií a plán odpisov za regulovanú činnosť v rokoch t, t+1 a t+2,
d)
výpočty a údaje podľa § 27 a 28, týkajúce sa prístupu do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny ...
e)
potvrdenie nie staršie ako tri mesiace preukazujúce, že voči regulovanému subjektu nie sú evidované
1.
daňové nedoplatky podľa osobitného predpisu26) správcom dane,
2.
nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
3.
nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ...
f)
podklady podľa prílohy č. 4,
g)
ďalšie podklady potrebné na správne posúdenie návrhu ceny.
(3)

Podklady podľa odseku 2 písm. a), b) a d) sa predkladajú aj v elektronickej podobe.

(4)

Ustanovenia o návrhu ceny sa primerane vzťahujú aj na návrh na zmenu cenového rozhodnutia.

(5)

Na účely cenovej regulácie sa úradu oznamuje najneskôr do 31. augusta roku t-1 plánované množstvo elektriny ...

a)
prevádzkovateľmi distribučnej sústavy a koncovými odberateľmi elektriny vrátane elektriny odobratej ...
b)
prevádzkovateľmi distribučnej sústavy a koncovými odberateľmi elektriny v rámci prevádzky preukázateľne ...
(6)

Maximálna cena za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny sa určuje osobitne pre každú ...

(7)

Na napäťovej úrovni nízkeho napätia sa určená tarifa za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu ...

a)
C1 je jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny,
b)
C2 je jednopásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny,
c)
C3 je jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny,
d)
C4 je dvojpásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny, nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín ...
e)
C5 je dvojpásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny; nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín ...
f)
C6 je dvojpásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny; nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín ...
g)
C7 je dvojpásmová sadzba; nízke pásmo sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných ...
h)
C8 je dvojpásmová sadzba pre tepelné čerpadlo; nízke pásmo sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním ...
i)
C9 je sadzba pre nemerané odbery elektriny,
j)
C10 je sadzba pre verejné osvetlenie,
k)
C11 je sadzba pre dočasné odbery elektriny.
(8)

Na napäťovej úrovni nízkeho napätia sa určená maximálna cena za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu ...

a)
D1 je jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny,
b)
D2 je jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny,
c)
D3 je dvojpásmová sadzba; nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s fixne určenými intervalmi ...
d)
D4 je dvojpásmová sadzba; nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulačných ...
e)
D5 je dvojpásmová sadzba pre priamovyhrevné elektrické vykurovanie; nízke pásmo sa poskytuje minimálne ...
f)
D6 je dvojpásmová sadzba pre tepelné čerpadlo; nízke pásmo sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním ...
g)
D7 je dvojpásmová sadzba, nízke pásmo sa poskytuje celoročne od piatka 15:00 hodiny do pondelka 6:00 ...
h)
D8 je dvojpásmová sadzba, nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulačných ...
(9)

Spolu s návrhom ceny na rok t sa predkladá odôvodnenie k spôsobu výpočtu navrhovaných cien a taríf.

(10)

Na účely regulácie ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny napäťová úroveň veľmi ...

(11)

Na účely uplatnenia tarify za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny sa poskytujú prevádzkovateľovi ...

(12)

Ak cena za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny alebo tarifa za straty pri distribúcii ...

(13)

Podiel výnosov z platieb za rezerváciu výkonu a celkových výnosov za prístup do distribučnej sústavy ...

(14)

Maximálna rezervovaná kapacita na napäťovej úrovni veľmi vysokého napätia a vysokého napätia je stredná ...

(15)

Dvanásťmesačná, trojmesačná a mesačná rezervovaná kapacita na napäťovej úrovni veľmi vysokého napätia ...

(16)

Za sezónny odber elektriny sa považuje odber elektriny z distribučnej sústavy na napäťovej úrovni vysokého ...

(17)

Rezervovaná kapacita sa dohodne takto:

a)
mesačná na jeden kalendárny mesiac,
b)
trojmesačná na tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace na rovnakú hodnotu,
c)
dvanásťmesačná na dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov na rovnakú hodnotu.
(18)

O zmenu rezervovanej kapacity môže odberateľ elektriny, ktorého odberné miesto je pripojené na napäťovej ...

a)
dvanásťmesačnej rezervovanej kapacity na trojmesačnú rezervovanú kapacitu alebo mesačnú rezervovanú ...
b)
trojmesačnej rezervovanej kapacity na mesačnú rezervovanú kapacitu alebo dvanásťmesačnú rezervovanú ...
c)
mesačnej rezervovanej kapacity na trojmesačnú rezervovanú kapacitu alebo dvanásťmesačnú rezervovanú ...
(19)

Ak má odberateľ elektriny uzavretú zmluvu o združenej dodávke elektriny, môže požiadať o zmenu rezervovanej ...

(20)

Hodnota a doba trvania rezervovanej kapacity platí ďalej na príslušné nasledujúce obdobie, ak odberateľ ...

(21)

Rezervovaná kapacita na napäťovej úrovni nízkeho napätia je maximálna rezervovaná kapacita stanovená ...

(22)

V prípade odberu elektriny z distribučnej sústavy sa výrobcom elektriny okrem výrobcov elektriny, ktorí ...

(23)

Platba za prístup do distribučnej sústavy sa uhrádza prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy ...

(24)

Ak je zariadenie na výrobu elektriny výrobcu elektriny pripojené do miestnej distribučnej sústavy prevádzkovateľom ...

(25)

Ak sa zariadenie na výrobu elektriny výrobcu elektriny pripája do miestnej distribučnej sústavy, ktorá ...

(26)

V prípade pripojenia miestnej distribučnej sústavy alebo výrobcu elektriny do regionálnej distribučnej ...

a)
výrobcom elektriny sa prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy uhradí tarifa za rezervovanú ...
b)
prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy sa prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy ...
c)
prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy sa prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy ...
(27)

Užívateľovi regionálnej distribučnej sústavy, ktorý je prevádzkovateľom distribučnej sústavy na vymedzenom ...

(28)

Rezervovaná kapacita sa za odberné miesta podľa odseku 27 neobjednáva u prevádzkovateľa regionálnej ...

(29)

Odberné miesta podľa odseku 27 sa za každú napäťovú úroveň osobitne zaradia iba do jednej bilančnej ...

(30)

Prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy za odberné miesta, ktoré spĺňajú podmienky podľa odseku ...

(31)

Ak maximálna hodnota súčtu stredných hodnôt štvrťhodinových činných výkonov za všetky odberné miesta, ...

(32)

Ak užívateľ regionálnej distribučnej sústavy, ktorý je prevádzkovateľom distribučnej sústavy na vymedzenom ...

(33)

Na účely cenovej regulácie v elektroenergetike možno uplatniť straty elektriny, ktoré vznikajú transformáciou ...

a)
veľmi vysokého napätia na úroveň vysokého napätia najviac 2 % z množstva elektriny vystupujúceho na ...
b)
vysokého napätia na úroveň nízkeho napätia najviac 4 % z množstva elektriny vystupujúceho na strane ...
(34)

Do nákladov na výkon regulovanej činnosti, ktoré sú zabezpečované regulovaným subjektom, iným ako regulovaným ...

(35)

Ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny, do prenosovej sústavy a prenos elektriny ...

§ 27
Cena za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny regionálnou distribučnou sústavou
(1)

Maximálna cena za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na príslušnej napäťovej úrovni ...

CDHN ,t= CDEHN ,t + CPDHN ,t,

kde

a)
CDEHN,t je schválená alebo určená zložka maximálnej ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu ...
b)
CPDHN,t je priemerná zložka ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny vrátane strát pri ...
(2)

Schválená alebo určená zložka maximálnej ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny ...

kde

a)
VystEHN,t je plánované množstvo distribuovanej elektriny v jednotkách množstva elektriny na rok t vystupujúce ...

VystEHN ,t = VystEOHN ,t + VystETRHN ,t,

kde

1.

VystEOHN,t je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny na rok t distribuované na ...

2.

VystETRHN,t je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny na rok t vystupujúce z príslušnej ...

b)
VVDHN+1,t je alikvotná časť povolených nákladov a zisku za distribúciu elektriny v eurách na rok t priradených ...

VVdHN+1,t = CDEHN+1,t x VystETRHN+1,t,

kde

1.

CDEHN+1,t je zložka maximálnej ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na vyššej ...

2.

VystETRHN+1,t je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny na rok t vystupujúce z ...

c)
VVDHN,t sú schválené alebo určené náklady a zisk za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny ...
(3)

Schválené alebo určené náklady a zisk za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny v eurách ...

kde

a)
PNHN,vych sú schválené alebo určené skutočné ekonomicky oprávnené prevádzkové ročné náklady v eurách ...
b)
JPIn je aritmetický priemer indexov jadrovej inflácie v percentách zverejnených štatistickým úradom ...
c)
X je faktor efektivity podľa v každom roku regulačného obdobia, ktorého hodnota je 3,5; ak je hodnota ...
d)
OHN,vych je schválená alebo určená východisková hodnota odpisov regulovaného subjektu vo východiskovom ...
e)
POHN,t sú plánované schválené alebo určené odpisy na napäťovej úrovni v eurách na rok t súvisiace s ...
f)
RABHN,vych je východisková schválená alebo určená hodnota regulačnej bázy aktív na napäťovej úrovni ...

RABHN ,vych = RABHN ,2005 + INVHN ,2006-2010 - OHN ,2006-2010,

kde

1.

RABHN,2005 je hodnota regulačnej bázy aktív regulovaného subjektu na napäťovej úrovni v eurách, ktorá ...

2.

INVHN,2006 – 2010 je schválená alebo určená hodnota investícií na napäťovej úrovni v eurách zaradených ...

3.

OHN,2006 – 2010 sú schválené alebo určené odpisy na napäťovej úrovni v eurách súvisiace s regulovanou ...

g)
WACC je miera výnosnosti regulačnej bázy aktív na regulačné obdobie rokov 2012 až 2016 určená podľa ...
h)
KDZ je koeficient miery využitia disponibilných zdrojov do investícií súvisiacich s regulovanou činnosťou; ...

, pričom ak tento podiel je

vyšší alebo rovný 0,5, tak KDZ = 1,00,

menší ako 0,5 a zároveň vyšší alebo rovný 0,4, tak KDZ = 0,98,

menší ako 0,4 a zároveň vyšší alebo rovný 0,3, tak KDZ = 0,96,

menší ako 0,3 a zároveň vyšší alebo rovný 0,2, tak KDZ = 0,94,

menší ako 0,2 a zároveň vyšší alebo rovný 0,1, tak KDZ = 0,92 alebo

menší ako 0,1, tak KDZ = 0,90,

kde

1.

INVt-2je skutočná hodnota investícií na napäťovej úrovni v eurách zaradených do hodnoty regulačnej bázy ...

2.

DispZdrt-2 je súčet schválených alebo určených odpisov na napäťovej úrovni v eurách súvisiacich s regulovanou ...

i)
FINVPHN,t je faktor investícií na napäťovej úrovni v eurách na rok t; FINVPHN,t sa na rok 2012 rovná ...

FINVPHN ,t = SOHN ,t-2 - POHN ,t-2,

j)
DVHN,t sú skutočné dodatočné výnosy na napäťovej úrovni v eurách v roku t-2 z uplatnenia ceny za pripojenie ...
(4)

Zložka maximálnej ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny v eurách na jednotku ...

kde

CPEHN,t je priemerná zložka ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny vrátane nákladov ...

(5)

Priemerná zložka ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny vrátane nákladov na straty ...

kde

a)
VVPHN,t sú vstupujúce náklady za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny vrátane nákladov na ...

VVPHN ,t = CPEHN+1,t x VystETRHN+1,t,

kde

1.

CPEHN+1,t je cena za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny vrátane strát pri prenose elektriny ...

2.

VystETRHN+1,t je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vstupujúce do príslušnej ...

b)
VystEHN,t je celkové plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vystupujúce z príslušnej ...

VystEHN,t = VystEOHN,t + VystETRHN,t ,

kde

1.

VystEOHN,t je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny distribuované na príslušnej ...

2.

VystETRHN,t je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vystupujúce z príslušnej ...

(6)

Cena za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny CPEVVN+1,t ...

kde

a)
RKPt je rezervovaná kapacita v megawattoch na rok t uplatňovaná regulovanému subjektu prevádzkovateľom ...
b)
CRKt je cena za rezervovanú kapacitu v roku t v eurách na megawatt na rok uplatňovaná regulovanému subjektu ...
c)
VystETRVVN+1,t je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny na rok t vstupujúce do ...
d)
PEt je cena za prenesenú elektrinu v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t uplatňovaná regulovanému ...
e)
PSstratyt je tarifa za straty pri prenose elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t ...
f)
KPt je faktor vyrovnania ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny v eurách, ktorý sa ...
kde
1.
KPnak,t je korekcia nákladov za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny v eurách, ktorá sa ...
kde
1a.SVystETRVVN+1,t-2 je skutočné množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vstupujúce do príslušnej ...
1b.VystETRVVN+1,t-2 je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vstupujúce do príslušnej ...
1c.PE,t-2 je cena za prenesenú elektrinu v eurách na jednotku množstva elektriny v roku t-2 uplatňovaná ...
1d.PSstratyt-2 je tarifa za straty pri prenose elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny v roku ...
2.
KPvyn,t je korekcia výnosov z účtovania ceny CPDHN,t-2, ktorá sa vypočíta podľa vzorca
kde
2a. SVystEOHN,t-2 je skutočné množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny distribuované na príslušnej ...
2b.VystEOHN,t-2 je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny distribuované na príslušnej ...
§ 28
Spôsob výpočtu tarify za straty pri distribúcii elektriny regionálnou distribučnou sústavou, postup ...
(1)

Tarifa za straty pri distribúcii elektriny CSDHN,t v eurách na jednotku množstva elektriny sa v roku ...

kde

a)
VVSDHN,t sú náklady za straty pri distribúcii elektriny v eurách priradené príslušnej napäťovej úrovni ...
b)
VystEHN,t je celkové plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vystupujúce z príslušnej ...

VystEHN,t = VystEOHN,t + VystETRHN,t ,

kde

1.

VystEOHN,t je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny distribuované na príslušnej ...

2.

VystETRHN,t je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vystupujúce z príslušnej ...

(2)

Náklady za straty pri distribúcii elektriny priradené príslušnej napäťovej úrovni VVSDHN,t v eurách ...

VVSDHN ,t = CSDHN+1,t x VystETRHN+1,t + CSHDHN ,t x VystEHN ,t,

kde

a)
CSDHN+1,t je tarifa za straty pri distribúcii elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na vyššej ...
b)
CSHDHN,t je cena za straty pri distribúcii elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny príslušnej ...
(3)

Cena za straty pri distribúcii elektriny na príslušnej napäťovej úrovni CSHDHN,t v eurách na jednotku ...

kde

a)
PMSEHN,t je povolené množstvo strát elektriny v jednotkách množstva elektriny na príslušnej napäťovej ...
b)
PCSESt je schválená alebo určená cena elektriny na účely pokrytia strát elektriny pri distribúcii elektriny ...

kde

1.

CEPXE,t je aritmetický priemer denných cien oficiálneho kurzového lístka zverejneného burzou PXE (POWER ...

2.

kt je koeficient na rok t v percentách, ktorého hodnota je 10 % na rok 2013, 9 % na rok 2014, 8 % na ...

3.

Ot sú schválené alebo určené plánované náklady regulovaného subjektu za podiel na nákladoch na regulačnú ...

(4)

Povolené množstvo strát elektriny PMSEHN,t v jednotkách množstva elektriny na príslušnej napäťovej úrovni ...

kde

a)
VstEHN,t je celkové plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vstupujúce do príslušnej ...
b)
PPSCHN,t je hodnota počiatočného percenta celkových strát pri distribúcii elektriny na príslušnej napäťovej ...
c)
XSHN,n je faktor efektivity strát elektriny na príslušnej napäťovej úrovni; XSHN,n sa na rok 2012 rovná ...
(5)

Hodnota počiatočného percenta celkových strát pri distribúcii elektriny PPSCHN na príslušnej napäťovej ...

Regionálna distribučná sústava PPSCHN XSHN,n VVN 0,878 % 0,1 % VN 3,692 % 1,5 % NN 12,504 % ...

Prístup do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy
§ 29
Všeobecné ustanovenia
(1)

Cenová regulácia podľa odsekov 2 až 15 a § 30 sa vzťahuje na prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy ...

(2)

Súčasťou návrhu ceny sú

a)
návrh cien alebo sadzieb za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny prevádzkovateľa ...
b)
údaje potrebné na preverenie cien za rok t-2, najmä skutočný objem distribúcie elektriny, počet odberných ...
c)
plán investícií a plán odpisov za regulovanú činnosť v rokoch t, t+1 a t+2,
d)
výpočty a údaje podľa § 29 a 30 týkajúce sa prístupu do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny ...
e)
potvrdenie nie staršie ako tri mesiace preukazujúce, že voči regulovanému subjektu nie sú evidované
1.
daňové nedoplatky podľa osobitného predpisu26) správcom dane,
2.
nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
3.
nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ...
f)
podklady podľa prílohy č. 5,
g)
ďalšie podklady potrebné na správne posúdenie návrhu ceny.
(3)

Podklady podľa odseku 2 písm. a), b) a d) sa predkladajú aj v elektronickej podobe.

(4)

Ustanovenia o návrhu ceny sa primerane vzťahujú aj na návrh na zmenu cenového rozhodnutia.

(5)

V roku t môže regulovaný subjekt použiť tarify za distribúciu elektriny prevádzkovateľa distribučnej ...

(6)

Ak regulovaný subjekt nepoužije prevzaté tarify podľa odseku 5, maximálna cena za prístup do distribučnej ...

(7)

Návrh ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny podľa odseku 5 obsahuje identifikačné ...

(8)

Maximálna cena At určená podľa § 30 ods. 1 sa rozpočíta do taríf jednotlivých sadzieb za prístup do ...

(9)

Za regulovaný subjekt, ktorý predložil vlastný návrh ceny, sa najneskôr do 30. apríla roku t oznamuje ...

a)
množstvo elektriny distribuovanej oprávneným odberateľom vlastnou distribučnou sústavou v roku t-1,
b)
množstvo elektriny dodanej odberateľom elektriny v domácnosti na vlastnej časti vymedzeného územia z ...
c)
množstvo elektriny vyrobenej vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny a dodanej priamo odberateľom ...
d)
vlastná spotreba elektriny vyrobenej vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny, zníženej o objem vlastnej ...
e)
skutočné náklady za distribúciu elektriny v roku t-1.
(10)

Na účely regulácie ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny napäťová úroveň veľmi ...

(11)

Podiel výnosov z platieb za rezervovaný výkon a celkových výnosov za prístup do distribučnej sústavy ...

(12)

V prípade odberu elektriny z miestnej distribučnej sústavy sa výrobcom elektriny s výnimkou výrobcov ...

(13)

Platba za prístup do distribučnej sústavy sa uhrádza prevádzkovateľovi miestnej distribučnej sústavy ...

(14)

Ak je miestna distribučná sústava pripojená do prenosovej sústavy, tak platba za prístup do prenosovej ...

(15)

Ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny sa kalkulujú pri základnom ...

§ 30
Cena za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a tarifa za straty pri distribúcii ...
(1)

Maximálna cena za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny At v eurách na jednotku ...

kde

a)
EONVt sú plánované schválené alebo určené ekonomicky oprávnené náklady v eurách na distribúciu elektriny ...
b)
EONEt sú plánované schválené alebo určené ekonomicky oprávnené náklady v eurách na distribúciu elektriny ...
c)
QDt je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t odobratej z distribučnej ...
d)
QSt je plánované množstvo elektriny spotrebované regulovaným subjektom okrem vlastnej spotreby pri distribúcii ...
e)
QSDSt je plánované množstvo elektriny spotrebované regulovaným subjektom, ktoré zahŕňa vlastnú spotrebu ...
f)
PZt je plánovaný maximálny primeraný zisk na rok t vo výške najviac 6,23 eura na jednotku množstva distribuovanej ...

kde

1.

ZZt je schválená alebo určená základná výška zisku v rozsahu 0 až 2,77 eura na jednotku množstva elektriny, ...

2.

MEt je očakávaná účtovná zostatková cena dlhodobého majetku v eurách používaného výhradne na distribúciu ...

g)
PVD t-2 je celkový skutočný objem výnosov v eurách v roku t-1 nesúvisiacich s vykonávaním regulovanej ...
h)
KAt je faktor vyrovnania maximálnej ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny ...

kde

1.

SEONVt-2 sú skutočné schválené alebo určené oprávnené náklady v eurách na distribúciu elektriny v roku ...

2.

EONVt-2 sú plánované schválené alebo určené ekonomicky oprávnené náklady v eurách na distribúciu elektriny ...

3.

SEONEt-2 sú skutočné schválené alebo určené ekonomicky oprávnené náklady v eurách na distribúciu elektriny ...

4.

EONEt-2 sú plánované schválené alebo určené ekonomicky oprávnené náklady v eurách na distribúciu elektriny ...

5.

SMEt-2 je skutočná účtovná zostatková cena dlhodobého majetku v eurách používaného výhradne na distribúciu ...

6.

MEt-2 je očakávaná účtovná zostatková cena dlhodobého majetku v eurách používaného výhradne na distribúciu ...

7.

STRDt-2 sú skutočné schválené alebo určené výnosy v eurách za distribúciu elektriny v roku t-2 okrem ...

8.

TRDt-2 sú plánované schválené alebo určené výnosy v eurách za distribúciu elektriny v roku t-2 okrem ...

(2)

Tarifa za straty elektriny pri distribúcii elektriny CSDHN,t v eurách na jednotku množstva elektriny ...

kde

a)
VVSDHN,t sú náklady za straty pri distribúcii elektriny v eurách priradené príslušnej napäťovej úrovni ...
b)
VystEHN,t je celkové plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vystupujúce z príslušnej ...

VystEHN,t = VystEOHN,t + VystETRHN,t ,

kde

1.

VystEOHN,t je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny na rok t distribuované na ...

2.

VystETRHN,t je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny na rok t vystupujúce z príslušnej ...

(3)

Náklady za straty elektriny pri distribúcii elektriny priradené príslušnej napäťovej úrovni VVSDHN,t ...

VVSDHN ,t = CSDHN+1,t x VystETRHN+1,t + CSHDHN ,t x VystEHN ,t,

kde

a)
CSDHN+1,t je tarifa za straty elektriny pri distribúcii elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny ...
b)
CSHDHN,t je cena za straty elektriny pri distribúcii elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny ...
(4)

Cena za straty pri distribúcii elektriny na príslušnej napäťovej úrovni CSHDHN,t v eurách na jednotku ...

kde

a)
PCSESt je schválená alebo určená cena elektriny na účely pokrytia strát elektriny pri distribúcii elektriny ...

kde

1.

CEPXE,t je aritmetický priemer denných cien oficiálneho kurzového lístka zverejneného burzou PXE (POWER ...

2.

kt je koeficient na rok t v percentách určený cenovým rozhodnutím v rozsahu najviac 12 % v závislosti ...

3.

Ot sú schválené alebo určené plánované náklady regulovaného subjektu na odchýlku v eurách na jednotku ...

b)
PMSEHN,t je povolené množstvo strát elektriny v jednotkách množstva elektriny na príslušnej napäťovej ...
(5)

Povolené množstvo strát elektriny PMSEHN,t v jednotkách množstva elektriny na príslušnej napäťovej úrovni ...

kde

a)
VstEHN,t je celkové plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vstupujúce do príslušnej ...
b)
PPSCHN je hodnota percenta strát pri distribúcii elektriny na príslušnej napäťovej úrovni v závislosti ...
1.
ak je sústava pripojená na úrovni veľmi vysokého napätia,
1a.
0,1 % na napäťovej úrovni veľmi vysokého napätia,
1b.
2,2 % na napäťovej úrovni vysokého napätia,
1c.
5 % na napäťovej úrovni nízkeho napätia,
2.
ak je sústava pripojená na napäťovej úrovni vysokého napätia,
2a.
0,2 % na napäťovej úrovni vysokého napätia,
2b.
5 % na napäťovej úrovni nízkeho napätia,
3.
ak je sústava pripojená na napäťovej úrovni nízkeho napätia, 1 % na napäťovej úrovni nízkeho napätia. ...
(6)

Hodnota percenta strát elektriny pri distribúcii elektriny na príslušnej napäťovej úrovni PPSCHN sa ...

Dodávka elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti
§ 31
Všeobecné ustanovenia
(1)

Cenová regulácia podľa odsekov 2 až 6 a § 32 sa vzťahuje na dodávateľa elektriny v domácnosti.

(2)

Súčasťou návrhu ceny sú

a)
návrh cien alebo sadzieb za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti vrátane ich štruktúry ...
b)
údaje potrebné na preverenie cien za rok t-2, najmä skutočný objem dodávky elektriny, počet odberných ...
c)
plán investícií a plán odpisov za regulovanú činnosť v rokoch t, t+1 a t+2,
d)
výpočty a údaje podľa § 32 týkajúce sa dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti,
e)
potvrdenie nie staršie ako tri mesiace preukazujúce, že voči regulovanému subjektu nie sú evidované
1.
daňové nedoplatky podľa osobitného predpisu26) správcom dane,
2.
nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
3.
nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ...
f)
podklady podľa prílohy č. 6,
g)
ďalšie podklady potrebné na správne posúdenie návrhu ceny.
(3)

Podklady podľa odseku 2 písm. a), b) a d) sa predkladajú aj v elektronickej podobe.

(4)

Ustanovenia o návrhu ceny sa primerane vzťahujú aj na návrh na zmenu cenového rozhodnutia.

(5)

Pre odberateľov elektriny v domácnosti sa pre jednotlivé odberné miesta uplatní najviac osem sadzieb: ...

a)
DD1 je jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny,
b)
DD2 je jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny,
c)
DD3 je dvojpásmová sadzba; nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s fixne určeným časom ...
d)
DD4 je dvojpásmová sadzba; nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulačných ...
e)
DD5 je dvojpásmová sadzba pre priamovýhrevné elektrické vykurovanie, nízke pásmo sa poskytuje minimálne ...
f)
DD6 je dvojpásmová sadzba pre tepelné čerpadlo, nízke pásmo sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s ...
g)
DD7 je dvojpásmová sadzba, nízke pásmo sa poskytuje celoročne od piatka 15:00 hodiny do pondelka 6:00 ...
h)
DD8 je dvojpásmová sadzba, nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulačných ...
(6)

Ceny za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti v jednotlivých zložkách sadzieb sú ...

§ 32
Spôsob výpočtu maximálnej ceny za dodávku elektriny pre domácnosti
(1)

Maximálna cena za elektrinu CEt na účely dodávky elektriny pre domácnosti schválená alebo určená cenovým ...

kde

a)
CEPXE,t je aritmetický priemer denných cien oficiálneho kurzového lístka zverejneného burzou PXE (POWER ...
b)
kt je koeficient na rok t v percentách určený cenovým rozhodnutím v rozsahu najviac 12 % v závislosti ...
c)
Ot sú schválené náklady regulovaného subjektu na odchýlku súvisiace s dodávkou elektriny domácnostiam ...
(2)

Jednopásmové sadzby podľa § 31 ods. 5 sú zložené z

a)
mesačnej platby za jedno odberné miesto NDOt; NDOt sú náklady na dodávku elektriny na jedno odberné ...
b)
ceny za elektrinu CEDi v eurách na jednotku množstva elektriny, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

CEDi = KJPDi x CEt + PZt,

kde

1.

KJPDi je koeficient ceny jednopásmového odberu elektriny určený podľa odseku 4,

2.

CEt je cena elektriny určená podľa odseku 1,

3.

PZt je primeraný zisk v roku t v eurách na jednotku množstva elektriny podľa odseku 6, ktorý je možné ...

4.

i je číselný znak jednopásmovej sadzby.

(3)

Dvojpásmové sadzby podľa § 31 ods. 5 sú zložené z

a)
mesačnej platby za jedno odberné miesto NDOt; NDOt sú náklady na dodávku elektriny na jedno odberné ...
b)
ceny za elektrinu CEVTDi v eurách na jednotku množstva elektriny odobranej vo vysokom pásme, ktorá sa ...

CEVTDi = KVTDi x CEt + PZt,

kde

1.

KVTDi je koeficient ceny odberu elektriny vo vysokom pásme podľa odseku 4,

2.

CEt je cena elektriny určená podľa odseku 1,

3.

PZt je primeraný zisk v roku t v eurách na jednotku množstva elektriny podľa odseku 6, ktorý je možné ...

4.

i je číselný znak dvojpásmovej sadzby,

c)
ceny za elektrinu CENTDi v eurách na jednotku množstva elektriny odobratej v nízkom pásme, ktorá sa ...

CENTDi = KNTDi x CEt + PZt,

kde

1.

KNTDi je koeficient ceny odberu elektriny v nízkom pásme podľa odseku 4,

2.

CEt je cena elektriny určená podľa odseku 1,

3.

PZt je primeraný zisk v roku t v eurách na jednotku množstva elektriny podľa odseku 6, ktorý je možné ...

4.

i je číselný znak dvojpásmovej sadzby.

(4)

Koeficienty ceny jednopásmového odberu elektriny KJPDi, koeficienty ceny odberu elektriny vo vysokom ...

(5)

K sadzbám podľa odsekov 2 a 3 sa dodávateľom elektriny pripočíta cena za distribúciu elektriny vrátane ...

(6)

Najvyššia miera primeraného zisku pri dodávke elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti, ktorý ...

Dodávka elektriny malému podniku
§ 33
Všeobecné ustanovenia
(1)

Cenová regulácia podľa odsekov 2 až 6 a § 34 a 35 sa vzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý dodáva elektrinu ...

(2)

Súčasťou návrhu ceny sú

a)
návrh cien alebo sadzieb za dodávku elektriny malému podniku vrátane ich štruktúry na rok t, ktoré sa ...
b)
údaje potrebné na preverenie cien za rok t-2, najmä skutočný objem dodávky elektriny malému podniku, ...
c)
plán investícií a plán odpisov za regulovanú činnosť v rokoch t, t+1 a t+2,
d)
výpočty a údaje podľa § 34 a 35 týkajúce sa dodávky elektriny malému podniku,
e)
potvrdenie nie staršie ako tri mesiace preukazujúce, že voči regulovanému subjektu nie sú evidované
1.
daňové nedoplatky podľa osobitného predpisu26) správcom dane,
2.
nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
3.
nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ...
f)
podklady podľa prílohy č. 7,
g)
ďalšie podklady potrebné na správne posúdenie návrhu ceny.
(3)

Podklady podľa odseku 2 písm. a), b) a d) sa predkladajú aj v elektronickej podobe.

(4)

Ustanovenia o návrhu ceny sa primerane vzťahujú aj na návrh na zmenu cenového rozhodnutia.

(5)

Malý podnik je koncový odberateľ elektriny s ročnou spotrebou elektriny za všetky jeho odberné miesta ...

(6)

Cena za dodávku elektriny malému podniku v jednotlivých zložkách sadzieb je určená ako maximálna cena. ...

§ 34
Sadzby za dodávku elektriny malému podniku

Pre malý podnik sa pre jednotlivé odberné miesta uplatní najviac jedenásť sadzieb:

a)

DMP1 je jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny,

b)

DMP2 je jednopásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny,

c)

DMP3 je jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny,

d)

DMP4 je dvojpásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny; nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín ...

e)

DMP5 je dvojpásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny; nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem ...

f)

DMP6 je dvojpásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny; nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín ...

g)

DMP7 je dvojpásmová sadzba; nízke pásmo sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných ...

h)

DMP8 je dvojpásmová sadzba pre tepelné čerpadlo; nízke pásmo sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s ...

i)

DMP9 je sadzba pre nemerané odbery,

j)

DMP10 je sadzba pre verejné osvetlenie,

k)

DMP11 je sadzba pre dočasné odbery.

§ 35
Spôsob výpočtu maximálnej ceny za dodávku elektriny malému podniku
(1)

Maximálna cena za elektrinu CEt na účely dodávky elektriny malému podniku schválená alebo určená cenovým ...

kde

a)
CEPXE,t je aritmetický priemer denných cien oficiálneho kurzového lístka zverejneného burzou PXE (POWER ...
b)
kt je koeficient na rok t v percentách určený cenovým rozhodnutím v rozsahu najviac 12 % v závislosti ...
c)
Ot sú schválené náklady regulovaného subjektu na odchýlku súvisiace s dodávkou elektriny malému podniku ...
(2)

Jednopásmové sadzby podľa § 34 sú zložené z

a)
mesačnej platby za jedno odberné miesto NDOt; NDOt sú náklady na dodávku elektriny na jedno odberné ...
b)
ceny za elektrinu CEMPi v eurách na jednotku množstva elektriny, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

CEMPi = KJPMPi × CEt + PZt ,

kde

KJPMPi je koeficient ceny jednopásmového odberu elektriny podľa odseku 4,

CEt je cena elektriny určená podľa odseku 1,

PZt je primeraný zisk v roku t v eurách na jednotku množstva elektriny, maximálne 16 % z určenej ceny ...

i je číselný znak jednopásmovej sadzby.

(3)

Dvojpásmové sadzby podľa § 34 sú zložené z

a)
mesačnej platby za jedno odberné miesto NDOt; NDOt sú náklady na dodávku elektriny na jedno odberné ...
b)
ceny za elektrinu CEVTMPi v eurách na jednotku množstva elektriny odobranej vo vysokom pásme, ktorá ...

CEVTMPi = KVTMPi × CEt + PZt ,

kde

KVTMPi je koeficient ceny odberu elektriny vo vysokom pásme podľa odseku 4,

CEt je cena elektriny určená podľa odseku 1,

PZt je primeraný zisk v roku t v eurách na jednotku množstva elektriny, maximálne 16 % z určenej ceny ...

i je číselný znak dvojpásmovej sadzby,

c)
ceny za elektrinu CENTMPi v eurách na jednotku množstva elektriny odobranej v nízkom pásme, ktorá sa ...

CENTMPi = KNTMPi × CEt + PZt ,

kde

KNTMPi je koeficient ceny odberu elektriny v nízkom pásme podľa odseku 4,

CEt je cena elektriny určená podľa odseku 1,

PZt je primeraný zisk v roku t v eurách na jednotku množstva elektriny, maximálne 16 % z určenej ceny ...

i je číselný znak dvojpásmovej sadzby.

(4)

Koeficienty ceny jednopásmového odberu elektriny KJPMPi, koeficienty ceny odberu elektriny vo vysokom ...

(5)

K sadzbám podľa odsekov 2 a 3 sa dodávateľom elektriny pripočíta cena za distribúciu elektriny vrátane ...

Dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie
§ 36
Všeobecné ustanovenia
(1)

Cenová regulácia podľa odsekov 2 až 4 a § 37 sa vzťahuje na dodávku elektriny dodávateľom poslednej ...

(2)

Súčasťou návrhu ceny sú

a)
návrh cien alebo sadzieb za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie vrátane ich štruktúry ...
b)
plán investícií a plán odpisov za regulovanú činnosť v rokoch t, t+1 a t+2,
c)
výpočty a údaje podľa § 37 týkajúce sa dodávky elektriny dodávateľom poslednej inštancie,
d)
potvrdenie nie staršie ako tri mesiace preukazujúce, že voči regulovanému subjektu nie sú evidované
1.
daňové nedoplatky podľa osobitného predpisu26) správcom dane,
2.
nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
3.
nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ...
e)
ďalšie podklady potrebné na správne posúdenie návrhu ceny.
(3)

Podklady podľa odseku 2 písm. a) a c) sa predkladajú aj v elektronickej podobe.

(4)

Ustanovenia o návrhu ceny sa primerane vzťahujú aj na návrh na zmenu cenového rozhodnutia.

§ 37
Cena za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie, postup a podmienky uplatňovania ceny
(1)

Maximálna cena za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie v eurách na jednotku množstva elektriny ...

(2)

Sadzba za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie je zložená z

a)
mesačnej platby za jedno odberné miesto NDOt, kde NDOt sú náklady na dodávku elektriny dodávateľom poslednej ...
b)
maximálnej ceny za elektrinu CEDt v eurách na jednotku množstva elektriny, ktorá sa vypočíta podľa vzorca ...

CEDt = CEm,t +Ot+ PZt ,

kde

1.

CEm,t je cena elektriny určená podľa odseku 1,

2.

Ot sú schválené alebo určené náklady regulovaného subjektu na odchýlku súvisiace s dodávkou elektriny ...

3.

PZt je primeraný zisk v roku t v eurách na jednotku množstva elektriny, ktorý je možné zahrnúť do ceny ...

3a.

10 % z ceny elektriny určenej spôsobom podľa odseku 1, najviac však 5 eur/MWh pre odberateľov elektriny ...

3b.

14 % z ceny elektriny určenej spôsobom podľa odseku 1, najviac však 8 eur/MWh pre odberateľov elektriny ...

(3)

Ak je dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie združenou dodávkou elektriny, k sadzbám podľa ...

Pripojenie do sústavy a pripojenie nových výrobcov elektriny do sústavy
§ 38
Všeobecné ustanovenia
(1)

Cenová regulácia podľa odsekov 2 až 4 a § 39 až 44 sa vzťahuje na pripojenie užívateľov sústavy do sústavy ...

(2)

Súčasťou návrhu ceny sú

a)
návrh cien za pripojenie pri pripojení do distribučnej sústavy vrátane ich štruktúry na rok t, ktoré ...
b)
plán investícií a plán odpisov za regulovanú činnosť v rokoch t, t+1 a t+2,
c)
výpočty a údaje podľa § 39 až 44 týkajúce sa pripojenia účastníkov trhu s elektrinou do sústavy,
d)
potvrdenie nie staršie ako tri mesiace preukazujúce, že voči regulovanému subjektu nie sú evidované
1.
daňové nedoplatky podľa osobitného predpisu26) správcom dane,
2.
nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
3.
nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ...
e)
ďalšie podklady potrebné na správne posúdenie návrhu ceny.
(3)

Podklady podľa odseku 2 písm. a) a c) sa predkladajú aj v elektronickej podobe.

(4)

Ustanovenia o návrhu ceny sa primerane vzťahujú aj na návrh na zmenu cenového rozhodnutia.

§ 39
Pripojenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy do prenosovej sústavy
(1)

Elektroenergetické zariadenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy je možné pripojiť do prenosovej sústavy ...

(2)

Náklady vyvolané u prevádzkovateľa prenosovej sústavy pripojením elektroenergetického zariadenia prevádzkovateľa ...

a)
podiel prevádzkovateľa prenosovej sústavy je 60 % nákladov,
b)
podiel prevádzkovateľa distribučnej sústavy je 40 % nákladov.
(3)

Náklady podľa odseku 2 zahŕňajú

a)
náklady súvisiace s obstaraním elektroenergetického zariadenia vrátane jeho dopravy na určené miesto, ...
b)
náklady súvisiace s obstaraním automatických hasiacich zariadení,
c)
náklady súvisiace s obstaraním riadiaceho systému,
d)
náklady na montáž,
e)
iné náklady súvisiace s prípravou, projektovaním a výstavbou elektroenergetického zariadenia a vyvolanými ...
(4)

Výška nákladov vyvolaných u prevádzkovateľa prenosovej sústavy sa určuje na základe nákladov podľa odseku ...

§ 40
Pripojenie koncového odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny do prenosovej sústavy
(1)

Elektroenergetické zariadenie výrobcu elektriny alebo koncového odberateľa elektriny je možné pripojiť ...

(2)

Preukázané skutočné náklady vyvolané u prevádzkovateľa prenosovej sústavy žiadosťou koncového odberateľa ...

(3)

Výška nákladov vyvolaných u prevádzkovateľa prenosovej sústavy sa určuje na základe nákladov podľa odseku ...

(4)

Náklady podľa odseku 2 zahŕňajú

a)
náklady súvisiace s obstaraním elektroenergetického zariadenia vrátane jeho dopravy na určené miesto, ...
b)
náklady súvisiace s obstaraním automatických hasiacich zariadení,
c)
náklady súvisiace s obstaraním riadiaceho systému,
d)
náklady na montáž,
e)
iné náklady súvisiace s prípravou, projektovaním a výstavbou elektroenergetického zariadenia a vyvolanými ...
(5)

Elektroenergetické zariadenie patriace do prenosovej sústavy sa vybuduje prevádzkovateľom prenosovej ...

§ 41
Pripojenie odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny do distribučnej sústavy
(1)

Elektroenergetické zariadenie účastníka trhu s elektrinou je možné pripojiť do distribučnej sústavy ...

(2)

Náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy na zabezpečenie maximálnej rezervovanej kapacity budovaním ...

(3)

Náklady Nc na pripojenie elektroenergetického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy zahŕňajú

a)
náklady súvisiace s obstaraním elektroenergetického zariadenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy ...
b)
náklady súvisiace s obstaraním automatických hasiacich zariadení,
c)
náklady súvisiace s obstaraním riadiaceho systému,
d)
náklady na montáž,
e)
iné náklady súvisiace s prípravou, projektovaním, výstavbou a pripojením elektroenergetického zariadenia ...
(4)

Ak žiadateľ požaduje zvýšenie existujúcej maximálnej rezervovanej kapacity, cena za pripojenie za zvýšenie ...

(5)

Ak sa pridelená maximálna rezervovaná kapacita po uplynutí dvoch rokov od zmluvne dohodnutého termínu ...

(6)

Úhrada za pripojenie sa od odberateľa elektriny nevyžaduje pri

a)
zmene dodávateľa elektriny bez zvýšenia existujúcej maximálnej rezervovanej kapacity,
b)
zmene odberateľa elektriny bez zvýšenia existujúcej maximálnej rezervovanej kapacity podľa schváleného ...
c)
opätovnom pridelení pôvodnej maximálnej rezervovanej kapacity odbernému elektrickému zariadeniu so zohľadnením ...
d)
prevode zariadenia na výrobu elektriny alebo jeho časti na iný právny subjekt, ak toto zariadenie na ...
(7)

Ak žiadateľ požiadal o zníženie hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity, pri opätovnom požiadaní o ...

(8)

Cena za pripojenie pre krátkodobé odbery elektriny sa určuje prevádzkovateľom distribučnej sústavy vo ...

(9)

Elektroenergetické zariadenie patriace do distribučnej sústavy sa vybuduje prevádzkovateľom distribučnej ...

(10)

Cena za pripojenie sa neuplatní, ak je odberateľ elektriny už pripojený do distribučnej sústavy a táto ...

(11)

Nadštandardné pripojenie užívateľa sústavy je, ak elektroenergetické zariadenie žiadateľa je už pripojené ...

§ 42
Pripojenie odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny do distribučnej sústavy do napäťovej úrovne ...
(1)

Maximálna cena za pripojenie NO pri pripojení od 52 kV vrátane do 110 kV distribučnej sústavy alebo ...

kde

a)
Nc sú celkové náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy na výstavbu pripojenia a súvisiace úpravy ...
b)
PMRK je maximálna rezervovaná kapacita pripojenia žiadateľa v megawattoch,
c)
PD je disponibilná kapacita na pripojenie vytvorená nevyhnutnými úpravami energetických zariadení v ...
d)
ko je koeficient výšky spoluúčasti žiadateľa o pripojenie; ak je žiadateľom odberateľ elektriny, hodnota ...
(2)

Ak sa zvýši maximálna rezervovaná kapacita existujúceho odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny, ...

a)
Nc je celkový náklad prevádzkovateľa distribučnej sústavy v eurách súvisiaci s pripojením žiadateľov ...
b)
PD je celkový disponibilný výkon v megawattoch vytvorený nevyhnutnými úpravami elektroenergetických ...
c)
PMRK je maximálna rezervovaná kapacita určená podľa § 41 ods. 4.
(3)

Ak sa za predchádzajúcich päť kalendárnych rokov neuskutočnili nové pripojenia, použije sa na určenie ...

1.

PMRK je maximálna rezervovaná kapacita určená podľa § 41 ods. 4,

2.

Nc sú celkové náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy na zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity ...

(4)

Ak sa elektroenergetické zariadenie odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny pripája do miestnej ...

(5)

Ak sa zariadenie na výrobu elektriny výrobcu elektriny pripája do miestnej distribučnej sústavy, ktorá ...

(6)

Maximálna cena za pripojenie pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je miestna ...

§ 43
Pripojenie odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny do napäťovej úrovne od 1 kV do 52 kV
(1)

Maximálna cena za pripojenie Cp pri pripojení odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny do distribučnej ...

kde

a)
NVN sú celkové náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy v eurách súvisiace s pripojením žiadateľov ...
b)
PD je celkový disponibilný výkon v kilowattoch vytvorený nevyhnutnými úpravami elektroenergetických ...
c)
PMRK je maximálna rezervovaná kapacita žiadateľa o pripojenie v kilowattoch,
d)
ko je koeficient výšky spoluúčasti žiadateľa o pripojenie, ktorého hodnota sa rovná
1.
0,5, ak je žiadateľom o pripojenie odberateľ elektriny,
2.
1,0, ak je žiadateľom o pripojenie výrobca elektriny okrem výrobcu elektriny podľa tretieho bodu,
3.
0,98, ak je žiadateľom o pripojenie výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo kombinovanou ...
4.
ak je žiadateľom o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do napäťovej úrovne od 1 kV do 52 kV osoba, ...

ak A > C, potom

kde

4a P je cena za pripojenie zariadenia na výrobu elektriny,

4b A je maximálna rezervovaná kapacita pripojenia zariadenia na výrobu elektriny, ktorou je inštalovaný ...

4c B je maximálna rezervovaná kapacita odberného zariadenia uvedená v zmluve o pripojení odberného zariadenia, ...

4d C je skutočne využitá maximálna rezervovaná kapacita odberného zariadenia, ktorou je najvyššia nameraná ...

4e NVN sú celkové náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy v eurách súvisiace s pripojením žiadateľov ...

4f PD je celkový disponibilný výkon v kilowattoch vytvorený nevyhnutnými úpravami elektroenergetických ...

4g ko1 je koeficient výšky spoluúčasti žiadateľa o pripojenie, ktorého hodnota sa rovná 1,0, ak je žiadateľom ...

4h ko2 je koeficient výšky spoluúčasti žiadateľa o pripojenie, ktorého hodnota sa rovná 0,5, a

ak A xxx C, potom

e)
NVN a PD – skutočné hodnoty celkových nákladov a celkového disponibilného výkonu v roku t v prípade, ...
(2)

Maximálna cena za pripojenie Cp určená podľa odseku 1 v eurách na kilowatt na rok t-1 a na rok t sa ...

(3)

Ak sa zariadenie na výrobu elektriny výrobcu elektriny pripája do miestnej distribučnej sústavy, ktorá ...

§ 44
Pripojenie odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny do napäťovej úrovne do 1 kV
(1)

Maximálna cena za pripojenie odberateľa elektriny pri pripojení do distribučnej sústavy do 1 kV alebo ...

(2)

Cena za pripojenie výrobcu elektriny sa vypočíta ako súčin ceny za pripojenie určenej podľa odseku 1 ...

(3)

Ak je žiadateľom o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny, okrem zariadenia na výrobu elektriny z ...

(4)

Ak je žiadateľom o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko ...

(5)

Ak sa zariadenie na výrobu elektriny výrobcu elektriny pripája do miestnej distribučnej sústavy, ktorá ...

§ 45

Ak správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov dodávateľovi elektriny ...

§ 46
Uplatnenie tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému výrobcom elektriny
(1)

Tarifa za poskytovanie systémových služieb a tarifa za prevádzkovanie systému schválené alebo určené ...

(2)

Na účely uplatnenia tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému výrobca elektriny, ...

§ 47
Prechodné ustanovenia
(1)

Podľa tejto vyhlášky sa prvýkrát postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2014.

(2)

Ak sa cena na rok 2014 v konaní o cenovej regulácii neschváli do 31. decembra 2013, do dňa doručenia ...

§ 47a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2014

Podľa tejto vyhlášky v znení účinnom od 1. júla 2014 sa prvýkrát postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie ...

§ 47b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2015

Podľa tejto vyhlášky v znení účinnom od 1. júla 2015 sa prvýkrát postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie ...

§ 48
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. júla 2013.

Jozef Holjenčík v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 221/2013 Z. z.

  Podklady návrhu ceny výrobcu elektriny

  Prevziať prílohu - Vzor 01

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 221/2013 Z. z.

  PODKLADY K NÁVRHU CENY ORGANIZÁTORA KRÁTKODOBÉHO TRHU S ELEKTRINOU

  Prevziať prílohu - Vzor 02

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 221/2013 Z. z.

  PODKLADY NÁVRHU CENY ZA PRÍSTUP DO PRENOSOVEJ SÚSTAVY A PRENOS ELEKTRINY PREDKLADANÉ PREVÁDZKOVATEĽOM PRENOSOVEJ SÚSTAVY

  Prevziať prílohu - Vzor 03

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 221/2013 Z. z.

  Podklady k návrhu ceny prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy

  Prevziať prílohu - Vzor 04

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 221/2013 Z. z.

  Podklady k návrhu ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy

  Prevziať prílohu - Vzor 05

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 221/2013 Z. z.

  Podklady k návrhu ceny dodávateľa elektriny pre domácnosti

  Prevziať prílohu - Vzor 06

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 221/2013 Z. z.

  Podklady návrhu ceny dodávateľa elektriny pre malý podnik podľa odsekov 2 až 4

  Prevziať prílohu - Vzor 07

Poznámky

 • 1)  § 2 písm. b) bod 17 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 2)  § 66 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým ...
 • 3)  Napríklad zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou ...
 • 4)  Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.
 • 5)  § 22 až 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.§ 28 zákona č. 431/2002 ...
 • 6)  § 27 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 548/2011 Z. z.
 • 7)  § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 9)  § 3 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku ...
 • 10)  § 23 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 12)  § 76 a 76a Zákonníka práce v znení zákona č. 361/2012 Z. z.
 • 13)  § 152 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 15)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona ...
 • 16)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a ...
 • 17)  Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...
 • 18)  Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 19)  § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  § 59 ods. 14 opatrenia č. 23054/2002-92 v znení opatrenia č. MF/26312/2009-74 (oznámenie č. 518/2009 ...
 • 21)  § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 60/2009 Z. z.
 • 22)  § 31 ods. 3 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 23)  § 3 písm. a) šiesty bod zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 24)  § 13 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
 • 25)  Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 275/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality ...
 • 26)  § 2 písm. b) a f) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 27)  Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ...
 • 28)  § 12 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 29)  § 5 ods. 14 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 136/2011 Z. z.
 • 30)  Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou ...
 • 31)  § 2 ods. 3 písm. g) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 136/2011 Z. z.
 • 32)  § 40 a 41 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 33)  Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 34)  § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise ...
 • 35)  § 2 ods. 3 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 30/2013 Z. z.
 • 36)  § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 189/2012 Z. z.
 • 37)  § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 30/2013 Z. z.
 • 38)  § 3 ods. 11 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 30/2013 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva ...
 • 39)  § 3 ods. 11 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 30/2013 Z. z. Vyhláška č. 372/2011 Z. z. ...
 • 40)  § 2 ods. 2 písm. k) zákona č. 309/2009 Z. z.
 • 41)  Vyhláška č. 490/2009 Z. z. v znení vyhlášky č. 437/2011 Z. z.
 • 42)  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 599/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ...
 • 43)  § 3 ods. 6 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 30/2013 Z. z.
 • 44)  § 6 ods. 8 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 382/2013 Z. z.
 • 45)  § 6 ods. 5 a 6 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 46)  § 3 ods. 6 a 8 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 30/2013 Z. z.
 • 47)  § 3 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 48)  § 7 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49)  § 7 ods. 3 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 30/2013 Z. z.
 • 50)  § 6 ods. 4 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 51)  Zákon č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 52)  Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 53)  § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z.
 • 54)  § 2 písm. a) bod 14 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...
 • 55)  § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 56)  § 4 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 57)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty ...
 • 58)  § 10 vyhlášky č. 24/2013 Z. z.
 • 59)  § 4 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 60)  § 46 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 61)  Príloha č. 8 k vyhláške č. 24/2013 Z. z.
 • 62)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 63)  § 5 ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore