Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici 209/2004 účinný od 01.08.2012 do 30.06.2015

Platnosť od: 22.04.2004
Účinnosť od: 01.08.2012
Účinnosť do: 30.06.2015
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Štátna hospodárska politika, Informácie a informačný systém, Správa a privatizácia národného majetku

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUDDSEUPP5ČL0

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici 209/2004 účinný od 01.08.2012 do 30.06.2015
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 209/2004 s účinnosťou od 01.08.2012 na základe 221/2012


§ 3
Spoločné a prechodné ustanovenia

(1)
Informácie o zmenách majetku štátu sa predkladajú Štátnej pokladnici štvrťročne, a to do 25 dní po skončení príslušného štvrťroka.
(2)
Informácie o skutočnom stave majetku štátu podľa stavu k 31. decembru 2014 sa predložia Štátnej pokladnici do 30. septembra 2015.
(3)
Ustanovenie odseku 1 sa po prvýkrát uplatní pri predkladaní informácií za tretí štvrťrok 2015.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha k vyhláške č. 209/2004 Z. z.


INFORMÁCIE O STAVE MAJETKU ŠTÁTU
Vysvetlivky:

1.
v - Údaj sa neuvádza, vypočítava sa automaticky.

2.
x - Údaj sa neuvádza.

3.
V stĺpci 3 sa údaje uvádzajú len pri stavbách.

4.
V stĺpci 4 sa údaje uvádzajú pri dopravných prostriedkoch podľa technického preukazu.

5.
V stĺpci 5 sa údaje uvádzajú pri dopravných prostriedkoch podľa technického preukazu.

6.
V stĺpci 6 sa uvádzajú kódy podľa klasifikácie produkcie podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 632/2002 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia produkcie; pri stavbách sa uvádzajú kódy podľa klasifikácie stavieb podľa opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb.

7.
V stĺpcoch 7, 8, 9, 10 a 11 sa uvádzajú údaje z listu vlastníctva.

8.
V stĺpci 12 sa uvádza údaj o kóde podľa § 33 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

9.
V stĺpci 13 pri poradovom čísle 11 sa uvádza vstupná cena alebo obstarávacia cena a ak nie je k dispozícii, uvádza sa cena určená znaleckým posudkom alebo inak odborne určená cena.

10.
V stĺpci 16 pri majetku nadobudnutom po 1. januári 2014 sa uvádzajú údaje o podiele kapitálových výdavkov na obstaraní a zhodnotení majetku.

11.
V stĺpci 17 sa uvádza kód ekonomickej klasifikácie.

12.
Pri poradovom čísle 1 Stavby, 2 Pozemky a 8 Dopravné prostriedky sa údaje uvádzajú podľa jednotlivých položiek majetku.

13.
Riadok 1 a riadok 8 zostatková cena (stĺpec 19) sa určí tak, že k hodnote obstarávacej ceny (stĺpec 13) sa pripočíta hodnota technického zhodnotenia (stĺpec 14) a odpočíta sa hodnota odpisov (stĺpec 18).

14.
Riadok 2 a riadok 11 zostatková cena (stĺpec 19) sa rovná obstarávacej cene (stĺpec 13).

15.
Riadky 3, 4, 5, 6, 7, 9 a 10 zostatková cena (stĺpec 19) sa určí tak, že od obstarávacej ceny (stĺpec 13) sa odpočítajú odpisy (stĺpec 18).

16.
Riadky 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 20 zostatková cena (stĺpec 19) sa rovná menovitej hodnote (stĺpec 15).

17.
Riadok 21 zostatková cena (stĺpec 19) sa rovná obstarávacej cene (stĺpec 13).
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore