Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Kráľová 21/2008 účinný od 01.02.2008

Platnosť od: 24.01.2008
Účinnosť od: 01.02.2008
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Kráľová 21/2008 účinný od 01.02.2008
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 21/2008 s účinnosťou od 01.02.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Kráľová

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. ...

§ 1
(1)

Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Kráľová (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na ...

(2)

Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Šaľa v katastrálnom území Kráľová nad Váhom ...

(3)

Chránené vtáčie územie má výmeru 1215,82 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú ...

§ 2
(1)

Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho ...

a)

výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 1. apríla do 30. ...

b)

vstupovanie na ostrovy od 1. apríla do 15. augusta,

c)

chytanie, usmrcovanie a lovenie zveri a lovenie rýb na ostrovoch od 1. apríla do 15. augusta, ak tak ...

(2)

Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho ...

a)

vykonávanie úmyselnej ťažby od 1. apríla do 15. augusta,

b)

vstupovanie na pozemky od 1. apríla do 15. augusta okrem vlastníka (správcu, nájomcu) pozemku, rybárskej ...

c)

chytanie, usmrcovanie a lov zveri od 1. apríla do 15. augusta, ak tak určí obvodný úrad životného ...

d)

umiestnenie stavby.2)

(3)

Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho ...

a)

vykonávanie zásahov do pobrežnej a vodnej vegetácie od 1. apríla do 15. augusta okrem vykonávania ...

b)

umiestnenie poľovníckeho zariadenia,

c)

táborenie, stanovanie, zakladanie ohňa,

d)

jachting, windsurfing alebo vodné bicyklovanie, organizovanie verejných telovýchovných, športových ...

e)

umiestnenie stavby, ktorá nie je vodnou stavbou, alebo technického zariadenia na vodnom toku alebo ...

f)

plavba a státie plavidiel s vlastným strojovým pohonom a vodných skútrov mimo plavebnej dráhy ...

g)

vjazd alebo státie s motorovým vozidlom okrem činností vykonávaných v súvislosti s obhospodarovaním ...

(4)

Činnosti ustanovené v odseku 2 písm. a) sú zakázané, ak sú súčasťou lesného hospodárskeho ...

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.

Jaroslav Izák v. r.

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ...
  • 2)  § 32 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
  • 3)  § 34 až 36 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
  • 4)  § 39 zákona č. 338/2000 Z. z.
  • 5)  § 41 a § 43 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore