Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hnojív a uznávaní výsledkov laboratórnych a vegetačných skúšok hnojív 20/2001 účinný od 01.02.2001 do 14.06.2005

Platnosť od: 30.01.2001
Účinnosť od: 01.02.2001
Účinnosť do: 14.06.2005
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Ochrana životného prostredia, Výskumné ústavy a pracoviská

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hnojív a uznávaní výsledkov laboratórnych a vegetačných skúšok hnojív 20/2001 účinný od 01.02.2001 do 14.06.2005
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 20/2001 s účinnosťou od 01.02.2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hnojív a uznávaní výsledkov laboratórnych a vegetačných ...

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 17 písm. a) zákona č. 136/2000 Z. ...

§ 1
Táto vyhláška upravuje
a)

podrobnosti o podmienkach registrácie hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných ...

b)

uznávanie výsledkov laboratórnych a vegetačných skúšok hnojív.

§ 2
(1)

Hnojivá, pestovateľské substráty a pôdne pomocné látky (ďalej len „hnojivo“) podliehajúce ...

(2)

Do 14 dní odo dňa zaevidovania žiadosti o registráciu hnojiva Ústredný kontrolný a skúšobný ...

(3)

Podrobnosti o registrácii hnojiva určí kontrolný ústav a do 30 dní odo dňa potvrdenia zmluvy ...

(4)

Ak z údajov uvedených v žiadosti vyplynie, že nie sú dôvody na registráciu, kontrolný ústav ...

(5)

Ak ide o registrované hnojivo, ktorého výroba bola odovzdaná inému výrobcovi, preberajúci výrobca ...

§ 3
(1)

Laboratórne skúšky hnojiva možno na účely jeho registrácie uznať, len ak ich vykonala fyzická ...

(2)

Výsledky vegetačných skúšok hnojiva možno uznať aj vtedy, ak ich vykonali poľnohospodárske ...

§ 4
(1)

Výsledky skúšok vykonaných v registračnom konaní alebo štátnou odbornou kontrolou uzavrie kontrolný ...

(2)

Kópie rozhodnutí o registrácii hnojiva zašle kontrolný ústav Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej ...

(3)

Kópie záverečných protokolov a kópie rozhodnutí o registrácii hnojiva kontrolný ústav uchováva ...

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2001.

Pavel Koncoš v. r.

Poznámky

  • 1)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/1999 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení ...
  • 2)  § 591 až 600 Obchodného zákonníka.
  • 3)  § 22 až 29 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore