Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70776
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike 219/2011 účinný od 01.07.2012


Platnosť od: 14.07.2011
Účinnosť od: 01.07.2012
Autor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Oblasť: Energetika a priemysel, Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 219/2011 s účinnosťou od 01.07.2012 na základe 170/2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 10 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona ...

§ 1
Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)

regulačným obdobím obdobie od roku 2012 do roku 2016,

b)

regulačným rokom kalendárny rok,

c)

rokom t regulačný rok, na ktorý sa určuje cena,

d)

rokom t+n n-tý rok nasledujúci po roku t,

e)

rokom t–n n-tý rok predchádzajúci roku t,

f)

variabilnými nákladmi náklady, ktoré sú úplne alebo čiastočne priamo ovplyvnené množstvom vyrobeného ...

g)

fixnými nákladmi náklady, ktoré nie sú ovplyvnené množstvom vyrobeného tepla,

h)

regulačným príkonom príkon odberného zariadenia vypočítaný podľa § 4 ods. 3 a 4,

i)

tepelným rozvodom časť zariadenia na rozvod tepla, ktorá slúži na prepravu tepla zo zariadenia na výrobu ...

j)

primárnym rozvodom tepla časť zariadenia na rozvod tepla, ktorá slúži na prepravu tepla zo zariadenia ...

k)

sekundárnym rozvodom tepla časť zariadenia na rozvod tepla, ktorá slúži na prepravu tepla z odovzdávacej ...

l)

odovzdávacou stanicou tepla časť zariadenia na rozvod tepla, v ktorom sa upravujú parametre teplonosnej ...

m)

odberným zariadením objekt spotreby tepla1) za odberným miestom,2) do ktorého sa dodáva teplo na vykurovanie ...

n)

objednaným množstvom tepla množstvo tepla v kilowatthodinách dohodnuté v zmluve o dodávke a odbere tepla3) ...

o)

projektom verejno-súkromného partnerstva realizácia súboru neoddeliteľných prác, služieb a dodávok tovaru ...

§ 2
Rozsah, štruktúra a výška oprávnených nákladov
(1)

Oprávnenými nákladmi sú primerané náklady, ktorých výška je určená podľa § 12 ods. 11 písm. f) zákona ...

(2)

Oprávnenými nákladmi sú

a)
obstarávacie náklady na zabezpečenie potrebného množstva priameho materiálu, ktorý slúži na výrobu tepla ...
b)
technologické náklady, náklady na elektrinu, dopravu paliva, technologické hmoty a technologickú vodu, ...
c)
osobné náklady,5) ktorých maximálna výška na účely kalkulácie oprávnených nákladov je určená podľa odseku ...
d)
náklady na plnenie povinností podľa osobitných predpisov;6) v prípade poplatkov za znečisťovanie ovzdušia ...
e)
náklady na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesto v termínoch ...
f)
odpisy obstaraného nového hmotného majetku a nehmotného majetku,9) pričom pri hmotnom majetku sa za ...
g)
odpisy obstaraného už prevádzkovaného hmotného majetku a nehmotného majetku9) vo výške rovnomerných ...
h)
odpisy obstaraného už prevádzkovaného hmotného majetku a nehmotného majetku,9) pričom pri hmotnom majetku ...
i)
náklady na obstaranie hmotného majetku, ktorý má samostatné prevádzkové určenie, dobu použiteľnosti ...
j)
nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku, o ktorom vlastník účtuje a ktorý sa používa ...
k)
nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej je na podlahovej ploche umiestnené tepelné ...
l)
náklady na opravy a údržbu tepelných zariadení vrátane osobných nákladov5) zamestnancov vykonávajúcich ...
m)
úrok z úveru poskytnutého bankou alebo pobočkou zahraničnej banky14) (ďalej len „banka“) na nákup hmotného ...
n)
úrok z úveru poskytnutého inou právnickou osobou ako bankou na nákup hmotného majetku alebo nehmotného ...
o)
náklady na investície realizované v rámci projektu verejno-súkromného partnerstva rovnomerne rozložené ...
(3)

Oprávnenými nákladmi nie sú najmä

a)
sankcie,
b)
náklady spojené s nevyužitými výrobnými kapacitami; nevyužitými výrobnými kapacitami sú zariadenia na ...
c)
odpisy nevyužívaného dlhodobého hmotného majetku, odpisy „goodwill“ a odpisy hmotného majetku a nehmotného ...
d)
tantiémy a odmeny členov štatutárnych orgánov a ďalších orgánov právnických osôb za výkon funkcie, ktorí ...
e)
platby poistného za poistenie zodpovednosti za škody spôsobené členmi štatutárnych orgánov a členmi ...
f)
príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,16) príspevky na životné poistenie a príspevky na účelové ...
g)
odstupné a odchodné presahujúce výšku ustanovenú osobitným predpisom,17)
h)
príspevky na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,18)
i)
cestovné náhrady nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,19)
j)
tvorba sociálneho fondu nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,20)
k)
náklady na poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,21) ...
l)
dobrovoľné poistenie osôb,
m)
manká a škody na majetku vrátane škody zo zníženia cien nevyužiteľných zásob a likvidácie zásob,
n)
náklady vyplývajúce z chýb vo výpočtoch, v kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve, duplicitne účtované ...
o)
náklady na reprezentáciu a dary,
p)
odmeny a dary pri životných jubileách a pri odchode do dôchodku,
q)
náklady na starostlivosť o zdravie zamestnancov a na vlastné zdravotnícke zariadenia nad rozsah ustanovený ...
r)
príspevky a náklady na rekreačné, regeneračné, rekondičné a ozdravné pobyty, ak povinnosť ich uhrádzania ...
s)
náklady na údržbu a prevádzku školiacich a rekreačných zariadení,
t)
daň z nehnuteľnosti platená za školiace a rekreačné zariadenia,
u)
štipendiá poskytnuté študentom a učňom,
v)
odpis nedobytnej pohľadávky,
w)
tvorba rezerv nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,24)
x)
rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad,25)
y)
tvorba opravných položiek,
z)
náklady vynaložené na odstránenie nedostatkov zistených pri kolaudačnom konaní,
aa)
náklady spojené s prípravou a zabezpečením nerealizovanej investičnej výstavby,
ab)
straty z predaja dlhodobého majetku a zásob,
ac)
zostatková cena predaného alebo vyradeného hmotného majetku a nehmotného majetku,
ad)
náklady na reklamu alebo propagáciu uskutočňovanú formou sponzorovania športových, kultúrnych a zábavných ...
ae)
spotreba pohonných látok nad normu spotreby pohonných látok,26)
af)
náklady na palivo a nakupované teplo súvisiace s nehospodárnou výrobou a rozvodom tepla z dôvodu nedodržania ...
ag)
odpisy z pomernej časti obstarávacej hodnoty hmotného majetku, ktorý bol obstaraný financovaním z prostriedkov ...
ah)
nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku obstaraného finančným prenájmom,
ai)
nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku odpredaného a následne prenajatého pôvodnému ...
aj)
ostatné náklady, ktoré nie sú uvedené v odseku 2.
(4)

Na účely výroby, distribúcie a dodávky tepla sa oprávnené náklady členia na

a)
variabilné náklady, ktoré zahŕňajú náklady na palivo, alebo variabilné náklady na nákup tepla,
b)
ostatné variabilné náklady, ktoré zahŕňajú náklady na dopravu paliva, náklady na elektrinu, technologickú ...
c)
regulovanú zložku fixných nákladov, ktorá zahŕňa osobné náklady vrátane odvodov do poistných fondov, ...
d)
ostatné fixné náklady, ktoré zahŕňajú fixné náklady na nákup tepla, poistenie majetku, dane, nájomné, ...
(5)

Ak regulovaný subjekt vykonáva zároveň aj neregulovanú činnosť, do regulovanej zložky fixných nákladov ...

(6)

Náklady každého zdroja, množstvo vyrobeného tepla na každom zdroji, ako aj náklady súvisiace s distribúciou ...

(7)

Oprávnené náklady na výrobu tepla zariadením na kombinovanú výrobu27) sa určia tak, že k osobitným nákladom ...

(8)

Časť spoločných nákladov kombinovanej výroby elektriny a tepla prislúchajúca výrobe tepla sa určí tak, ...

a)
pri výrobe elektriny protitlakovou parnou turbínou alebo kondenzačnou parnou turbínou s odberom pary ...
kde
Qe je teplo spotrebované na výrobu elektriny v megawatthodinách,
Qq je využiteľné teplo na dodávku tepla v megawatthodinách,
b)
pri výrobe elektriny plynovou turbínou alebo spaľovacím motorom podľa vzorcov
kde
Es je svorková výroba elektriny v megawatthodinách,
Qd je užitočná dodávka tepla v megawatthodinách.
(9)

Maximálna výška

a)
variabilných nákladov na nákup paliva a variabilných nákladov na nákup tepla sa určí podľa ukazovateľov ...
b)
regulovanej zložky fixných nákladov sa určí v rozsahu prílohy č. 2 podľa celkového regulačného príkonu ...
1.
do 300 kW vrátane, maximálne 208 eur/kW,
2.
nad 300 kW do 3 500 kW vrátane, maximálne 48,4 eura/kW,
3.
nad 3 500 kW do 5 200 kW vrátane, maximálne 169 400 eur + 37,20 eura/kW za každý ďalší kilowatt nad ...
4.
nad 5 200 kW do 13 000 kW vrátane, maximálne 232 640 eur + 35,75 eura/kW za každý ďalší kilowatt nad ...
5.
nad 13 000 kW do 21 000 kW vrátane, maximálne 511 490 eur + 30 eur/kW za každý ďalší kilowatt nad 13 ...
6.
nad 21 000 kW, maximálne 751 490 eur + 26,5 eura/kW za každý ďalší kilowatt nad 21 000 kW.
(10)

Maximálna výška celkových oprávnených fixných nákladov regulovaného subjektu na rok t sa vypočíta podľa ...

ak RAt-2/RAt-1 > 1, na výpočet maximálnej výšky oprávnených fixných nákladov sa použije hodnota RAt-2/RAt-1 ...

ak (JPI – X x RAt-2/RAt-1) t-2/RAt-1) = 0;

ak (RPZ t – RPt-1) t – RPt-1) = 0,

kde

MFNt je maximálna výška oprávnených fixných nákladov okrem nákladov na nákup tepla v eurách za výrobu, ...

MFNt-1 je výška fixných nákladov okrem nákladov na nákup tepla v eurách za výrobu, distribúciu a dodávku ...

JPI je aritmetický priemer hodnôt jadrovej inflácie za obdobie od júla roku t-2 do júna roku t-1 zverejnených ...

X je faktor efektivity využívania nákladov na výrobu, distribúciu a dodávku tepla v percentách; jeho ...

RAt-1 je predpokladaná výška neobežných aktív súvisiacich s regulovanou činnosťou v roku t-1,

RAt-2 sú neobežné aktíva súvisiace s regulovanou činnosťou v roku t-2,

RPZt je regulačný príkon odberných zariadení z roku t-1, do ktorých bude dodávateľ tepla dodávať teplo ...

RPt-1 je regulačný príkon odberných zariadení v cene tepla v roku t-1,

CFZt-1 je cena fixnej zložky maximálnej ceny tepla v roku t-1,

Y je faktor investičného rozvoja v tepelnej energetike, ktorý zohľadňuje náklady

a)
na investičný rozvoj, ak ich cieľom bude zefektívnenie výroby a distribúcie tepla (zvýšenie účinnosti, ...
b)
na ekologizáciu zdrojov na výrobu tepla,
c)
na plánovanú generálnu opravu,
d)
odstránenie porúch spôsobených živelnými pohromami alebo nepredvídateľnými haváriami,
e)
na odstránenie porúch, havárií a udalostí zavinenými tretími osobami, ktorých včasné neodstránenie by ...
f)
na výstavbu tepelného zdroja alebo jeho časti, v ktorom ako palivo sa budú využívať obnoviteľné energetické ...
(11)

Faktor investičného rozvoja podľa odseku 10 písm. a) až e) sa vypočíta podľa vzorca

kde

INav sú náklady na investičný rozvoj podľa odseku 10 písm. a), ak ich cieľom bude zefektívnenie výroby ...

INad sú náklady na investičný rozvoj podľa odseku 10 písm. a), ak ich cieľom bude zefektívnenie distribúcie ...

INb sú náklady na ekologizáciu podľa odseku 10 písm. b),

INc sú náklady na generálnu opravu podľa odseku 10 písm. c),

INd sú náklady na odstránenie porúch podľa odseku 10 písm. d),

INe sú náklady na odstránenie porúch podľa odseku 10 písm. e)

a pre náklady podľa písmena f) sa faktor investičného rozvoja vypočíta podľa vzorca

ak / > 1, potom Y2 = 0,

kde

CVoez je prepočítaná cena variabilnej zložky maximálnej ceny tepla pri spaľovaní obnoviteľných zdrojov ...

CVp je prepočítaná cena variabilnej zložky maximálnej ceny tepla s cenou zemného plynu v čase predloženia ...

(12)

Pri výrobe tepla z obnoviteľných zdrojov energie, a to zo slnečnej energie a geotermálnej energie alebo ...

(13)

Po skončení roku t sa celkový objem oprávnených fixných nákladov a primeraného zisku na dodávku tepla ...

kde

Pn je platba príslušného odberateľa v eurách,

RPt je fakturovaný regulačný príkon príslušnému odberateľovi v roku tv kilowattoch,

je fixná zložka maximálnej ceny tepla v eurách za kilowatt,

je skutočná dodávka tepla príslušnému odberateľovi v roku t v kilowatthodinách,

z je počet odberateľov, bez odberateľov tepla, ktorí si vyrábajú časť tepla samostatne, ktorí majú dohodnuté ...

§ 3
Spôsob určenia výšky primeraného zisku
(1)

Maximálna výška primeraného zisku sa určí ako súčet sumy 17 eur/kW celkového regulačného príkonu odberných ...

a)
0,70 eura za každý kilowatt regulačného príkonu, ak pomer neobežných aktív netto súvisiacich s regulovanou ...
b)
2,10 eura za každý kilowatt regulačného príkonu, ak pomer neobežných aktív netto súvisiacich s regulovanou ...
c)
3,50 eura za každý kilowatt regulačného príkonu, ak pomer neobežných aktív netto súvisiacich s regulovanou ...
(2)

Odsek 1 sa nevzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý využíva obnoviteľné zdroje energie pri výrobe tepla ...

(3)

Maximálna výška primeraného zisku v predloženom návrhu ceny sa môže znížiť, ak fixná zložka maximálnej ...

§ 4
Postup a podmienky uplatňovania ceny
(1)

Maximálna cena tepla sa skladá z variabilnej zložky maximálnej ceny tepla so spotrebnou daňou28) z elektriny, ...

(2)

Variabilná zložka maximálnej ceny tepla v eurách za kilowatthodinu sa určí na objednané množstvo tepla. ...

(3)

Regulačný príkon odberného zariadenia so spotrebou tepla na vykurovanie a spotrebou tepla v teplej úžitkovej ...

(4)

Regulačný príkon nového odberného zariadenia sa vypočíta ako podiel objednaného množstva tepla na vykurovanie ...

(5)

Celkový regulačný príkon na rok t sa vypočíta ako súčet regulačných príkonov všetkých odberných zariadení ...

kde

RPt je celkový regulačný príkon v kilowattoch,

RPVkt sú regulačné príkony odberných zariadení so spotrebou tepla na vykurovanie a spotrebou tepla v ...

RPTkt je regulačný príkon odberného zariadenia s technologickou spotrebou tepla vo výrobnom procese ...

RPDkt je regulačný príkon odberného zariadenia so spotrebou doplnkového tepla v kilowattoch,

x, y, z je počet odberných zariadení pre jednotlivé druhy odberných zariadení.

(6)

Variabilná zložka maximálnej ceny tepla sa fakturuje za namerané množstvo tepla na odbernom mieste a ...

§ 5
Podrobnosti o návrhu ceny a spôsobe predkladania návrhu ceny
(1)

Návrh ceny tepla sa predkladá v rozsahu prílohy č. 1 ako spoločná cena tepla na všetky odberné miesta ...

(2)

Súčasťou návrhu ceny sú:

a)
rozpis regulovanej zložky fixných nákladov podľa prílohy č. 2,
b)
zoznam odberateľov tepla podľa prílohy č. 3,
c)
údaje o prevádzke sústavy tepelných zariadení podľa prílohy č. 4,
d)
zoznam tepelných zdrojov a odovzdávacích staníc tepla podľa prílohy č. 5,
e)
výpočet množstva paliva podľa ukazovateľov účinnosti podľa prílohy č. 6,
f)
zmluva o projekte verejno-súkromného partnerstva, ak sa návrh ceny týka projektu,
g)
oznámenie o predložení návrhu na zmenu cenového rozhodnutia podľa § 14 ods. 6 zákona s navrhovanou cenou ...
h)
súvaha alebo výkaz o majetku a záväzkoch31) regulovaného subjektu za rok t-2 s uvedením hodnoty neobežných ...
i)
výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok t-2 alebo doklad zodpovedajúci medzinárodným ...
j)
rozsah plánovaných nákladov na investičný rozvoj, pravidelnú generálnu opravu, ekologizáciu tepelných ...
k)
znalecký posudok k všeobecnej hodnote hmotného majetku v prípade uplatnenia nákladov na odpisy podľa ...
l)
výpočet faktora investičného rozvoja Y1 pre náklady podľa § 2 ods. 10 písm. a) až e) a faktora investičného ...
(3)

Súčasťou návrhu ceny tepla pre zdroje kombinovanej výroby elektriny a tepla sú okrem podkladov podľa ...

a)
údaje o spoločných nákladoch na výrobu elektriny a tepla zariadením na kombinovanú výrobu podľa prílohy ...
b)
údaje o vypočítaných nákladoch na výrobu tepla zo spoločných nákladov kombinovanej výroby podľa prílohy ...
c)
údaje o osobitných nákladoch na výrobu tepla zariadením na kombinovanú výrobu podľa prílohy č. 9,
d)
údaje o nákladoch na výrobu tepla zo zdrojov bez kombinovanej výroby podľa prílohy č. 10,
e)
doplňujúce údaje o kombinovanej výrobe elektriny a tepla podľa prílohy č. 11.
(4)

Návrh ceny tepla podľa odseku 1 a podklady podľa odseku 2 písm. a) až e) a odseku 3 sa predkladajú v ...

(5)

Peňažné hodnoty a jednotkové ceny sa na účely výpočtu cien matematicky zaokrúhľujú na štyri desatinné ...

§ 6

Ak nebude návrh ceny na rok t v konaní o cenovej regulácii úradom schválený do 31. decembra roku t-1, ...

§ 7
Termín a spôsob zúčtovania plánovaných a skutočných nákladov započítaných do ceny tepla
(1)

Po skončení roka t sa do 31. marca nasledujúceho roka dobropisom zúčtujú plánované náklady zahrnuté ...

(2)

Skutočné náklady na výrobu, distribúciu a dodávku tepla za rok t sa predkladajú v listinnej forme a ...

(3)

Ak dodávateľ nakupuje dodávané teplo od iného dodávateľa, zúčtovanie plánovaných nákladov podľa odseku ...

§ 8
Prechodné ustanovenia
(1)

Podľa tejto vyhlášky sa prvýkrát postupuje v konaniach o cenovej regulácii na rok 2012.

(2)

Po skončení regulačného roka 2011 sa do 31. marca nasledujúceho roka dobropisom zúčtujú náklady podľa ...

(3)

Skutočné náklady na výrobu, distribúciu a dodávku tepla za rok 2011 sa predkladajú do 31. marca nasledujúceho ...

(4)

Ak dodávateľ nakupuje dodávané teplo od iného dodávateľa, zúčtovanie plánovaných nákladov podľa odseku ...

(5)

Výpočet maximálnej výšky oprávnených fixných nákladov MFN t podľa § 2 ods. 10 sa prvýkrát použije pri ...

§ 8a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2012

Podľa ustanovení účinných od 1. júla 2012 sa prvýkrát postupuje v konaniach o cenovej regulácii na rok ...

§ 9
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje ...

§ 10
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2011 okrem § 9, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2012.

Jozef Holjenčík v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 219/2011 Z. z.

  Rozsah a štruktúra oprávnených nákladov

  Prevziať prílohu - Tlačivo 01

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 219/2011 Z. z.

  Výpočet položky 3.3 - Regulovaná položka fixných nákladov

  Prevziať prílohu - Tlačivo 02

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 219/2011 Z. z.

  Zoznam odberateľov tepla a objednané množstvo tepla

  Prevziať prílohu - Tlačivo 03

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 219/2011 Z. z.

  Údaje o prevádzke sústavy tepelných zariadení

  Prevziať prílohu - Tlačivo 04

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 219/2011 Z. z.

  Zoznam tepelných zdrojov a odovzdávacích staníc tepla

  Prevziať prílohu - Tlačivo 05

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 219/2011 Z. z.

  Výpočet nákladov na palivo

  Prevziať prílohu - Tlačivo 06

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 219/2011 Z. z.

  Spoločné náklady na výrobu elektriny a zariadením na kombinovanú výrobu

  Prevziať prílohu - Tlačivo 07

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 219/2011 Z. z.

  Vypočítané náklady na výrobu tepla zo spoločných nákladov kombinovanej výroby

  Prevziať prílohu - Tlačivo 08

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 219/2011 Z. z.

  Osobitné náklady na výrobu tepla zariadením na kombinovanú výrobu

  Prevziať prílohu - Tlačivo 09

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 219/2011 Z. z.

  Náklady na výrobu tepla zo zdrojov tepla bez kombinovanej výroby

  Prevziať prílohu - Tlačivo 10

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 219/2011 Z. z.

  Doplňujúce údaje o kombinovanej výrobe elektriny a tepla

  Prevziať prílohu - Tlačivo 11

  Príloha č. 12 k vyhláške č. 219/2011 Z. z.

  Skutočné náklady na výrobu a dodávanie tepla

  Prevziať prílohu - Tlačivo 12

  Príloha č. 13 k vyhláške č. 219/2011 Z. z.

  Skutočné náklady regulovanej zložky fixných nákladov v roku t

  Prevziať prílohu - Tlačivo 13

  Príloha č. 14 k vyhláške č. 219/2011 Z. z.

  Skutočné spoločné náklady na výrobu elektriny a tepla zariadením na kombinovanú výrobu

  Prevziať prílohu - Tlačivo 14

  Príloha č. 15 k vyhláške č. 219/2011 Z. z.

  Skutočné vypočítané náklay na výrobu tepla zo spoločných nákladov kombinovanej výroby

  Prevziať prílohu - Tlačivo 15

  Príloha č. 16 k vyhláške č. 219/2011 Z. z.

  Skutočné osobitné náklady na výrobu tepla zariadením na kombinovanú výrobu

  Prevziať prílohu - Tlačivo 16

  Príloha č. 17 k vyhláške č. 219/2011 Z. z.

  Skutočné náklady na výrobu tepla zo zdrojov tepla bez kombinovanej výroby

  Prevziať prílohu - Tlačivo 17

  Príloha č. 18 k vyhláške č. 219/2011 Z. z.

  Skutočné doplňujúce údaje o kombinovanej výrobe elektriny a tepla

  Prevziať prílohu - Tlačivo 18

Poznámky

 • 1)  § 2 písm. p) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z.
 • 2)  § 2 písm. o) zákona č. 657/2004 Z. z.
 • 3)  § 19 ods. 2 písm. c) zákona č. 657/2004 Z. z.
 • 4)  Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania ...
 • 5)  § 66 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým ...
 • 6)  Napríklad zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, ...
 • 7)  Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
 • 8)  § 25 zákona č. 657/2004 Z. z.
 • 9)  § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 27 zákona č. 595/2003 Z. z.
 • 11)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty ...
 • 12)  § 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z.
 • 13)  § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004 Z. z.
 • 14)  § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 15)  § 23 zákona č. 595/2003 Z. z.
 • 16)  Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 17)  § 76 Zákonníka práce.
 • 18)  § 152 Zákonníka práce.
 • 19)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 20)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona ...
 • 21)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a ...
 • 22)  Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...
 • 23)  Zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24)  § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 25)  § 59 ods. 14 opatrenia č. 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 60/2009 Z. z.
 • 27)  § 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej ...
 • 28)  Zákon č. 609/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 29)  § 19 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení zákona č. 99/2007 Z. z.
 • 30)  Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 31)  § 17 ods. 3 a 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore