Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Poiplie 20/2008 účinný od 01.02.2008

Platnosť od: 24.01.2008
Účinnosť od: 01.02.2008
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Poiplie 20/2008 účinný od 01.02.2008
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 20/2008 s účinnosťou od 01.02.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Poiplie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. ...

§ 1
(1)

Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Poiplie (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel ...

(2)

Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Levice v katastrálnych územiach Šahy, Tešmák, ...

(3)

Chránené vtáčie územie má výmeru 8 062,9 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú ...

§ 2
(1)

Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho ...

a)

výrub drevín alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 1. marca ...

b)

vykonávanie úmyselnej ťažby1) od 1. apríla do 31. júla,

c)

zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu2) na iný druh poľnohospodárskeho ...

d)

použitie existujúceho trvalého trávneho porastu na nepoľnohospodárske účely4) okrem povinnosti ...

e)

zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy2) na iný druh pozemku okrem zmeny na trvalý trávny ...

f)

mechanizované kosenie alebo mulčovanie existujúcich trvalých trávnych porastov spôsobom od okrajov ...

g)

rekultivácia brehov materiálových jám po ťažbe piesku alebo hliny,

h)

aplikovanie insekticídov alebo herbicídov na existujúcich trvalých trávnych porastoch a ostatných ...

i)

aplikovanie priemyselných hnojív alebo pesticídov na miestnych alebo účelových komunikáciách, ...

j)

aplikovanie rodenticídov iným spôsobom ako vkladaním do nôr.

(2)

Činnosť ustanovená v odseku 1 písm. b) je zakázaná, ak je súčasťou lesného hospodárskeho ...

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.

Jaroslav Izák v. r.

Poznámky

  • 1)  § 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
  • 2)  Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 ...
  • 3)  § 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene ...
  • 4)  §13 a 17 zákona č. 220/2004 Z. z.
  • 5)  § 29 ods. 4 zákona č. 220/2004 Z. z.
  • 6)  § 41 a 43 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore