Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Sklených Tepliciach 21/2000 účinný od 01.02.2000 do 28.02.2005

Platnosť od: 29.01.2000
Účinnosť od: 01.02.2000
Účinnosť do: 28.02.2005
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Zdravotná a liečebná starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Sklených Tepliciach 21/2000 účinný od 01.02.2000 do 28.02.2005
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 21/2000 s účinnosťou od 01.02.2000
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Sklených Tepliciach

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 13 zákona Národnej rady Slovenskej ...

§ 1
(1)

Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Sklených Tepliciach je v okrese ...

(2)

Územie ochranného pásma II. a III. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Sklených Tepliciach ...

(3)

Popis hraníc ochranných pásiem uvedených v odsekoch 1 a 2 tvorí prílohu č. 3.

(4)

Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných liečivých zdrojov v Sklených Tepliciach tvorí prílohu ...

(5)

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem uvedených v odsekoch 1 a 2, sú uložené ...

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2000.1)

Tibor Šagát v. r.

Poznámky

  • 1)  Dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky stráca platnosť rozhodnutie povereníka zdravotníctva ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore