Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o agrochemickom skúšaní pôd a zisťovaní pôdnych vlastností lesných pozemkov 21/2001 účinný od 01.02.2001 do 31.07.2005

Platnosť od: 30.01.2001
Účinnosť od: 01.02.2001
Účinnosť do: 31.07.2005
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Ochrana lesov, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o agrochemickom skúšaní pôd a zisťovaní pôdnych vlastností lesných pozemkov 21/2001 účinný od 01.02.2001 do 31.07.2005
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 21/2001 s účinnosťou od 01.02.2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

o agrochemickom skúšaní pôd a zisťovaní pôdnych vlastností lesných pozemkov

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 17 písm. ...

§ 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti pri odbere pôdnych vzoriek a spôsob a rozsah vykonávania agrochemického ...

§ 2
(1)

Podnikatelia v pôdohospodárstve1) obhospodarujúci poľnohospodársku pôdu alebo osoby poverené ...

(2)

Pôdne vzorky poľnohospodárskych pôd sa odoberajú v jarnom období do 31. mája a v období po zbere ...

(3)

Vzorka pôdy sa zásadne odoberá sondovacou tyčou, najmenej 30 vpichmi, ktoré sú rozmiestnené rovnomerne ...

(4)

Plocha na odber jednej pôdnej vzorky predstavuje v priemere výmeru

a)

na ornej pôde v zemiakárskej a horskej výrobnej oblasti 8 ha a na ornej pôde v repnej a kukuričnej ...

b)

na trvalých trávnych porastoch je hustota odberov pôdnych vzoriek rovnaká ako na ornej pôde; odber ...

c)

vo vinohradoch 2 ha; odber pôdnej vzorky sa vykonáva do hĺbky 60 cm, pričom vrchných 20 cm sa do ...

d)

v intenzívnych ovocných sadoch 3 ha; pôdna vzorka sa odoberá do hĺbky 40 cm,

e)

v chmeľniciach 3 ha; pôdna vzorka sa odoberá do hĺbky 40 cm, pričom vrchná 10 cm vrstva pôdy ...

(5)

Podnikateľ v pôdohospodárstve alebo osoba poverená odberom pôdnych vzoriek odovzdá odobraté pôdne ...

§ 3
(1)

V pôdnych vzorkách sa zisťuje

a)

pôdna reakcia,

b)

obsah prístupného fosforu, draslíka a horčíka.

(2)

V pôdnych vzorkách z pozemkov vybraných kontrolným ústavom sa zisťuje aj obsah stopových prvkov, ...

(3)

V pôdnych vzorkách z pozemkov s rizikom vstupu nežiaducich látok do potravinového reťazca určuje ...

(4)

Agrochemické skúšanie poľnohospodárskych pôd zahŕňa

a)

vyhodnotenie výsledkov chemických rozborov jednotlivých odskúšaných pozemkov vrátane priemerných ...

b)

agronomické zhodnotenie parametrov jednotlivých odskúšaných pozemkov a sumárne štatistické prehľady ...

c)

zhodnotenie vývoja agrochemických vlastností odskúšaných poľnohospodárskych pôd priebežne ...

d)

zisťovanie aktuálneho stavu kontaminácie poľnohospodárskych pôd vrátane vedenia zoznamu kontaminovaných ...

§ 4
(1)

Princípy chemických rozborov poľnohospodárskych pôd sú uvedené v prílohe č. 3.

(2)

Výsledky chemických rozborov pôdnych vzoriek uvedených v prílohe č. 2 vyhodnotí kontrolný ústav ...

§ 5
(1)

Odber pôdnych vzoriek v lesných porastoch2) pozostáva na každom odbernom mieste

a)

z odberu pokryvného humusu na ploche 30 x 30 cm, ktorý sa vykoná až po hranicu minerálnej pôdy ...

b)

z odberu minerálnej pôdy osobitne z hĺbky do 10 cm, z hĺbky od 10 cm do 20 cm a z hĺbky od 20 cm ...

(2)

Na odber pôdnych vzoriek v lesných škôlkach a v lesných porastoch určených na produkciu semena ...

a)

plocha na odber jednej vzorky najviac 0,5 ha,

b)

pôdnu vzorku tvorí pôdny materiál odobratý z viacerých miest rovnomerne rozmiestnených po ploche, ...

c)

odber pôdnej vzorky sa vykonáva do hĺbky 25 cm, pričom vrchné 3 cm sa do vzorky nezahŕňajú,

d)

hustota a rozmiestnenie odberu má zohľadňovať homogenitu plochy (najmä z hľadiska používaných ...

§ 6
(1)

Chemickým rozborom pôdnych vzoriek sa zisťuje

a)

v organických horizontoch hmotnostné množstvo organickej vrstvy, pôdna reakcia (pH), oxidovateľný ...

b)

v minerálnych horizontoch pôdna reakcia (pH), oxidovateľný uhlík, celkový dusík, prístupné ...

(2)

Princípy chemických rozborov pôdnych vzoriek z lesných pozemkov sú uvedené v prílohe č. 5.

(3)

Po chemických rozboroch sa vyhotovuje protokol o výsledkoch analýz pôdnych vzoriek, ktorý obsahuje ...

a)

číslo a dátum protokolu,

b)

názov a sídlo laboratória,

c)

meno a adresu zákazníka,

d)

opis a presné označenie vzoriek,

e)

charakteristiky a stav skúšobných vzoriek,

f)

dátum odberu vzoriek,

g)

identifikáciu vzoriek,

h)

miesto odberu vzoriek,

i)

údaje o prostredí počas odberu, ak môžu ovplyvňovať výsledok skúšok (poveternostné podmienky), ...

j)

odkaz na metódu odberu vzoriek,

k)

dátum prevzatia vzoriek do laboratória a dátum vykonania skúšky,

l)

výsledok skúšky vrátane jednotiek,

m)

opis použitej skúšobnej metódy,

n)

priezvisko, meno, titul a podpis osoby zodpovednej za správnosť a technickú stránku protokolu.

§ 7
(1)

Výsledky chemických rozborov pôdnych vzoriek z lesných pozemkov vyhodnocuje Lesnícky výskumný ...

(2)

Chemickým rozborom sa hodnotia

a)

základné fyzikálno-chemické vlastnosti,

b)

stav zásob živín,

c)

kontaminácia rizikovými prvkami a látkami.

(3)

Vyhodnotenie výsledkov spolu s protokolom o výsledku skúšok uchováva Lesnícky výskumný ústav ...

§ 8
(1)

V lesných škôlkach a porastoch určených na produkciu semena sa pôdne vlastnosti zisťujú pravidelne, ...

(2)

Vyhodnotenie pôdnych vlastností slúži ako podklad na návrh ozdravných opatrení počas dvoch rokov; ...

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2001.

Pavel Koncoš v. r.

Poznámky

  • 1)  § 9 ods. 1 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách.
  • 2)  STN 48 1000 Odber a príprava vzoriek lesných pôd pri zisťovaní zdravotného stavu lesa.
Načítavam znenie...
MENU
Hore