Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Košická kotlina 22/2008 účinný od 01.02.2008

Platnosť od: 24.01.2008
Účinnosť od: 01.02.2008
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Košická kotlina 22/2008 účinný od 01.02.2008
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 22/2008 s účinnosťou od 01.02.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Košická kotlina

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. ...

§ 1
(1)

Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Košická kotlina (ďalej len „chránené vtáčie územie“) ...

(2)

Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Košice-okolie v katastrálnych územiach Belža, ...

(3)

Chránené vtáčie územie má výmeru 17 354,31 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia ...

§ 2
(1)

Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho ...

a)

odstraňovanie a poškodzovanie hniezdnych a dutinových stromov druhov vtákov, pre ktoré je chránené ...

b)

vykonávanie holorubného hospodárskeho spôsobu1) s plochou obnovného rubu nad 0,5 hektára a so ...

c)

vykonanie úmyselnej obnovnej ťažby,2) pri ktorej sa na 1 hektár obnovovaného lesného porastu ponechá ...

d)

zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu3) na iný druh poľnohospodárskeho ...

e)

zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy3) na iný druh poľnohospodárskeho pozemku okrem ...

f)

mechanizované kosenie alebo mulčovanie existujúcich trvalých trávnych porastov od 1. mája do 31. ...

g)

aplikovanie rodenticídov na existujúcich trvalých trávnych porastoch,

h)

aplikovanie rodenticídov na ornej pôde iným spôsobom ako vkladaním do nôr,

i)

aplikovanie pesticídov, mulčovanie alebo kosenie na pozemkoch dočasne nevyužívaných na rastlinnú ...

(2)

Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho ...

a)

vykonávanie hospodárskej činnosti v blízkosti hniezd orla kráľovského, sokola rároha alebo sovy ...

b)

vykonávanie práva poľovníctva okrem práv poľovnej stráže v čase hniezdenia a v blízkosti obsadeného ...

c)

vykonávanie úmyselnej ťažby v dielcoch5) s lesnými porastmi staršími ako 50 rokov od 1. marca ...

d)

budovanie a údržba poľovníckych zariadení v období od 15. februára do 31. augusta, ak tak určí ...

(3)

Činnosti ustanovené v odseku 1 písm. a) až c) a odseku 2 písm. a) a c) sú zakázané, ak sú súčasťou ...

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia a častí chráneného vtáčieho ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.

Jaroslav Izák v. r.

Poznámky

  • 1)  § 18 ods. 1 písm. d) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
  • 2)  § 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z.
  • 3)  Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 ...
  • 4)  § 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene ...
  • 5)  § 39 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z.
  • 6)  § 41 a 43 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore