Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70698
Dôvodové správy: 2311
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení vyhlášky č. 340/2010 Z. z. 22/2015 účinný od 01.03.2015


Platnosť od: 20.02.2015
Účinnosť od: 01.03.2015
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Životné prostredie, Geológia, geodézia, kartografia, Veda, technika, výskumníctvo, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení vyhlášky č. 340/2010 Z. z. 22/2015 účinný od 01.03.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 22/2015 s účinnosťou od 01.03.2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z. ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva ...

1.

V § 3 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1) Geologický prieskum zahŕňa súbor geologických metód, geologických činností, najmä projektovanie, ...

Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 2 a 3.

2.

V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) zisťujú a overujú geologické podmienky prírodných horninových štruktúr a podzemných ...

3.

V § 4 odsek 3 znie:

„(3) Pri rozdelení ložiskového geologického prieskumu na etapy sa a) vo vyhľadávacom prieskume 1. vyhľadáva ...

4.

§ 5 vrátane nadpisu znie:

„§ 5 Hydrogeologický prieskum (1) Hydrogeologickým prieskumom sa a) skúmajú hydrogeologické ...

5.

V § 6 ods. 1 písm. a) sa za slovo „inžinierskogeologické“ vkladajú slová „a hydrogeologické“. ...

6.

V § 6 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a navrhujú preventívne opatrenia ...

7.

V § 6 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) v orientačnom prieskume vykonáva súbor geologických prác potrebných na zistenie základných ...

8.

Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9b Odborný geologický dohľad (1) Odborný geologický dohľad, ktorým sa zabezpečuje kontrola ...

9.

§ 10 vrátane nadpisu znie:

„§ 10 Obsah odbornej spôsobilosti a žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti (1) Žiadosť o ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:

„1) § 24 ods. 1 a 5 zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších ...

10.

V § 11 ods. 8 sa vypúšťa posledná veta.

11.

V § 11 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Žiadateľ podľa § 10 ods. 4 úspešne vykonal skúšku, ak v písomnej časti skúšky dosiahol ...

Doterajšie odseky 9 až 14 sa označujú ako odseky 10 až 15.

12.

V § 11 ods. 10 sa vypúšťa posledná veta.

13.

V § 12 ods. 2 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Odborne spôsobilá osoba zašle ministerstvu ...

14.

V § 13 ods. 1 sa za slovo „projekt“ vkladajú slová „geologickej úlohy (ďalej len „projekt“)“. ...

15.

V § 14 odsek 1 znie:

„(1) Ak sa na riešenú geologickú úlohu nevypracúva projekt, doklady o riešení stretu záujmov ...

16.

V § 16 odsek 3 znie:

„(3) Projekt na titulnom liste obsahuje a) názov geologickej úlohy, b) dátum vyhotovenia, c) druh ...

17.

V § 17 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Spôsob riešenia geologickej úlohy v geologickej časti projektu obsahuje a) miestopisné vymedzenie ...

18.

§ 18 vrátane nadpisu znie:

„§ 18 Rozpočet geologickej úlohy (1) Rozpočet geologickej úlohy obsahuje vyčíslenie predpokladaných ...

19.

V § 20 písm. a) prvom bode sa na konci vypúšťajú slová „s podmienkami využiteľnosti zásob, ...

20.

V § 20 písm. a) druhom bode sa na konci vypúšťajú slová „ukazovatele vymedzenia ložiska a ...

21.

V § 20 písm. b) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo o množstvách geotermálnej ...

22.

V § 20 písm. b) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo množstvá geotermálnej ...

23.

Za § 21sa vkladajú § 21a a 21b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 21a Geologický zámer (1) Na vypracovanie geologického zámeru sa vzťahuje § 16 ods. 3 a § ...

24.

V § 22 ods. 2 sa slová „organizácie poverenej ministerstvom výkonom štátnej geologickej služby ...

25.

§ 22 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Elektronické ohlasovanie sa vykonáva na webovom sídle Štátneho geologického ústavu Dionýza ...

26.

V § 25 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Kontrolu riešenia geologickej úlohy vykonáva objednávateľ ...

27.

V § 25 odsek 2 znie:

„(2) Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy a) riadi, koordinuje a rieši geologickú úlohu, b) zabezpečuje ...

28.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Osoba vykonávajúca odborný geologický dohľad podľa § 9b ods. 1 a) kontroluje správnosť ...

29.

Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 26a Zámena geologických prác (1) Zhotoviteľ geologických prác pri riešení geologickej ...

30.

V § 28 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1) Geologická dokumentácia obsahuje údaje a poznatky o geologických, geofyzikálnych, chemických, ...

Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 2 a 3.

31.

V § 30 ods. 1 uvádzacia veta znie:

„(1) Prvotná písomná geologická dokumentácia a prvotná grafická geologická dokumentácia odkryvov ...

32.

V § 32 ods. 2 uvádzacej vete sa slová „§ 31“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. 2“.

33.

V § 33 ods. 3 sa za slová „banské mapy,“ vkladajú slová „tematické, účelové, syntetické, ...

34.

V § 33 ods. 4 uvádzacej vete sa slová „§ 30 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. 2“.

35.

Nadpis § 37 znie: „Výsledky riešenia geologických prác“.

36.

§ 37 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Zhotoviteľ geologických prác vyhodnotí výsledky geologického výskumného projektu alebo ...

37.

§ 38 vrátane nadpisu znie:

„§ 38 Záverečná správa a správa z výskumného projektu alebo grantu (1) Záverečná správa ...

38.

§ 39 vrátane nadpisu znie:

„§ 39 Osobitné náležitosti záverečnej správy (1) V záverečnej správe s odborným odhadom ...

39.

§ 40 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Lehota na vypracovanie správy z výskumného projektu alebo grantu nesmie byť dlhšia ako dva ...

40.

V § 42 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a monitorovaním kvantity a kvality zdroja najmenej ...

41.

§ 44 vrátane nadpisu znie:

„§ 44 Posudzovanie a schvaľovanie záverečnej správy Záverečná správa s výpočtom zásob ...

42.

V § 46 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Objednávateľ odovzdá Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra a) záverečnú správu ...

43.

V § 46 ods. 3 sa slová „geologické materiály“ nahrádzajú slovami „písomné a grafické ...

44.

V § 46 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „zhotoviteľovi geologických prác“.

45.

V § 46 odsek 6 znie:

„(6) Štátny geologický ústav Dionýza Štúra bezplatne sprístupňuje záverečné správy, správy ...

46.

V § 46 ods. 7 sa za slovami „geologickej dokumentácie“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci ...

47.

V § 52 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Zabezpečené geologické diela a geologické objekty, ktoré vznikli pri riešení geologickej ...

48.

V § 53 odsek 1 znie:

„(1) Ponuková komisia na prevod správy alebo vlastníctva geologického diela alebo geologického ...

49.

Za § 54a sa vkladá § 54b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 54b Prechodné ustanovenie účinné od 1. marca 2015 Ten, komu bolo vydané povolenie na osobitné ...

50.

Slová „poverená organizácia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami ...

51.

Príloha č.1 sa vypúšťa

52.

Vyhláška sa dopĺňa prílohami č. 4 až 13, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 4 k vyhláške č. 51/2008 Z. z. OBSAH A NÁLEŽITOSTI ZÁVEREČNEJ SPRÁVY Z GEOLOGICKÉHO ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 8 znejú:

„7) Napríklad zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1.marca 2015

Peter Žiga v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore