Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malá Fatra 2/2011 účinný od 15.01.2011

Platnosť od: 06.01.2011
Účinnosť od: 15.01.2011
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malá Fatra 2/2011 účinný od 15.01.2011
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 2/2011 s účinnosťou od 15.01.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malá Fatra

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. ...

§ 1
(1)

Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Malá Fatra (ďalej len „chránené vtáčie územie“) ...

(2)

Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Dolný Kubín v katastrálnych územiach Istebné, ...

(3)

Chránené vtáčie územie má výmeru 66 228,0600 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia ...

§ 2
(1)

Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, ...

a)

vykonávanie mechanizovaných prác pri hospodárení v lese1) okrem ich vykonávania v súvislosti ...

b)

odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych alebo dutinových stromov žlny sivej, kuvika kapcavého, ...

c)

budovanie poľovného zariadenia a lov zveri od 15. marca do 31. júla v blízkosti hniezda orla skalného, ...

d)

organizovanie verejného telovýchovného, športového alebo turistického podujatia, ako aj iného ...

e)

rozorávanie existujúcich trvalých trávnatých porastov4) okrem ich obnovy,

f)

mechanizované kosenie alebo mulčovanie trvalých trávnych porastov od 1. apríla do 30. júna na ...

g)

let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, ktorých výška letu je menšia ako 300 metrov ...

(2)

Obmedzenie výkonu činností podľa odseku 1 písm. a) až c) sa určí každoročne do 31. októbra ...

§ 3
(1)

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve ...

(2)

Chránené vtáčie územie sa zapíše do katastra nehnuteľností na základe návrhu, ktorého prílohou ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2011.

József Nagy v. r.

Prílohy

  Príloha k vyhláške č. 2/2011 Z. z.

  VYMEDZENIE HRANÍC CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA

  Chránené vtáčie územie je vymedzené v teréne podľa katastrálnych máp so stavom nehnuteľností ...

  Považská Bystrica 25 – 44

  Žilina 26 – 31

  Dolný Kubín 26 – 32

  Martin 26 – 33

  Ružomberok 26 – 34

  Valašská Belá 35 – 22

  Vonkajšia hranica

  Hranica Chráneného vtáčieho územia Malá Fatra sa začína na hranici lesného hospodárskeho celku ...

  Vnútorná hranica

  Vnútorné hranice chráneného vtáčieho územia vymedzujú zastavané územia obcí1) a ich bezprostredného ...

  Terchová

  Vnútorná hranica chráneného vtáčieho územia je vymedzená zastavaným územím samotnej obce ...

  Zázrivá

  Vnútorná hranica chráneného vtáčieho územia je vymedzená v dvoch častiach katastra obce. Prvá ...

  Párnica

  Vnútorná hranica chráneného vtáčieho územia vymedzuje areál poľnohospodárskeho družstva Párnica. ...

  Vrícko

  Vnútorná hranica chráneného vtáčieho územia sa začína na ceste vedúcej do obce z východu ...

  Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia evidovaných v katastri nehnuteľností so stavom k 1. ...

  Okres Dolný Kubín:

  Katastrálne územie Istebné:

  840/1/1, 840/1/2, 840/8, 840/9, 840/10, 840/11, 840/12, 840/13, 840/14, 840/15, 840/16, 840/17, 840/18, ...

  Katastrálne územie Kraľovany:

  484/1, 484/2, 484/4, 485, 486, 487, 488, 489/1, 489/2, 491, 492/1, 492/2, 492/3, 492/4, 493/1 časť, ...

  Katastrálne územie Kubínska Hoľa:

  13, 14/1.

  Katastrálne územie Párnica:

  99, 107/0/1, 107/0/2, 108, 181, 281, 691, 716/0/1, 716/0/2, 718, 729/1, 729/2/1, 729/2/2, 729/3, 729/4, ...

  Katastrálne územie Revišné:

  628, 632, 639, 641, 643, 644, 652, 656, 657, 658, 702/1/1, 702/1/2, 702/2, 702/3, 702/4/1, 702/4/2, ...

  Katastrálne územie Veličná:

  3260/2, 3261/1, 3261/2, 3261/3, 3261/4, 3261/5, 3261/6, 3261/7, 3261/8, 3262, 3263, 3264, 3265/1, 3265/2, ...

  Katastrálne územie Zázrivá:

  921/1, 921/2, 922/1, 922/2, 923/1, 923/2, 923/3, 923/4, 924/1, 924/2, 924/3, 925, 926/1, 926/2, 927, ...

  Katastrálne územie Žaškov:

  1726 časť, 1729, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1741, 1742, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, ...

  Okres Martin:

  Katastrálne územie Bystrička:

  733/1/1 časť, 733/1/2, 733/2, 733/9, 740, 753/1/1 časť, 753/1/2, 753/2, 753/7, 757, 758, 759, 760, ...

  Katastrálne územie Kláštor pod Znievom:

  1010/1 časť, 1010/2, 1011/1 časť, 1011/2, 1011/3, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, ...

  Katastrálne územie Lazany:

  350, 351, 352, 353, 354, 367, 371, 372, 373, 391 časť, 392, 393/1, 393/2, 393/3, 393/4, 394/1, 394/2, ...

  Katastrálne územie Lipovec:

  1808/1, 1809, 1810, 1811/1, 1811/2, 1812, 1813, 1814, 1816/1, 1816/2, 1817, 1818, 1819/1, 1819/2, 1820/1, ...

  Katastrálne územie Martin:

  7472 časť, 7533, 7534/2, 7537, 7538, 7539, 7540, 7541, 7542, 7543, 7544, 7545, 7546, 7547 časť, ...

  Katastrálne územie Priekopa:

  3126/1 časť, 3126/2, 3161, 3202/1, 3202/3, 3218, 3239, 3259, 3295, 3306, 3310, 3311, 3312, 3314, 3315, ...

  Katastrálne územie Slovany:

  576/1 časť, 576/2, 577, 578, 579, 580, 581/1, 581/2, 581/3, 582, 583/1, 583/2, 583/3, 583/4, 583/5, ...

  Katastrálne územie Sučany:

  1981, 4118/0/1, 4118/0/2, 4193, 4207/1, 4207/2, 4207/3, 4207/4, 4208, 4216, 4222, 4233/0/1, 4233/0/2, ...

  Katastrálne územie Šútovo:

  1052/2, 1052/5, 1052/7, 1056/0/1, 1056/0/2, 1390, 1400, 1403, 1410, 1418, 1422, 1430, 1433, 1437, 1439, ...

  Katastrálne územie Trebostovo:

  428/1/1 časť, 428/1/2, 442, 452, 453, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, ...

  Katastrálne územie Trnovo:

  328/1, 328/2, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, ...

  Katastrálne územie Turany:

  2776, 2777, 2778/1 časť, 2778/2, 2778/3, 2781/1, 2781/2, 2781/3, 2781/4, 2781/5, 2781/6, 2781/7 časť, ...

  Katastrálne územie Turčianske Kľačany:

  1725 časť, 1733, 1734, 1742 časť, 1748, 1758, 1798, 1832/1, 1832/2, 1833, 1834, 1835, 1836/1, 1836/2, ...

  Katastrálne územie Turčiansky Peter:

  296, 297/0/1 časť, 297/0/2, 298, 299, 300, 301, 302, 303/1, 303/2, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, ...

  Katastrálne územie Valča:

  152, 1311/2, 1320/1, 1320/9, 1321/1, 1321/3, 1321/4, 1321/5, 1321/7, 1321/8, 1321/9, 1324/2, 1325/2, ...

  Katastrálne územie Vrícko:

  394/3, 460/4, 701/1, 701/2, 701/3, 701/4, 701/5 časť, 702/1, 702/2, 702/3, 702/4, 702/5, 702/6, 703, ...

  Katastrálne územie Vrútky:

  3296/1 časť, 3296/2, 3296/3, 3311, 3413, 3415, 3419, 3423, 3424/1, 3424/2, 3424/3, 3425, 3426, 3427, ...

  Katastrálne územie Záturčie:

  1285/1 časť.

  Okres Námestovo:

  Katastrálne územie Hruštín:

  1590 časť.

  Katastrálne územie Oravská Lesná:

  11909, 11910/1 časť, 11938/1/1, 11938/1/3 časť.

  Okres Prievidza

  Katastrálne územie Kľačno:

  1511/1, 1511/2, 1511/3, 1511/4, 1511/5, 1511/6, 1511/7, 1512, 1513, 1517/1, 1517/2, 1518, 1519/1, 1521, ...

  Okres Ružomberok

  Katastrálne územie Stankovany:

  2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306/1, 2306/2, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, ...

  Okres Žilina:

  Katastrálne územie Terchová:

  426, 764, 919/1, 919/2, 919/3, 919/4, 919/5, 919/6, 921/1, 921/3, 966, 967, 1048, 1050, 1391/1, 1391/2, ...

  Katastrálne územie Belá:

  1900/1, 1900/2, 1900/3, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619/1, 2619/2, 2619/3, 2620, 3288, 3696, 3698, 3699/1, ...

  Katastrálne územie Dolná Tižina:

  524/3, 540, 659/1/1 časť, 853/2, 856/2, 971, 1029/1, 1029/2, 1029/3, 1030/1, 1030/2, 1031/1, 1031/2, ...

  Katastrálne územie Ďurčiná:

  14/1, 242/2, 1132/3, 1139/1, 1139/2, 1140, 1144, 1145, 1147, 1148, 1150, 1160, 1168/2, 1178/0/1, 1178/0/2, ...

  Katastrálne územie Fačkov:

  1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228/4, 1228/5, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, ...

  Katastrálne územie Horná Tižina:

  1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 2/3, 3, 4, 5/0/1, 5/0/2, 6/1, 6/2, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, ...

  Katastrálne územie Kamenná Poruba:

  209/1, 228, 311, 321, 748/1, 749/1, 749/2, 749/3, 749/4, 1014/1, 1014/2, 1015, 1037, 1066, 1067, 1434, ...

  Katastrálne územie Krasňany:

  493/1, 493/4, 493/7, 493/8, 493/9, 493/10, 709, 881, 884/1, 884/2, 884/3, 886/4, 886/5, 901/1, 901/4, ...

  Katastrálne územie Kunerad:

  345/4, 346/1, 346/2, 346/3, 346/4, 347, 348/1, 348/2, 348/3, 349/1, 349/2, 349/3, 349/4, 363/2, 363/3, ...

  Katastrálne územie Poluvsie nad Rajčankou:

  1031/1/1, 1031/1/2, 1031/2, 1031/3, 1031/4, 1031/5, 1031/6, 1031/7, 1031/8, 1031/9, 1031/10/1, 1031/10/2, ...

  Katastrálne územie Rajec:

  2082/3, 2082/5, 2082/6, 2083/1, 2083/4, 2085/1, 2085/2, 2085/3, 2085/4, 2085/5, 2086, 2087, 2088, 2096, ...

  Katastrálne územie Rajecká Lesná:

  1612/2, 1613, 1614, 1615/1, 1615/2, 1616/1, 1616/2, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, ...

  Katastrálne územie Stránske:

  1286/1, 1286/3, 1286/4, 1317, 1321, 1327, 1589 časť, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594/1, 1594/2, 1595, ...

  Katastrálne územie Stráňavy:

  610, 988/3 časť, 994, 996/6, 996/7, 1009/2 časť, 1009/3, 1009/4, 1014, 1019, 1021/4, 1022/1, 1023/1, ...

  Katastrálne územie Strečno:

  1173/2, 1173/3, 1177 časť, 1320/1, 1320/2, 1320/3, 1320/5, 1320/6, 1320/7, 1320/9, 1320/10, 1320/11, ...

  Katastrálne územie Turie:

  1567, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608/0/1 časť, 1609, 1610, 1611, 1612/0/1, 1612/0/2, ...

  Katastrálne územie Nezbudská Lúčka:

  4393, 4394, 4395, 4396, 4397, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403, 4404/1, 4404/2, 4405, 4406/1, 4406/2, ...

  Katastrálne územie Varín:

  1253/1, 1253/2, 1254/1, 1254/3, 1254/4, 1254/5, 1254/14, 1254/19, 1254/20, 1254/24, 1254/27, 1254/30, ...

  Katastrálne územie Višňové:

  2422/1, 2471/2, 2580/4, 2580/5, 2580/6, 2580/7, 2580/8, 2580/9, 2581/1, 2581/2, 2581/3, 2582/1, 2594, ...

  Zoznam súradníc lomových bodov hranice chráneného vtáčieho územia

  Súradnicový systém: JTSK

  1 2 3 4 5 6 -414411.187500, -1171464.875000 -413883.187500, -1171696.375000 -414400.625000, -1172368.250000 ...

Poznámky

 • 1)  § 18 až 27 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
 • 2)  § 28 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3)  § 9 a § 11 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení ...
 • 4)  Príloha č. 1 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...
 • 5)  Napríklad zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 544/2002 Z. ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore