Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody 209/2013 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 19.07.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Odpadové hospodárstvo, Životné prostredie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody 209/2013 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 209/2013 s účinnosťou od 01.01.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 9 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „za obdobie jedného roka“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1)
§ 5 písm. c) a § 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.“.

3.
V § 3 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na určenie množstva vody prostredníctvom smerných čísel spotreby vody odberateľ predkladá na uzavretie zmluvy o dodávke vody informácie potrebné na tento výpočet. Určenie množstva vody prostredníctvom smerných čísel spotreby vody sa aktualizuje, ak sa zmení spôsob tohto určovania alebo sa zmenia údaje poskytnuté odberateľom, ktoré sú potrebné na ich určenie, a to odo dňa oznámenia týchto zmien odberateľom vlastníkovi verejného vodovodu alebo prevádzkovateľovi verejného vodovodu.“.
4.
V § 3 odseky 10 a 11 znejú:

"(10)

Ak sa množstvo vody dodanej verejným vodovodom určuje smernými číslami spotreby vody a ak je obdobie odberu vody z verejného vodovodu kratšie ako obdobie jedného roka alebo ak odberateľ vody na základe písomnej žiadosti podanej počas kalendárneho roka, v ktorom mu vznikol nárok na pomernú časť zo smerných čísel spotreby vody, hodnoverne preukáže, že sa dlhodobo nezdržiaval v mieste trvalého bydliska minimálne počas 90 dní za rok, určí sa odobrané množstvo vody pomernou časťou zo smerných čísel spotreby vody.

(11)

Smerné čísla spotreby vody možno použiť aj na určenie časti množstva odobranej vody odberateľom alebo konečným spotrebiteľom na účely dohodnuté v zmluve o dodávke vody.“.

5.
V § 4 odsek 5 znie:

"(5)

Za určujúce miesto merania množstva odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie sa považuje ten priečny profil kanalizačnej prípojky, ktorým preteká všetka odpadová voda odvádzaná kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie, ak sa prevádzkovateľ verejnej kanalizácie a producent odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie (ďalej len „producent“) nedohodnú inak.“.

6.
§ 5 znie:

㤠5
(1)
Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria a množstvo vody tvorí len voda odobraná z verejného vodovodu, určí sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd podľa § 3.

(2)
Ak sa voda odoberá len z jedného vlastného zdroja producenta a množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie sa nemeria určeným meradlom, množstvo odpadových vôd sa určuje
a)
podľa odpočtu meradla,1) ktoré meria množstvo odobranej vody z vlastného zdroja; toto meranie zabezpečuje producent svojím meradlom, ak sa vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie nedohodne s producentom inak,

b)
podľa smerných čísel spotreby vody, ak sa množstvo vody odobranej z vlastného zdroja nemeria.

(3)
Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria a množstvo vody tvorí voda odobraná z rôznych zdrojov vody, určí sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie súčtom
a)
množstiev meranej odobranej vody, ak sa množstvo odobranej vody z rôznych zdrojov vody meria, pričom sa primerane uplatnia ustanovenia odseku 2 písm. a), § 3 ods. 1 písm. a) a § 3 ods. 2, 3, 5 a 6,

b)
množstiev meranej odobranej vody a určeného množstva vody, ak sa množstvo odobranej vody meria len z jedného zdroja vody alebo z viacerých zdrojov vody, a to spôsobom podľa
1.
množstiev meranej odobranej vody podľa § 3 ods. 1 písm. a) a § 3 ods. 2, 3, 5 a 6 a určeného množstva vody podľa odseku 2 písm. b) alebo odseku 7, alebo

2.
určeného množstva vody podľa § 3 ods. 6 až 9 a množstiev meranej odobranej vody podľa odseku 2 písm. a) alebo odseku 7; pre bytový fond platí, že tento súčet množstiev meranej a určenej spotreby vody na účely spoplatnenia je maximálne do výšky vypočítaného množstva podľa smerných čísiel spotreby vody podľa prílohy č. 1 a ak je množstvo meranej odobranej vody väčšie ako takto vypočítané množstvo smerných čísiel spotreby vody, platí údaj z meradla,

c)
množstiev určenej odobranej vody podľa odseku 2 písm. b) alebo odseku 7 a § 3 ods. 6 až 9, ak sa množstvo odobranej vody z týchto zdrojov vody nemeria; pre bytový fond platí vypočítané množstvo vody podľa smerných čísiel spotreby vody podľa prílohy č. 1.

(4)
Ak nie je v cene za externú dodávku teplej úžitkovej vody zahrnutý náklad za odvedenie a čistenie množstva teplej úžitkovej vody verejnou kanalizáciou, k množstvu odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie určených podľa odsekov 1 až 3 sa pripočíta skutočné množstvo externe dodanej teplej úžitkovej vody.

(5)
Z nameraného množstva vody dodanej z verejného vodovodu alebo z vlastného zdroja vody producenta alebo z vypočítaného množstva vypúšťaných odpadových vôd sa odpočíta množstvo vody, ktoré preukázateľne tvorí súčasť produktu, alebo množstvo vody spotrebované v priebehu technologického procesu výroby bez vypustenia do verejnej kanalizácie, alebo sa odpočíta súčet týchto dvoch možností, ak množstvo vody takto určenej na odpočítanie je väčšie ako 3 m3 mesačne alebo 36 m3 ročne.

(6)
Údaj z merania určitej časti množstva odpadových vôd meraného producentom v rámci pozemku, vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby na vlastné náklady môže slúžiť na určenie časti množstva odpadových vôd, ak spĺňa podmienky podľa osobitných predpisov1) a ak je to dohodnuté v zmluve o odvádzaní odpadových vôd.

(7)
Ak množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie podľa odsekov 1 až 6 alebo podľa § 4 nemožno určiť, ich množstvo určí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie podľa
a)
údajov z obdobnej činnosti alebo prevádzky,

b)
spotreby vody v porovnateľnom období,

c)
dohody medzi vlastníkom verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a producentom, alebo

d)
kombinácií spôsobov podľa písmen a) až c).

(8)
Určenie množstva vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie sa aktualizuje, ak sa zmení spôsob určovania alebo sa zmenia údaje poskytnuté producentom, ktoré sú potrebné na ich určenie, a to odo dňa oznámenia týchto zmien producentom vlastníkovi verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie.

(9)
Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie určuje smernými číslami spotreby vody a ak je ich produkcia kratšia ako jeden rok alebo ak ich producent na základe písomnej žiadosti podanej počas kalendárneho roka, v ktorom mu vznikol nárok na pomernú časť zo smerných čísel spotreby vody, hodnoverne preukáže, že sa dlhodobo nezdržiaval v mieste trvalého bydliska minimálne počas 90 dní za rok, určí sa produkované množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie pomernou časťou zo smerných čísel spotreby vody.“.

7.
V § 6 ods. 2 sa slová „Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie“ nahrádzajú slovami „Vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie“.
8.
V § 6 sa odsek 3 vypúšťa.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.

9.
V § 6 ods. 3 písm. a) sa slovo „vpuste“ nahrádza slovom „vpusty“.
10.
V § 6 odseky 4 a 5 znejú:

„(4)
Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie sa vypočíta súčinom daných plôch nehnuteľnosti a im prislúchajúcich odtokových súčiniteľov podľa druhu povrchu plôch zaradených v kategóriách A až C a ročným priemerom z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov, ktoré poskytuje právnická osoba zabezpečujúca hydrologickú a meteorologickú službu.2) Hodnota ročného priemeru z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu sa vo výpočte množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie na účely spoplatnenia aktualizuje každoročne.

(5)
Spôsob výpočtu množstva odpadových vôd z povrchového odtoku je uvedený v prílohe č. 2. Údaje na tento výpočet poskytne producent vlastníkovi verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2)
§ 3 zákona č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe v znení zákona č. 39/2013 Z. z.“.

11.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Vo výpočte množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie, ktorý je uvedený v zmluve o odvádzaní týchto vôd, sa údaje o veľkosti alebo druhu povrchu plôch tvoriacich nehnuteľnosť aktualizujú pri každej zmene, a to odo dňa oznámenia týchto zmien producentom vlastníkovi verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie.“.

12.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 397/2003 Z. z.
SMERNÉ ČÍSLA SPOTREBY VODY NA JEDNOTLIVÉ DRUHY SPOTREBY VODY
I. BYTOVÝ FOND

Položka
číslo
Druh spotreby vody Smerné čísla spotreby vody
1. byty a domy1)  
1.1 so spoločnými výtokmi vody (s tečúcou studenou vodou mimo bytu alebo domu) 12,0 m3 . osoba-1 . rok-1 + IX +X
1.2 so samostatnými výtokmi vody (s tečúcou studenou vodou v byte alebo dome) a bez WC a bez kúpeľne 19,0 m3 . osoba-1 . rok-1 + IX +X
2. byty a domy1)  
2.1 so samostatnými výtokmi vody a splachovacími WC (s tečúcou studenou vodou v byte alebo dome) 25,0 m3 . osoba-1 . rok-1 + IX +X
2.2 so samostatnými výtokmi vody a bez WC, ale s kúpeľňou
(so sprchovacím kútom/s vaňou a s lokálnou prípravou teplej vody)
28,0 m3 . osoba-1 . rok-1 + IX +X
3. byty a domy1)  
3.1 so samostatnými výtokmi vody a splachovacími WC a s kúpeľňou (so sprchovacím kútom/s vaňou a s externou dodávkou teplej vody)2) 25,0 m3 . osoba-1 . rok-1 + IX +X
3.2 so samostatnými výtokmi vody a splachovacími WC a s kúpeľňou (so sprchovacím kútom/s vaňou a s lokálnou prípravou teplej vody) 34,0 m3 . osoba-1 . rok-1 + IX +X
4. rekreačné chaty, záhradné domčeky a iné Spotreba sa vypočíta ako pri položkách č. 1 až 3 s prihliadnutím na dĺžku užívania v priebehu roka a s primeraným uplatnením položiek v častiach IX a X.


Poznámky:
+ IX + X Ak je užívanie bytového fondu spojené s chovom hospodárskych zvierat, hydiny alebo s využívaním záhrad, zvýši sa hodnota vypočítaného smerného čísla primerane o hodnoty uvedené v častiach IX a X.
1) Na jedného obyvateľa bytu v rodinnom dome alebo v bytovom dome s maximálne štyrmi bytmi sa pripočítava 1 m3 na spotrebu spojenú s očistou okolia rodinného domu alebo bytového domu a s očistou osôb pri týchto aktivitách; polievanie záhrady a prevádzka bazénov sú samostatnými položkami, ktoré nespadajú pod bytový fond.

2) Ak nie je v cene za dodávku teplej úžitkovej vody zahrnutý náklad za odvedenie a čistenie tohto množstva verejnou kanalizáciou, pripočíta sa k množstvu odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie skutočné množstvo externe dodanej teplej úžitkovej vody.

II. VEREJNÉ BUDOVY

Položka
číslo
Druh spotreby vody Smerné čísla spotreby vody
5. kancelárske budovy, úrady, inštitúcie a iné obdobné zariadenia3)  
5.1 v objektoch s výtokmi vody a WC 7,3 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
5.2 v objektoch s výtokmi vody a WC
a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne
16,4 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
 5.3 v objektoch s výtokmi vody a WC
a s tečúcou teplou vodou dodanou externe2)
7,3 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
6. materské školy a jasle s dennou prevádzkou4)  
6.1 v objektoch s výtokmi vody a WC 7,3 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
6.2 v objektoch s výtokmi vody a WC
a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne
14,6 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
6.3 v objektoch s výtokmi vody a WC
a s tečúcou teplou vodou dodanou externe2)
7,3 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
7. základné a stredné školy4)  
7.1 v budove s výtokmi vody a WC 6,3 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
7.2 v objektoch s výtokmi vody a WC
a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne
8,1 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
7.3 v objektoch s výtokmi vody a WC
a s tečúcou teplou vodou dodanou externe2)
6,3 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
8. družiny, kluby mládeže a podobné zariadenia4)  
8.1 v objektoch s výtokmi vody a WC 3,2 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
8.2 v objektoch s výtokmi vody a WC
a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne
4,0 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
8.3 v objektoch s výtokmi vody a WC
a s tečúcou teplou vodou dodanou externe2)
3,2 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B

Poznámky:
3) Smerné číslo spotreby vody určené na rok je určené na počet 250 pracovných dní v roku. Pri inom ročnom režime prevádzky sa smerné číslo primerane upraví.

4) Smerné číslo spotreby vody určené na rok je určené na počet 200 pracovných dní v roku. Pri inom ročnom režime prevádzky sa smerné číslo primerane upraví.

A Smerné čísla spotreby vody za byty, ktoré sa pripočítajú, ak sú súčasťou budovy, podľa časti BYTOVÝ FOND.
B Pripočítajú sa smerné čísla spotreby vody za kuchyňu, napríklad vývarovňa, výdajňa jedál, jedáleň podľa časti ZARIADENIA POSKYTUJÚCE OBČERSTVENIE.
III. ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA A ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Položka
číslo
Druh spotreby vody Smerné čísla spotreby vody
9. zdravotné strediská, ambulancie  
9.1 v objektoch s výtokmi vody a WC 10,0 m3 . zamestnanec-1 . rok-1
9.2 v objektoch s výtokmi vody a WC
a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne
16,5 m3 . zamestnanec-1 . rok-1
9.3 v objektoch s výtokmi vody a WC
a s tečúcou teplou vodou dodanou externe2)
10,0 m3 . zamestnanec-1 . rok-1
9.4 spotreba na 1 ošetrovanú osobu v dennom priemere za rok 2,0 m3
10. dojčenské ústavy  
10.1 v objektoch s výtokmi vody a WC 33,7 m3 . dieťa-1 . (zamestnanec-1) . rok-1
10.2 v objektoch s výtokmi vody a WC
a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne
51,2 m3 . dieťa-1 . (zamestnanec-1) . rok-1
10.3 v objektoch s výtokmi vody a WC
a s tečúcou teplou vodou dodanou externe2)
33,7 m3 . dieťa-1 . (zamestnanec-1) . rok-1
11. lekárne  
11.1 v objektoch s výtokmi vody a WC 11,8 m3 . zamestnanec-1 . rok-1
11.2 v objektoch s výtokmi vody a WC
a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne
16,4 m3 . zamestnanec-1 . rok-1
11.3 v objektoch s výtokmi vody a WC
a s tečúcou teplou vodou dodanou externe2)
11,8 m3 . zamestnanec-1 . rok-1
12. štátne zdravotné ústavy, hygienicko-epidemiologické stanice  
12.1 v objektoch s výtokmi vody a WC 13,6 m3 . zamestnanec-1 . rok-1
12.2 v objektoch s výtokmi vody a WC
a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne
19,1 m3 . zamestnanec-1 . rok-1
12.3 v objektoch s výtokmi vody a WC
a s tečúcou teplou vodou dodanou externe2)
13,6 m3 . zamestnanec-1 . rok-1
13. liečebne dlhodobo chorých, zariadenia pre seniorov (vrátane stravovania, kuchyne, bez liečebných zariadení)  
13.1 v objektoch s výtokmi vody a WC 33,0 m3 . lôžko-1. rok-1
13.2 v objektoch s výtokmi vody a WC
a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne
45,0 m3 . lôžko-1. rok-1
13.3 v objektoch s výtokmi vody a WC
a s tečúcou teplou vodou dodanou externe2)
33,0 m3 . lôžko-1. rok-1
14. rehabilitácia, rehabilitačný bazén, sauna Pre jednotlivé zariadenia sa určí spotreba podľa príslušnej normy na prevádzku využívaného zariadenia.

IV. KULTÚRA, VYUŽÍVANIE VOĽNÉHO ČASU

Položka
číslo
Druh spotreby vody Smerné čísla spotreby vody
15. multikiná, samostatné kiná a divadlá s celoročnou
prevádzkou (vybavenie WC, umývadlá)
0,6 m3 . sedadlo-1 . rok-1
16. klubovne, spoločenské alebo kultúrne miestnosti,
prednáškové siene, knižnice, čitárne, študovne a múzeá
súčet:
12,8 m3 . zamestnanec-1 . rok-1
+1,8 m3 . návštevník-1 . rok-1
17. telocvičňa, športovisko, fitnescentrum (vybavenie WC, umývadlá, možnosť sprchovania teplou vodou)  
17.1 1 návštevník v dennom priemere za rok5), 6) 6,0 m3
17.2 WC a umývadlá na 1 diváka v dennom priemere (365 dní) za rok5), 6) 2,0 m3
17.3 polievanie antukových ihrísk krytých 230,0 m3 . ihrisko-1 . rok-1
17.4 polievanie antukových ihrísk nekrytých 460,0 m3 . ihrisko-1 . rok-1
17.6 polievanie trávnatých ihrísk na 100 m2 20,0 m3 . deň prevádzky-1
17.7 golfové ihrisko 18-jamkové so zavlažovaním greenu, odpalísk a ferveja 22 500,0 m3 . rok-1

Poznámky:
5) Denným priemerom za rok sa rozumie počet návštevníkov za rok vydelený 365.

6) Ak sa nedá preukázať počet návštevníkov alebo divákov, ich počet sa určí ako desatina kapacity zariadenia pre návštevníkov alebo divákov.

V. Hotely, Ubytovne, internáty

Položka
číslo
Druh spotreby vody Smerné čísla spotreby vody
18. hotely a penzióny (iba ubytovanie)  
18.1 väčšina izieb je bez kúpeľne (spŕch), WC je na chodbe 23,0 m3 . lôžko-1 . rok-1
18.2 väčšina izieb má WC a kúpeľňu s tečúcou teplou vodou 45,0 m3 . lôžko-1 . rok-1
18.3 doplnkové vybavenie hotelov – denné dopĺňanie vody do bazénov 10,0 m3
18.4 doplnkové vybavenie hotelov – sauna, welnes 10,0 m3
19. internáty, študentské domovy, ubytovne  
19.1 v budovách, v ktorých sú kúpeľne (sprchy), WC na chodbe 15,0 m3 . lôžko-1 . rok-1
19.2 väčšina izieb má WC a kúpeľňu s tečúcou teplou vodou 25,0 m3 . lôžko-1 . rok-1

VI. ZARIADENIA POSKYTUJÚCE OBČERSTVENIE

Položka
číslo
Druh spotreby vody Smerné čísla spotreby vody
20. pohostinstvá, reštaurácie a jedálne, bufety, vinárne, kaviarne (na jedného zamestnanca v jednej zmene)  
20.1 podávanie nápojov 30 m3. zamestnanec-1 . rok-1 + C
20.2 podávanie nápojov a studených jedál 45 m3. zamestnanec-1 . rok-1 + C
20.3 podávanie nápojov, studených a teplých jedál 70 m3. zamestnanec-1 . rok-1 + C
21. závodné, školské a obdobné jedálne bez prípravy jedál, výdajne dovezenej stravy (s umývacím drezom, WC, umývadlami) 2,7 m3 . priemer. stravník-1. rok1
(na 1 stravníka a 1 zamestnanca na jednu zmenu za rok)
22. závodné, školské a obdobné jedálne s prípravou jedál
(s umývacím drezom, WC, umývadlami)
7,3 m3 . priemer. stravník-1 . rok-1
(na 1 stravníka a 1 zamestnanca na jednu zmenu za rok)

Poznámka:
C Ak má zariadenie poskytujúce občerstvenie inštalovaný výčapný pult s trvalým prietokom 3 l/min., pripočítava sa k položkám 20.1 až 20.3 za každú zmenu ročne 411 m3. Pri inom prietoku sa smerné číslo na výčapný pult primerane upraví.
VII. Prevádzky

Položka
číslo
Druh spotreby vody Smerné čísla spotreby vody
23. prevádzky miestneho významu, v ktorých sa nepoužíva voda na výrobu  
23.1 WC, umývadlá a tečúca teplá voda 12,8 m3 . zamestnanec-1 . zmena-1 . rok-1
23.2 WC, umývadlá a tečúca teplá voda s možnosťou
sprchovania
16,4 m3 . zamestnanec-1 . zmena-1 . rok-1
23.3 WC, umývadlá a tečúca teplá voda s možnosťou
sprchovania v nečistých prevádzkach alebo v prevádzkach s potrebnou vyššou hygienou
20,0 m3 . zamestnanec-1 . zmena-1 . rok-1
24. holičstvá a kaderníctva v pánskej a dámskej prevádzke vybavené WC a umývadlami s tečúcou teplou vodou v priemere za rok7) 47,0 m3 . zamestnanec-1 . zmena-1 . rok-1
25. samostatné práčovne (zákazkové)  
  na 100 kg vypratej bielizne (tzv. technická voda) 1,00 m3
  na 1 zamestnanca na jednu zmenu Podľa položky Prevádzky miestneho významu, kde sa nepoužíva voda na výrobu.

Poznámka:
7) Smerné číslo spotreby vody zahŕňa aj zákazníkov.

VIII. Predajne

Položka
číslo
Druh spotreby vody Smerné čísla spotreby vody
26. predajne s čistou prevádzkou vrátane obchodných domov, supermarketov vybavené WC a umývadlami
s tečúcou teplou vodou v priemere za rok
12,8 m3 . zamestnanec-1 . zmena-1 . rok-1
27. predajňa rýb, hydiny a zveriny  
27.1 vybavené WC a umývadlami s tečúcou teplou vodou
v priemere za rok
14,8 m3 . zamestnanec-1 . zmena-1 . rok-1
27.2 na 100 kg predaných živých rýb (pripočítava sa k položke 27.1) 34,0 m3
27.3 predaj rýb v sádke na voľnom priestranstve na 100 kg predaných živých rýb 6,0 m3
28. potravinárske výrobne miestneho významu napríklad mäsiarstvo, výroba údenín, šalátov, pečiva vybavené WC a umývadlami s tečúcou teplou vodou s možnosťou sprchovania8) 20,0 m3

Poznámka:
8) Spotreba vody na výrobu sa vypočíta podľa technológie výroby a vybavenia predajne.

IX. HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ

Položka
číslo
Druh spotreby vody Smerné čísla spotreby vody
29. dobytok  
29.1 dojnice vrátane ošetrovania mlieka a splachovania 22,0 m3. ks-1. rok-1
29.2 býk 18,3 m3. ks-1. rok-1
29.3 teľa 3,7 m3. ks-1. rok-1
29.4 mladý dobytok vo veku od 6 do 24 mesiacov s viazaným ustajnením 9,1 m3. ks-1. rok-1
29.5 mladý dobytok vo veku od 6 do 24 mesiacov s voľným ustajnením 7,5 m3. ks-1. rok-1
30. ošípané  
30.1 prasnice s ciciakmi 7,3 m3. ks-1. rok-1
30.2 prasnice, kance 5,5 m3. ks-1. rok-1
30.3 prasiatka od odstavenia do 30 kg hmotnosti 1,2 m3. ks-1. rok-1
30.4 ostatné prasatá 3,7 m3. ks-1. rok-1
31. kone 14,6 m3. ks-1. rok-1
32. ovce a kozy  
32.1 dospelé jedince nad 12 mesiacov veku 3,0 m3. ks-1. rok-1
32.2 jahňatá, kozľatá 1,5 m3. ks-1. rok-1
33. hydina chovaná vo výbehu  
33.1 sliepky 0,13 m3. ks-1. rok-1
33.2 husi, kačice 0,44 m3. ks-1. rok-1
33.3 perličky, morky 0,3 m3. ks-1. rok-1
34. iné drobné zvieratá 0,19 m3. ks-1. rok-1
35. pes (chovná stanica, nad 2 ks) 0,8 m3. ks-1. rok-1

X. RÔZNE

Položka
číslo
Druh spotreby vody Smerné čísla spotreby vody
36. okrasné záhrady9)alebo záhrady vysádzané zeleninou,9)trávniky9) 0,16 m3. m-2. rok-1
37. záhrady vysádzané ovocnými stromami alebo inak využívané 0,04 m3. m-2. rok-1
38. skleníky, fóliovníky Pri priemyselnom a skleníkovom pestovaní zeleniny a kvetín sa pre jednotlivé zariadenia (pri automatizovanom polievaní) určí spotreba vody podľa príslušného technického návodu na prevádzku využívaného objektu.
Ak sa nevyužíva automatizované polievanie, je potrebné použiť smerné číslo spotreby vody uvedené v položke 36.
39. umývanie osobných automobilov používaných pre domácnosť (striekanie a umývanie); predpokladá sa umývanie 10-krát ročne 1,0 m3 v priemere za rok
40. prevádzka bazénov pri rodinných domoch min. dvojnásobok objemu bazéna

Poznámka:
9) V položkách č. 36, 37 a 38 sa smerné číslo spotreby nevyužíva na stanovenie množstva vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie.“.

13. V prílohe č. 2 parametri „Hz“ sa slovo „predchádzajúcich“ nahrádza slovom „posledných“.
14. V prílohe č. 2 parametri „S“ sa za slovom „príslušnej“ vkladá slovo „pôdorysnej“.
15. V prílohe č. 2 v časti „VYSVETLIVKY K FORMULÁRU“ prvom bode písmeno b) znie:

„b) kategória B - čiastkové priepustné spevnené plochy napríklad dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a zatrávnené strechy, súčiniteľ odtoku 0,4,“.

16. V prílohe č. 2 v časti „VYSVETLIVKY K FORMULÁRU“ štvrtom bode sa slová za bodkočiarkou nahrádzajú slovami „a preukáže aj spôsob tohto nakladania“.

Čl. II

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Peter Žiga v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore