Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Nimnici a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Nimnici 213/2011 účinný od 01.09.2011

Platnosť od: 13.07.2011
Účinnosť od: 01.09.2011
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Zdravotná a liečebná starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Nimnici a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Nimnici 213/2011 účinný od 01.09.2011
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 213/2011 s účinnosťou od 01.09.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Nimnici a druhy zakázaných ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. f) zákona č. 538/2005 Z. z. o ...

§ 1
(1)

Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Nimnici je v okrese Púchov, ...

(2)

Územie ochranného pásma II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Nimnici je v okrese Púchov, ...

(3)

Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.

(4)

Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných liečivých zdrojov v Nimnici je uvedený v prílohe ...

(5)

Mapové podklady, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 sú uložené ...

§ 2

Druhy zakázaných činností v ochranných pásmach uvedených v § 1 ods. 1 a 2 sú uvedené v prílohe ...

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.

v z. Ján Porubský v. r.

Poznámky

  • 1)  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva ...
  • 2)  § 4b a 22 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších ...
  • 3)  § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).
Načítavam znenie...
MENU
Hore