Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 227/2007 Z. z. 203/2010 účinný od 01.08.2010

Platnosť od: 11.05.2010
Účinnosť od: 01.08.2010
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Dopravné prostriedky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 227/2007 Z. z. 203/2010 účinný od 01.08.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 203/2010 s účinnosťou od 01.08.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. j), k), p) a t) ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

1.

V § 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a o rozsahu ohlasovacej povinnosti o spracovaní ...

2.

V § 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).

3.

V § 3 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Spracovateľské zariadenie vrátane skladu starých vozidiel musí mať na účely čistenia ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 5 až 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 36 ods. 14 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady ...

4.

§ 4 znie:

„§ 4 (1) Plocha skladu starých vozidiel musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivín, musí ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 2 znejú:

„1a) § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 2) § 49 ods. 12 zákona č. ...

5.

V § 5 ods. 2 sa slová „odobratie autobatérie, prevádzkových kvapalín a súčiastok obsahujúcich ...

6.

§ 11 znie:

„§ 11 (1) Plocha zariadenia na zber starých vozidiel musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivín, ...

7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.

8.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 49 ods. 12“ nahrádza citáciou „§ 49 ods. ...

9.

Nadpis nad § 15 znie: „Dokumentácia a evidencia“.

10.

§ 17 znie:

„§ 17 Spracovateľ starých vozidiel ohlasuje Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky ...

11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.

12.

V § 18 ods. 1 a v § 20 ods. 1 a 2 sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe ...

13.

V § 21 sa slová „transponuje právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 4“ ...

14.

Prílohy č. 1 až 5 znejú:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 125/2004 Z. z. DOKUMENTÁCIA O UMIESTNENÍ STARÉHO VOZIDLA NA URČENÉ ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2010 okrem čl. 1 tretieho bodu (§ 3 ods. 4) a šiesteho ...

Jozef Medveď v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore