Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) 22/2013 účinný od 01.02.2013

Platnosť od: 01.02.2013
Účinnosť od: 01.02.2013
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) 22/2013 účinný od 01.02.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 22/2013 s účinnosťou od 01.02.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 13, § 20 ods. 4, § 25, § 27 ods. 5, § ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ...

1.

§ 4 vrátane nadpisu znie:

„§ 4 Odborná príprava (1) Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúška”) ...

2.

V § 5 odsek 2 znie:

„(2) Pred začatím skúšky skúšobná komisia overí totožnosť účastníka, ktorý absolvoval ...

3.

V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Písomný test na skúšku typu CIT obsahuje 36 otázok s tromi odpoveďami, z ktorých len jedna ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

4.

V § 6 ods. 5 sa za slová „typu P“ vkladajú slová „a CIT“.

5.

V § 8 ods. 1 sa slová „Absolvent skúšky“ nahrádzajú slovom „Uchádzač“.

6.

V § 8 ods. 2 sa slovo „absolventovi“ nahrádza slovom „uchádzačovi“.

7.

V § 9 ods. 2 sa slovo „absolventa“ nahrádza slovom „uchádzača“.

8.

§ 11 znie:

„§ 11 Vzory žiadostí o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby a licencie na ...

9.

V § 13 sa slová „č. 4 až 13“ nahrádzajú slovami „č. 4 až 13a“.

10.

V § 16 ods. 2 sa za slová „označenie S“ vkladá čiarka a slová „identifikačný preukaz na ...

11.

§ 19 vrátane nadpisu znie:

„§ 19 Evidencia služieb (1) Prevádzkovateľ strážnej služby v evidencii služieb vedie a) dátum ...

12.

V § 24 ods. 1 sa slová „a) až e)“ nahrádzajú slovami „a) až f)“.

13.

V § 24 ods. 2 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.

14.

V § 24 ods. 3 sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.

15.

V § 24 ods. 4 sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.

16.

V § 24 ods. 5 sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.

17.

V § 24 ods. 6 sa slová „písm. j) až n)“ nahrádzajú slovami „písm. k) až o)“ a slová ...

18.

V § 24 ods. 7 sa slová „písm. o)“ nahrádzajú slovami „písm. p)“.

19.

V § 24 ods. 8 sa slová „písm. p)“ nahrádzajú slovami „písm. q)“.

20.

Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 24a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2013 Odborná príprava začatá ...

21.

Príloha č. 2 sa dopĺňa vyobrazením vzoru preukazu odbornej spôsobilosti typu CIT.

22.

Príloha č. 3 znie:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 634/2005 Z. z. Žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej ...

23.

Za prílohu č. 13 sa vkladá príloha č. 13a, ktorá znie:

„Príloha č. 13a k vyhláške č. 634/2005 Z. z. Vzor licencie Prevziať prílohu - Vzor 13a“. ...

24.

Príloha č. 14 znie:

„Príloha č. 14 k vyhláške č. 634/2005 Z. z. Vzor výkazu štatistických údajov v SR za rok ...

25.

Príloha č. 15 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2013.

Robert Kaliňák v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore