Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici 209/2004 účinný od 01.08.2012 do 30.06.2015

Platnosť od: 22.04.2004
Účinnosť od: 01.08.2012
Účinnosť do: 30.06.2015
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Štátna hospodárska politika, Informácie a informačný systém, Správa a privatizácia národného majetku

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUDDSEUPP5ČL0

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici 209/2004 účinný od 01.08.2012 do 30.06.2015
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 209/2004 s účinnosťou od 01.08.2012 na základe 221/2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 8 písm. b) a c) a § 22 ods. 2 zákona č. 291/2002 ...

§ 1
Spôsob predkladania informácií
(1)

Informácie o skutočnom stave majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej len „majetok štátu“) ...

(2)

Informácie o skutočnom stave majetku štátu a o všetkých zmenách majetku štátu v správe správcu majetku ...

§ 2
Rozsah predkladania informácií
(1)

Informácie podľa § 1 sa predkladajú Štátnej pokladnici v rozsahu uvedenom v prílohe.

(2)

Spôsob a postup určenia zostatkovej ceny majetku štátu je uvedený v prílohe.

§ 3
Spoločné a prechodné ustanovenia
(1)

Informácie o zmenách majetku štátu sa predkladajú Štátnej pokladnici štvrťročne, a to do 25 dní po skončení ...

(2)

Informácie o skutočnom stave majetku štátu podľa stavu k 31. decembru 2014 sa predložia Štátnej pokladnici ...

(3)

Ustanovenie odseku 1 sa po prvýkrát uplatní pri predkladaní informácií za tretí štvrťrok 2015.

§ 4
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 533/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje ...

§ 5
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2004.

Ivan Mikloš v. r.

Prílohy

  Príloha k vyhláške č. 209/2004 Z. z.

  INFORMÁCIE O STAVE MAJETKU ŠTÁTU

  Vysvetlivky:

  1.

  v - Údaj sa neuvádza, vypočítava sa automaticky.

  2.

  x - Údaj sa neuvádza.

  3.

  V stĺpci 3 sa údaje uvádzajú len pri stavbách.

  4.

  V stĺpci 4 sa údaje uvádzajú pri dopravných prostriedkoch podľa technického preukazu.

  5.

  V stĺpci 5 sa údaje uvádzajú pri dopravných prostriedkoch podľa technického preukazu.

  6.

  V stĺpci 6 sa uvádzajú kódy podľa klasifikácie produkcie podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej ...

  7.

  V stĺpcoch 7, 8, 9, 10 a 11 sa uvádzajú údaje z listu vlastníctva.

  8.

  V stĺpci 12 sa uvádza údaj o kóde podľa § 33 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej ...

  9.

  V stĺpci 13 pri poradovom čísle 11 sa uvádza vstupná cena alebo obstarávacia cena a ak nie je k dispozícii, ...

  10.

  V stĺpci 16 pri majetku nadobudnutom po 1. januári 2014 sa uvádzajú údaje o podiele kapitálových výdavkov ...

  11.

  V stĺpci 17 sa uvádza kód ekonomickej klasifikácie.

  12.

  Pri poradovom čísle 1 Stavby, 2 Pozemky a 8 Dopravné prostriedky sa údaje uvádzajú podľa jednotlivých ...

  13.

  Riadok 1 a riadok 8 zostatková cena (stĺpec 19) sa určí tak, že k hodnote obstarávacej ceny (stĺpec ...

  14.

  Riadok 2 a riadok 11 zostatková cena (stĺpec 19) sa rovná obstarávacej cene (stĺpec 13).

  15.

  Riadky 3, 4, 5, 6, 7, 9 a 10 zostatková cena (stĺpec 19) sa určí tak, že od obstarávacej ceny (stĺpec ...

  16.

  Riadky 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 20 zostatková cena (stĺpec 19) sa rovná menovitej hodnote (stĺpec ...

  17.

  Riadok 21 zostatková cena (stĺpec 19) sa rovná obstarávacej cene (stĺpec 13).

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore